Ημερήσια διάταξη
Βρυξέλλες
Δευτέρα 5 Οκτωβρίου 2020 - Πέμπτη 8 Οκτωβρίου 2020 257k
Δευτέρα 5 Οκτωβρίου 2020171kΈκδοση: Τετάρτη 7 Οκτωβρίου 2020, 10:40
 σημεία της ημερήσιας διάταξης
17:00 - 22:30   Συζητήσεις
19:15 - 20:30   Ψηφοφορία
 Χρόνος αγόρευσης
 Προθεσμίες κατάθεσης

17:00 - 22:30   Συζητήσεις       Χρόνος αγόρευσης
1  pointΕπανάληψη της συνόδου και διάταξη των εργασιών
39Προθεσμία pointΘέσπιση μηχανισμού της ΕΕ για τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα
Έκθεση:  Michal Šimečka (A9-0170/2020)
Έκθεση σχετικά με τη θέσπιση μηχανισμού της ΕΕ για τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα
[2020/2072(INL)]
Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων
71 pointΠροϋπόθεση του κράτους δικαίου στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων για το ΠΔΠ
Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής
[2020/2797(RSP)]
60Προθεσμία pointΤο κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα στη Βουλγαρία
Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής
[2020/2793(RSP)]
35 pointΠαρουσίαση από το Συμβούλιο της θέσης του σχετικά με το σχέδιο γενικού προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2021
[2020/2697(RSP)]
87 pointΓυναίκες στη διαδικασία λήψης αποφάσεων σε εταιρικά συμβούλια, και μεταξύ άλλων πορεία των εργασιών όσον αφορά την οδηγία σχετικά με τη βελτίωση της ισόρροπης εκπροσώπησης των φύλων σε θέσεις μη εκτελεστικών διοικητικών στελεχών των εισηγμένων στο χρηματιστήριο εταιρειών και συναφή μέτρα
Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής
[2020/2808(RSP)]
88Προθεσμία pointΕνίσχυση των Εγγυήσεων για τη Νεολαία
Προφορικές ερωτήσεις - [2020/2764(RSP)]
     
Lucia Ďuriš Nicholsonová, Cindy Franssen, Brando Benifei, Monica Semedo, Elena Lizzi, Kira Marie Peter-Hansen, Elżbieta Rafalska, Leila Chaibi (O-000058/2020 - B9-0018/20)
Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων
Συμβούλιο
Ενίσχυση των Εγγυήσεων για τη Νεολαία
     
Lucia Ďuriš Nicholsonová, Cindy Franssen, Brando Benifei, Monica Semedo, Elena Lizzi, Kira Marie Peter-Hansen, Elżbieta Rafalska, Leila Chaibi (O-000059/2020 - B9-0019/20)
Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων
Επιτροπή
Ενίσχυση των Εγγυήσεων για τη Νεολαία
19:15 - 20:30   Ψηφοφορία      
86 voteΠαρατήρηση: Οι ψηφοφορίες θα καταμεριστούν σε διάφορες ώρες ψηφοφοριών αναλόγως του αριθμού των τροπολογιών
85 voteΨηφοφορίες επί των αιτημάτων για διαδικασία κατεπείγοντος (άρθρο 163 του Κανονισμού)
78Κείμενο που δεν έχει ακόμη εγκριθεί, πιθανόν προθεσμία***IpointΕφαρμογή των κανόνων ασφάλειας και διαλειτουργικότητας των σιδηροδρόμων στη σήραγγα της Μάγχης
Αίτηση κατεπείγοντος της Επιτροπής

[COM(2020)0623 - C9-0212/2020 - 2020/0161(COD)]
Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού

Αίτημα για διαδικασία κατεπείγοντος (άρθρο 163)
79Κείμενο που δεν έχει ακόμη εγκριθεί, πιθανόν προθεσμία***IpointΑπόφαση με την οποία εξουσιοδοτείται η Γαλλία να συνάψει διεθνή συμφωνία σχετικά με τη σήραγγα της Μάγχης
Αίτηση κατεπείγοντος της Επιτροπής
[COM(2020)0622 - C9-0211/2020 - 2020/0160(COD)]
Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού

Αίτημα για διαδικασία κατεπείγοντος (άρθρο 163)
80Κείμενο που δεν έχει ακόμη εγκριθεί, πιθανόν προθεσμία***IpointΒιολογική παραγωγή: ημερομηνία εφαρμογής του και ορισμένες άλλες ημερομηνίες
Αίτηση κατεπείγοντος της Επιτροπής

[COM(2020)0483 - C9-0286/2020 - 2020/0231(COD)]
Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου

Αίτημα για διαδικασία κατεπείγοντος (άρθρο 163)
105 voteΜοναδικές ψηφοφορίες
54***IvoteΤροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 514/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τη διαδικασία αποδέσμευσης
Έκθεση:  Joachim Stanisław Brudziński (A9-0171/2020)
Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 514/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τη διαδικασία αποδέσμευσης
[COM(2020)0309 - C9-0202/2020 - 2020/0140(COD)]
Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων
55*voteΓουαδελούπη, Γαλλική Γουιάνα, Μαρτινίκα και Ρεϊνιόν: Έμμεσοι φόροι στο «παραδοσιακό» ρούμι
Έκθεση:  Younous Omarjee (A9-0156/2020)
Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου με την οποία επιτρέπεται στη Γαλλία να εφαρμόσει μειωμένο συντελεστή για ορισμένους έμμεσους φόρους στο «παραδοσιακό» ρούμι που παράγεται στη Γουαδελούπη, τη Γαλλική Γουιάνα, τη Μαρτινίκα και τη Ρεϊνιόν
[COM(2020)0332 - C9-0217/2020 - 2020/0150(CNS)]
Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης
56*voteΦόρος AIEM που εφαρμόζεται στις Καναρίους Νήσους
Έκθεση:  Younous Omarjee (A9-0157/2020)
Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου όσον αφορά τον φόρο ΑΙΕΜ που εφαρμόζεται στις Καναρίους Νήσους
[COM(2020)0355 -  - 2020/0163(CNS)]
Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης
57*voteΠαράταση της εισφοράς θαλάσσης στις γαλλικές εξόχως απόκεντρες περιοχές
Έκθεση:  Younous Omarjee (A9-0159/2020)
Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 940/2014/ΕΕ σχετικά με το καθεστώς που διέπει την εισφορά θαλάσσης στις γαλλικές εξόχως απόκεντρες περιοχές όσον αφορά τη διάρκεια ισχύος της
[COM(2020)0371 -  - 2020/0174(CNS)]
Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης
58 voteΣχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 7 στον Γενικό Προϋπολογισμό του 2020 - Επικαιροποίηση των εσόδων (ίδιοι πόροι)
Έκθεση:  Monika Hohlmeier (A9-0163/2020)
Έκθεση σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου επί του σχεδίου διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 7/2020 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2020 – Επικαιροποίηση των εσόδων (ίδιοι πόροι)
[10430/2020 - C9-0283/2020 - 2020/1999(BUD)]
Επιτροπή Προϋπολογισμών
17:00 - 22:30   Συζητήσεις     item on the agenda
Συμβούλιο (συμπεριλαμβανομένων των απαντήσεων)45'
Επιτροπή (συμπεριλαμβανομένων των απαντήσεων)45'
Πρόεδρος της Επιτροπής Προϋπολογισμών3'
Εισηγητές «Προϋπολογισμός»6'
Εισηγητές6'
Συντάκτες γνωμοδότησης   (2x1') 2'
Συντάκτης (επιτροπή)3'
Βουλευτές120'
PPE29'30S&D23'30Renew16'30ID13'Verts/ALE12'ECR11'GUE/NGL8'NI6'30
39item on the agendapointΘέσπιση μηχανισμού της ΕΕ για τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα
Michal Šimečka (A9-0170/2020
  -ΤροπολογίεςΤετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 2020, 13:00
  -Αιτήματα για χωριστές ψηφοφορίες και ψηφοφορίες κατά τμήματαΠαρασκευή 2 Οκτωβρίου 2020, 12:00
60item on the agendapointΤο κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα στη Βουλγαρία
  -Προτάσεις ψηφισμάτωνΤετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 2020, 13:00
  -Τροπολογίες σε προτάσεις ψηφίσματος· κοινές προτάσεις ψηφίσματοςΔευτέρα 5 Οκτωβρίου 2020, 19:00
  -Τροπολογίες σε κοινές προτάσεις ψηφίσματοςΔευτέρα 5 Οκτωβρίου 2020, 20:00
  -Αιτήματα για χωριστές ψηφοφορίες και ψηφοφορίες κατά τμήματαΤρίτη 6 Οκτωβρίου 2020, 12:00
88item on the agendapointΕνίσχυση των Εγγυήσεων για τη Νεολαία
(O-000058/2020 - B9-0018/20) (O-000059/2020 - B9-0019/20) 
  -Προτάσεις ψηφισμάτωνΔευτέρα 5 Οκτωβρίου 2020, 19:00
  -Τροπολογίες σε προτάσεις ψηφίσματος· κοινές προτάσεις ψηφίσματοςΤρίτη 6 Οκτωβρίου 2020, 19:00
  -Τροπολογίες σε κοινές προτάσεις ψηφίσματοςΤρίτη 6 Οκτωβρίου 2020, 20:00
  -Αιτήματα για χωριστές ψηφοφορίες και ψηφοφορίες κατά τμήματαΤετάρτη 7 Οκτωβρίου 2020, 10:00
78item on the agendapointΕφαρμογή των κανόνων ασφάλειας και διαλειτουργικότητας των σιδηροδρόμων στη σήραγγα της Μάγχης
  -(ενδεχομένως) Τροπολογίες· απόρριψηΤρίτη 6 Οκτωβρίου 2020, 13:00
  -(ενδεχομένως) Αιτήματα για χωριστές ψηφοφορίες και ψηφοφορίες κατά τμήματαΤρίτη 6 Οκτωβρίου 2020, 18:00
79item on the agendapointΑπόφαση με την οποία εξουσιοδοτείται η Γαλλία να συνάψει διεθνή συμφωνία σχετικά με τη σήραγγα της Μάγχης
  -(ενδεχομένως) Τροπολογίες· απόρριψηΤρίτη 6 Οκτωβρίου 2020, 13:00
  -(ενδεχομένως) Αιτήματα για χωριστές ψηφοφορίες και ψηφοφορίες κατά τμήματαΤρίτη 6 Οκτωβρίου 2020, 18:00
80item on the agendapointΒιολογική παραγωγή: ημερομηνία εφαρμογής του και ορισμένες άλλες ημερομηνίες
  -(ενδεχομένως) Τροπολογίες· απόρριψηΤρίτη 6 Οκτωβρίου 2020, 13:00
  -(ενδεχομένως) Αιτήματα για χωριστές ψηφοφορίες και ψηφοφορίες κατά τμήματαΤρίτη 6 Οκτωβρίου 2020, 18:00
Τελευταία ενημέρωση: 7 Οκτωβρίου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου