Päevakord
Brüssel
Esmaspäev, 5. oktoober 2020 - Neljapäev, 8. oktoober 2020 224k
Esmaspäev, 5. oktoober 2020162kVersioon: Kolmapäev, 7. oktoober 2020, 10:41
 Päevakorra punktid
17:00 - 22:30   Arutelud
19:15 - 20:30   Hääletus
 Kõneaeg
 Tähtajad

17:00 - 22:30   Arutelud       Kõneaeg
1  pointIstungjärgu jätkamine ja tööplaani arutamine
39Tähtaeg pointELi demokraatia, õigusriigi ja põhiõiguste mehhanismi loomine
Raport:  Michal Šimečka (A9-0170/2020)
Raport ELi demokraatia, õigusriigi ja põhiõiguste mehhanismi loomise kohta
[2020/2072(INL)]
Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon
71 pointÕigusriigi tingimus mitmeaastase finantsraamistiku (2021–2027) ja taasterahastu „NextGenerationEU“ raames
Nõukogu ja komisjoni avaldused
[2020/2797(RSP)]
60Tähtaeg pointÕigusriik ja põhiõigused Bulgaarias
Nõukogu ja komisjoni avaldused
[2020/2793(RSP)]
35 point2021. aasta üldeelarve projekti käsitleva nõukogu seisukoha tutvustamine
[2020/2697(RSP)]
87 pointNaised äriühingute juhtorganite otsustusprotsessis, sealhulgas soolise tasakaalu parandamist börsil noteeritud äriühingute tegevjuhtkonda mittekuuluvate juhtorgani liikmete seas ja sellega seotud meetmeid käsitleva direktiivi hetkeseis
Nõukogu ja komisjoni avaldused
[2020/2808(RSP)]
88Tähtaeg pointNoortegarantii tugevdamine
Suuliselt vastatavad küsimused - [2020/2764(RSP)]
     
Lucia Ďuriš Nicholsonová, Cindy Franssen, Brando Benifei, Monica Semedo, Elena Lizzi, Kira Marie Peter-Hansen, Elżbieta Rafalska, Leila Chaibi (O-000058/2020 - B9-0018/20)
Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon
Nõukogu
Noortegarantii tugevdamine
     
Lucia Ďuriš Nicholsonová, Cindy Franssen, Brando Benifei, Monica Semedo, Elena Lizzi, Kira Marie Peter-Hansen, Elżbieta Rafalska, Leila Chaibi (O-000059/2020 - B9-0019/20)
Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon
Komisjon
Noortegarantii tugevdamine
19:15 - 20:30   Hääletus      
86 voteMärkus: hääletused jagatakse eri hääletuste vahel olenevalt muudatusettepanekute arvust
85 voteHääletus kiireloomulise menetluse kohaldamise taotluste üle (kodukorra artikkel 163)
78Veel vastu võtmata tekst, võimalik tähtaeg***IpointRaudtee ohutus- ja koostalitluseeskirjade kohaldamine La Manche’i väina tunnelis
Komisjoni kiirmenetluse taotlus

[COM(2020)0623 - C9-0212/2020 - 2020/0161(COD)]
Transpordi- ja turismikomisjon

Kiirmenetluse taotlus (kodukorra artikkel 163)
79Veel vastu võtmata tekst, võimalik tähtaeg***IpointOtsus, millega Prantsusmaale antakse luba sõlmida La Manche’i väina tunnelit käsitlev rahvusvaheline leping
Komisjoni kiirmenetluse taotlus
[COM(2020)0622 - C9-0211/2020 - 2020/0160(COD)]
Transpordi- ja turismikomisjon

Kiirmenetluse taotlus (kodukorra artikkel 163)
80Veel vastu võtmata tekst, võimalik tähtaeg***IpointMahepõllumajanduslikku tootmist käsitleva määruse (EL) 2018/848 muutmine selle kohaldamiskuupäeva ja teatavate muude kõnealuses määruses osutatud kuupäevade osas
Komisjoni kiirmenetluse taotlus

[COM(2020)0483 - C9-0286/2020 - 2020/0231(COD)]
Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon

Kiirmenetluse taotlus (kodukorra artikkel 163)
105 voteTervikhääletus
54***IvoteEuroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 514/2014 muutmine seoses kulukohustustest vabastamise menetlusega
Raport:  Joachim Stanisław Brudziński (A9-0171/2020)
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 514/2014 seoses kulukohustustest vabastamise menetlusega
[COM(2020)0309 - C9-0202/2020 - 2020/0140(COD)]
Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon
55*voteGuadeloupe’il, Prantsuse Guajaanas, Martinique’il ja Réunionil toodetud traditsioonilisele rummile kehtestatud kaudsed maksud
Raport:  Younous Omarjee (A9-0156/2020)
Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus, millega lubatakse Prantsusmaal kohaldada Guadeloupe’il, Prantsuse Guajaanas, Martinique’il ja Réunionil toodetud traditsioonilise rummi suhtes teatavate kaudsete maksude vähendatud määra
[COM(2020)0332 - C9-0217/2020 - 2020/0150(CNS)]
Regionaalarengukomisjon
56*voteKanaari saartel kehtiv AIEM-maks
Raport:  Younous Omarjee (A9-0157/2020)
Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus Kanaari saartel kohaldatava AIEM- maksu kohta
[COM(2020)0355 -  - 2020/0163(CNS)]
Regionaalarengukomisjon
57*voteDokimaksusüsteemi pikendamine Prantsusmaa äärepoolseimates piirkondades
Raport:  Younous Omarjee (A9-0159/2020)
Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus, millega muudetakse otsuse nr 940/2014/EL (dokimaksu kohaldamise kohta Prantsusmaa äärepoolseimates piirkondades) kohaldamisaega
[COM(2020)0371 -  - 2020/0174(CNS)]
Regionaalarengukomisjon
58 voteParanduseelarve projekt nr 7/2020 – ajakohastatud tulud (omavahendid)
Raport:  Monika Hohlmeier (A9-0163/2020)
Raport, mis käsitleb nõukogu seisukohta Euroopa Liidu 2020. aasta paranduseelarve projekti nr 7/2020 kohta – tulu ajakohastamine (omavahendid)
[10430/2020 - C9-0283/2020 - 2020/1999(BUD)]
Eelarvekomisjon
17:00 - 22:30   Arutelud     item on the agenda
Nõukogu (koos vastustega)45'
Komisjon (koos vastustega)45'
Eelarvekomisjoni esimees3'
Eelarveraportöörid6'
Raportöörid6'
Arvamuse koostajad   (2x1') 2'
Koostaja (komisjon)3'
Parlamendiliikmed120'
PPE29'30S&D23'30Renew16'30ID13'Verts/ALE12'ECR11'GUE/NGL8'NI6'30
39item on the agendapointELi demokraatia, õigusriigi ja põhiõiguste mehhanismi loomine
Michal Šimečka (A9-0170/2020
  -MuudatusettepanekudKolmapäev, 30. september 2020, 13:00
  -Eraldi ja osade kaupa hääletamise taotlusedReede, 2. oktoober 2020, 12:00
60item on the agendapointÕigusriik ja põhiõigused Bulgaarias
  -Resolutsiooni ettepanekudKolmapäev, 30. september 2020, 13:00
  -Muudatusettepanekud resolutsiooni ettepanekute kohta; resolutsiooni ühisettepanekudEsmaspäev, 5. oktoober 2020, 19:00
  -Muudatusettepanekud resolutsiooni ühisettepanekute kohtaEsmaspäev, 5. oktoober 2020, 20:00
  -Eraldi ja osade kaupa hääletamise taotlusedTeisipäev, 6. oktoober 2020, 12:00
88item on the agendapointNoortegarantii tugevdamine
(O-000058/2020 - B9-0018/20) (O-000059/2020 - B9-0019/20) 
  -Resolutsiooni ettepanekudEsmaspäev, 5. oktoober 2020, 19:00
  -Muudatusettepanekud resolutsiooni ettepanekute kohta; resolutsiooni ühisettepanekudTeisipäev, 6. oktoober 2020, 19:00
  -Muudatusettepanekud resolutsiooni ühisettepanekute kohtaTeisipäev, 6. oktoober 2020, 20:00
  -Eraldi ja osade kaupa hääletamise taotlusedKolmapäev, 7. oktoober 2020, 10:00
78item on the agendapointRaudtee ohutus- ja koostalitluseeskirjade kohaldamine La Manche’i väina tunnelis
  -(võimalik) Muudatusettepanekud; tagasilükkamineTeisipäev, 6. oktoober 2020, 13:00
  -(võimalik) Eraldi ja osade kaupa hääletamise taotlusedTeisipäev, 6. oktoober 2020, 18:00
79item on the agendapointOtsus, millega Prantsusmaale antakse luba sõlmida La Manche’i väina tunnelit käsitlev rahvusvaheline leping
  -(võimalik) Muudatusettepanekud; tagasilükkamineTeisipäev, 6. oktoober 2020, 13:00
  -(võimalik) Eraldi ja osade kaupa hääletamise taotlusedTeisipäev, 6. oktoober 2020, 18:00
80item on the agendapointMahepõllumajanduslikku tootmist käsitleva määruse (EL) 2018/848 muutmine selle kohaldamiskuupäeva ja teatavate muude kõnealuses määruses osutatud kuupäevade osas
  -(võimalik) Muudatusettepanekud; tagasilükkamineTeisipäev, 6. oktoober 2020, 13:00
  -(võimalik) Eraldi ja osade kaupa hääletamise taotlusedTeisipäev, 6. oktoober 2020, 18:00
Viimane päevakajastamine: 7. oktoober 2020Õigusteave - Privaatsuspoliitika