Program
Brusel
Pondelok, 14. septembra 2020 - Štvrtok, 17. septembra 2020 236k
Pondelok, 14. septembra 2020176kVerzia: Štvrtok, 17. septembra 2020, 10:16
 Body programu
17:00   Pokračovanie schôdze a program práce
17:30 - 22:30   Rozpravy
19:15 - 20:30   Hlasovanie
 Rečnícky čas
 Lehoty

17:00   Pokračovanie schôdze a program práce      
1  pointPokračovanie schôdze a program práce
17:30 - 22:30   Rozpravy       Rečnícky čas
  pointSpoločná rozprava - Poľsko
62Termín -Určenie jasného rizika vážneho porušenia zásad právneho štátu zo strany Poľskej republiky
Správa:  Juan Fernando López Aguilar (A9-0138/2020)
Predbežná správa o návrhu rozhodnutia Rady o určení jasného rizika vážneho porušenia zásady právneho štátu zo strany Poľskej republiky

[2017/0360R(NLE)]
Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci
74 -Zóny bez LGBTI v Poľsku v kontexte veci Rete Lenford
Otázka na ústne zodpovedanie
 - [2020/2778(RSP)]
     
 Marc Angel, Maria Walsh, Fabio Massimo Castaldo, Terry Reintke, Malin Björk, Kira Marie Peter-Hansen, Pernille Weiss, Billy Kelleher, Isabel Carvalhais, Pernando Barrena Arza, Sophia in 't Veld, Marianne Vind, Sirpa Pietikäinen, Dietmar Köster, Monika Vana, Daniel Freund, Frédérique Ries, Francisco Guerreiro, Nathalie Loiseau, Frances Fitzgerald, Birgit Sippel, Robert Biedroń, Dimitrios Papadimoulis, Vera Tax, Evelyne Gebhardt, Arba Kokalari, Petra De Sutter, Grace O'Sullivan, Gwendoline Delbos-Corfield, Radka Maxová, Heidi Hautala, Evelyn Regner, Rosa D'Amato, Aurore Lalucq, Hilde Vautmans, Pierre Karleskind, Evin Incir, Pina Picierno, Antoni Comín i Oliveres, Johan Danielsson, Magdalena Adamowicz, Diana Riba i Giner, Sandro Gozi, Brando Benifei, Mónica Silvana González, Ernest Urtasun, Kim Van Sparrentak, Alice Kuhnke, Rasmus Andresen, Marie Toussaint, Milan Brglez, Karen Melchior, Chrysoula Zacharopoulou, Eleonora Evi, Sylwia Spurek, Manuel Bompard, Isabel Santos, Jeroen Lenaers, Delara Burkhardt (O-000042/2020 - B9-0017/20)
Komisia
Zóny bez LGBTI v Poľsku v kontexte veci Rete Lenford
50Termín pointStrategický prístup k liekom v životnom prostredí
Otázky na ústne zodpovedanie - [2019/2816(RSP)]
     
Cristian-Silviu Buşoi, Günther Sidl, Jan Huitema, Michèle Rivasi, Simona Baldassarre, Joanna Kopcińska, Kateřina Konečná (O-000040/2020 - B9-0015/20)
Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín
Rada
Strategický prístup k liekom v životnom prostredí
     
Cristian-Silviu Buşoi, Günther Sidl, Jan Huitema, Michèle Rivasi, Simona Baldassarre, Joanna Kopcińska, Kateřina Konečná (O-000041/2020 - B9-0016/20)
Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín
Komisia
Strategický prístup k liekom v životnom prostredí
49Termín*pointNávrh rozhodnutia Rady o systéme vlastných zdrojov Európskej únie
Správa:  José Manuel Fernandes, Valerie Hayer (A9-0146/2020)
Správa o návrhu rozhodnutia Rady o systéme vlastných zdrojov Európskej únie
[10025/2020 - C9-0215/2020 - 2018/0135(CNS)]
Výbor pre rozpočet
29Termín***IpointZmena rozhodnutia č. 1313/2013/EÚ o mechanizme Únie v oblasti civilnej ochrany
Správa:  Nikos Androulakis (A9-0148/2020)
Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení rozhodnutie č. 1313/2013/EÚ o mechanizme Únie v oblasti civilnej ochrany
[COM(2020)0220 - C9-0160/2020 - 2020/0097(COD)]
Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín
35Termín***IpointGlobálny systém zberu údajov o spotrebe lodného paliva
Správa:  Jutta Paulus (A9-0144/2020)
Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2015/757 s cieľom náležite zohľadniť globálny systém zberu údajov o spotrebe lodného paliva
[COM(2019)0038 - C8-0043/2019 - 2019/0017(COD)]
Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín
16Termín pointVývoz zbraní: vykonávanie spoločnej pozície 2008/944/SZBP
Správa:  Hannah Neumann (A9-0137/2020)
Správa o vývoze zbraní: vykonávanie spoločnej pozície 2008/944/SZBP
[2020/2003(INI)]
Výbor pre zahraničné veci
23Termín pointVykonávanie dohody o pridružení medzi EÚ a Gruzínskom
Správa:  Sven Mikser (A9-0136/2020)
Správa o vykonávaní dohody o pridružení medzi EÚ a Gruzínskom
[2019/2200(INI)]
Výbor pre zahraničné veci
19:15 - 20:30   Hlasovanie      
79 votePoznámka: Hlasy budú rozdelené podľa jednotlivých hlasovaní v závislosti od počtu pozmeňujúcich návrhov
130 voteTajné hlasovanie
129 voteVymenovanie predsedu výboru pre dohľad nad centrálnymi protistranami
Správa:  Irene Tinagli (A9-0152/2020)
Správa o návrhu na vymenovanie predsedu výboru pre dohľad nad centrálnymi protistranami Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy
[N9-0041/2020 - C9-0276/2020 - 2020/0906(NLE)]
Výbor pre hospodárske a menové veci
128 voteVymenovanie nezávislého člena výboru pre dohľad nad centrálnymi protistranami
Správa:  Irene Tinagli (A9-0151/2020)
Správa o návrhu na vymenovanie nezávislého člena výboru pre dohľad nad centrálnymi protistranami Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy
[N9-0042/2020 - C9-0277/2020 - 2020/0907(NLE)]
Výbor pre hospodárske a menové veci
127 voteVymenovanie nezávislého člena výboru pre dohľad nad centrálnymi protistranami
Správa:  Irene Tinagli (A9-0153/2020)
Správa o návrhu na vymenovanie nezávislého člena výboru pre dohľad nad centrálnymi protistranami Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy
[N9-0042/2020 - C9-0278/2020 - 2020/0908(NLE)]
Výbor pre hospodárske a menové veci
67 voteHlasovania o žiadosti o naliehavý postup (článok 163 rokovacieho poriadku)
41Text zatiaľ neprijatý, možný termín***IpointUdržateľný trh železničnej dopravy vzhľadom na pandémiu COVID-19
Žiadosť Komisie o naliehavý postup
[COM(2020)0260 - C9-0186/2020 - 2020/0127(COD)]
Výbor pre dopravu a cestovný ruch
68Text zatiaľ neprijatý, možný termín pointNávrh opravného rozpočtu č. 8: Zvýšenie platobných rozpočtových prostriedkov pre nástroj núdzovej podpory na financovanie stratégie v oblasti vakcinácie proti ochoreniu COVID-19 a pre dosah Investičnej iniciatívy v reakcii na koronavírus Plus
Žiadosť Komisie o naliehavý postup
[10696/2020 - C9-0290/2020 - 2020/1997(BUD)]
Výbor pre rozpočet
87 voteJediné hlasovania
78*voteNávrh rozhodnutia Rady, ktorým sa Portugalsku povoľuje uplatňovať zníženú sadzbu spotrebnej dane na určité alkoholické výrobky vyrábané v autonómnych oblastiach Madeira a Azory
Správa:  Younous Omarjee (A9-0140/2020)
Správa o návrhu rozhodnutia Rady, ktorým sa Portugalsku povoľuje uplatňovať zníženú sadzbu spotrebnej dane na určité alkoholické výrobky vyrábané v autonómnych oblastiach Madeira a Azory
[COM(2020)0240 - C9-0190/2020 - 2020/0118(CNS)]
Výbor pre regionálny rozvoj
18 voteÚčinné opatrenia na zvýšenie ekologickosti programov Erasmus+ a Kreatívna Európa a Európskeho zboru solidarity
Správa:  Laurence Farreng (A9-0141/2020)
Správa o účinných opatreniach na zvýšenie ekologickosti programov Erasmus+ a Kreatívna Európa a Európskeho zboru solidarity
[2019/2195(INI)]
Výbor pre kultúru a vzdelávanie
88 voteHlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch
89 voteStanislav Polčák (ENVI A9-0143/2020) – Úloha EÚ pri ochrane a obnove svetových lesov
91 voteJavier Nart (AFET A9-0129/2020) – Bezpečnostná spolupráca EÚ a Afriky v regióne Sahel, v západnej Afrike a v Africkom rohu
17:30 - 22:30   Rozpravy     item on the agenda
Rada (vrátane odpovedí)10'
Podpredseda Komisie/vysoký predstaviteľ (vrátane odpovedí)10'
Komisia (vrátane odpovedí)30'
Spravodajca   (7x6') 42'
Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko   (4x1') 4'
Autor (výbor)3'
Autor2'
Poslanci120'
PPE29'30S&D23'30Renew16'30ID13'Verts/ALE12'ECR11'GUE/NGL8'NI6'30
62item on the agendapointUrčenie jasného rizika vážneho porušenia zásad právneho štátu zo strany Poľskej republiky
Juan Fernando López Aguilar (A9-0138/2020
  -Pozmeňujúce návrhyPiatok, 11. septembra 2020, 13:00
  -Žiadosti o oddelené hlasovanie a hlasovanie po častiachPondelok, 14. septembra 2020, 19:00
50item on the agendapointStrategický prístup k liekom v životnom prostredí
(O-000040/2020 - B9-0015/20) (O-000041/2020 - B9-0016/20) 
  -Návrh uzneseniaStreda, 9. septembra 2020, 13:00
  -Pozmeňujúce návrhy k návrhu uznesenia Pondelok, 14. septembra 2020, 19:00
  -Žiadosti o oddelené hlasovanie a hlasovanie po častiachUtorok, 15. septembra 2020, 12:00
49item on the agendapointNávrh rozhodnutia Rady o systéme vlastných zdrojov Európskej únie
José Manuel Fernandes, Valerie Hayer (A9-0146/2020
  -Pozmeňujúce návrhyStreda, 9. septembra 2020, 13:00
  -Žiadosti o oddelené hlasovanie a hlasovanie po častiachPiatok, 11. septembra 2020, 12:00
29item on the agendapointZmena rozhodnutia č. 1313/2013/EÚ o mechanizme Únie v oblasti civilnej ochrany
Nikos Androulakis (A9-0148/2020
  -Pozmeňujúce návrhy; zamietnutieStreda, 9. septembra 2020, 13:00
  -Žiadosti o oddelené hlasovanie a hlasovanie po častiachPiatok, 11. septembra 2020, 12:00
35item on the agendapointGlobálny systém zberu údajov o spotrebe lodného paliva
Jutta Paulus (A9-0144/2020
  -Pozmeňujúce návrhy; zamietnutieStreda, 9. septembra 2020, 13:00
  -Žiadosti o oddelené hlasovanie a hlasovanie po častiachPiatok, 11. septembra 2020, 12:00
16item on the agendapointVývoz zbraní: vykonávanie spoločnej pozície 2008/944/SZBP
Hannah Neumann (A9-0137/2020
  -Pozmeňujúce návrhyStreda, 9. septembra 2020, 13:00
  -Žiadosti o oddelené hlasovanie a hlasovanie po častiachPiatok, 11. septembra 2020, 12:00
23item on the agendapointVykonávanie dohody o pridružení medzi EÚ a Gruzínskom
Sven Mikser (A9-0136/2020
  -Pozmeňujúce návrhyStreda, 9. septembra 2020, 13:00
  -Žiadosti o oddelené hlasovanie a hlasovanie po častiachPiatok, 11. septembra 2020, 12:00
41item on the agendapointUdržateľný trh železničnej dopravy vzhľadom na pandémiu COVID-19
  -(prípadne) Pozmeňujúce návrhy; zamietnutieUtorok, 15. septembra 2020, 13:00
  -(prípadne) Žiadosti o oddelené hlasovanie a hlasovanie po častiachUtorok, 15. septembra 2020, 19:00
68item on the agendapointNávrh opravného rozpočtu č. 8: Zvýšenie platobných rozpočtových prostriedkov pre nástroj núdzovej podpory na financovanie stratégie v oblasti vakcinácie proti ochoreniu COVID-19 a pre dosah Investičnej iniciatívy v reakcii na koronavírus Plus
Monika Hohlmeier
  -(prípadne) Pozmeňujúce návrhy; zamietnutieUtorok, 15. septembra 2020, 13:00
  -(prípadne) Žiadosti o oddelené hlasovanie a hlasovanie po častiachUtorok, 15. septembra 2020, 19:00
Posledná úprava: 17. septembra 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia