Darba kārtība
Brisele
Pirmdiena, 2020. gada 19. oktobris - Piektdiena, 2020. gada 23. oktobris 244k
Pirmdiena, 2020. gada 19. oktobris168kVersija: Piektdiena, 2020. gada 23. oktobris, 09:01
 Darba kārtības punkti
17:00 - 22:30   Debates
19:15 - 20:30   Balsošana
 Uzstāšanās laiks
 Termiņi

17:00 - 22:30   Debates       Uzstāšanās laiks
1  pointSesijas atsākšana un darba kārtība
  pointKopīgās debates - Digitālie pakalpojumi un mākslīgais intelekts
13Termiņi -Digitālo pakalpojumu tiesību akts: vienotā tirgus darbības uzlabošana
Ziņojums:  Alex Agius Saliba (A9-0181/2020)
Ziņojums ar ieteikumiem Komisijai par digitālo pakalpojumu tiesību aktu: vienotā tirgus darbības uzlabošana

[2020/2018(INL)]
Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja
33Termiņi -Digitālo pakalpojumu tiesību akts: komerctiesību un civiltiesību noteikumu pielāgošana komercvienībām, kas darbojas tiešsaistē
Ziņojums:  Tiemo Wölken (A9-0177/2020)
Ziņojums ar ieteikumiem Komisijai par digitālo pakalpojumu tiesību aktu: komerctiesību un civiltiesību noteikumu pielāgošana komercvienībām, kas darbojas tiešsaistē

[2020/2019(INL)]
Juridiskā komiteja
60Termiņi -Digitālo pakalpojumu tiesību akts un ar pamattiesību ievērošanu saistītās problēmas
Ziņojums:  Kris Peeters (A9-0172/2020)
Ziņojums par digitālo pakalpojumu tiesību aktu un ar pamattiesību ievērošanu saistītajām problēmām

[2020/2022(INI)]
Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja
10Termiņi -Mākslīgā intelekta, robotikas un saistīto tehnoloģiju ētisko aspektu satvars
Ziņojums:  Ibán García Del Blanco (A9-0186/2020)
Ziņojums ar ieteikumiem Komisijai par mākslīgā intelekta, robotikas un saistīto tehnoloģiju ētisko aspektu satvaru

[2020/2012(INL)]
Juridiskā komiteja
32 -Mākslīgajam intelektam piemērojamais civiltiesiskās atbildības režīms
Ziņojums:  Axel Voss (A9-0178/2020)
Ziņojums ar ieteikumiem Komisijai par mākslīgajam intelektam piemērojamo civiltiesiskās atbildības režīmu

[2020/2014(INL)]
Juridiskā komiteja
55Termiņi -Intelektuālā īpašuma tiesības saistībā ar mākslīgā intelekta tehnoloģiju attīstību
Ziņojums:  Stéphane Séjourné (A9-0176/2020)
Ziņojums par intelektuālā īpašuma tiesībām saistībā ar mākslīgā intelekta tehnoloģiju attīstību

[2020/2015(INI)]
Juridiskā komiteja
58Termiņi pointEiropas izglītības nākotne saistībā ar Covid-19
Jautājumi, uz kuriem jāatbild mutiski - [2020/2760(RSP)]
     
Sabine Verheyen (O-000052/2020 - B9-0020/20)
Kultūras un izglītības komiteja
Padome
Eiropas izglītības nākotne saistībā ar Covid-19
     
Sabine Verheyen (O-000053/2020 - B9-0021/20)
Kultūras un izglītības komiteja
Komisija
Eiropas izglītības nākotne saistībā ar Covid-19
39Termiņi pointKomisijas pienākumi vīzu savstarpējības jomā atbilstīgi Regulas (ES) 2018/1806 7. pantam
Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski  - [2020/2605(RSP)]
     
Juan Fernando López Aguilar (O-000049/2020 - B9-0022/20)
Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja
Komisija
Saistības vīzu savstarpējības jomā saskaņā ar Regulas (ES) 2018/1806 7. pantu
  pointŠādu ziņojumu īss izklāsts:
53Termiņi -Ieteikums Padomei un PV/AP par pastāvīgās strukturētās sadarbības (PESCO) īstenošanu un pārvaldību
Ziņojums:  Radosław Sikorski (A9-0165/2020)
Ziņojums par Eiropas Parlamenta ieteikumu Padomei un Komisijas priekšsēdētājas vietniekam / Savienības Augstajam pārstāvim ārlietās un drošības politikas jautājumos par pastāvīgās strukturētās sadarbības (PESCO) īstenošanu un pārvaldību

[2020/2080(INI)]
Ārlietu komiteja
Reglamenta 118. pants
22Termiņi -Ziņojums par ES un Moldovas Republikas asociācijas nolīguma īstenošanu
Ziņojums:  Dragoş Tudorache (A9-0166/2020)
Ziņojums par ES un Moldovas Republikas asociācijas nolīguma īstenošanu

[2019/2201(INI)]
Ārlietu komiteja
19:15 - 20:30   Balsošana      
63 votePiezīme: balsošana var tikt sadalīta vairākās daļās atkarībā no grozījumu skaita un pieprasījumu balsot pa daļām vai atsevišķi skaita.
69 voteViens balsojums
48***IvotePriekšlikums, ar ko, reaģējot uz Covid-19 uzliesmojumu, Regulu (ES) Nr. 168/2013 groza attiecībā uz īpašiem pasākumiem saistībā ar L kategorijas sērijas beigu transportlīdzekļiem
Ziņojums:  Maria Grapini (A9-0190/2020)
Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko, reaģējot uz Covid-19 uzliesmojumu, Regulu (ES) Nr. 168/2013 groza attiecībā uz īpašiem pasākumiem saistībā ar L kategorijas sērijas beigu transportlīdzekļiem
[COM(2020)0491 - C9-0285/2020 - 2020/0251(COD)]
Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja
54 voteEiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošana — pieteikums EGF/2020/001 ES/Galisijas kuģubūves palīgnozares
Ziņojums:  Valerie Hayer (A9-0192/2020)
Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu saskaņā ar Spānijas pieteikumu EGF/2020/001 ES/Galisijas kuģubūves palīgnozares
[COM(2020)0485 - C9-0294/2020 - 2020/1996(BUD)]
Budžeta komiteja
70 voteLēmumi par budžeta izpildes apstiprināšanu
82 voteTomáš Zdechovský (CONT A9-0188/2020) - ES 2018. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja
(Balsojums: 13/05/2020, debates: 14/05/2020)
83 voteTomáš Zdechovský (CONT A9-0189/2020) - ES 2018. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropadome un Padome
(Balsojums: 13/05/2020, debates: 14/05/2020)
17:00 - 22:30   Debates     item on the agenda
Padome (ieskaitot atbildes)5'
Komisijas priekšsēdētājas vietnieks / Augstais pārstāvis (ieskaitot atbildes)10'
Komisija (ieskaitot atbildes)20'
Referents   (6x6') 36'
Atzinuma sagatavotājs   (17x1') 17'
Autors (komiteja)   (2x3') 6'
Referenti (Reglamenta 160. pants)   (2x4') 8'
Deputāti 89'
PPE21'30S&D17'Renew12'30ID10'Verts/ALE9'ECR8'30GUE/NGL6'NI5'
13item on the agendapointDigitālo pakalpojumu tiesību akts: vienotā tirgus darbības uzlabošana
Alex Agius Saliba (A9-0181/2020
  -GrozījumiOtrdiena, 2020. gada 13. oktobris, 19:00
  -Pieprasījumi balsot atsevišķi un pa daļāmPiektdiena, 2020. gada 16. oktobris, 12:00
33item on the agendapointDigitālo pakalpojumu tiesību akts: komerctiesību un civiltiesību noteikumu pielāgošana komercvienībām, kas darbojas tiešsaistē
Tiemo Wölken (A9-0177/2020
  -GrozījumiOtrdiena, 2020. gada 13. oktobris, 19:00
  -Pieprasījumi balsot atsevišķi un pa daļāmPiektdiena, 2020. gada 16. oktobris, 12:00
60item on the agendapointDigitālo pakalpojumu tiesību akts un ar pamattiesību ievērošanu saistītās problēmas
Kris Peeters (A9-0172/2020
  -Referenta iesniegtie grozījumi, vismaz 71 deputāts, alternatīvi rezolūciju priekšlikumiOtrdiena, 2020. gada 13. oktobris, 19:00
  -Pieprasījumi balsot atsevišķi un pa daļāmPiektdiena, 2020. gada 16. oktobris, 12:00
10item on the agendapointMākslīgā intelekta, robotikas un saistīto tehnoloģiju ētisko aspektu satvars
Ibán García Del Blanco (A9-0186/2020
  -GrozījumiOtrdiena, 2020. gada 13. oktobris, 19:00
  -Pieprasījumi balsot atsevišķi un pa daļāmPiektdiena, 2020. gada 16. oktobris, 12:00
55item on the agendapointIntelektuālā īpašuma tiesības saistībā ar mākslīgā intelekta tehnoloģiju attīstību
Stéphane Séjourné (A9-0176/2020
  -Referenta iesniegtie grozījumi, vismaz 71 deputāts, alternatīvi rezolūciju priekšlikumiOtrdiena, 2020. gada 13. oktobris, 19:00
  -Pieprasījumi balsot atsevišķi un pa daļāmPiektdiena, 2020. gada 16. oktobris, 12:00
58item on the agendapointEiropas izglītības nākotne saistībā ar Covid-19
(O-000052/2020 - B9-0020/20) (O-000053/2020 - B9-0021/20) 
  -Rezolūciju priekšlikumiTrešdiena, 2020. gada 14. oktobris, 13:00
  -Rezolūcijas priekšlikuma grozījumiPirmdiena, 2020. gada 19. oktobris, 19:00
  -Pieprasījumi balsot atsevišķi un pa daļāmOtrdiena, 2020. gada 20. oktobris, 12:00
39item on the agendapointKomisijas pienākumi vīzu savstarpējības jomā atbilstīgi Regulas (ES) 2018/1806 7. pantam
(O-000049/2020 - B9-0022/20) 
  -Rezolūciju priekšlikumiTrešdiena, 2020. gada 14. oktobris, 13:00
  -Rezolūcijas priekšlikuma grozījumiPirmdiena, 2020. gada 19. oktobris, 19:00
  -Pieprasījumi balsot atsevišķi un pa daļāmOtrdiena, 2020. gada 20. oktobris, 12:00
53item on the agendapointIeteikums Padomei un PV/AP par pastāvīgās strukturētās sadarbības (PESCO) īstenošanu un pārvaldību
Radosław Sikorski (A9-0165/2020
  -GrozījumiTrešdiena, 2020. gada 14. oktobris, 13:00
  -Pieprasījumi balsot atsevišķi un pa daļāmPiektdiena, 2020. gada 16. oktobris, 12:00
22item on the agendapointZiņojums par ES un Moldovas Republikas asociācijas nolīguma īstenošanu
Dragoş Tudorache (A9-0166/2020
  -GrozījumiTrešdiena, 2020. gada 14. oktobris, 13:00
  -Pieprasījumi balsot atsevišķi un pa daļāmPiektdiena, 2020. gada 16. oktobris, 12:00
Pēdējā atjaunošana: 2021. gada 5. martsJuridisks paziņojums - Privātuma politika