Дневен ред
Брюксел
Понеделник, 5 октомври 2020 г. - Четвъртък, 8 октомври 2020 г. 253k
Втoрник, 6 октомври 2020157kВерсия: Cряда, 7 октомври 2020, 10:39
 Точки от дневния ред
09:00   Обявяване на резултатите
09:15 - 13:00   Разисквания
10:30 - 11:45   Първо гласуване
14:15   Обявяване на резултатите
15:00 - 17:00   Разискване
17:45 - 19:00   Второ гласуване
 Време за изказвания
 Срокове

09:00   Обявяване на резултатите      
09:15 - 13:00   Разисквания       Време за изказвания
  pointОбщо разискване - Заседания на Европейския съвет на 1-2 октомври и на 15-16 октомври 2020 г.
52 -Заключения от специалното заседание на Европейския съвет от 1 и 2 октомври 2020 г.
Изявления на Европейския съвет и Комисията

[2020/2787(RSP)]
53 -Подготовка на заседанието на Европейския съвет на 15 и 16 октомври 2020 г.
Изявления на Съвета и Комисията

[2020/2788(RSP)]
19Срок pointЕвропейската стратегия за горите - перспективи
Доклад:  Petri Sarvamaa (A9-0154/2020)
Доклад относно Европейската стратегия за горите - перспективи
[2019/2157(INI)]
Комисия по земеделие и развитие на селските райони
10:30 - 11:45   Първо гласуване      
99 voteГласуване на изменения
107 voteМихал Шимечка (LIBE A9-0170/2020) - Създаването на механизъм на ЕС за демокрацията, принципите на правовата държава и основните права
108 voteЙорген Варборн (INTA A9-0160/2020) - Прилагане на общата търговска политика – годишен доклад за 2018 г.
14:15   Обявяване на резултатите      
15:00 - 17:00   Разискване       Време за изказвания
44Срок***IpointЕвропейски законодателен акт за климата
Доклад:  Jytte Guteland (A9-0162/2020)
Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за установяване на рамката за постигане на неутралност по отношение на климата и за изменение на Регламент (ЕС) 2018/1999 (Европейски законодателен акт за климата)
[COM(2020)0080 - C9-0077/2020 - 2020/0036(COD)]
Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
17:45 - 19:00   Второ гласуване      
100 voteГласуване на изменения
109 voteЮте Гутеланд (ENVI A9-0162/2020) - Европейски законодателен акт за климата
110 voteВероника Вреционова (AGRI A9-0164/2020) - Еквивалентност на извършените в Украйна полски инспекции на посеви за производство на семена от зърнени култури и по отношение на еквивалентността на семената от зърнени култури, произведени в Украйна
113 voteПетри Сарвама (AGRI A9-0154/2020) - Европейската стратегия за горите - перспективи
09:15 - 13:00   Разисквания     item on the agenda
Председател на Европейския съвет (включително отговорите)15'
Комисия (включително отговорите)20'
Докладчици6'
Докладчик по становище   (2x1') 2'
Членове на ЕП120'
PPE29'30S&D23'30Renew16'30ID13'Verts/ALE12'ECR11'GUE/NGL8'NI6'30
15:00 - 17:00   Разискване     item on the agenda
Комисия (включително отговорите)5'
Докладчик6'
Докладчици по становище   (4x1') 4'
Членове на ЕП75'
PPE17'30S&D14'Renew10'ID8'30Verts/ALE8'ECR7'GUE/NGL5'30NI4'30
19item on the agendapointЕвропейската стратегия за горите - перспективи
Petri Sarvamaa (A9-0154/2020
  -Изменения от докладчика, най-малко 71 членове на ЕП, алтернативни предложения за резолюцииCряда, 30 септември 2020, 13:00
  -Алтернативни общи предложения за резолюцииЧетвъртък, 1 октомври 2020, 13:00
  -Искания за гласуване поотделно и разделно гласуванеПетък, 2 октомври 2020, 12:00
44item on the agendapointЕвропейски законодателен акт за климата
Jytte Guteland (A9-0162/2020
  -Изменения; отхвърлянеCряда, 30 септември 2020, 13:00
  -Искания за гласуване поотделно и разделно гласуванеПонеделник, 5 октомври 2020, 12:00
Последно осъвременяване: 7 октомври 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност