Ημερήσια διάταξη
Βρυξέλλες
Δευτέρα 5 Οκτωβρίου 2020 - Πέμπτη 8 Οκτωβρίου 2020 257k
Πέμπτη 8 Οκτωβρίου 2020159kΈκδοση: Τετάρτη 7 Οκτωβρίου 2020, 10:40
 σημεία της ημερήσιας διάταξης
08:30   Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων
08:45 - 13:00   Συζητήσεις
09:30 - 10:45   Πρώτη ψηφοφορία
12:30   Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων
13:00 - 14:15   Δεύτερη ψηφοφορία
16:30   Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων
 Χρόνος αγόρευσης
 Προθεσμίες κατάθεσης

08:30   Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων      
08:45 - 13:00   Συζητήσεις       Χρόνος αγόρευσης
92 pointΚαταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες σε συνέχεια των αποκαλύψεων που σχετίζονται με τους φακέλους FinCEN
Δήλωση της Επιτροπής
[2020/2812(RSP)]
63 pointΟι επιπτώσεις της έξαρσης της νόσου Covid-19 στις δομές μακροχρόνιας φροντίδας
Δήλωση της Επιτροπής
[2020/2794(RSP)]
  pointΣυζητήσεις σχετικά με περιπτώσεις παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (άρθρο 144 του Κανονισμού)
96Προθεσμία -Ερυθραία, η υπόθεση του Dawitt Isaak
[2020/2813(RSP)]
B9-0312/2020, B9-0313/2020, B9-0314/2020, B9-0315/2020, B9-0322/2020, B9-0331/2020, B9-0332/2020
95Προθεσμία -Ο νόμος περί ξένων πρακτόρων στη Νικαράγουα
[2020/2814(RSP)]
B9-0317/2020, B9-0318/2020, B9-0319/2020, B9-0320/2020, B9-0321/2020
94Προθεσμία -Η κατάσταση των Αιθιόπων μεταναστών σε κέντρα κράτησης στη Σαουδική Αραβία
[2020/2815(RSP)]
B9-0324/2020, B9-0325/2020, B9-0326/2020, B9-0327/2020, B9-0329/2020, B9-0330/2020
09:30 - 10:45   Πρώτη ψηφοφορία      
103 voteΨηφοφορίες επί τροπολογιών
120 voteΠροτάσεις ψηφίσματος - Ερυθραία, η υπόθεση του Dawitt Isaak
121 voteΠροτάσεις ψηφίσματος - Ο νόμος περί ξένων πρακτόρων στη Νικαράγουα
122 voteΠροτάσεις ψηφίσματος - Η κατάσταση των Αιθιόπων μεταναστών σε κέντρα κράτησης στη Σαουδική Αραβία
123 voteΠροτάσεις ψηφίσματος - Ενίσχυση των Εγγυήσεων για τη Νεολαία
12:30   Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων      
13:00 - 14:15   Δεύτερη ψηφοφορία      
124 voteΤελικές ψηφοφορίες
96Προθεσμία voteΕρυθραία, η υπόθεση του Dawitt Isaak
Προτάσεις ψηφισμάτων
[2020/2813(RSP)]
B9-0312/2020, B9-0313/2020, B9-0314/2020, B9-0315/2020, B9-0322/2020, B9-0331/2020, B9-0332/2020
95Προθεσμία voteΟ νόμος περί ξένων πρακτόρων στη Νικαράγουα
Προτάσεις ψηφισμάτων
[2020/2814(RSP)]
B9-0317/2020, B9-0318/2020, B9-0319/2020, B9-0320/2020, B9-0321/2020
94Προθεσμία voteΗ κατάσταση των Αιθιόπων μεταναστών σε κέντρα κράτησης στη Σαουδική Αραβία
Προτάσεις ψηφισμάτων
[2020/2815(RSP)]
B9-0324/2020, B9-0325/2020, B9-0326/2020, B9-0327/2020, B9-0329/2020, B9-0330/2020
78Κείμενο που δεν έχει ακόμη εγκριθεί, πιθανόν προθεσμία***IvoteΕφαρμογή των κανόνων ασφάλειας και διαλειτουργικότητας των σιδηροδρόμων στη σήραγγα της Μάγχης


[COM(2020)0623 - C9-0212/2020 - 2020/0161(COD)]
Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού
79Κείμενο που δεν έχει ακόμη εγκριθεί, πιθανόν προθεσμία***IvoteΑπόφαση με την οποία εξουσιοδοτείται η Γαλλία να συνάψει διεθνή συμφωνία σχετικά με τη σήραγγα της Μάγχης

[COM(2020)0622 - C9-0211/2020 - 2020/0160(COD)]
Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού
80Κείμενο που δεν έχει ακόμη εγκριθεί, πιθανόν προθεσμία***IvoteΒιολογική παραγωγή: ημερομηνία εφαρμογής του και ορισμένες άλλες ημερομηνίες


[COM(2020)0483 - C9-0286/2020 - 2020/0231(COD)]
Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου
60Προθεσμία voteΤο κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα στη Βουλγαρία
Προτάσεις ψηφισμάτων
[2020/2793(RSP)]
B9-0309/2020
49Προθεσμία voteΨηφιακός χρηματοοικονομικός τομέας: αναδυόμενοι κίνδυνοι σε κρυπτο-στοιχεία του ενεργητικού - ρυθμιστικές και εποπτικές προκλήσεις στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, ιδρυμάτων και αγορών
Έκθεση:  Ondřej Kovařík (A9-0161/2020)
Έκθεση που περιέχει συστάσεις προς την Επιτροπή σχετικά με τον ψηφιακό χρηματοοικονομικό τομέα: αναδυόμενοι κίνδυνοι σε κρυπτο-στοιχεία του ενεργητικού - ρυθμιστικές και εποπτικές προκλήσεις στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, ιδρυμάτων και αγορών
[2020/2034(INL)]
Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής
48Προθεσμία voteΠεραιτέρω προώθηση της Ένωσης Κεφαλαιαγορών (CMU): βελτίωση της πρόσβασης σε χρηματοδότηση μέσω κεφαλαιαγορών, ιδίως για τις ΜΜΕ, και περαιτέρω διευκόλυνση της συμμετοχής ιδιωτών επενδυτών
Έκθεση:  Isabel Benjumea Benjumea (A9-0155/2020)
Έκθεση σχετικά με την περαιτέρω προώθηση της Ένωσης Κεφαλαιαγορών (CMU): βελτίωση της πρόσβασης σε χρηματοδότηση μέσω κεφαλαιαγορών, ιδίως για τις ΜΜΕ, και περαιτέρω διευκόλυνση της συμμετοχής ιδιωτών επενδυτών
[2020/2036(INI)]
Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής
88Προθεσμία voteΠροτάσεις ψηφισμάτων - Ενίσχυση των Εγγυήσεων για τη Νεολαία
[2020/2764(RSP)]
B9-0310/2020
16:30   Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων      
08:45 - 13:00   Συζητήσεις     item on the agenda
Επιτροπή (συμπεριλαμβανομένων των απαντήσεων)35'
Συντάκτης κάθε πρότασης ψηφίσματος (άρθρο 144 του Κανονισμού)1'
Βουλευτές135'
PPE33'30S&D26'30Renew18'30ID15'Verts/ALE13'30ECR12'30GUE/NGL8'30NI7'
96item on the agendapointΕρυθραία, η υπόθεση του Dawitt Isaak
  -Προτάσεις ψηφίσματος (άρθρο 144 του Κανονισμού)Δευτέρα 5 Οκτωβρίου 2020, 20:00
  -Τροπολογίες σε προτάσεις ψηφίσματος· κοινές προτάσεις ψηφίσματος (άρθρο 144 του Κανονισμού)Τετάρτη 7 Οκτωβρίου 2020, 13:00
  -Τροπολογίες σε κοινές προτάσεις ψηφίσματος (άρθρο 144 του Κανονισμού)Τετάρτη 7 Οκτωβρίου 2020, 14:00
  -Αιτήματα για χωριστές ψηφοφορίες και ψηφοφορίες κατά τμήματαΤετάρτη 7 Οκτωβρίου 2020, 19:00
95item on the agendapointΟ νόμος περί ξένων πρακτόρων στη Νικαράγουα
  -Προτάσεις ψηφίσματος (άρθρο 144 του Κανονισμού)Δευτέρα 5 Οκτωβρίου 2020, 20:00
  -Τροπολογίες σε προτάσεις ψηφίσματος· κοινές προτάσεις ψηφίσματος (άρθρο 144 του Κανονισμού)Τετάρτη 7 Οκτωβρίου 2020, 13:00
  -Τροπολογίες σε κοινές προτάσεις ψηφίσματος (άρθρο 144 του Κανονισμού)Τετάρτη 7 Οκτωβρίου 2020, 14:00
  -Αιτήματα για χωριστές ψηφοφορίες και ψηφοφορίες κατά τμήματαΤετάρτη 7 Οκτωβρίου 2020, 19:00
94item on the agendapointΗ κατάσταση των Αιθιόπων μεταναστών σε κέντρα κράτησης στη Σαουδική Αραβία
  -Προτάσεις ψηφίσματος (άρθρο 144 του Κανονισμού)Δευτέρα 5 Οκτωβρίου 2020, 20:00
  -Τροπολογίες σε προτάσεις ψηφίσματος· κοινές προτάσεις ψηφίσματος (άρθρο 144 του Κανονισμού)Τετάρτη 7 Οκτωβρίου 2020, 13:00
  -Τροπολογίες σε κοινές προτάσεις ψηφίσματος (άρθρο 144 του Κανονισμού)Τετάρτη 7 Οκτωβρίου 2020, 14:00
  -Αιτήματα για χωριστές ψηφοφορίες και ψηφοφορίες κατά τμήματαΤετάρτη 7 Οκτωβρίου 2020, 19:00
78item on the agendapointΕφαρμογή των κανόνων ασφάλειας και διαλειτουργικότητας των σιδηροδρόμων στη σήραγγα της Μάγχης
  -(ενδεχομένως) Τροπολογίες· απόρριψηΤρίτη 6 Οκτωβρίου 2020, 13:00
  -(ενδεχομένως) Αιτήματα για χωριστές ψηφοφορίες και ψηφοφορίες κατά τμήματαΤρίτη 6 Οκτωβρίου 2020, 18:00
79item on the agendapointΑπόφαση με την οποία εξουσιοδοτείται η Γαλλία να συνάψει διεθνή συμφωνία σχετικά με τη σήραγγα της Μάγχης
  -(ενδεχομένως) Τροπολογίες· απόρριψηΤρίτη 6 Οκτωβρίου 2020, 13:00
  -(ενδεχομένως) Αιτήματα για χωριστές ψηφοφορίες και ψηφοφορίες κατά τμήματαΤρίτη 6 Οκτωβρίου 2020, 18:00
80item on the agendapointΒιολογική παραγωγή: ημερομηνία εφαρμογής του και ορισμένες άλλες ημερομηνίες
  -(ενδεχομένως) Τροπολογίες· απόρριψηΤρίτη 6 Οκτωβρίου 2020, 13:00
  -(ενδεχομένως) Αιτήματα για χωριστές ψηφοφορίες και ψηφοφορίες κατά τμήματαΤρίτη 6 Οκτωβρίου 2020, 18:00
60item on the agendapointΤο κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα στη Βουλγαρία
  -Προτάσεις ψηφισμάτωνΤετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 2020, 13:00
  -Τροπολογίες σε προτάσεις ψηφίσματος· κοινές προτάσεις ψηφίσματοςΔευτέρα 5 Οκτωβρίου 2020, 19:00
  -Τροπολογίες σε κοινές προτάσεις ψηφίσματοςΔευτέρα 5 Οκτωβρίου 2020, 20:00
  -Αιτήματα για χωριστές ψηφοφορίες και ψηφοφορίες κατά τμήματαΤρίτη 6 Οκτωβρίου 2020, 12:00
49item on the agendapointΨηφιακός χρηματοοικονομικός τομέας: αναδυόμενοι κίνδυνοι σε κρυπτο-στοιχεία του ενεργητικού - ρυθμιστικές και εποπτικές προκλήσεις στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, ιδρυμάτων και αγορών
Ondřej Kovařík (A9-0161/2020
  -ΤροπολογίεςΤετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 2020, 13:00
  -Αιτήματα για χωριστές ψηφοφορίες και ψηφοφορίες κατά τμήματαΠαρασκευή 2 Οκτωβρίου 2020, 12:00
48item on the agendapointΠεραιτέρω προώθηση της Ένωσης Κεφαλαιαγορών (CMU): βελτίωση της πρόσβασης σε χρηματοδότηση μέσω κεφαλαιαγορών, ιδίως για τις ΜΜΕ, και περαιτέρω διευκόλυνση της συμμετοχής ιδιωτών επενδυτών
Isabel Benjumea Benjumea (A9-0155/2020
  -Τροπολογίες του εισηγητή, 71 βουλευτές τουλάχιστον, εναλλακτικές προτάσεις ψηφίσματοςΤετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 2020, 13:00
  -Αιτήματα για χωριστές ψηφοφορίες και ψηφοφορίες κατά τμήματαΠαρασκευή 2 Οκτωβρίου 2020, 12:00
88item on the agendapointΕνίσχυση των Εγγυήσεων για τη Νεολαία
(O-000058/2020 - B9-0018/20) (O-000059/2020 - B9-0019/20) 
  -Προτάσεις ψηφισμάτωνΔευτέρα 5 Οκτωβρίου 2020, 19:00
  -Τροπολογίες σε προτάσεις ψηφίσματος· κοινές προτάσεις ψηφίσματοςΤρίτη 6 Οκτωβρίου 2020, 19:00
  -Τροπολογίες σε κοινές προτάσεις ψηφίσματοςΤρίτη 6 Οκτωβρίου 2020, 20:00
  -Αιτήματα για χωριστές ψηφοφορίες και ψηφοφορίες κατά τμήματαΤετάρτη 7 Οκτωβρίου 2020, 10:00
Τελευταία ενημέρωση: 7 Οκτωβρίου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου