Ημερήσια διάταξη
Βρυξέλλες
Δευτέρα 19 Οκτωβρίου 2020 - Παρασκευή 23 Οκτωβρίου 2020 279k
Δευτέρα 19 Οκτωβρίου 2020178kΈκδοση: Παρασκευή 23 Οκτωβρίου 2020, 08:57
 σημεία της ημερήσιας διάταξης
17:00 - 22:30   Συζητήσεις
19:15 - 20:30   Ψηφοφορία
 Χρόνος αγόρευσης
 Προθεσμίες κατάθεσης

17:00 - 22:30   Συζητήσεις       Χρόνος αγόρευσης
1  pointΕπανάληψη της συνόδου και διάταξη των εργασιών
  pointΚοινή συζήτηση - Ψηφιακές υπηρεσίες και τεχνητή νοημοσύνη
13Προθεσμία -Νόμος για τις ψηφιακές υπηρεσίες: βελτίωση της λειτουργίας της ενιαίας αγοράς
Έκθεση:  Alex Agius Saliba (A9-0181/2020)
Έκθεση που περιέχει συστάσεις προς την Επιτροπή σχετικά με τον νόμο για τις ψηφιακές υπηρεσίες: βελτίωση της λειτουργίας της ενιαίας αγοράς

[2020/2018(INL)]
Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών
33Προθεσμία -Νόμος για τις ψηφιακές υπηρεσίες: προσαρμογή των κανόνων εμπορικού και αστικού δικαίου σε εμπορικές οντότητες που δραστηριοποιούνται στο διαδίκτυο
Έκθεση:  Tiemo Wölken (A9-0177/2020)
Έκθεση που περιέχει συστάσεις προς την Επιτροπή σχετικά με τον νόμο για τις ψηφιακές υπηρεσίες: προσαρμογή των κανόνων εμπορικού και αστικού δικαίου για τις εμπορικές οντότητες που δραστηριοποιούνται στο διαδίκτυο

[2020/2019(INL)]
Επιτροπή Νομικών Θεμάτων
60Προθεσμία -Νόμος για τις ψηφιακές υπηρεσίες και τα σχετικά με τα θεμελιώδη δικαιώματα ζητήματα
Έκθεση:  Kris Peeters (A9-0172/2020)
Έκθεση σχετικά με τον νόμο για τις ψηφιακές υπηρεσίες και τα σχετικά με τα θεμελιώδη δικαιώματα ζητήματα

[2020/2022(INI)]
Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων
10Προθεσμία -Πλαίσιο για τις δεοντολογικές πτυχές της τεχνητής νοημοσύνης, της ρομποτικής και συναφών τεχνολογιών
Έκθεση:  Ibán García Del Blanco (A9-0186/2020)
Έκθεση που περιέχει συστάσεις προς την Επιτροπή σχετικά με ένα πλαίσιο για τις δεοντολογικές πτυχές της τεχνητής νοημοσύνης, της ρομποτικής και των συναφών τεχνολογιών

[2020/2012(INL)]
Επιτροπή Νομικών Θεμάτων
32 -Καθεστώς αστικής ευθύνης για την τεχνητή νοημοσύνη
Έκθεση:  Axel Voss (A9-0178/2020)
Έκθεση με συστάσεις προς την Επιτροπή όσον αφορά το καθεστώς αστικής ευθύνης για την τεχνητή νοημοσύνη

[2020/2014(INL)]
Επιτροπή Νομικών Θεμάτων
55Προθεσμία -Δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας για την ανάπτυξη τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης
Έκθεση:  Stéphane Séjourné (A9-0176/2020)
Έκθεση σχετικά με τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας για την ανάπτυξη τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης

[2020/2015(INI)]
Επιτροπή Νομικών Θεμάτων
58Προθεσμία pointΤο μέλλον της ευρωπαϊκής εκπαίδευσης στο πλαίσιο της COVID-19
Προφορικές ερωτήσεις - [2020/2760(RSP)]
     
Sabine Verheyen (O-000052/2020 - B9-0020/20)
Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας
Συμβούλιο
Το μέλλον της ευρωπαϊκής εκπαίδευσης στο πλαίσιο της COVID-19
     
Sabine Verheyen (O-000053/2020 - B9-0021/20)
Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας
Επιτροπή
Το μέλλον της ευρωπαϊκής εκπαίδευσης στο πλαίσιο της COVID-19
39Προθεσμία pointΥποχρεώσεις της Επιτροπής στον τομέα της αμοιβαιότητας των θεωρήσεων σύμφωνα με το άρθρο 7 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1806
Προφορική ερώτηση - [2020/2605(RSP)]
     
Juan Fernando López Aguilar (O-000049/2020 - B9-0022/20)
Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων
Επιτροπή
Υποχρεώσεις στον τομέα της αμοιβαιότητας των θεωρήσεων σύμφωνα με το άρθρο 7 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1806
  pointΣύντομες παρουσιάσεις των ακόλουθων εκθέσεων:
53Προθεσμία -Σύσταση προς το Συμβούλιο και τον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής / Ύπατο Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας σχετικά με την εφαρμογή και τη διακυβέρνηση της μόνιμης διαρθρωμένης συνεργασίας (PESCO)
Έκθεση:  Radosław Sikorski (A9-0165/2020)
Έκθεση σχετικά με τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς το Συμβούλιο και τον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής / Ύπατο Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας σχετικά με την εφαρμογή και τη διακυβέρνηση της μόνιμης διαρθρωμένης συνεργασίας (PESCO)

[2020/2080(INI)]
Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων
Άρθρο 118
22Προθεσμία -Έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της συμφωνίας σύνδεσης της ΕΕ με τη Δημοκρατία της Μολδαβίας
Έκθεση:  Dragoş Tudorache (A9-0166/2020)
Έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της συμφωνίας σύνδεσης της ΕΕ με τη Δημοκρατία της Μολδαβίας

[2019/2201(INI)]
Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων
19:15 - 20:30   Ψηφοφορία      
63 voteΠαρατήρηση: Οι ψηφοφορίες θα καταμεριστούν σε διάφορες ώρες ψηφοφοριών αναλόγως του αριθμού των τροπολογιών και του αριθμού των αιτημάτων για ψηφοφορίες κατά τμήματα και χωριστές ψηφοφορίες
69 voteΜοναδικές ψηφοφορίες
48***IvoteΤροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 168/2013 όσον αφορά ειδικά μέτρα για τα οχήματα τέλους σειράς κατηγορίας L ως απάντηση στην έξαρση της νόσου COVID-19
Έκθεση:  Maria Grapini (A9-0190/2020)
Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 168/2013 όσον αφορά ειδικά μέτρα για τα οχήματα τέλους σειράς κατηγορίας L ως απάντηση στην έξαρση της νόσου COVID-19
[COM(2020)0491 - C9-0285/2020 - 2020/0251(COD)]
Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών
54 voteΚινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση: αίτηση EGF/2020/001 ES/Γαλικία βοηθητικές βιομηχανίες του ναυπηγικού κλάδου
Έκθεση:  Valerie Hayer (A9-0192/2020)
Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση ύστερα από αίτηση της Ισπανίας (EGF/2020/001 ES/Γαλικία βοηθητικές βιομηχανίες του ναυπηγικού κλάδου)
[COM(2020)0485 - C9-0294/2020 - 2020/1996(BUD)]
Επιτροπή Προϋπολογισμών
70 voteΑποφάσεις απαλλαγής
82 voteTomáš Zdechovský (CONT A9-0188/2020) - Απαλλαγή 2018: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ - Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή
(Ψηφοφορία: 13/05/2020, Συζήτηση: 14/05/2020)
83 voteTomáš Zdechovský (CONT A9-0189/2020) - Απαλλαγή 2018: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ - Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και Συμβούλιο
(Ψηφοφορία: 13/05/2020, Συζήτηση: 14/05/2020)
17:00 - 22:30   Συζητήσεις     item on the agenda
Συμβούλιο (συμπεριλαμβανομένων των απαντήσεων)5'
Αντιπρόεδρος της Επιτροπής/Ύπατος Εκπρόσωπος (συμπεριλαμβανομένων των απαντήσεων)10'
Επιτροπή (συμπεριλαμβανομένων των απαντήσεων)20'
Εισηγητής   (6x6') 36'
Συντάκτης γνωμοδότησης   (17x1') 17'
Συντάκτης (επιτροπή)   (2x3') 6'
Εισηγητές (άρθρο 160 του Κανονισμού)   (2x4') 8'
Βουλευτές89'
PPE21'30S&D17'Renew12'30ID10'Verts/ALE9'ECR8'30GUE/NGL6'NI5'
13item on the agendapointΝόμος για τις ψηφιακές υπηρεσίες: βελτίωση της λειτουργίας της ενιαίας αγοράς
Alex Agius Saliba (A9-0181/2020
  -ΤροπολογίεςΤρίτη 13 Οκτωβρίου 2020, 19:00
  -Αιτήματα για χωριστές ψηφοφορίες και ψηφοφορίες κατά τμήματαΠαρασκευή 16 Οκτωβρίου 2020, 12:00
33item on the agendapointΝόμος για τις ψηφιακές υπηρεσίες: προσαρμογή των κανόνων εμπορικού και αστικού δικαίου σε εμπορικές οντότητες που δραστηριοποιούνται στο διαδίκτυο
Tiemo Wölken (A9-0177/2020
  -ΤροπολογίεςΤρίτη 13 Οκτωβρίου 2020, 19:00
  -Αιτήματα για χωριστές ψηφοφορίες και ψηφοφορίες κατά τμήματαΠαρασκευή 16 Οκτωβρίου 2020, 12:00
60item on the agendapointΝόμος για τις ψηφιακές υπηρεσίες και τα σχετικά με τα θεμελιώδη δικαιώματα ζητήματα
Kris Peeters (A9-0172/2020
  -Τροπολογίες του εισηγητή, 71 βουλευτές τουλάχιστον, εναλλακτικές προτάσεις ψηφίσματοςΤρίτη 13 Οκτωβρίου 2020, 19:00
  -Αιτήματα για χωριστές ψηφοφορίες και ψηφοφορίες κατά τμήματαΠαρασκευή 16 Οκτωβρίου 2020, 12:00
10item on the agendapointΠλαίσιο για τις δεοντολογικές πτυχές της τεχνητής νοημοσύνης, της ρομποτικής και συναφών τεχνολογιών
Ibán García Del Blanco (A9-0186/2020
  -ΤροπολογίεςΤρίτη 13 Οκτωβρίου 2020, 19:00
  -Αιτήματα για χωριστές ψηφοφορίες και ψηφοφορίες κατά τμήματαΠαρασκευή 16 Οκτωβρίου 2020, 12:00
55item on the agendapointΔικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας για την ανάπτυξη τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης
Stéphane Séjourné (A9-0176/2020
  -Τροπολογίες του εισηγητή, 71 βουλευτές τουλάχιστον, εναλλακτικές προτάσεις ψηφίσματοςΤρίτη 13 Οκτωβρίου 2020, 19:00
  -Αιτήματα για χωριστές ψηφοφορίες και ψηφοφορίες κατά τμήματαΠαρασκευή 16 Οκτωβρίου 2020, 12:00
58item on the agendapointΤο μέλλον της ευρωπαϊκής εκπαίδευσης στο πλαίσιο της COVID-19
(O-000052/2020 - B9-0020/20) (O-000053/2020 - B9-0021/20) 
  -Προτάσεις ψηφισμάτωνΤετάρτη 14 Οκτωβρίου 2020, 13:00
  -Τροπολογίες στην πρόταση ψηφίσματοςΔευτέρα 19 Οκτωβρίου 2020, 19:00
  -Αιτήματα για χωριστές ψηφοφορίες και ψηφοφορίες κατά τμήματαΤρίτη 20 Οκτωβρίου 2020, 12:00
39item on the agendapointΥποχρεώσεις της Επιτροπής στον τομέα της αμοιβαιότητας των θεωρήσεων σύμφωνα με το άρθρο 7 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1806
(O-000049/2020 - B9-0022/20) 
  -Προτάσεις ψηφισμάτωνΤετάρτη 14 Οκτωβρίου 2020, 13:00
  -Τροπολογίες στην πρόταση ψηφίσματοςΔευτέρα 19 Οκτωβρίου 2020, 19:00
  -Αιτήματα για χωριστές ψηφοφορίες και ψηφοφορίες κατά τμήματαΤρίτη 20 Οκτωβρίου 2020, 12:00
53item on the agendapointΣύσταση προς το Συμβούλιο και τον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής / Ύπατο Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας σχετικά με την εφαρμογή και τη διακυβέρνηση της μόνιμης διαρθρωμένης συνεργασίας (PESCO)
Radosław Sikorski (A9-0165/2020
  -ΤροπολογίεςΤετάρτη 14 Οκτωβρίου 2020, 13:00
  -Αιτήματα για χωριστές ψηφοφορίες και ψηφοφορίες κατά τμήματαΠαρασκευή 16 Οκτωβρίου 2020, 12:00
22item on the agendapointΈκθεση σχετικά με την εφαρμογή της συμφωνίας σύνδεσης της ΕΕ με τη Δημοκρατία της Μολδαβίας
Dragoş Tudorache (A9-0166/2020
  -ΤροπολογίεςΤετάρτη 14 Οκτωβρίου 2020, 13:00
  -Αιτήματα για χωριστές ψηφοφορίες και ψηφοφορίες κατά τμήματαΠαρασκευή 16 Οκτωβρίου 2020, 12:00
Τελευταία ενημέρωση: 5 Μαρτίου 2021Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου