Дневен ред
Брюксел
Понеделник, 19 октомври 2020 г. - Петък, 23 октомври 2020 г. 279k
Понеделник, 19 октомври 2020181kВерсия: Петък, 23 октомври 2020, 08:56
 Точки от дневния ред
17:00 - 22:30   Разисквания
19:15 - 20:30   Гласуване
 Време за изказвания
 Срокове

17:00 - 22:30   Разисквания       Време за изказвания
1  pointВъзобновяване на сесията и ред на работа
  pointОбщо разискване - Цифрови услуги и изкуствен интелект
13Срок -Законодателен акт за цифровите услуги: подобряване на функционирането на единния пазар
Доклад:  Alex Agius Saliba (A9-0181/2020)
Доклад с препоръки към Комисията относно законодателния акт за цифровите услуги: подобряване на функционирането на единния пазар

[2020/2018(INL)]
Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите
33Срок -Законодателен акт за цифровите услуги: адаптиране на правилата в областта на търговското и гражданското право за търговските субекти, които извършват дейност онлайн
Доклад:  Tiemo Wölken (A9-0177/2020)
Доклад с препоръки към Комисията относно законодателния акт за цифровите услуги: адаптиране на правилата в областта на търговското и гражданското право за търговските субекти, които извършват дейност онлайн

[2020/2019(INL)]
Комисия по правни въпроси
60Срок -Законодателният акт за цифровите услуги и въпросите, които възникват във връзка с основните права


Доклад:  Kris Peeters (A9-0172/2020)
Доклад основно законодателния акт за цифровите услуги и въпросите, които възникват във връзка с основните права

[2020/2022(INI)]
Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
10Срок -Рамка от етични аспекти на изкуствения интелект, роботиката и свързаните с тях технологии
Доклад:  Ibán García Del Blanco (A9-0186/2020)
Доклад с препоръки към Комисията относно рамка от етични аспекти на изкуствения интелект, роботиката и свързаните с тях технологии

[2020/2012(INL)]
Комисия по правни въпроси
32 -Режим на гражданска отговорност във връзка с изкуствения интелект
Доклад:  Axel Voss (A9-0178/2020)
Доклад с препоръки към Комисията относно режим на гражданска отговорност във връзка с изкуствения интелект

[2020/2014(INL)]
Комисия по правни въпроси
55Срок -Права върху интелектуалната собственост при разработването на технологии за изкуствен интелект
Доклад:  Stéphane Séjourné (A9-0176/2020)
Доклад относно правата върху интелектуалната собственост при разработването на технологии за изкуствен интелект

[2020/2015(INI)]
Комисия по правни въпроси
58Срок pointБъдещето на европейското образование в контекста на Covid-19
Въпроси с искане за устен отговор - [2020/2760(RSP)]
     
Sabine Verheyen (O-000052/2020 - B9-0020/20)
Комисия по култура и образование
Съвет
Бъдещето на европейското образование в контекста на COVID-19
     
Sabine Verheyen (O-000053/2020 - B9-0021/20)
Комисия по култура и образование
Комисия
Бъдещето на европейското образование в контекста на COVID-19
39Срок pointЗадължения на Комисията в областта на визовата реципрочност в съответствие с член 7 от Регламент (ЕС) 2018/1806
Въпрос с искане за устен отговор - [2020/2605(RSP)]
     
Juan Fernando López Aguilar (O-000049/2020 - B9-0022/20)
Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
Комисия
Задължения в областта на визовата реципрочност в съответствие с член 7 от Регламент (ЕС) 2018/1806
  pointКратко представяне на следните доклади:
53Срок -Препоръка до Съвета и заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност относно прилагането и управлението на постоянното структурирано сътрудничество (ПСС)
Доклад:  Radosław Sikorski (A9-0165/2020)
Доклад относно препоръка на Европейския парламент до Съвета и заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност относно прилагането и управлението на постоянното структурирано сътрудничество (ПСС)

[2020/2080(INI)]
Комисия по външни работи
член 118 от Правилника за дейността
22Срок -Доклад за изпълнението на споразумението за асоцииране между ЕС и Република Молдова
Доклад:  Dragoş Tudorache (A9-0166/2020)
Доклад за изпълнението на споразумението за асоцииране между ЕС и Република Молдова

[2019/2201(INI)]
Комисия по външни работи
19:15 - 20:30   Гласуване      
63 voteЗабележка: Гласуванията ще бъдат разпределени в различни сесии за гласуване в зависимост от броя на измененията и броя на искания за разделно или отделно гласуване.
69 voteЕдинни гласувания
48***IvoteИзменение на Регламент (ЕС) № 168/2013 по отношение на специфични мерки за превозните средства от категория L, последни от дадена серия, поради пандемията от COVID-19
Доклад:  Maria Grapini (A9-0190/2020)
Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 168/2013 по отношение на специфични мерки за превозните средства от категория L, последни от дадена серия, поради пандемията от COVID-19
[COM(2020)0491 - C9-0285/2020 - 2020/0251(COD)]
Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите
54 voteМобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията - заявление EGF/2020/001 ES/Galicia shipbuilding ancillary sectors
Доклад:  Valerie Hayer (A9-0192/2020)
Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета относно мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията във връзка със заявление от Испания - EGF/2020/001 ES/Galicia shipbuilding ancillary sectors
[COM(2020)0485 - C9-0294/2020 - 2020/1996(BUD)]
Комисия по бюджети
70 voteРешения за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета
82 voteTomáš Zdechovský (CONT A9-0188/2020) - Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Общ бюджет на ЕС - Европейски икономически и социален комитет
(гласуване: 13.5.2020 г., разискване: 14.5.2020 г.)
83 voteTomáš Zdechovský (CONT A9-0189/2020) - Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Общ бюджет на ЕС - Европейски съвет и Съвет
(гласуване: 13.5.2020 г., разискване: 14.5.2020 г.)
17:00 - 22:30   Разисквания     item on the agenda
Съвет (включително отговорите)5'
Заместник-председател на Комисията/върховен представител (включително отговорите)10'
Комисия (включително отговорите)20'
Докладчик   (6x6') 36'
Докладчик по становище   (17x1') 17'
Автор (комисия)   (2x3') 6'
Докладчици (Член 60 от Правилника за дейността)   (2x4') 8'
Членове на ЕП89'
PPE21'30S&D17'Renew12'30ID10'Verts/ALE9'ECR8'30GUE/NGL6'NI5'
13item on the agendapointЗаконодателен акт за цифровите услуги: подобряване на функционирането на единния пазар
Alex Agius Saliba (A9-0181/2020
  -ИзмененияВтoрник, 13 октомври 2020, 19:00
  -Искания за гласуване поотделно и разделно гласуванеПетък, 16 октомври 2020, 12:00
33item on the agendapointЗаконодателен акт за цифровите услуги: адаптиране на правилата в областта на търговското и гражданското право за търговските субекти, които извършват дейност онлайн
Tiemo Wölken (A9-0177/2020
  -ИзмененияВтoрник, 13 октомври 2020, 19:00
  -Искания за гласуване поотделно и разделно гласуванеПетък, 16 октомври 2020, 12:00
60item on the agendapointЗаконодателният акт за цифровите услуги и въпросите, които възникват във връзка с основните права


Kris Peeters (A9-0172/2020
  -Изменения от докладчика, най-малко 71 членове на ЕП, алтернативни предложения за резолюцииВтoрник, 13 октомври 2020, 19:00
  -Искания за гласуване поотделно и разделно гласуванеПетък, 16 октомври 2020, 12:00
10item on the agendapointРамка от етични аспекти на изкуствения интелект, роботиката и свързаните с тях технологии
Ibán García Del Blanco (A9-0186/2020
  -ИзмененияВтoрник, 13 октомври 2020, 19:00
  -Искания за гласуване поотделно и разделно гласуванеПетък, 16 октомври 2020, 12:00
55item on the agendapointПрава върху интелектуалната собственост при разработването на технологии за изкуствен интелект
Stéphane Séjourné (A9-0176/2020
  -Изменения от докладчика, най-малко 71 членове на ЕП, алтернативни предложения за резолюцииВтoрник, 13 октомври 2020, 19:00
  -Искания за гласуване поотделно и разделно гласуванеПетък, 16 октомври 2020, 12:00
58item on the agendapointБъдещето на европейското образование в контекста на Covid-19
(O-000052/2020 - B9-0020/20) (O-000053/2020 - B9-0021/20) 
  -Предложения за резолюцииCряда, 14 октомври 2020, 13:00
  -Изменения към предложението за резолюцияПонеделник, 19 октомври 2020, 19:00
  -Искания за гласуване поотделно и разделно гласуванеВтoрник, 20 октомври 2020, 12:00
39item on the agendapointЗадължения на Комисията в областта на визовата реципрочност в съответствие с член 7 от Регламент (ЕС) 2018/1806
(O-000049/2020 - B9-0022/20) 
  -Предложения за резолюцииCряда, 14 октомври 2020, 13:00
  -Изменения към предложението за резолюцияПонеделник, 19 октомври 2020, 19:00
  -Искания за гласуване поотделно и разделно гласуванеВтoрник, 20 октомври 2020, 12:00
53item on the agendapointПрепоръка до Съвета и заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност относно прилагането и управлението на постоянното структурирано сътрудничество (ПСС)
Radosław Sikorski (A9-0165/2020
  -ИзмененияCряда, 14 октомври 2020, 13:00
  -Искания за гласуване поотделно и разделно гласуванеПетък, 16 октомври 2020, 12:00
22item on the agendapointДоклад за изпълнението на споразумението за асоцииране между ЕС и Република Молдова
Dragoş Tudorache (A9-0166/2020
  -ИзмененияCряда, 14 октомври 2020, 13:00
  -Искания за гласуване поотделно и разделно гласуванеПетък, 16 октомври 2020, 12:00
Последно осъвременяване: 5 март 2021 г.Правна информация - Политика за поверителност