Päevakord
Brüssel
Esmaspäev, 19. oktoober 2020 - Reede, 23. oktoober 2020 239k
Esmaspäev, 19. oktoober 2020163kVersioon: Reede, 23. oktoober 2020, 08:58
 Päevakorra punktid
17:00 - 22:30   Arutelud
19:15 - 20:30   Hääletus
 Kõneaeg
 Tähtajad

17:00 - 22:30   Arutelud       Kõneaeg
1  pointIstungjärgu jätkamine ja tööplaani arutamine
  pointÜhine arutelu - Digiteenused ja tehisintellekt
13Tähtaeg -Digiteenuste õigusakt ja siseturu toimimise täiustamine
Raport:  Alex Agius Saliba (A9-0181/2020)
Raport soovitustega komisjonile digiteenuste õigusakti ja siseturu toimimise täiustamise kohta

[2020/2018(INL)]
Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon
33Tähtaeg -Digiteenuste õigusakt ning kaubandus- ja tsiviilõiguse normide kohandamine veebis tegutsevatele äriüksustele
Raport:  Tiemo Wölken (A9-0177/2020)
Raport soovitustega komisjonile digiteenuste õigusakti ning kaubandus- ja tsiviilõiguse normide kohandamise kohta veebis tegutsevatele äriüksustele

[2020/2019(INL)]
Õiguskomisjon
60Tähtaeg -Digiteenuste õigusakt ja põhiõigustega seoses tekkivad probleemid
Raport:  Kris Peeters (A9-0172/2020)
Raport digiteenuste õigusakti ja põhiõigustega seoses tekkivate probleemide kohta

[2020/2022(INI)]
Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon
10Tähtaeg -Tehisintellekti, robootika ja seonduva tehnoloogia eetiliste aspektide raamistik
Raport:  Ibán García Del Blanco (A9-0186/2020)
Raport soovitustega komisjonile tehisintellekti, robootika ja seonduva tehnoloogia eetiliste aspektide raamistiku kohta

[2020/2012(INL)]
Õiguskomisjon
32 -Tehisintellekti tsiviilvastutuse kord
Raport:  Axel Voss (A9-0178/2020)
Raport soovitustega komisjonile tehisintellekti tsiviilvastutuse korra kohta

[2020/2014(INL)]
Õiguskomisjon
55Tähtaeg -Intellektuaalomandi õigused tehisintellekti tehnoloogiate arendamisel
Raport:  Stéphane Séjourné (A9-0176/2020)
Raport intellektuaalomandi õiguste kohta tehisintellekti tehnoloogiate arendamisel

[2020/2015(INI)]
Õiguskomisjon
58Tähtaeg pointEuroopa hariduse tulevik COVID-19 kontekstis
Suuliselt vastatavad küsimused - [2020/2760(RSP)]
     
Sabine Verheyen (O-000052/2020 - B9-0020/20)
Kultuuri- ja hariduskomisjon
Nõukogu
Euroopa hariduse tulevik COVID-19 kontekstis
     
Sabine Verheyen (O-000053/2020 - B9-0021/20)
Kultuuri- ja hariduskomisjon
Komisjon
Euroopa hariduse tulevik COVID-19 kontekstis
39Tähtaeg pointKomisjoni kohustused vastastikuse viisavabaduse valdkonnas vastavalt määruse (EL) 2018/1806 artiklile 7
Suuliselt vastatav küsimus - [2020/2605(RSP)]
     
Juan Fernando López Aguilar (O-000049/2020 - B9-0022/20)
Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon
Komisjon
Kohustused vastastikuse viisavabaduse valdkonnas vastavalt määruse (EL) 2018/1806 artiklile 7
  pointJärgmiste raportite lühitutvustus:
53Tähtaeg -Soovitus nõukogule ja komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale alalise struktureeritud koostöö (PESCO) rakendamise ja juhtimise kohta
Raport:  Radosław Sikorski (A9-0165/2020)
Raport Euroopa Parlamendi soovituse kohta nõukogule ja Euroopa Komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale alalise struktureeritud koostöö (PESCO) rakendamise ja juhtimise kohta

[2020/2080(INI)]
Väliskomisjon
Kodukorra artikkel 118
22Tähtaeg -Raport ELi ja Moldova Vabariigi assotsieerimislepingu rakendamise kohta
Raport:  Dragoş Tudorache (A9-0166/2020)
Raport ELi ja Moldova Vabariigi assotsieerimislepingu rakendamise kohta

[2019/2201(INI)]
Väliskomisjon
19:15 - 20:30   Hääletus      
63 voteMärkus: hääletused võidakse jagada eri hääletuste vahel olenevalt muudatusettepanekute arvust ning osade kaupa ja eraldi hääletuste taotluste arvust
69 voteTervikhääletus
48***IvoteMääruse (EL) nr 168/2013 muutmine seoses L-kategooria seerialõpu sõidukite suhtes COVID-19 puhangu tõttu võetavate erimeetmetega
Raport:  Maria Grapini (A9-0190/2020)
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) nr 168/2013 seoses L-kategooria seerialõpu sõidukite suhtes COVID-19 puhangu tõttu võetavate erimeetmetega
[COM(2020)0491 - C9-0285/2020 - 2020/0251(COD)]
Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon
54 voteGlobaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi vahendite kasutuselevõtmine – taotlus EGF/2020/001 ES/Galicia shipbuilding ancillary sectors
Raport:  Valerie Hayer (A9-0192/2020)
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi vahendite kasutuselevõtmise kohta – Hispaania taotlus – EGF/2020/001 ES/Galicia shipbuilding ancillary sectors
[COM(2020)0485 - C9-0294/2020 - 2020/1996(BUD)]
Eelarvekomisjon
70 voteEelarve täitmisele heakskiidu andmist käsitlevad otsused
82 voteTomáš Zdechovský (CONT A9-0188/2020) – 2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve – Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee
(Hääletus: 13.5.2020, arutelu: 14.5.2020)
83 voteTomáš Zdechovský (CONT A9-0189/2020) – 2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve – Euroopa Ülemkogu ja nõukogu
(Hääletus: 13.5.2020, arutelu: 14.5.2020)
17:00 - 22:30   Arutelud     item on the agenda
Nõukogu (koos vastustega)5'
Komisjoni asepresident / kõrge esindaja (koos vastustega)10'
Komisjon (koos vastustega)20'
Raportöör   (6x6') 36'
Arvamuse koostaja   (17x1') 17'
Koostaja (komisjon)   (2x3') 6'
Raportöörid (kodukorra artikkel 160)   (2x4') 8'
Parlamendiliikmed89'
PPE21'30S&D17'Renew12'30ID10'Verts/ALE9'ECR8'30GUE/NGL6'NI5'
13item on the agendapointDigiteenuste õigusakt ja siseturu toimimise täiustamine
Alex Agius Saliba (A9-0181/2020
  -MuudatusettepanekudTeisipäev, 13. oktoober 2020, 19:00
  -Eraldi ja osade kaupa hääletamise taotlusedReede, 16. oktoober 2020, 12:00
33item on the agendapointDigiteenuste õigusakt ning kaubandus- ja tsiviilõiguse normide kohandamine veebis tegutsevatele äriüksustele
Tiemo Wölken (A9-0177/2020
  -MuudatusettepanekudTeisipäev, 13. oktoober 2020, 19:00
  -Eraldi ja osade kaupa hääletamise taotlusedReede, 16. oktoober 2020, 12:00
60item on the agendapointDigiteenuste õigusakt ja põhiõigustega seoses tekkivad probleemid
Kris Peeters (A9-0172/2020
  -Raportööri muudatusettepanekud, vähemalt 71 parlamendiliiget; alternatiivsed resolutsiooni ettepanekudTeisipäev, 13. oktoober 2020, 19:00
  -Eraldi ja osade kaupa hääletamise taotlusedReede, 16. oktoober 2020, 12:00
10item on the agendapointTehisintellekti, robootika ja seonduva tehnoloogia eetiliste aspektide raamistik
Ibán García Del Blanco (A9-0186/2020
  -MuudatusettepanekudTeisipäev, 13. oktoober 2020, 19:00
  -Eraldi ja osade kaupa hääletamise taotlusedReede, 16. oktoober 2020, 12:00
55item on the agendapointIntellektuaalomandi õigused tehisintellekti tehnoloogiate arendamisel
Stéphane Séjourné (A9-0176/2020
  -Raportööri muudatusettepanekud, vähemalt 71 parlamendiliiget; alternatiivsed resolutsiooni ettepanekudTeisipäev, 13. oktoober 2020, 19:00
  -Eraldi ja osade kaupa hääletamise taotlusedReede, 16. oktoober 2020, 12:00
58item on the agendapointEuroopa hariduse tulevik COVID-19 kontekstis
(O-000052/2020 - B9-0020/20) (O-000053/2020 - B9-0021/20) 
  -Resolutsiooni ettepanekudKolmapäev, 14. oktoober 2020, 13:00
  -Resolutsiooni ettepaneku muutmisettepanekudEsmaspäev, 19. oktoober 2020, 19:00
  -Eraldi ja osade kaupa hääletamise taotlusedTeisipäev, 20. oktoober 2020, 12:00
39item on the agendapointKomisjoni kohustused vastastikuse viisavabaduse valdkonnas vastavalt määruse (EL) 2018/1806 artiklile 7
(O-000049/2020 - B9-0022/20) 
  -Resolutsiooni ettepanekudKolmapäev, 14. oktoober 2020, 13:00
  -Resolutsiooni ettepaneku muutmisettepanekudEsmaspäev, 19. oktoober 2020, 19:00
  -Eraldi ja osade kaupa hääletamise taotlusedTeisipäev, 20. oktoober 2020, 12:00
53item on the agendapointSoovitus nõukogule ja komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale alalise struktureeritud koostöö (PESCO) rakendamise ja juhtimise kohta
Radosław Sikorski (A9-0165/2020
  -MuudatusettepanekudKolmapäev, 14. oktoober 2020, 13:00
  -Eraldi ja osade kaupa hääletamise taotlusedReede, 16. oktoober 2020, 12:00
22item on the agendapointRaport ELi ja Moldova Vabariigi assotsieerimislepingu rakendamise kohta
Dragoş Tudorache (A9-0166/2020
  -MuudatusettepanekudKolmapäev, 14. oktoober 2020, 13:00
  -Eraldi ja osade kaupa hääletamise taotlusedReede, 16. oktoober 2020, 12:00
Viimane päevakajastamine: 5. märts 2021Õigusteave - Privaatsuspoliitika