Porządek obrad
Bruksela
Poniedziałek, 5 października 2020 r. - Czwartek, 8 października 2020 r. 228k
Poniedziałek, 5 października 2020170kWersja: Środa, 7 października 2020, 10:44
 Punkty porządku dziennego
17:00 - 22:30   Debaty
19:15 - 20:30   Głosowanie
 Czas wystąpień
 Terminy

17:00 - 22:30   Debaty       Czas wystąpień
1  pointWznowienie sesji i porządek prac
39Termin pointUstanowienie unijnego mechanizmu na rzecz demokracji, praworządności i praw podstawowych
Sprawozdanie:  Michal Šimečka (A9-0170/2020)
Sprawozdanie w sprawie ustanowienia unijnego mechanizmu na rzecz demokracji, praworządności i praw podstawowych
[2020/2072(INL)]
Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
71 pointWarunek dotyczący praworządności w WRF na lata 2021-2027 i Next Generation EU
Oświadczenia Rady i Komisji
[2020/2797(RSP)]
60Termin pointPraworządność i prawa podstawowe w Bułgarii
Oświadczenia Rady i Komisji
[2020/2793(RSP)]
35 pointPrzedstawienie przez Radę stanowiska w sprawie projektu budżetu ogólnego na rok budżetowy 2021
[2020/2697(RSP)]
87 pointKobiety w procesie decyzyjnym w zarządach spółek, w tym stan prac nad dyrektywą w sprawie poprawy równowagi płci wśród dyrektorów niewykonawczych spółek, których akcje są notowane na giełdzie, i odnośnych środków
Oświadczenia Rady i Komisji
[2020/2808(RSP)]
88Termin pointWzmocnienie gwarancji dla młodzieży
Pytania wymagające odpowiedzi ustnej - [2020/2764(RSP)]
     
Lucia Ďuriš Nicholsonová, Cindy Franssen, Brando Benifei, Monica Semedo, Elena Lizzi, Kira Marie Peter-Hansen, Elżbieta Rafalska, Leila Chaibi (O-000058/2020 - B9-0018/20)
Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych
Rada
Wzmocnienie gwarancji dla młodzieży
     
Lucia Ďuriš Nicholsonová, Cindy Franssen, Brando Benifei, Monica Semedo, Elena Lizzi, Kira Marie Peter-Hansen, Elżbieta Rafalska, Leila Chaibi (O-000059/2020 - B9-0019/20)
Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych
Komisja
Wzmocnienie gwarancji dla młodzieży
19:15 - 20:30   Głosowanie      
86 voteUwaga: Głosowanie zostanie podzielone na części w zależności od liczby poprawek
85 voteGłosowania nad wnioskami o tryb pilny (art. 163 Regulaminu)
78Tekst jeszcze nie przyjęty, możliwy termin***IpointStosowanie przepisów bezpieczeństwa i interoperacyjności kolei w tunelu pod kanałem La Manche
Wniosek Komisji o tryb pilny

[COM(2020)0623 - C9-0212/2020 - 2020/0161(COD)]
Komisja Transportu i Turystyki

Wniosek o zastosowanie trybu pilnego (art. 163 Regulaminu)
79Tekst jeszcze nie przyjęty, możliwy termin***IpointDecyzja o upoważnieniu Francji do zawarcia umowy międzynarodowej dotyczącej tunelu pod kanałem La Manche
Wniosek Komisji o tryb pilny
[COM(2020)0622 - C9-0211/2020 - 2020/0160(COD)]
Komisja Transportu i Turystyki

Wniosek o zastosowanie trybu pilnego (art. 163 Regulaminu)
80Tekst jeszcze nie przyjęty, możliwy termin***IpointProdukcja ekologiczna: data rozpoczęcia stosowania oraz niektóre inne daty
Wniosek Komisji o tryb pilny

[COM(2020)0483 - C9-0286/2020 - 2020/0231(COD)]
Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Wniosek o zastosowanie trybu pilnego (art. 163 Regulaminu)
105 votePojedyncze głosowania
54***IvoteZmiana rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 514/2014 w odniesieniu do procedury umorzenia
Sprawozdanie:  Joachim Stanisław Brudziński (A9-0171/2020)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 514/2014 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do procedury umorzenia
[COM(2020)0309 - C9-0202/2020 - 2020/0140(COD)]
Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
55*voteGwadelupa, Gujana Francuska, Martynika i Reunion: podatki pośrednie na rum „tradycyjny”
Sprawozdanie:  Younous Omarjee (A9-0156/2020)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady upoważniającej Francję do stosowania obniżonej stawki niektórych podatków pośrednich na rum „tradycyjny” produkowany na Gwadelupie, w Gujanie Francuskiej, na Martynice i na Reunionie
[COM(2020)0332 - C9-0217/2020 - 2020/0150(CNS)]
Komisja Rozwoju Regionalnego
56*votePodatek AIEM na Wyspach Kanaryjskich
Sprawozdanie:  Younous Omarjee (A9-0157/2020)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie podatku AIEM na Wyspach Kanaryjskich
[COM(2020)0355 -  - 2020/0163(CNS)]
Komisja Rozwoju Regionalnego
57*votePrzedłużenie okresu obowiązywania systemu podatku od dokowania we francuskich regionach najbardziej oddalonych
Sprawozdanie:  Younous Omarjee (A9-0159/2020)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady zmieniającej okres obowiązywania decyzji nr 940/2014/UE w sprawie systemu podatku od dokowania we francuskich regionach najbardziej oddalonych
[COM(2020)0371 -  - 2020/0174(CNS)]
Komisja Rozwoju Regionalnego
58 voteProjekt budżetu korygującego nr 7/2020: Aktualizacja dochodów (zasoby własne)
Sprawozdanie:  Monika Hohlmeier (A9-0163/2020)
Sprawozdanie w sprawie stanowiska Rady w sprawie projektu budżetu korygującego nr 7/2020 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2020 - Aktualizacja dochodów (zasoby własne)
[10430/2020 - C9-0283/2020 - 2020/1999(BUD)]
Komisja Budżetowa
17:00 - 22:30   Debaty     item on the agenda
Rada (łącznie z odpowiedziami)45'
Komisja Europejska (łącznie z odpowiedziami)45'
Przewodniczący Komisji Budżetowej3'
Sprawozdawcy ds. budżetu6'
Sprawozdawcy6'
Sprawozdawcy komisji opiniodawczych   (2x1') 2'
Autor (komisja)3'
Posłowie120'
PPE29'30S&D23'30Renew16'30ID13'Verts/ALE12'ECR11'GUE/NGL8'NI6'30
39item on the agendapointUstanowienie unijnego mechanizmu na rzecz demokracji, praworządności i praw podstawowych
Michal Šimečka (A9-0170/2020
  -PoprawkiŚroda, 30 września 2020, 13:00
  -Wnioski o głosowanie podzielone i odrębnePiątek, 2 października 2020, 12:00
60item on the agendapointPraworządność i prawa podstawowe w Bułgarii
  -Projekty rezolucjiŚroda, 30 września 2020, 13:00
  -Poprawki do projektów rezolucji; wspólne projekty rezolucjiPoniedziałek, 5 października 2020, 19:00
  -Poprawki do wspólnych projektów rezolucjiPoniedziałek, 5 października 2020, 20:00
  -Wnioski o głosowanie podzielone i odrębneWtorek, 6 października 2020, 12:00
88item on the agendapointWzmocnienie gwarancji dla młodzieży
(O-000058/2020 - B9-0018/20) (O-000059/2020 - B9-0019/20) 
  -Projekty rezolucjiPoniedziałek, 5 października 2020, 19:00
  -Poprawki do projektów rezolucji; wspólne projekty rezolucjiWtorek, 6 października 2020, 19:00
  -Poprawki do wspólnych projektów rezolucjiWtorek, 6 października 2020, 20:00
  -Wnioski o głosowanie podzielone i odrębneŚroda, 7 października 2020, 10:00
78item on the agendapointStosowanie przepisów bezpieczeństwa i interoperacyjności kolei w tunelu pod kanałem La Manche
  -(ewentualnie) Poprawki; odrzucenieWtorek, 6 października 2020, 13:00
  -(ewentualnie) Wnioski o głosowanie podzielone i odrębneWtorek, 6 października 2020, 18:00
79item on the agendapointDecyzja o upoważnieniu Francji do zawarcia umowy międzynarodowej dotyczącej tunelu pod kanałem La Manche
  -(ewentualnie) Poprawki; odrzucenieWtorek, 6 października 2020, 13:00
  -(ewentualnie) Wnioski o głosowanie podzielone i odrębneWtorek, 6 października 2020, 18:00
80item on the agendapointProdukcja ekologiczna: data rozpoczęcia stosowania oraz niektóre inne daty
  -(ewentualnie) Poprawki; odrzucenieWtorek, 6 października 2020, 13:00
  -(ewentualnie) Wnioski o głosowanie podzielone i odrębneWtorek, 6 października 2020, 18:00
Ostatnia aktualizacja: 7 października 2020Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności