Föredragningslista
Bryssel
Måndagen den 5 oktober 2020 - Torsdagen den 8 oktober 2020 225k
Tisdagen den 6 oktober 2020158kUtgåva: Onsdagen den 7 oktober 2020, 17:18
 Punkter på föredragningslistan
09:00   Meddelande av resultat
09:15 - 13:00   Debatt
10:30 - 11:45   Första omröstningsomgången
14:15   Meddelande av resultat
15:00 - 17:00   Debatt
17:45 - 19:00   Andra omröstningsomgången
 Talartid
 Tidsfrister

09:00   Meddelande av resultat      
09:15 - 13:00   Debatt       Talartid
  pointGemensam debatt - Europeiska rådets möten den 1-2 oktober och den 15-16 oktober 2020
52 -Slutsatserna från Europeiska rådets extra möte den 1-2 oktober 2020
Uttalanden av Europeiska rådet och kommissionen

[2020/2787(RSP)]
53 -Förberedelse av Europeiska rådets möte den 15–16 oktober 2020
Uttalanden av rådet och kommissionen

[2020/2788(RSP)]
19Tidsfrist pointDen europeiska skogsstrategin – vägen framåt
Betänkande:  Petri Sarvamaa (A9-0154/2020)
Betänkande om den europeiska skogsstrategin – vägen framåt
[2019/2157(INI)]
Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling
10:30 - 11:45   Första omröstningsomgången      
99 voteOmröstning om ändringsförslag
107 voteMichal Šimečka (LIBE A9-0170/2020) - Inrättande av en EU-mekanism för demokrati, rättsstatlighet och grundläggande rättigheter
108 voteJörgen Warborn (INTA A9-0160/2020) - Genomförandet av den gemensamma handelspolitiken - årsrapport 2018
14:15   Meddelande av resultat      
15:00 - 17:00   Debatt       Talartid
44Tidsfrist***IpointEuropeisk klimatlag
Betänkande:  Jytte Guteland (A9-0162/2020)
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av en ram för att uppnå klimatneutralitet och om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1999 (Europeisk klimatlag)
[COM(2020)0080 - C9-0077/2020 - 2020/0036(COD)]
Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet
17:45 - 19:00   Andra omröstningsomgången      
100 voteOmröstning om ändringsförslag
109 voteJytte Guteland (ENVI A9-0162/2020) - Europeisk klimatlag
110 voteVeronika Vrecionová (AGRI A9-0164/2020) - Likvärdighet av fältbesiktningar i Ukraina av utsäde av stråsäd och likvärdighet av stråsäd som produceras i Ukraina
113 votePetri Sarvamaa (AGRI A9-0154/2020) - Den europeiska skogsstrategin - vägen framåt
09:15 - 13:00   Debatt     item on the agenda
Europeiska rådets ordförande (inklusive repliker)15'
Kommissionen (inklusive repliker)20'
Föredragande6'
Föredragande av yttrande   (2x1') 2'
Ledamöter120'
PPE29'30S&D23'30Renew16'30ID13'Verts/ALE12'ECR11'GUE/NGL8'NI6'30
15:00 - 17:00   Debatt     item on the agenda
Kommissionen (inklusive repliker)5'
Föredragande6'
Föredragande av yttrande   (4x1') 4'
Ledamöter75'
PPE17'30S&D14'Renew10'ID8'30Verts/ALE8'ECR7'GUE/NGL5'30NI4'30
19item on the agendapointDen europeiska skogsstrategin – vägen framåt
Petri Sarvamaa (A9-0154/2020
  -Ändringsförslag från föredraganden, minst 71 ledamöter, alternativa förslag till resolutionOnsdagen den 30 september 2020, 13:00
  -Gemensamma alternativa förslag till resolutionTorsdagen den 1 oktober 2020, 13:00
  -Begäranden om "särskilda" och "delade" omröstningarFredagen den 2 oktober 2020, 12:00
44item on the agendapointEuropeisk klimatlag
Jytte Guteland (A9-0162/2020
  -Ändringsförslag, förkastandeOnsdagen den 30 september 2020, 13:00
  -Begäranden om "särskilda" och "delade" omröstningarMåndagen den 5 oktober 2020, 12:00
Senaste uppdatering: 7 oktober 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy