Agenda
Brussel
Maandag 14 september 2020 - Donderdag 17 september 2020 236k
Maandag 14 september 2020172kVersie: Donderdag 17 september 2020, 10:15
 Agendapunten
17:00   Hervatting van de zitting en regeling van de werkzaamheden
17:30 - 22:30   Debatten
19:15 - 20:30   Stemronde
 Spreektijd
 Indieningstermijnen

17:00   Hervatting van de zitting en regeling van de werkzaamheden      
1  pointHervatting van de zitting en regeling van de werkzaamheden
17:30 - 22:30   Debatten       Spreektijd
  pointGezamenlijk debat - Polen
62Deadline -Vaststelling van een duidelijk gevaar van ernstige schending van de rechtsstaat door de Republiek Polen
Verslag:  Juan Fernando López Aguilar (A9-0138/2020)
Interimverslag over het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de vaststelling van een duidelijk gevaar van ernstige schending van de rechtsstaat door de Republiek Polen

[2017/0360R(NLE)]
Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken
74 -LGBTI-vrije zones in Polen in het kader van de zaak Rete Lenford
Mondelinge vraag
 - [2020/2778(RSP)]
     
 Marc Angel, Maria Walsh, Fabio Massimo Castaldo, Terry Reintke, Malin Björk, Kira Marie Peter-Hansen, Pernille Weiss, Billy Kelleher, Isabel Carvalhais, Pernando Barrena Arza, Sophia in 't Veld, Marianne Vind, Sirpa Pietikäinen, Dietmar Köster, Monika Vana, Daniel Freund, Frédérique Ries, Francisco Guerreiro, Nathalie Loiseau, Frances Fitzgerald, Birgit Sippel, Robert Biedroń, Dimitrios Papadimoulis, Vera Tax, Evelyne Gebhardt, Arba Kokalari, Petra De Sutter, Grace O'Sullivan, Gwendoline Delbos-Corfield, Radka Maxová, Heidi Hautala, Evelyn Regner, Rosa D'Amato, Aurore Lalucq, Hilde Vautmans, Pierre Karleskind, Evin Incir, Pina Picierno, Antoni Comín i Oliveres, Johan Danielsson, Magdalena Adamowicz, Diana Riba i Giner, Sandro Gozi, Brando Benifei, Mónica Silvana González, Ernest Urtasun, Kim Van Sparrentak, Alice Kuhnke, Rasmus Andresen, Marie Toussaint, Milan Brglez, Karen Melchior, Chrysoula Zacharopoulou, Eleonora Evi, Sylwia Spurek, Manuel Bompard, Isabel Santos, Jeroen Lenaers, Delara Burkhardt (O-000042/2020 - B9-0017/20)
Commissie
LGBTI-vrije zones in Polen in het kader van de zaak Rete Lenford
50Deadline pointStrategische benadering van geneesmiddelen in het milieu
Mondelinge vragen - [2019/2816(RSP)]
     
Cristian-Silviu Buşoi, Günther Sidl, Jan Huitema, Michèle Rivasi, Simona Baldassarre, Joanna Kopcińska, Kateřina Konečná (O-000040/2020 - B9-0015/20)
Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
Raad
Strategische aanpak van geneesmiddelen in het milieu
     
Cristian-Silviu Buşoi, Günther Sidl, Jan Huitema, Michèle Rivasi, Simona Baldassarre, Joanna Kopcińska, Kateřina Konečná (O-000041/2020 - B9-0016/20)
Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
Commissie
Strategische aanpak van geneesmiddelen in het milieu
49Deadline*pointOntwerpbesluit van de Raad betreffende het stelsel van eigen middelen van de Europese Unie
Verslag:  José Manuel Fernandes, Valerie Hayer (A9-0146/2020)
Verslag over het ontwerpbesluit van de Raad betreffende het stelsel van eigen middelen van de Europese Unie
[10025/2020 - C9-0215/2020 - 2018/0135(CNS)]
Begrotingscommissie
29Deadline***IpointWijziging van Besluit nr. 1313/2013/EU betreffende een Uniemechanisme voor civiele bescherming
Verslag:  Nikos Androulakis (A9-0148/2020)
Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Besluit nr. 1313/2013/EU betreffende een Uniemechanisme voor civiele bescherming
[COM(2020)0220 - C9-0160/2020 - 2020/0097(COD)]
Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
35Deadline***IpointWereldwijd systeem voor de verzameling van gegevens inzake stookolieverbruik door schepen
Verslag:  Jutta Paulus (A9-0144/2020)
Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) 2015/757 om op gepaste wijze rekening te houden met het wereldwijde systeem voor de verzameling van gegevens inzake stookolieverbruik door schepen
[COM(2019)0038 - C8-0043/2019 - 2019/0017(COD)]
Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
16Deadline pointWapenuitvoer: uitvoering van gemeenschappelijk standpunt 2008/944/GBVB
Verslag:  Hannah Neumann (A9-0137/2020)
Verslag over wapenuitvoer: uitvoering van gemeenschappelijk standpunt 2008/944/GBVB
[2020/2003(INI)]
Commissie buitenlandse zaken
23Deadline pointUitvoering van de associatieovereenkomst tussen de EU en Georgië
Verslag:  Sven Mikser (A9-0136/2020)
Verslag over de uitvoering van de associatieovereenkomst tussen de EU en Georgië
[2019/2200(INI)]
Commissie buitenlandse zaken
19:15 - 20:30   Stemronde      
79 voteOpmerking: de stemmingen worden op basis van het aantal amendementen over de verschillende stemrondes gespreid
130 voteGeheime stemming
129 voteBenoeming van de voorzitter van het comité voor toezicht op CTP's
Verslag:  Irene Tinagli (A9-0152/2020)
Verslag over het voorstel voor de benoeming van de voorzitter van het comité voor toezicht op CTP's van de Europese Autoriteit voor effecten en markten
[N9-0041/2020 - C9-0276/2020 - 2020/0906(NLE)]
Commissie economische en monetaire zaken
128 voteBenoeming van een onafhankelijk lid van het comité voor toezicht op CTP's
Verslag:  Irene Tinagli (A9-0151/2020)
Verslag over het voorstel voor de benoeming van een onafhankelijk lid van het comité voor toezicht op CTP's van de Europese Autoriteit voor effecten en markten
[N9-0042/2020 - C9-0277/2020 - 2020/0907(NLE)]
Commissie economische en monetaire zaken
127 voteBenoeming van een onafhankelijk lid van het comité voor toezicht op CTP's
Verslag:  Irene Tinagli (A9-0153/2020)
Verslag over het voorstel voor de benoeming van een onafhankelijk lid van het comité voor toezicht op CTP's van de Europese Autoriteit voor effecten en markten
[N9-0042/2020 - C9-0278/2020 - 2020/0908(NLE)]
Commissie economische en monetaire zaken
67 voteStemming over verzoeken om urgentverklaring (artikel 163 van het Reglement)
41Tekst nog niet goedgekeurd, mogelijk deadline***IpointEen duurzame spoorwegmarkt naar aanleiding van de COVID-19-pandemie
Verzoek om urgentverklaring van de Commissie
[COM(2020)0260 - C9-0186/2020 - 2020/0127(COD)]
Commissie vervoer en toerisme
68Tekst nog niet goedgekeurd, mogelijk deadline pointOntwerp van gewijzigde begroting nr. 8: Verhoging van de betalingskredeiten voor het instrument voor noodhulp ter financiering van de COVID-19-vaccinstrategie en met het oog op de effecten van het corona-investeringsinitiatief plus
Verzoek om urgentverklaring van de Commissie
[10696/2020 - C9-0290/2020 - 2020/1997(BUD)]
Begrotingscommissie
87 voteEnkele stemming
78*voteVoorstel voor een besluit van de Raad waarbij Portugal wordt gemachtigd een verlaagd accijnstarief toe te passen op bepaalde in de autonome regio’s Madeira en de Azoren geproduceerde alcoholhoudende producten
Verslag:  Younous Omarjee (A9-0140/2020)
Verslag over het voorstel voor een besluit van de Raad waarbij Portugal wordt gemachtigd een verlaagd accijnstarief toe te passen op bepaalde in de autonome regio’s Madeira en de Azoren geproduceerde alcoholhoudende producten
[COM(2020)0240 - C9-0190/2020 - 2020/0118(CNS)]
Commissie regionale ontwikkeling
18 voteDoeltreffende maatregelen voor een "groen" Erasmus+, Creatief Europa en het Europees Solidariteitskorps
Verslag:  Laurence Farreng (A9-0141/2020)
Verslag over doeltreffende maatregelen voor een "groen" Erasmus+, Creatief Europa en het Europees Solidariteitskorps
[2019/2195(INI)]
Commissie cultuur en onderwijs
88 voteStemming over amendementen
89 voteStanislav Polčák (ENVI A9-0143/2020) - Maatregelen van de EU om de bossen in de wereld te beschermen en te herstellen
91 voteJavier Nart (AFET A9-0129/2020) - Samenwerking tussen de EU en Afrika op het gebied van veiligheid in de Sahelregio, West-Afrika en de Hoorn van Afrika
17:30 - 22:30   Debatten     item on the agenda
Raad (inclusief antwoorden)10'
Vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger (inclusief antwoorden)10'
Commissie (inclusief antwoorden)30'
Rapporteur   (7x6') 42'
Rapporteur voor advies   (4x1') 4'
Vraagsteller (commissie)3'
Vraagsteller2'
Leden120'
PPE29'30S&D23'30Renew16'30ID13'Verts/ALE12'ECR11'GUE/NGL8'NI6'30
62item on the agendapointVaststelling van een duidelijk gevaar van ernstige schending van de rechtsstaat door de Republiek Polen
Juan Fernando López Aguilar (A9-0138/2020
  -AmendementenVrijdag 11 september 2020, 13:00
  -Verzoeken om “aparte” stemming en stemming “in onderdelen”Maandag 14 september 2020, 19:00
50item on the agendapointStrategische benadering van geneesmiddelen in het milieu
(O-000040/2020 - B9-0015/20) (O-000041/2020 - B9-0016/20) 
  -OntwerpresolutieWoensdag 9 september 2020, 13:00
  -Amendementen op de ontwerpresolutieMaandag 14 september 2020, 19:00
  -Verzoeken om “aparte” stemming en stemming “in onderdelen”Dinsdag 15 september 2020, 12:00
49item on the agendapointOntwerpbesluit van de Raad betreffende het stelsel van eigen middelen van de Europese Unie
José Manuel Fernandes, Valerie Hayer (A9-0146/2020
  -AmendementenWoensdag 9 september 2020, 13:00
  -Verzoeken om “aparte” stemming en stemming “in onderdelen”Vrijdag 11 september 2020, 12:00
29item on the agendapointWijziging van Besluit nr. 1313/2013/EU betreffende een Uniemechanisme voor civiele bescherming
Nikos Androulakis (A9-0148/2020
  -Amendementen; verwerpingWoensdag 9 september 2020, 13:00
  -Verzoeken om “aparte” stemming en stemming “in onderdelen”Vrijdag 11 september 2020, 12:00
35item on the agendapointWereldwijd systeem voor de verzameling van gegevens inzake stookolieverbruik door schepen
Jutta Paulus (A9-0144/2020
  -Amendementen; verwerpingWoensdag 9 september 2020, 13:00
  -Verzoeken om “aparte” stemming en stemming “in onderdelen”Vrijdag 11 september 2020, 12:00
16item on the agendapointWapenuitvoer: uitvoering van gemeenschappelijk standpunt 2008/944/GBVB
Hannah Neumann (A9-0137/2020
  -AmendementenWoensdag 9 september 2020, 13:00
  -Verzoeken om “aparte” stemming en stemming “in onderdelen”Vrijdag 11 september 2020, 12:00
23item on the agendapointUitvoering van de associatieovereenkomst tussen de EU en Georgië
Sven Mikser (A9-0136/2020
  -AmendementenWoensdag 9 september 2020, 13:00
  -Verzoeken om “aparte” stemming en stemming “in onderdelen”Vrijdag 11 september 2020, 12:00
41item on the agendapointEen duurzame spoorwegmarkt naar aanleiding van de COVID-19-pandemie
  -(eventueel) Amendementen; verwerpingDinsdag 15 september 2020, 13:00
  -(eventueel) Verzoeken om “aparte” stemming en stemming “in onderdelen”Dinsdag 15 september 2020, 19:00
68item on the agendapointOntwerp van gewijzigde begroting nr. 8: Verhoging van de betalingskredeiten voor het instrument voor noodhulp ter financiering van de COVID-19-vaccinstrategie en met het oog op de effecten van het corona-investeringsinitiatief plus
Monika Hohlmeier
  -(eventueel) Amendementen; verwerpingDinsdag 15 september 2020, 13:00
  -(eventueel) Verzoeken om “aparte” stemming en stemming “in onderdelen”Dinsdag 15 september 2020, 19:00
Laatst bijgewerkt op: 17 september 2020Juridische mededeling - Privacybeleid