Föredragningslista
Bryssel
Måndagen den 5 oktober 2020 - Torsdagen den 8 oktober 2020 225k
Måndagen den 5 oktober 2020164kUtgåva: Onsdagen den 7 oktober 2020, 17:18
 Punkter på föredragningslistan
17:00 - 22:30   Debatt
19:15 - 20:30   Omröstning
 Talartid
 Tidsfrister

17:00 - 22:30   Debatt       Talartid
1  pointÅterupptagande av sessionen samt arbetsplan
39Tidsfrist pointInrättande av en EU-mekanism för demokrati, rättsstatlighet och grundläggande rättigheter
Betänkande:  Michal Šimečka (A9-0170/2020)
Betänkande om inrättande av en EU-mekanism för demokrati, rättsstatlighet och grundläggande rättigheter
[2020/2072(INL)]
Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor
71 pointRättsstatsvillkoret inom ramen för den fleråriga budgetramen 2021-2027 och Next Generation EU
Uttalanden av rådet och kommissionen
[2020/2797(RSP)]
60Tidsfrist pointRättsstaten och de grundläggande rättigheterna i Bulgarien
Uttalanden av rådet och kommissionen
[2020/2793(RSP)]
35 pointPresentation av rådets ståndpunkt om förslaget till den allmänna budgeten – budgetåret 2021
[2020/2697(RSP)]
87 pointKvinnor i beslutsfattande ställning i bolagsstyrelser och en lägesrapport om direktivet om en jämnare könsfördelning bland icke verkställande styrelseledamöter i börsnoterade företag och därmed sammanhängande åtgärder
Uttalanden av rådet och kommissionen
[2020/2808(RSP)]
88Tidsfrist pointEn förstärkt ungdomsgaranti
Muntliga frågor - [2020/2764(RSP)]
     
Lucia Ďuriš Nicholsonová, Cindy Franssen, Brando Benifei, Monica Semedo, Elena Lizzi, Kira Marie Peter-Hansen, Elżbieta Rafalska, Leila Chaibi (O-000058/2020 - B9-0018/20)
Utskottet för sysselsättning och sociala frågor
Rådet
En förstärkt ungdomsgaranti
     
Lucia Ďuriš Nicholsonová, Cindy Franssen, Brando Benifei, Monica Semedo, Elena Lizzi, Kira Marie Peter-Hansen, Elżbieta Rafalska, Leila Chaibi (O-000059/2020 - B9-0019/20)
Utskottet för sysselsättning och sociala frågor
Kommissionen
En förstärkt ungdomsgaranti
19:15 - 20:30   Omröstning      
86 voteAnmärkning: Omröstningarna kommer att fördelas över de olika omröstningsomgångarna beroende på antalet ändringsförslag.
85 voteOmröstning om begäranden om brådskande förfarande (artikel 163 i arbetsordningen)
78Ännu inte antagen text, eventuell tidsfrist***IpointTillämpningen av reglerna för järnvägssäkerhet och driftskompatibilitet på förbindelsen under Engelska kanalen
Begäran från kommissionen om brådskande debatt

[COM(2020)0623 - C9-0212/2020 - 2020/0161(COD)]
Utskottet för transport och turism

Begäran om brådskande förfarande (artikel 163 i arbetsordningen)
79Ännu inte antagen text, eventuell tidsfrist***IpointBeslut om bemyndigande för Frankrike att förhandla fram ett internationellt avtal avseende Engelska kanalen
Begäran från kommissionen om brådskande debatt
[COM(2020)0622 - C9-0211/2020 - 2020/0160(COD)]
Utskottet för transport och turism

Begäran om brådskande förfarande (artikel 163 i arbetsordningen)
80Ännu inte antagen text, eventuell tidsfrist***IpointEkologisk produktion: datum för tillämpning och vissa andra datum
Begäran från kommissionen om brådskande debatt

[COM(2020)0483 - C9-0286/2020 - 2020/0231(COD)]
Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling

Begäran om brådskande förfarande (artikel 163 i arbetsordningen)
105 voteSamlade omröstningar
54***IvoteÄndring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 514/2014 vad gäller förfarandet för tillbakadragande
Betänkande:  Joachim Stanisław Brudziński (A9-0171/2020)
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 514/2014 vad gäller förfarandet för tillbakadragande
[COM(2020)0309 - C9-0202/2020 - 2020/0140(COD)]
Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor
55*voteGuadeloupe, Franska Guyana, Martinique och Réunion: indirekta skatter på ”traditionell” rom
Betänkande:  Younous Omarjee (A9-0156/2020)
Betänkande om förslaget till rådets beslut om tillstånd för Frankrike att tillämpa en nedsatt sats för vissa indirekta skatter på ”traditionell” rom som framställs i Guadeloupe, Franska Guyana, Martinique och Réunion
[COM(2020)0332 - C9-0217/2020 - 2020/0150(CNS)]
Utskottet för regional utveckling
56*voteAIEM-skatten på Kanarieöarna
Betänkande:  Younous Omarjee (A9-0157/2020)
Betänkande om förslaget till rådets beslut om AIEM-skattens tillämpning på Kanarieöarna
[COM(2020)0355 -  - 2020/0163(CNS)]
Utskottet för regional utveckling
57*voteFörlängning av giltighetstiden för sjötullsystemet i de franska yttersta randområdena
Betänkande:  Younous Omarjee (A9-0159/2020)
Betänkande om förslaget till rådets beslut om ändring av giltighetstiden för beslut nr 940/2014/EU om sjötullsystemet i de franska yttersta randområdena
[COM(2020)0371 -  - 2020/0174(CNS)]
Utskottet för regional utveckling
58 voteFörslag till ändringsbudget nr 7/2020: uppdaterade inkomster (egna medel)
Betänkande:  Monika Hohlmeier (A9-0163/2020)
Betänkande om rådets ståndpunkt om förslaget till Europeiska unionens ändringsbudget nr 7/2020 för budgetåret 2020 – uppdatering av inkomster (egna medel)
[10430/2020 - C9-0283/2020 - 2020/1999(BUD)]
Budgetutskottet
17:00 - 22:30   Debatt     item on the agenda
Rådet (inklusive repliker)45'
Kommissionen (inklusive repliker)45'
Ordförande för budgetutskottet3'
Föredragande av budgeten6'
Föredragande6'
Föredragande av yttrande   (2x1') 2'
Frågeställare (utskott)3'
Ledamöter120'
PPE29'30S&D23'30Renew16'30ID13'Verts/ALE12'ECR11'GUE/NGL8'NI6'30
39item on the agendapointInrättande av en EU-mekanism för demokrati, rättsstatlighet och grundläggande rättigheter
Michal Šimečka (A9-0170/2020
  -ÄndringsförslagOnsdagen den 30 september 2020, 13:00
  -Begäranden om "särskilda" och "delade" omröstningarFredagen den 2 oktober 2020, 12:00
60item on the agendapointRättsstaten och de grundläggande rättigheterna i Bulgarien
  -ResolutionsförslagOnsdagen den 30 september 2020, 13:00
  -Ändringsförslag och gemensamma förslag till resolutionMåndagen den 5 oktober 2020, 19:00
  -Ändringsförslag till gemensamma förslag till resolutionMåndagen den 5 oktober 2020, 20:00
  -Begäranden om "särskilda" och "delade" omröstningarTisdagen den 6 oktober 2020, 12:00
88item on the agendapointEn förstärkt ungdomsgaranti
(O-000058/2020 - B9-0018/20) (O-000059/2020 - B9-0019/20) 
  -ResolutionsförslagMåndagen den 5 oktober 2020, 19:00
  -Ändringsförslag och gemensamma förslag till resolutionTisdagen den 6 oktober 2020, 19:00
  -Ändringsförslag till gemensamma förslag till resolutionTisdagen den 6 oktober 2020, 20:00
  -Begäranden om "särskilda" och "delade" omröstningarOnsdagen den 7 oktober 2020, 10:00
78item on the agendapointTillämpningen av reglerna för järnvägssäkerhet och driftskompatibilitet på förbindelsen under Engelska kanalen
  -(eventuellt) Ändringsförslag, förkastandeTisdagen den 6 oktober 2020, 13:00
  -(eventuellt) Begäranden om "särskilda" och "delade" omröstningarTisdagen den 6 oktober 2020, 18:00
79item on the agendapointBeslut om bemyndigande för Frankrike att förhandla fram ett internationellt avtal avseende Engelska kanalen
  -(eventuellt) Ändringsförslag, förkastandeTisdagen den 6 oktober 2020, 13:00
  -(eventuellt) Begäranden om "särskilda" och "delade" omröstningarTisdagen den 6 oktober 2020, 18:00
80item on the agendapointEkologisk produktion: datum för tillämpning och vissa andra datum
  -(eventuellt) Ändringsförslag, förkastandeTisdagen den 6 oktober 2020, 13:00
  -(eventuellt) Begäranden om "särskilda" och "delade" omröstningarTisdagen den 6 oktober 2020, 18:00
Senaste uppdatering: 7 oktober 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy