Ημερήσια διάταξη
Βρυξέλλες
Δευτέρα 5 Οκτωβρίου 2020 - Πέμπτη 8 Οκτωβρίου 2020 257k
Τρίτη 6 Οκτωβρίου 2020160kΈκδοση: Τετάρτη 7 Οκτωβρίου 2020, 10:40
 σημεία της ημερήσιας διάταξης
09:00   Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων
09:15 - 13:00   Συζητήσεις
10:30 - 11:45   Πρώτη ψηφοφορία
14:15   Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων
15:00 - 17:00   Συζήτηση
17:45 - 19:00   Δεύτερη ψηφοφορία
 Χρόνος αγόρευσης
 Προθεσμίες κατάθεσης

09:00   Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων      
09:15 - 13:00   Συζητήσεις       Χρόνος αγόρευσης
  pointΚοινή συζήτηση - Σύνοδοι του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 1-2 Οκτωβρίου και στις 15-16 Οκτωβρίου 2020
52 -Συμπεράσματα της έκτακτης συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 1-2 Οκτωβρίου 2020
Δηλώσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και της Επιτροπής

[2020/2787(RSP)]
53 -Προετοιμασία της συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 15-16 Οκτωρίου 2020
Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής

[2020/2788(RSP)]
19Προθεσμία pointΗ ευρωπαϊκή δασική στρατηγική - μελλοντική πορεία
Έκθεση:  Petri Sarvamaa (A9-0154/2020)
Έκθεση σχετικά με την ευρωπαϊκή δασική στρατηγική - μελλοντική πορεία
[2019/2157(INI)]
Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου
10:30 - 11:45   Πρώτη ψηφοφορία      
99 voteΨηφοφορίες επί τροπολογιών
107 voteMichal Šimečka (LIBE A9-0170/2020) - Θέσπιση μηχανισμού της ΕΕ για τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα
108 voteJörgen Warborn (INTA A9-0160/2020) - Εφαρμογή της κοινής εμπορικής πολιτικής - ετήσια έκθεση 2018
14:15   Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων      
15:00 - 17:00   Συζήτηση       Χρόνος αγόρευσης
44Προθεσμία***IpointΕυρωπαϊκός νόμος για το κλίμα
Έκθεση:  Jytte Guteland (A9-0162/2020)
Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση πλαισίου με στόχο την επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1999 (ευρωπαϊκός νόμος για το κλίμα)
[COM(2020)0080 - C9-0077/2020 - 2020/0036(COD)]
Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων
17:45 - 19:00   Δεύτερη ψηφοφορία      
100 voteΨηφοφορίες επί τροπολογιών
109 voteJytte Guteland (ENVI A9-0162/2020) - Ευρωπαϊκός νόμος για το κλίμα
110 voteVeronika Vrecionová (AGRI A9-0164/2020) - Iσοδυναμία των καλλιεργητικών ελέγχων των σποροπαραγωγικών καλλιεργειών δημητριακών που διενεργούνται στην Ουκρανία και ισοδυναμία των σπόρων δημητριακών προς σπορά που παράγονται στην Ουκρανία
113 votePetri Sarvamaa (AGRI A9-0154/2020) - Η ευρωπαϊκή δασική στρατηγική - Μελλοντική πορεία
09:15 - 13:00   Συζητήσεις     item on the agenda
Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (συμπεριλαμβανομένων των απαντήσεων)15'
Επιτροπή (συμπεριλαμβανομένων των απαντήσεων)20'
Εισηγητές6'
Συντάκτης γνωμοδότησης   (2x1') 2'
Βουλευτές120'
PPE29'30S&D23'30Renew16'30ID13'Verts/ALE12'ECR11'GUE/NGL8'NI6'30
15:00 - 17:00   Συζήτηση     item on the agenda
Επιτροπή (συμπεριλαμβανομένων των απαντήσεων)5'
Εισηγητής6'
Συντάκτες γνωμοδότησης   (4x1') 4'
Βουλευτές75'
PPE17'30S&D14'Renew10'ID8'30Verts/ALE8'ECR7'GUE/NGL5'30NI4'30
19item on the agendapointΗ ευρωπαϊκή δασική στρατηγική - μελλοντική πορεία
Petri Sarvamaa (A9-0154/2020
  -Τροπολογίες του εισηγητή, 71 βουλευτές τουλάχιστον, εναλλακτικές προτάσεις ψηφίσματοςΤετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 2020, 13:00
  -Κοινές εναλλακτικές προτάσεις ψηφίσματοςΠέμπτη 1 Οκτωβρίου 2020, 13:00
  -Αιτήματα για χωριστές ψηφοφορίες και ψηφοφορίες κατά τμήματαΠαρασκευή 2 Οκτωβρίου 2020, 12:00
44item on the agendapointΕυρωπαϊκός νόμος για το κλίμα
Jytte Guteland (A9-0162/2020
  -Τροπολογίες· απόρριψηΤετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 2020, 13:00
  -Αιτήματα για χωριστές ψηφοφορίες και ψηφοφορίες κατά τμήματαΔευτέρα 5 Οκτωβρίου 2020, 12:00
Τελευταία ενημέρωση: 7 Οκτωβρίου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου