Дневен ред
Брюксел
Понеделник, 14 септември 2020 г. - Четвъртък, 17 септември 2020 г. 270k
Четвъртък, 17 септември 2020182kВерсия: Четвъртък, 17 септември 2020, 10:52
 Точки от дневния ред
08:30   Обявяване на резултатите
08:45 - 13:00   Разисквания
09:30 - 10:45   Първо гласуване
12:30   Обявяване на резултатите
13:00 - 14:15   Второ гласуване
16:30   Обявяване на резултатите
 Време за изказвания
 Срокове

08:30   Обявяване на резултатите      
08:45 - 13:00   Разисквания       Време за изказвания
53 pointБорба със сексуалното насилие и сексуалната експлоатация на деца
Изявления на Съвета и Комисията
[2020/2702(RSP)]
51Срок pointЗначението на градската и зелената инфраструктура: 2022 година – Европейска година за по-зелени градове
Въпрос с искане за устен отговор - [2019/2805(RSP)]
     
Sirpa Pietikäinen, Christel Schaldemose, Karin Karlsbro, Bas Eickhout, Jadwiga Wiśniewska, Idoia Villanueva Ruiz (O-000039/2020 - B9-0014/20)
Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
Комисия
Значението на градската и зелената инфраструктура: 2022 година – Европейска година за по-зелени градове
77 pointНеобходимостта от незабавен и хуманитарен отговор от страна на ЕС на настоящото положение в бежанския лагер в Мория

Изявления на Съвета и Комисията
[2020/2781(RSP)]
  pointРазисквания по случаи на нарушаване на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (член 144 от Правилника за дейността)
82Срок -Положението във Филипините, включително случая на Мария Реса
[2020/2782(RSP)]
RC-B9-0290/2020, B9-0290/2020, B9-0291/2020, B9-0292/2020, B9-0294/2020, B9-0295/2020, B9-0297/2020
81Срок -Случаят на д-р Денис Муквеге в Демократична република Конго (ДРК)

[2020/2783(RSP)]
B9-0286/2020, RC-B9-0287/2020, B9-0287/2020, B9-0288/2020, B9-0289/2020, B9-0293/2020, B9-0296/2020, B9-0298/2020
80Срок -Хуманитарната ситуация в Мозамбик
[2020/2784(RSP)]
B9-0285/2020, B9-0299/2020, RC-B9-0300/2020, B9-0300/2020, B9-0301/2020, B9-0302/2020, B9-0303/2020, B9-0304/2020
09:30 - 10:45   Първо гласуване      
92 voteОкончателно гласуване    
62Срок voteКонстатиране на очевиден риск от тежко нарушение на принципите на правовата държава от страна на Република Полша
Доклад:  Juan Fernando López Aguilar (A9-0138/2020)
Междинен доклад относно предложението за решение на Съвета относно констатирането на очевиден риск от тежко нарушение на принципите на правовата държава от страна на Република Полша
[2017/0360R(NLE)]
Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
50Срок voteПредложение за резолюция - Стратегически подход към фармацевтичните продукти в околната среда
[2019/2816(RSP)]
B9-0242/2020
30Срок voteМаксимално използване на потенциала за енергийна ефективност на сградния фонд на ЕС
Доклад:  Ciarán Cuffe (A9-0134/2020)
Доклад относно максимално използване на потенциала за енергийна ефективност на сградния фонд на ЕС
[2020/2070(INI)]
Комисия по промишленост, изследвания и енергетика
61Срок voteНедостиг на лекарства - как да се намери решение на нововъзникващ проблем
Доклад:  Nathalie Colin-Oesterlé (A9-0142/2020)
Доклад относно недостига на лекарства – как да се намери решение на нововъзникващ проблем
[2020/2071(INI)]
Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
63Срок voteИзпълнение на националните стратегии за интегриране на ромите: борба с отрицателните нагласи към хората с ромски произход в Европа
Доклад:  Romeo Franz (A9-0147/2020)
Доклад относно изпълнението на националните стратегии за интегриране на ромите: борба с отрицателните нагласи към хората с ромски произход в Европа
[2020/2011(INI)]
Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
71Срок voteПодготовка на извънредното заседание на Европейския съвет, с акцент върху опасната ескалация на напрежението и ролята на Турция в Източното Средиземноморие
Предложения за резолюции
[2020/2774(RSP)]
B9-0258/2020, RC-B9-0260/2020, B9-0260/2020, B9-0263/2020, B9-0264/2020, B9-0266/2020, B9-0268/2020, B9-0270/2020
75Срок voteПоложението в Беларус
Предложения за резолюции
[2020/2779(RSP)]
RC-B9-0271/2020, B9-0271/2020, B9-0272/2020, B9-0273/2020, B9-0274/2020, B9-0275/2020, B9-0278/2020
73Срок voteПоложението в Русия, отравянето на Алексей Навални
Предложения за резолюции
[2020/2777(RSP)]
B9-0279/2020, RC-B9-0280/2020, B9-0280/2020, B9-0281/2020, B9-0282/2020, B9-0283/2020, B9-0284/2020
93 voteГласуване на изменения
121 voteПредложения за резолюции - Случаят на д-р Денис Муквеге в Демократична република Конго (ДРК)
122 voteПредложения за резолюции - Хуманитарната ситуация в Мозамбик
123 voteПредложения за резолюции - Covid-19: Съгласуване на равнище ЕС на здравните оценки и класификацията на риска и последиците за Шенген и единния пазар
124 voteПредложения за резолюции - Значението на градската и зелената инфраструктура: 2022 година – Европейска година за по-зелени градове
12:30   Обявяване на резултатите      
13:00 - 14:15   Второ гласуване      
86 voteОкончателно гласуване    
82Срок voteПоложението във Филипините, включително случая на Мария Реса
Предложения за резолюции
[2020/2782(RSP)]
RC-B9-0290/2020, B9-0290/2020, B9-0291/2020, B9-0292/2020, B9-0294/2020, B9-0295/2020, B9-0297/2020
81Срок voteСлучаят на д-р Денис Муквеге в Демократична република Конго (ДРК)

Предложения за резолюции
[2020/2783(RSP)]
B9-0286/2020, RC-B9-0287/2020, B9-0287/2020, B9-0288/2020, B9-0289/2020, B9-0293/2020, B9-0296/2020, B9-0298/2020
80Срок voteХуманитарната ситуация в Мозамбик
Предложения за резолюции
[2020/2784(RSP)]
B9-0285/2020, B9-0299/2020, RC-B9-0300/2020, B9-0300/2020, B9-0301/2020, B9-0302/2020, B9-0303/2020, B9-0304/2020
41Текстът още не е приет, възможен срок***IvoteУстойчив железопътен пазар с оглед на пандемията от COVID-19
Доклад:
[COM(2020)0260 - C9-0186/2020 - 2020/0127(COD)]
Комисия по транспорт и туризъм
68Текстът още не е приет, възможен срок voteПроект на коригиращ бюджет №: Увеличаване на бюджетните кредити за плащания за Инструмента за спешна подкрепа с цел финансиране на стратегията за ваксини срещу COVID-19 и за въздействието на Инвестиционната инициатива в отговор на коронавируса – плюс
Доклад:  Monika Hohlmeier
[10696/2020 - C9-0290/2020 - 2020/1997(BUD)]
Комисия по бюджети
70Срок voteВъзражение съгласно член 112, параграфи 2 и 3 и параграф 4, буква в): Максимално допустими граници на остатъчни вещества за няколко вещества, включително флоникамид, халоксифоп и мандестробин
[2020/2734(RPS)]
B9-0245/2020
56Срок voteКултурно възстановяване на Европа
Предложения за резолюции
[2020/2708(RSP)]
RC-B9-0246/2020, B9-0246/2020, B9-0250/2020
Разискване: Петък, 10 юли 2020
76Срок voteCovid-19: Съгласуване на равнище ЕС на здравните оценки и класификацията на риска и последиците за Шенген и единния пазар
Предложения за резолюции
[2020/2780(RSP)]
RC-B9-0257/2020, B9-0257/2020, B9-0259/2020, B9-0261/2020, B9-0265/2020, B9-0267/2020, B9-0269/2020
51Срок voteПредложение за резолюция - Значението на градската и зелената инфраструктура: 2022 година – Европейска година за по-зелени градове
[2019/2805(RSP)]
B9-0243/2020
16:30   Обявяване на резултатите      
08:45 - 13:00   Разисквания     item on the agenda
Съвет (включително отговорите)20'
Комисия (включително отговорите)40'
Автор (комисия)3'
Автор на всяко предложение за резолюция (член 144 от Правилника за дейността)1'
Членове на ЕП104'
PPE25'30S&D20'30Renew14'30ID11'30Verts/ALE10'30ECR9'30GUE/NGL7'NI5'30
51item on the agendapointЗначението на градската и зелената инфраструктура: 2022 година – Европейска година за по-зелени градове
(O-000039/2020 - B9-0014/20) 
  -Предложение за резолюцияCряда, 9 септември 2020, 13:00
  -Изменения към предложението за резолюцияПонеделник, 14 септември 2020, 19:00
  -Искания за гласуване поотделно и разделно гласуванеВтoрник, 15 септември 2020, 12:00
82item on the agendapointПоложението във Филипините, включително случая на Мария Реса
  -Предложения за резолюцииПонеделник, 14 септември 2020, 20:00
  -Изменения към предложенията за резолюции; общи предложения за резолюцииCряда, 16 септември 2020, 13:00
  -Изменения към предложенията за обща резолюцияCряда, 16 септември 2020, 14:00
  -Искания за гласуване поотделно и разделно гласуванеCряда, 16 септември 2020, 19:00
81item on the agendapointСлучаят на д-р Денис Муквеге в Демократична република Конго (ДРК)
  -Предложения за резолюцииПонеделник, 14 септември 2020, 20:00
  -Изменения към предложенията за резолюции; общи предложения за резолюцииCряда, 16 септември 2020, 13:00
  -Изменения към предложенията за обща резолюцияCряда, 16 септември 2020, 14:00
  -Искания за гласуване поотделно и разделно гласуванеCряда, 16 септември 2020, 19:00
80item on the agendapointХуманитарната ситуация в Мозамбик
  -Предложения за резолюцииПонеделник, 14 септември 2020, 20:00
  -Изменения към предложенията за резолюции; общи предложения за резолюцииCряда, 16 септември 2020, 13:00
  -Изменения към предложенията за обща резолюцияCряда, 16 септември 2020, 14:00
  -Искания за гласуване поотделно и разделно гласуванеCряда, 16 септември 2020, 19:00
62item on the agendapointКонстатиране на очевиден риск от тежко нарушение на принципите на правовата държава от страна на Република Полша
Juan Fernando López Aguilar (A9-0138/2020
  -ИзмененияПетък, 11 септември 2020, 13:00
  -Искания за гласуване поотделно и разделно гласуванеПонеделник, 14 септември 2020, 19:00
50item on the agendapointСтратегически подход към фармацевтичните продукти в околната среда
(O-000040/2020 - B9-0015/20) (O-000041/2020 - B9-0016/20) 
  -Предложение за резолюцияCряда, 9 септември 2020, 13:00
  -Изменения към предложението за резолюцияПонеделник, 14 септември 2020, 19:00
  -Искания за гласуване поотделно и разделно гласуванеВтoрник, 15 септември 2020, 12:00
30item on the agendapointМаксимално използване на потенциала за енергийна ефективност на сградния фонд на ЕС
Ciarán Cuffe (A9-0134/2020
  -Изменения от докладчика, най-малко 71 членове на ЕП, алтернативни предложения за резолюцииПетък, 11 септември 2020, 13:00
  -Алтернативни общи предложения за резолюцииПонеделник, 14 септември 2020, 13:00
  -Искания за гласуване поотделно и разделно гласуванеПонеделник, 14 септември 2020, 19:00
61item on the agendapointНедостиг на лекарства - как да се намери решение на нововъзникващ проблем
Nathalie Colin-Oesterlé (A9-0142/2020
  -Изменения от докладчика, най-малко 71 членове на ЕП, алтернативни предложения за резолюцииПетък, 11 септември 2020, 13:00
  -Алтернативни общи предложения за резолюцииПонеделник, 14 септември 2020, 13:00
  -Искания за гласуване поотделно и разделно гласуванеПонеделник, 14 септември 2020, 19:00
63item on the agendapointИзпълнение на националните стратегии за интегриране на ромите: борба с отрицателните нагласи към хората с ромски произход в Европа
Romeo Franz (A9-0147/2020
  -ИзмененияПетък, 11 септември 2020, 13:00
  -Искания за гласуване поотделно и разделно гласуванеПонеделник, 14 септември 2020, 19:00
71item on the agendapointПодготовка на извънредното заседание на Европейския съвет, с акцент върху опасната ескалация на напрежението и ролята на Турция в Източното Средиземноморие
  -Предложения за резолюцииПонеделник, 14 септември 2020, 19:00
  -Изменения към предложенията за резолюции; общи предложения за резолюцииВтoрник, 15 септември 2020, 19:00
  -Изменения към предложенията за обща резолюцияВтoрник, 15 септември 2020, 20:00
  -Искания за гласуване поотделно и разделно гласуванеCряда, 16 септември 2020, 10:00
75item on the agendapointПоложението в Беларус
  -Предложения за резолюцииПонеделник, 14 септември 2020, 19:00
  -Изменения към предложенията за резолюции; общи предложения за резолюцииВтoрник, 15 септември 2020, 19:00
  -Изменения към предложенията за обща резолюцияВтoрник, 15 септември 2020, 20:00
  -Искания за гласуване поотделно и разделно гласуванеCряда, 16 септември 2020, 10:00
73item on the agendapointПоложението в Русия, отравянето на Алексей Навални
  -Предложения за резолюцииПонеделник, 14 септември 2020, 19:00
  -Изменения към предложенията за резолюции; общи предложения за резолюцииВтoрник, 15 септември 2020, 19:00
  -Изменения към предложенията за обща резолюцияВтoрник, 15 септември 2020, 20:00
  -Искания за гласуване поотделно и разделно гласуванеCряда, 16 септември 2020, 10:00
41item on the agendapointУстойчив железопътен пазар с оглед на пандемията от COVID-19
  -(евентуално) Изменения; отхвърлянеВтoрник, 15 септември 2020, 13:00
  -(евентуално) Искания за гласуване поотделно и разделно гласуванеВтoрник, 15 септември 2020, 19:00
68item on the agendapointПроект на коригиращ бюджет №: Увеличаване на бюджетните кредити за плащания за Инструмента за спешна подкрепа с цел финансиране на стратегията за ваксини срещу COVID-19 и за въздействието на Инвестиционната инициатива в отговор на коронавируса – плюс
Monika Hohlmeier
  -(евентуално) Изменения; отхвърлянеВтoрник, 15 септември 2020, 13:00
  -(евентуално) Искания за гласуване поотделно и разделно гласуванеВтoрник, 15 септември 2020, 19:00
70item on the agendapointВъзражение съгласно член 112, параграфи 2 и 3 и параграф 4, буква в): Максимално допустими граници на остатъчни вещества за няколко вещества, включително флоникамид, халоксифоп и мандестробин
  -ИзмененияПетък, 11 септември 2020, 13:00
  -Искания за гласуване поотделно и разделно гласуванеПонеделник, 14 септември 2020, 19:00
56item on the agendapointКултурно възстановяване на Европа
  -Предложения за резолюцииCряда, 9 септември 2020, 13:00
  -Изменения към предложенията за резолюции; общи предложения за резолюцииПонеделник, 14 септември 2020, 19:00
  -Изменения към предложенията за обща резолюцияПонеделник, 14 септември 2020, 20:00
  -Искания за гласуване поотделно и разделно гласуванеВтoрник, 15 септември 2020, 12:00
76item on the agendapointCovid-19: Съгласуване на равнище ЕС на здравните оценки и класификацията на риска и последиците за Шенген и единния пазар
  -Предложения за резолюцииПонеделник, 14 септември 2020, 19:00
  -Изменения към предложенията за резолюции; общи предложения за резолюцииCряда, 16 септември 2020, 13:00
  -Изменения към предложенията за обща резолюцияCряда, 16 септември 2020, 14:00
  -Искания за гласуване поотделно и разделно гласуванеCряда, 16 септември 2020, 19:00
Последно осъвременяване: 17 септември 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност