Ordinea de zi
Bruxelles
Luni, 14 septembrie 2020 - Joi, 17 septembrie 2020 238k
Luni, 14 septembrie 2020173kVersiune: Joi, 17 septembrie 2020, 10:16
 Puncte de pe ordinea de zi
17:00   Reluarea sesiunii şi ordinea lucrărilor
17:30 - 22:30   Dezbateri
19:15 - 20:30   Sesiune de votare
 Timpul afectat luărilor de cuvânt
 Termen de depunere

17:00   Reluarea sesiunii şi ordinea lucrărilor      
1  pointReluarea sesiunii şi ordinea lucrărilor
17:30 - 22:30   Dezbateri       Timpul afectat luărilor de cuvânt
  pointDezbatere comună - Polonia
62Termen -Constatarea unui risc clar de încălcare gravă de către Republica Polonă a statului de drept
Raport  Juan Fernando López Aguilar (A9-0138/2020)
Raport interimar referitor la propunerea de decizie a Consiliului privind constatarea unui risc clar de încălcare gravă de către Republica Polonă a statului de drept

[2017/0360R(NLE)]
Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne
74 -Zonele fără LGBTI din Polonia, în contextul cauzei Rete Lanford
Întrebare cu solicitare de răspuns oral
 - [2020/2778(RSP)]
     
 Marc Angel, Maria Walsh, Fabio Massimo Castaldo, Terry Reintke, Malin Björk, Kira Marie Peter-Hansen, Pernille Weiss, Billy Kelleher, Isabel Carvalhais, Pernando Barrena Arza, Sophia in 't Veld, Marianne Vind, Sirpa Pietikäinen, Dietmar Köster, Monika Vana, Daniel Freund, Frédérique Ries, Francisco Guerreiro, Nathalie Loiseau, Frances Fitzgerald, Birgit Sippel, Robert Biedroń, Dimitrios Papadimoulis, Vera Tax, Evelyne Gebhardt, Arba Kokalari, Petra De Sutter, Grace O'Sullivan, Gwendoline Delbos-Corfield, Radka Maxová, Heidi Hautala, Evelyn Regner, Rosa D'Amato, Aurore Lalucq, Hilde Vautmans, Pierre Karleskind, Evin Incir, Pina Picierno, Antoni Comín i Oliveres, Johan Danielsson, Magdalena Adamowicz, Diana Riba i Giner, Sandro Gozi, Brando Benifei, Mónica Silvana González, Ernest Urtasun, Kim Van Sparrentak, Alice Kuhnke, Rasmus Andresen, Marie Toussaint, Milan Brglez, Karen Melchior, Chrysoula Zacharopoulou, Eleonora Evi, Sylwia Spurek, Manuel Bompard, Isabel Santos, Jeroen Lenaers, Delara Burkhardt (O-000042/2020 - B9-0017/20)
Comisia
Zonele fără LGBTI din Polonia, în contextul cauzei Rete Lanford
50Termen pointAbordarea strategică privind impactul substanțelor farmaceutice asupra mediului
Întrebări cu solicitare de răspuns oral - [2019/2816(RSP)]
     
Cristian-Silviu Buşoi, Günther Sidl, Jan Huitema, Michèle Rivasi, Simona Baldassarre, Joanna Kopcińska, Kateřina Konečná (O-000040/2020 - B9-0015/20)
Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară
Consiliul
Abordarea strategică privind impactul substanțelor farmaceutice asupra mediului
     
Cristian-Silviu Buşoi, Günther Sidl, Jan Huitema, Michèle Rivasi, Simona Baldassarre, Joanna Kopcińska, Kateřina Konečná (O-000041/2020 - B9-0016/20)
Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară
Comisia
Abordarea strategică privind impactul substanțelor farmaceutice asupra mediului
49Termen*pointPropunere de decizie a Consiliului privind sistemul de resurse proprii al Uniunii Europene
Raport  José Manuel Fernandes, Valerie Hayer (A9-0146/2020)
Raport referitor la proiectul de decizie a Consiliului privind sistemul de resurse proprii al Uniunii Europene
[10025/2020 - C9-0215/2020 - 2018/0135(CNS)]
Comisia pentru bugete
29Termen***IpointModificarea Deciziei nr. 1313/2013/UE privind un mecanism de protecție civilă al Uniunii
Raport  Nikos Androulakis (A9-0148/2020)
Raport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Deciziei nr. 1313/2013/UE privind un mecanism de protecție civilă al Uniunii
[COM(2020)0220 - C9-0160/2020 - 2020/0097(COD)]
Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară
35Termen***IpointSistemul global de colectare a datelor în ceea ce privește datele referitoare la consumul de păcură al navelor
Raport  Jutta Paulus (A9-0144/2020)
Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) 2015/757 pentru a ține seama în mod corespunzător de sistemul global de colectare a datelor în ceea ce privește datele referitoare la consumul de păcură al navelor
[COM(2019)0038 - C8-0043/2019 - 2019/0017(COD)]
Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară
16Termen pointExportul de armament: punerea în aplicare a Poziției comune 2008/944/PESC
Raport  Hannah Neumann (A9-0137/2020)
Raport referitor la exportul de armament: punerea în aplicare a Poziției comune 2008/944/PESC
[2020/2003(INI)]
Comisia pentru afaceri externe
23Termen pointPunerea în aplicare a Acordului de asociere UE-Georgia
Raport  Sven Mikser (A9-0136/2020)
Raport referitor la punerea în aplicare a Acordului de asociere UE-Georgia
[2019/2200(INI)]
Comisia pentru afaceri externe
19:15 - 20:30   Sesiune de votare      
79 voteObservație: Voturile vor fi distribuite în cadrul diferitelor sesiuni de votare în funcție de numărul amendamentelor
130 voteVoturi secrete
129 voteNumirea președintelui Comitetului de supraveghere a CPC
Raport  Irene Tinagli (A9-0152/2020)
Raport referitor la propunerea de numire a președintelui Comitetului de supraveghere a CPC din cadrul Autorității Europene pentru Valori Mobiliare și Piețe
[N9-0041/2020 - C9-0276/2020 - 2020/0906(NLE)]
Comisia pentru afaceri economice și monetare
128 voteNumirea unui membru independent al Comitetului de supraveghere a CPC
Raport  Irene Tinagli (A9-0151/2020)
Raport referitor la propunerea de numire a unui membru independent al Comitetului de supraveghere a CPC din cadrul Autorității Europene pentru Valori Mobiliare și Piețe
[N9-0042/2020 - C9-0277/2020 - 2020/0907(NLE)]
Comisia pentru afaceri economice și monetare
127 voteNumirea unui membru independent al Comitetului de supraveghere a CPC
Raport  Irene Tinagli (A9-0153/2020)
Raport referitor la propunerea de numire a unui membru independent al Comitetului de supraveghere a CPC din cadrul Autorității Europene pentru Valori Mobiliare și Piețe
[N9-0042/2020 - C9-0278/2020 - 2020/0908(NLE)]
Comisia pentru afaceri economice și monetare
67 voteVoturi privind cererile de aplicare a procedurii de urgenţă (articolul 163 din Regulamentul de procedură)
41Textul nu a fost încă adoptat şi va avea, eventual, un termen***IpointO piață feroviară durabilă în contextul pandemiei de COVID-19
Cerere în regim de urgenţă a Comisiei
[COM(2020)0260 - C9-0186/2020 - 2020/0127(COD)]
Comisia pentru transport și turism
68Textul nu a fost încă adoptat şi va avea, eventual, un termen pointProiect de buget rectificativ nr. 8: majorarea creditelor de plată pentru Instrumentul de sprijin de urgență în vederea finanțării strategiei privind vaccinurile împotriva COVID-19 și pentru impactul Inițiativei plus pentru investiții ca reacție la coronavirus
Cerere în regim de urgenţă a Comisiei
[10696/2020 - C9-0290/2020 - 2020/1997(BUD)]
Comisia pentru bugete
87 voteVoturi unice
78*votePropunerea de decizie a Consiliului de autorizare a Portugaliei în vederea aplicării unei rate reduse a accizei pentru anumite produse alcoolice produse în regiunile autonome Madeira și Azore
Raport  Younous Omarjee (A9-0140/2020)
Raport referitor la propunerea de decizie a Consiliului de autorizare a Portugaliei în vederea aplicării unei rate reduse a accizei pentru anumite produse alcoolice produse în regiunile autonome Madeira și Azore
[COM(2020)0240 - C9-0190/2020 - 2020/0118(CNS)]
Comisia pentru dezvoltare regională
18 voteMăsuri eficace pentru conferirea unui caracter ecologic programelor Erasmus+ și Europa Creativă, precum și Corpului european de solidaritate
Raport  Laurence Farreng (A9-0141/2020)
Raport referitor la adoptarea unor măsuri eficace pentru conferirea unui caracter ecologic programelor Erasmus+ și Europa Creativă, precum și Corpului european de solidaritate
[2019/2195(INI)]
Comisia pentru cultură și educație
88 voteVotarea amendamentelor
89 voteStanislav Polčák (ENVI A9-0143/2020) - Rolul UE în protejarea și refacerea pădurilor la nivel mondial
91 voteJavier Nart (AFET A9-0129/2020) - Cooperarea UE-Africa în domeniul securității în Sahel, Africa de Vest și Cornul Africii
17:30 - 22:30   Dezbateri     item on the agenda
Consiliul (inclusiv răspunsurile)10'
Vicepreşedintele Comisiei/Înaltul Reprezentant (inclusiv răspunsurile)10'
Comisia (inclusiv răspunsurile)30'
Raportorul   (7x6') 42'
Raportorul pentru aviz   (4x1') 4'
Autor (comisie)3'
Autorul2'
Deputaţi120'
PPE29'30S&D23'30Renew16'30ID13'Verts/ALE12'ECR11'GUE/NGL8'NI6'30
62item on the agendapointConstatarea unui risc clar de încălcare gravă de către Republica Polonă a statului de drept
Juan Fernando López Aguilar (A9-0138/2020
  -AmendamenteVineri, 11 septembrie 2020, 13:00
  -Cereri de vot separat și pe părți Luni, 14 septembrie 2020, 19:00
50item on the agendapointAbordarea strategică privind impactul substanțelor farmaceutice asupra mediului
(O-000040/2020 - B9-0015/20) (O-000041/2020 - B9-0016/20) 
  -Propunere de rezoluţieMiercuri, 9 septembrie 2020, 13:00
  -Amendamente la propunerea de rezoluţieLuni, 14 septembrie 2020, 19:00
  -Cereri de vot separat și pe părți Marţi, 15 septembrie 2020, 12:00
49item on the agendapointPropunere de decizie a Consiliului privind sistemul de resurse proprii al Uniunii Europene
José Manuel Fernandes, Valerie Hayer (A9-0146/2020
  -AmendamenteMiercuri, 9 septembrie 2020, 13:00
  -Cereri de vot separat și pe părți Vineri, 11 septembrie 2020, 12:00
29item on the agendapointModificarea Deciziei nr. 1313/2013/UE privind un mecanism de protecție civilă al Uniunii
Nikos Androulakis (A9-0148/2020
  -Amendamente; respingereMiercuri, 9 septembrie 2020, 13:00
  -Cereri de vot separat și pe părți Vineri, 11 septembrie 2020, 12:00
35item on the agendapointSistemul global de colectare a datelor în ceea ce privește datele referitoare la consumul de păcură al navelor
Jutta Paulus (A9-0144/2020
  -Amendamente; respingereMiercuri, 9 septembrie 2020, 13:00
  -Cereri de vot separat și pe părți Vineri, 11 septembrie 2020, 12:00
16item on the agendapointExportul de armament: punerea în aplicare a Poziției comune 2008/944/PESC
Hannah Neumann (A9-0137/2020
  -AmendamenteMiercuri, 9 septembrie 2020, 13:00
  -Cereri de vot separat și pe părți Vineri, 11 septembrie 2020, 12:00
23item on the agendapointPunerea în aplicare a Acordului de asociere UE-Georgia
Sven Mikser (A9-0136/2020
  -AmendamenteMiercuri, 9 septembrie 2020, 13:00
  -Cereri de vot separat și pe părți Vineri, 11 septembrie 2020, 12:00
41item on the agendapointO piață feroviară durabilă în contextul pandemiei de COVID-19
  -(posibil) Amendamente; respingereMarţi, 15 septembrie 2020, 13:00
  -(posibil) Cereri de vot separat și pe părți Marţi, 15 septembrie 2020, 19:00
68item on the agendapointProiect de buget rectificativ nr. 8: majorarea creditelor de plată pentru Instrumentul de sprijin de urgență în vederea finanțării strategiei privind vaccinurile împotriva COVID-19 și pentru impactul Inițiativei plus pentru investiții ca reacție la coronavirus
Monika Hohlmeier
  -(posibil) Amendamente; respingereMarţi, 15 septembrie 2020, 13:00
  -(posibil) Cereri de vot separat și pe părți Marţi, 15 septembrie 2020, 19:00
Ultima actualizare: 17 septembrie 2020Aviz juridic - Politica de confidențialitate