Darbotvarkė
Briuselis
Pirmadienis, 2020 m. spalio 5 d. - Ketvirtadienis, 2020 m. spalio 8 d. 226k
Antradienis, 2020 m. spalio 6 d.157kVersija: Trečiadienis, 2020 m. spalio 7 d., 10:43
 Darbotvarkės klausimai
09:00   Rezultatų paskelbimas
09:15 - 13:00   Diskusijos
10:30 - 11:45   Pirmasis balsavimas
14:15   Rezultatų paskelbimas
15:00 - 17:00   Diskusijos
17:45 - 19:00   Antrasis balsavimas
 Kalbėjimo laikas
 Pateikimo terminai

09:00   Rezultatų paskelbimas      
09:15 - 13:00   Diskusijos       Kalbėjimo laikas
  pointBendros diskusijos - Europos Vadovų Tarybos susitikimai 2020 m. spalio 1–2 d. ir spalio 15–16 d.
52 -2020 m. spalio 1–2 d. neeilinio Europos Vadovų Tarybos susitikimo išvados
Europos Vadovų Tarybos ir Komisijos pareiškimai

[2020/2787(RSP)]
53 -Pasirengimas 2020 m. spalio 15–16 d. Europos Vadovų Tarybos susitikimui
Tarybos ir Komisijos pareiškimai

[2020/2788(RSP)]
19Galutinis terminas pointEuropos miškų strategija. Tolesni veiksmai
Pranešimas:  Petri Sarvamaa (A9-0154/2020)
Pranešimas tema „Europos miškų strategija. Tolesni veiksmai“
[2019/2157(INI)]
Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas
10:30 - 11:45   Pirmasis balsavimas      
99 voteBalsavimas dėl pakeitimų
107 voteMichal Šimečka (LIBE A9-0170/2020) - ES demokratijos, teisinės valstybės ir pagrindinių teisių mechanizmo sukūrimas
108 voteJörgen Warborn (INTA A9-0160/2020) - Bendros prekybos politikos įgyvendinimas. 2018 m. metinė ataskaita
14:15   Rezultatų paskelbimas      
15:00 - 17:00   Diskusijos       Kalbėjimo laikas
44Galutinis terminas***IpointEuropos klimato teisės aktas
Pranešimas:  Jytte Guteland (A9-0162/2020)
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatoma poveikio klimatui neutralizavimo sistema ir iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2018/1999 (Europos klimato teisės aktas)
[COM(2020)0080 - C9-0077/2020 - 2020/0036(COD)]
Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas
17:45 - 19:00   Antrasis balsavimas      
100 voteBalsavimas dėl pakeitimų
109 voteJytte Guteland (ENVI A9-0162/2020) - Europos klimato teisės aktas
110 voteVeronika Vrecionová (AGRI A9-0164/2020) - Ukrainoje atliekamo javų sėklinių pasėlių aprobavimo lygiavertiškumas ir Ukrainoje užaugintos javų sėklos lygiavertiškumas
113 votePetri Sarvamaa (AGRI A9-0154/2020) - Europos miškų strategija. Tolesni veiksmai
09:15 - 13:00   Diskusijos     item on the agenda
Europos Vadovų Tarybos pirmininkas (kartu su atsakymais)15'
Komisija (kartu su atsakymais)20'
Pranešėjai6'
Nuomonės referentas   (2x1') 2'
Parlamento nariai120'
PPE29'30S&D23'30Renew16'30ID13'Verts/ALE12'ECR11'GUE/NGL8'NI6'30
15:00 - 17:00   Diskusijos     item on the agenda
Komisija (kartu su atsakymais)5'
Pranešėjas6'
Nuomonės referentai   (4x1') 4'
Parlamento nariai75'
PPE17'30S&D14'Renew10'ID8'30Verts/ALE8'ECR7'GUE/NGL5'30NI4'30
19item on the agendapointEuropos miškų strategija. Tolesni veiksmai
Petri Sarvamaa (A9-0154/2020
  -Pranešėjo siūlomi pakeitimai (ne mažiau kaip 71 EP narys), alternatyvus pasiūlymai dėl rezoliucijos Trečiadienis, 2020 m. rugsėjo 30 d., 13:00
  -Bendri alternatyvūs pasiūlymai dėl rezoliucijųKetvirtadienis, 2020 m. spalio 1 d., 13:00
  -Prašymai balsuoti atskirai ir dalimisPenktadienis, 2020 m. spalio 2 d., 12:00
44item on the agendapointEuropos klimato teisės aktas
Jytte Guteland (A9-0162/2020
  -Pakeitimai; atmetimasTrečiadienis, 2020 m. rugsėjo 30 d., 13:00
  -Prašymai balsuoti atskirai ir dalimisPirmadienis, 2020 m. spalio 5 d., 12:00
Atnaujinta: 2020 m. spalio 7 d.Teisinė informacija - Privatumo politika