Porządek obrad
Bruksela
Poniedziałek, 14 września 2020 r. - Czwartek, 17 września 2020 r. 239k
Poniedziałek, 14 września 2020176kWersja: Czwartek, 17 września 2020, 10:15
 Punkty porządku dziennego
17:00   Wznowienie sesji i porządek prac
17:30 - 22:30   Debaty
19:15 - 20:30   Głosowanie
 Czas wystąpień
 Terminy

17:00   Wznowienie sesji i porządek prac      
1  pointWznowienie sesji i porządek prac
17:30 - 22:30   Debaty       Czas wystąpień
  pointDebata łączna - Polska
62Termin -Stwierdzenie wyraźnego ryzyka poważnego naruszenia przez Rzeczpospolitą Polską zasady praworządności
Sprawozdanie:  Juan Fernando López Aguilar (A9-0138/2020)
Wstępne sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie stwierdzenia wyraźnego ryzyka poważnego naruszenia przez Rzeczpospolitą Polską zasady praworządności

[2017/0360R(NLE)]
Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
74 -Strefy wolne od LGBTI w Polsce w kontekście sprawy Rete Lenford
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej
 - [2020/2778(RSP)]
     
 Marc Angel, Maria Walsh, Fabio Massimo Castaldo, Terry Reintke, Malin Björk, Kira Marie Peter-Hansen, Pernille Weiss, Billy Kelleher, Isabel Carvalhais, Pernando Barrena Arza, Sophia in 't Veld, Marianne Vind, Sirpa Pietikäinen, Dietmar Köster, Monika Vana, Daniel Freund, Frédérique Ries, Francisco Guerreiro, Nathalie Loiseau, Frances Fitzgerald, Birgit Sippel, Robert Biedroń, Dimitrios Papadimoulis, Vera Tax, Evelyne Gebhardt, Arba Kokalari, Petra De Sutter, Grace O'Sullivan, Gwendoline Delbos-Corfield, Radka Maxová, Heidi Hautala, Evelyn Regner, Rosa D'Amato, Aurore Lalucq, Hilde Vautmans, Pierre Karleskind, Evin Incir, Pina Picierno, Antoni Comín i Oliveres, Johan Danielsson, Magdalena Adamowicz, Diana Riba i Giner, Sandro Gozi, Brando Benifei, Mónica Silvana González, Ernest Urtasun, Kim Van Sparrentak, Alice Kuhnke, Rasmus Andresen, Marie Toussaint, Milan Brglez, Karen Melchior, Chrysoula Zacharopoulou, Eleonora Evi, Sylwia Spurek, Manuel Bompard, Isabel Santos, Jeroen Lenaers, Delara Burkhardt (O-000042/2020 - B9-0017/20)
Komisja
Strefy wolne od LGBTI w Polsce w kontekście sprawy Rete Lenford
50Termin pointStrategiczne podejście do substancji farmaceutycznych w środowisku
Pytania wymagające odpowiedzi ustnej - [2019/2816(RSP)]
     
Cristian-Silviu Buşoi, Günther Sidl, Jan Huitema, Michèle Rivasi, Simona Baldassarre, Joanna Kopcińska, Kateřina Konečná (O-000040/2020 - B9-0015/20)
Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności
Rada
Strategiczne podejście do substancji farmaceutycznych w środowisku
     
Cristian-Silviu Buşoi, Günther Sidl, Jan Huitema, Michèle Rivasi, Simona Baldassarre, Joanna Kopcińska, Kateřina Konečná (O-000041/2020 - B9-0016/20)
Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności
Komisja
Strategiczne podejście do substancji farmaceutycznych w środowisku
49Termin*pointProjekt decyzji Rady w sprawie systemu zasobów własnych Unii Europejskiej
Sprawozdanie:  José Manuel Fernandes, Valerie Hayer (A9-0146/2020)
Sprawozdanie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie systemu zasobów własnych Unii Europejskiej
[10025/2020 - C9-0215/2020 - 2018/0135(CNS)]
Komisja Budżetowa
29Termin***IpointZmiana decyzji nr 1313/2013/UE w sprawie Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności
Sprawozdanie:  Nikos Androulakis (A9-0148/2020)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decycji Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej decyzję nr 1313/2013/UE w sprawie Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności
[COM(2020)0220 - C9-0160/2020 - 2020/0097(COD)]
Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności
35Termin***IpointGlobalny system gromadzenia danych na temat zużycia paliwa olejowego przez statki
Sprawozdanie:  Jutta Paulus (A9-0144/2020)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) 2015/757 w celu właściwego uwzględnienia globalnego systemu gromadzenia danych na temat zużycia paliwa olejowego przez statki
[COM(2019)0038 - C8-0043/2019 - 2019/0017(COD)]
Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności
16Termin pointWywóz broni: wdrażanie wspólnego stanowiska 2008/944/WPZiB
Sprawozdanie:  Hannah Neumann (A9-0137/2020)
Sprawozdanie w sprawie wywozu broni: wdrażanie wspólnego stanowiska 2008/944/WPZiB
[2020/2003(INI)]
Komisja Spraw Zagranicznych
23Termin pointWdrażanie układu o stowarzyszeniu UE z Gruzją
Sprawozdanie:  Sven Mikser (A9-0136/2020)
Sprawozdanie z wdrażania układu o stowarzyszeniu UE z Gruzją
[2019/2200(INI)]
Komisja Spraw Zagranicznych
19:15 - 20:30   Głosowanie      
79 voteUwaga: Głosowanie zostanie podzielone na części w zależności od liczby poprawek
130 voteGłosowanie tajne
129 voteMianowanie przewodniczącego Komitetu Nadzoru nad CCP
Sprawozdanie:  Irene Tinagli (A9-0152/2020)
Sprawozdanie w sprawie propozycji mianowania przewodniczącego komitetu nadzorczego ds. CCP w obrębie Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych
[N9-0041/2020 - C9-0276/2020 - 2020/0906(NLE)]
Komisja Gospodarcza i Monetarna
128 voteMianowanie niezależnego członka Komitetu Nadzoru nad CCP
Sprawozdanie:  Irene Tinagli (A9-0151/2020)
Sprawozdanie w sprawie propozycji mianowania niezależnego członka komitetu nadzorczego ds. CCP w obrębie Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych
[N9-0042/2020 - C9-0277/2020 - 2020/0907(NLE)]
Komisja Gospodarcza i Monetarna
127 voteMianowanie niezależnego członka Komitetu Nadzoru nad CCP
Sprawozdanie:  Irene Tinagli (A9-0153/2020)
Sprawozdanie w sprawie propozycji mianowania niezależnego członka komitetu nadzorczego ds. CCP w obrębie Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych
[N9-0042/2020 - C9-0278/2020 - 2020/0908(NLE)]
Komisja Gospodarcza i Monetarna
67 voteGłosowania nad wnioskami o tryb pilny (art. 163 Regulaminu)
41Tekst jeszcze nie przyjęty, możliwy termin***IpointZrównoważony rynek kolejowy w związku z pandemią COVID-19
Wniosek Komisji o tryb pilny
[COM(2020)0260 - C9-0186/2020 - 2020/0127(COD)]
Komisja Transportu i Turystyki
68Tekst jeszcze nie przyjęty, możliwy termin pointProjekt budżetu korygującego nr 8: Zwiększenie środków na płatności przeznaczonych na instrument wsparcia w sytuacjach nadzwyczajnych w celu sfinansowania strategii w sprawie szczepionek przeciwko Covid-19 oraz na wpływ inicjatywy inwestycyjnej „plus” w odpowiedzi na koronawirusa
Wniosek Komisji o tryb pilny
[10696/2020 - C9-0290/2020 - 2020/1997(BUD)]
Komisja Budżetowa
87 votePojedyncze głosowania
78*voteWniosek dotyczący decyzji Rady upoważniającej Portugalię do stosowania obniżonej stawki podatku akcyzowego na niektóre produkty alkoholowe produkowane w autonomicznych regionach Madery i Azorów
Sprawozdanie:  Younous Omarjee (A9-0140/2020)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady upoważniającej Portugalię do stosowania obniżonej stawki podatku akcyzowego na niektóre produkty alkoholowe produkowane w autonomicznych regionach Madery i Azorów
[COM(2020)0240 - C9-0190/2020 - 2020/0118(CNS)]
Komisja Rozwoju Regionalnego
18 voteSkuteczne środki ekologizacji programów Erasmus+ i Kreatywna Europa oraz Europejskiego Korpusu Solidarności
Sprawozdanie:  Laurence Farreng (A9-0141/2020)
Sprawozdanie w sprawie skutecznych środków ekologizacji programów Erasmus+ i Kreatywna Europa oraz Europejskiego Korpusu Solidarności
[2019/2195(INI)]
Komisja Kultury i Edukacji
88 voteGłosowanie nad poprawkami
89 voteStanislav Polčák (ENVI A9-0143/2020) – Rola UE w ochronie i odtwarzaniu światowych lasów
91 voteJavier Nart (AFET A9-0129/2020) – Współpraca UE–Afryka w dziedzinie bezpieczeństwa w regionie Sahelu, Afryce Zachodniej i Rogu Afryki
17:30 - 22:30   Debaty     item on the agenda
Rada (łącznie z odpowiedziami)10'
Wiceprzewodniczący Komisji / wysoki przedstawiciel (łącznie z odpowiedziami)10'
Komisja Europejska (łącznie z odpowiedziami)30'
Sprawozdawca   (7x6') 42'
Sprawozdawca komisji opiniodawczej   (4x1') 4'
Autor (komisja)3'
Autor2'
Posłowie120'
PPE29'30S&D23'30Renew16'30ID13'Verts/ALE12'ECR11'GUE/NGL8'NI6'30
62item on the agendapointStwierdzenie wyraźnego ryzyka poważnego naruszenia przez Rzeczpospolitą Polską zasady praworządności
Juan Fernando López Aguilar (A9-0138/2020
  -PoprawkiPiątek, 11 września 2020, 13:00
  -Wnioski o głosowanie podzielone i odrębnePoniedziałek, 14 września 2020, 19:00
50item on the agendapointStrategiczne podejście do substancji farmaceutycznych w środowisku
(O-000040/2020 - B9-0015/20) (O-000041/2020 - B9-0016/20) 
  -Projekt rezolucjiŚroda, 9 września 2020, 13:00
  -poprawkiPoniedziałek, 14 września 2020, 19:00
  -Wnioski o głosowanie podzielone i odrębneWtorek, 15 września 2020, 12:00
49item on the agendapointProjekt decyzji Rady w sprawie systemu zasobów własnych Unii Europejskiej
José Manuel Fernandes, Valerie Hayer (A9-0146/2020
  -PoprawkiŚroda, 9 września 2020, 13:00
  -Wnioski o głosowanie podzielone i odrębnePiątek, 11 września 2020, 12:00
29item on the agendapointZmiana decyzji nr 1313/2013/UE w sprawie Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności
Nikos Androulakis (A9-0148/2020
  -Poprawki; odrzucenieŚroda, 9 września 2020, 13:00
  -Wnioski o głosowanie podzielone i odrębnePiątek, 11 września 2020, 12:00
35item on the agendapointGlobalny system gromadzenia danych na temat zużycia paliwa olejowego przez statki
Jutta Paulus (A9-0144/2020
  -Poprawki; odrzucenieŚroda, 9 września 2020, 13:00
  -Wnioski o głosowanie podzielone i odrębnePiątek, 11 września 2020, 12:00
16item on the agendapointWywóz broni: wdrażanie wspólnego stanowiska 2008/944/WPZiB
Hannah Neumann (A9-0137/2020
  -PoprawkiŚroda, 9 września 2020, 13:00
  -Wnioski o głosowanie podzielone i odrębnePiątek, 11 września 2020, 12:00
23item on the agendapointWdrażanie układu o stowarzyszeniu UE z Gruzją
Sven Mikser (A9-0136/2020
  -PoprawkiŚroda, 9 września 2020, 13:00
  -Wnioski o głosowanie podzielone i odrębnePiątek, 11 września 2020, 12:00
41item on the agendapointZrównoważony rynek kolejowy w związku z pandemią COVID-19
  -(ewentualnie) Poprawki; odrzucenieWtorek, 15 września 2020, 13:00
  -(ewentualnie) Wnioski o głosowanie podzielone i odrębneWtorek, 15 września 2020, 19:00
68item on the agendapointProjekt budżetu korygującego nr 8: Zwiększenie środków na płatności przeznaczonych na instrument wsparcia w sytuacjach nadzwyczajnych w celu sfinansowania strategii w sprawie szczepionek przeciwko Covid-19 oraz na wpływ inicjatywy inwestycyjnej „plus” w odpowiedzi na koronawirusa
Monika Hohlmeier
  -(ewentualnie) Poprawki; odrzucenieWtorek, 15 września 2020, 13:00
  -(ewentualnie) Wnioski o głosowanie podzielone i odrębneWtorek, 15 września 2020, 19:00
Ostatnia aktualizacja: 17 września 2020Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności