Ημερήσια διάταξη
Βρυξέλλες
Δευτέρα 19 Οκτωβρίου 2020 - Παρασκευή 23 Οκτωβρίου 2020 279k
Τρίτη 20 Οκτωβρίου 2020185kΈκδοση: Παρασκευή 23 Οκτωβρίου 2020, 08:57
 σημεία της ημερήσιας διάταξης
09:00   Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων
09:15 - 10:30   Πρώτη ψηφοφορία
09:15 - 13:00   Συζητήσεις
13:00   Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων
14:30 - 15:45   Δεύτερη ψηφοφορία
15:00 - 18:00   Συζητήσεις
18:15   Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων
20:00 - 21:15   Τρίτη ψηφοφορία
23:00   Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων
 Χρόνος αγόρευσης
 Προθεσμίες κατάθεσης

09:00   Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων      
126 pointΑνακοίνωση των αποτελεσμάτων
09:15 - 10:30   Πρώτη ψηφοφορία      
71 voteΨηφοφορίες επί τροπολογιών
77 voteRadosław Sikorski (AFET A9-0165/2020) - Σύσταση προς το Συμβούλιο και τον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής / Ύπατο Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας σχετικά με την εφαρμογή και τη διακυβέρνηση της μόνιμης διαρθρωμένης συνεργασίας (PESCO)
Άρθρο 118
78 voteDragoş Tudorache (AFET A9-0166/2020) - Έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της συμφωνίας σύνδεσης της ΕΕ με τη Δημοκρατία της Μολδαβίας
79 voteTomáš Zdechovský (CONT A9-0188/2020) - Απαλλαγή 2018: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ - Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή
(Ψηφοφορία: 13/05/2020, Συζήτηση: 14/05/2020)
80 voteTomáš Zdechovský (CONT A9-0189/2020) - Απαλλαγή 2018: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ - Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και Συμβούλιο
(Ψηφοφορία: 13/05/2020, Συζήτηση: 14/05/2020)
09:15 - 13:00   Συζητήσεις       Χρόνος αγόρευσης
  pointΚοινή συζήτηση - ΚΓΠ
19Προθεσμία***I-Κοινή γεωργική πολιτική - στήριξη των στρατηγικών σχεδίων που πρέπει να καταρτίζονται από τα κράτη μέλη και να χρηματοδοτούνται από το ΕΓΤΕ και το ΕΓΤΑΑ
Έκθεση:  Peter Jahr (A8-0200/2019)
Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη θέσπιση κανόνων για τη στήριξη των στρατηγικών σχεδίων που πρέπει να καταρτίζονται από τα κράτη μέλη στο πλαίσιο της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (στρατηγικά σχέδια της ΚΓΠ) και να χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) και το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ), και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

[COM(2018)0392 - C8-0248/2018 - 2018/0216(COD)]
Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου
20Προθεσμία***I-Κοινή γεωργική πολιτική: χρηματοδότηση, διαχείριση και παρακολούθηση
Έκθεση:  Ulrike Müller (A8-0199/2019)
Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη χρηματοδότηση, τη διαχείριση και την παρακολούθηση της κοινής γεωργικής πολιτικής και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013

[COM(2018)0393 - C8-0247/2018 - 2018/0217(COD)]
Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου
21Προθεσμία***I-Κοινή γεωργική πολιτική - τροποποίηση του κανονισμού ΚΟΑ και άλλων κανονισμών
Έκθεση:  Eric Andrieu (A8-0198/2019)
Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων, (ΕΕ) αριθ. 1151/2012 για τα συστήματα ποιότητας των γεωργικών προϊόντων και των τροφίμων, (ΕΕ) αριθ. 251/2014 για τον ορισμό, την περιγραφή, την παρουσίαση, την επισήμανση και την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων των αρωματισμένων αμπελοοινικών προϊόντων, (ΕΕ) αριθ. 228/2013 για τον καθορισμό ειδικών μέτρων για τη γεωργία στις εξόχως απόκεντρες περιοχές της Ένωσης και (ΕΕ) αριθ. 229/2013 για τη θέσπιση ειδικών μέτρων για τη γεωργία υπέρ των γεωργικών προϊόντων και των τροφίμων στα μικρά νησιά του Αιγαίου

[COM(2018)0394 - C8-0246/2018 - 2018/0218(COD)]
Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου
13:00   Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων      
127 pointΑνακοίνωση των αποτελεσμάτων
14:30 - 15:45   Δεύτερη ψηφοφορία      
81 voteΤελικές ψηφοφορίες
43Προθεσμία voteΑπαλλαγή 2018: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ - Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή
Έκθεση:  Tomáš Zdechovský (A9-0188/2020)
Δεύτερη έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2018, τμήμα VI – Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή
[COM(2019)0316 - C9-0055/2019 - 2019/2060(DEC)]
Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού
Συζήτηση: Πέμπτη 14 Μαίου 2020
44Προθεσμία voteΑπαλλαγή 2018: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ - Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και Συμβούλιο
Έκθεση:  Tomáš Zdechovský (A9-0189/2020)
Δεύτερη έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2018, τμήμα II – Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και Συμβούλιο
[COM(2019)0316 - C9-0052/2019 - 2019/2057(DEC)]
Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού
Συζήτηση: Πέμπτη 14 Μαίου 2020
141 voteΨηφοφορίες επί τροπολογιών
72 voteAlex Agius Saliba (IMCO A9-0181/2020) - Νόμος για τις ψηφιακές υπηρεσίες: βελτίωση της λειτουργίας της ενιαίας αγοράς
73 voteTiemo Wölken (JURI A9-0177/2020) - Νόμος για τις ψηφιακές υπηρεσίες: προσαρμογή των κανόνων εμπορικού και αστικού δικαίου για τις εμπορικές οντότητες που δραστηριοποιούνται στο διαδίκτυο
75 voteIbán García Del Blanco (JURI A9-0186/2020) - Πλαίσιο για τις δεοντολογικές πτυχές της τεχνητής νοημοσύνης, της ρομποτικής και των συναφών τεχνολογιών
76 voteStéphane Séjourné (JURI A9-0176/2020) - Δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας για την ανάπτυξη τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης
15:00 - 18:00   Συζητήσεις       Χρόνος αγόρευσης
25 pointΠρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής για το 2021
Δήλωση της Επιτροπής
[2020/2772(RSP)]
Ένας (1) γύρος ομιλητών από τις πολιτικές ομάδες
50Προθεσμία pointΣύσταση προς το Συμβούλιο, την Επιτροπή και τον ΑΕ/ΥΕ σχετικά με τις σχέσεις με τη Λευκορωσία
Έκθεση:  Petras Auštrevičius (A9-0167/2020)
Έκθεση σχετικά με σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς το Συμβούλιο, την Επιτροπή και τον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής / Ύπατο Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας σχετικά με τις σχέσεις με τη Λευκορωσία
[2020/2081(INI)]
Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων
Άρθρο 118
28Προθεσμία pointΣύσταση προς τον ΑΕ/ΥΕ και το Συμβούλιο για την προετοιμασία της διαδικασίας αναθεώρησης της Συνθήκης περί μη διάδοσης των πυρηνικών όπλων (ΝΡΤ) του 2020, τον έλεγχο των πυρηνικών όπλων και τις επιλογές πυρηνικού αφοπλισμού
Έκθεση:  Sven Mikser (A9-0020/2020)
Έκθεση σχετικά με σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς το Συμβούλιο και τον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής / Ύπατο Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας όσον αφορά την προετοιμασία της διαδικασίας αναθεώρησης της Συνθήκης περί μη διάδοσης των πυρηνικών όπλων (ΝΡΤ) του 2020, τον έλεγχο των πυρηνικών όπλων και τις επιλογές πυρηνικού αφοπλισμού
[2020/2004(INI)]
Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων
Άρθρο 118
65 pointΑστυνομική βία εντός της ΕΕ
Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής
[2020/2823(RSP)]
18:15   Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων      
128 pointΑνακοίνωση των αποτελεσμάτων
20:00 - 21:15   Τρίτη ψηφοφορία      
154 voteΨηφοφορίες επί τροπολογιών
144 votePeter Jahr (AGRI A8-0200/2019) - Κοινή γεωργική πολιτική - στήριξη των στρατηγικών σχεδίων που πρέπει να καταρτίζονται από τα κράτη μέλη και να χρηματοδοτούνται από το ΕΓΤΕ και το ΕΓΤΑΑ
145 voteUlrike Müller (AGRI A8-0199/2019) - Κοινή γεωργική πολιτική: χρηματοδότηση, διαχείριση και παρακολούθηση
125 voteΤελικές ψηφοφορίες
13Προθεσμία voteΝόμος για τις ψηφιακές υπηρεσίες: βελτίωση της λειτουργίας της ενιαίας αγοράς
Έκθεση:  Alex Agius Saliba (A9-0181/2020)
Έκθεση που περιέχει συστάσεις προς την Επιτροπή σχετικά με τον νόμο για τις ψηφιακές υπηρεσίες: βελτίωση της λειτουργίας της ενιαίας αγοράς
[2020/2018(INL)]
Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών
33Προθεσμία voteΝόμος για τις ψηφιακές υπηρεσίες: προσαρμογή των κανόνων εμπορικού και αστικού δικαίου σε εμπορικές οντότητες που δραστηριοποιούνται στο διαδίκτυο
Έκθεση:  Tiemo Wölken (A9-0177/2020)
Έκθεση που περιέχει συστάσεις προς την Επιτροπή σχετικά με τον νόμο για τις ψηφιακές υπηρεσίες: προσαρμογή των κανόνων εμπορικού και αστικού δικαίου για τις εμπορικές οντότητες που δραστηριοποιούνται στο διαδίκτυο

[2020/2019(INL)]
Επιτροπή Νομικών Θεμάτων
60Προθεσμία voteΝόμος για τις ψηφιακές υπηρεσίες και τα σχετικά με τα θεμελιώδη δικαιώματα ζητήματα
Έκθεση:  Kris Peeters (A9-0172/2020)
Έκθεση σχετικά με τον νόμο για τις ψηφιακές υπηρεσίες και τα σχετικά με τα θεμελιώδη δικαιώματα ζητήματα
[2020/2022(INI)]
Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων
10Προθεσμία voteΠλαίσιο για τις δεοντολογικές πτυχές της τεχνητής νοημοσύνης, της ρομποτικής και συναφών τεχνολογιών
Έκθεση:  Ibán García Del Blanco (A9-0186/2020)
Έκθεση που περιέχει συστάσεις προς την Επιτροπή σχετικά με ένα πλαίσιο για τις δεοντολογικές πτυχές της τεχνητής νοημοσύνης, της ρομποτικής και των συναφών τεχνολογιών
[2020/2012(INL)]
Επιτροπή Νομικών Θεμάτων
32 voteΚαθεστώς αστικής ευθύνης για την τεχνητή νοημοσύνη
Έκθεση:  Axel Voss (A9-0178/2020)
Έκθεση με συστάσεις προς την Επιτροπή όσον αφορά το καθεστώς αστικής ευθύνης για την τεχνητή νοημοσύνη
[2020/2014(INL)]
Επιτροπή Νομικών Θεμάτων
55Προθεσμία voteΔικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας για την ανάπτυξη τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης
Έκθεση:  Stéphane Séjourné (A9-0176/2020)
Έκθεση σχετικά με τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας για την ανάπτυξη τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης
[2020/2015(INI)]
Επιτροπή Νομικών Θεμάτων
53Προθεσμία voteΣύσταση προς το Συμβούλιο και τον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής / Ύπατο Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας σχετικά με την εφαρμογή και τη διακυβέρνηση της μόνιμης διαρθρωμένης συνεργασίας (PESCO)
Έκθεση:  Radosław Sikorski (A9-0165/2020)
Έκθεση σχετικά με τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς το Συμβούλιο και τον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής / Ύπατο Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας σχετικά με την εφαρμογή και τη διακυβέρνηση της μόνιμης διαρθρωμένης συνεργασίας (PESCO)
[2020/2080(INI)]
Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων
Άρθρο 118
22Προθεσμία voteΈκθεση σχετικά με την εφαρμογή της συμφωνίας σύνδεσης της ΕΕ με τη Δημοκρατία της Μολδαβίας
Έκθεση:  Dragoş Tudorache (A9-0166/2020)
Έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της συμφωνίας σύνδεσης της ΕΕ με τη Δημοκρατία της Μολδαβίας
[2019/2201(INI)]
Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων
84 voteΨηφοφορίες επί τροπολογιών
85 votePetras Auštrevičius (AFET A9-0167/2020) - Σύσταση προς το Συμβούλιο, την Επιτροπή και τον ΑΕ/ΥΕ σχετικά με τις σχέσεις με τη Λευκορωσία
Άρθρο 118
86 voteSven Mikser (AFET A9-0020/2020) - Σύσταση προς τον ΑΕ/ΥΕ και το Συμβούλιο για την προετοιμασία της διαδικασίας αναθεώρησης της Συνθήκης περί μη διάδοσης των πυρηνικών όπλων (ΝΡΤ) του 2020, τον έλεγχο των πυρηνικών όπλων και τις επιλογές πυρηνικού αφοπλισμού
Άρθρο 118
23:00   Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων      
129 pointΑνακοίνωση των αποτελεσμάτων
09:15 - 13:00   Συζητήσεις     item on the agenda
Επιτροπή (συμπεριλαμβανομένων των απαντήσεων)10'
Εισηγητής   (3x6') 18'
Συντάκτης γνωμοδότησης   (6x1') 6'
Βουλευτές120'
PPE29'30S&D23'30Renew16'30ID13'Verts/ALE12'ECR11'GUE/NGL8'NI6'30
15:00 - 18:00   Συζητήσεις     item on the agenda
Συμβούλιο (συμπεριλαμβανομένων των απαντήσεων)10'
Αντιπρόεδρος της Επιτροπής/Ύπατος Εκπρόσωπος (συμπεριλαμβανομένων των απαντήσεων)10'
Επιτροπή (συμπεριλαμβανομένων των απαντήσεων)20'
Εισηγητής   (2x6') 12'
Βουλευτές60'
PPE13'30S&D11'Renew8'ID6'30Verts/ALE6'30ECR6'GUE/NGL4'30NI4'
19item on the agendapointΚοινή γεωργική πολιτική - στήριξη των στρατηγικών σχεδίων που πρέπει να καταρτίζονται από τα κράτη μέλη και να χρηματοδοτούνται από το ΕΓΤΕ και το ΕΓΤΑΑ
Peter Jahr (A8-0200/2019
  -Τροπολογίες· απόρριψηΤετάρτη 14 Οκτωβρίου 2020, 13:00
  -Αιτήματα για χωριστές ψηφοφορίες και ψηφοφορίες κατά τμήματαΔευτέρα 19 Οκτωβρίου 2020, 12:00
20item on the agendapointΚοινή γεωργική πολιτική: χρηματοδότηση, διαχείριση και παρακολούθηση
Ulrike Müller (A8-0199/2019
  -Τροπολογίες· απόρριψηΤετάρτη 14 Οκτωβρίου 2020, 13:00
  -Αιτήματα για χωριστές ψηφοφορίες και ψηφοφορίες κατά τμήματαΔευτέρα 19 Οκτωβρίου 2020, 12:00
21item on the agendapointΚοινή γεωργική πολιτική - τροποποίηση του κανονισμού ΚΟΑ και άλλων κανονισμών
Eric Andrieu (A8-0198/2019
  -Τροπολογίες· απόρριψηΤετάρτη 14 Οκτωβρίου 2020, 13:00
  -Αιτήματα για χωριστές ψηφοφορίες και ψηφοφορίες κατά τμήματαΔευτέρα 19 Οκτωβρίου 2020, 12:00
43item on the agendapointΑπαλλαγή 2018: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ - Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή
Tomáš Zdechovský (A9-0188/2020
  -ΤροπολογίεςΠέμπτη 15 Οκτωβρίου 2020, 13:00
  -Αιτήματα για χωριστές ψηφοφορίες και ψηφοφορίες κατά τμήματαΠαρασκευή 16 Οκτωβρίου 2020, 12:00
44item on the agendapointΑπαλλαγή 2018: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ - Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και Συμβούλιο
Tomáš Zdechovský (A9-0189/2020
  -ΤροπολογίεςΠέμπτη 15 Οκτωβρίου 2020, 13:00
  -Αιτήματα για χωριστές ψηφοφορίες και ψηφοφορίες κατά τμήματαΠαρασκευή 16 Οκτωβρίου 2020, 12:00
50item on the agendapointΣύσταση προς το Συμβούλιο, την Επιτροπή και τον ΑΕ/ΥΕ σχετικά με τις σχέσεις με τη Λευκορωσία
Petras Auštrevičius (A9-0167/2020
  -ΤροπολογίεςΤετάρτη 14 Οκτωβρίου 2020, 13:00
  -Αιτήματα για χωριστές ψηφοφορίες και ψηφοφορίες κατά τμήματαΠαρασκευή 16 Οκτωβρίου 2020, 12:00
28item on the agendapointΣύσταση προς τον ΑΕ/ΥΕ και το Συμβούλιο για την προετοιμασία της διαδικασίας αναθεώρησης της Συνθήκης περί μη διάδοσης των πυρηνικών όπλων (ΝΡΤ) του 2020, τον έλεγχο των πυρηνικών όπλων και τις επιλογές πυρηνικού αφοπλισμού
Sven Mikser (A9-0020/2020
  -ΤροπολογίεςΤετάρτη 14 Οκτωβρίου 2020, 13:00
  -Αιτήματα για χωριστές ψηφοφορίες και ψηφοφορίες κατά τμήματαΠαρασκευή 16 Οκτωβρίου 2020, 12:00
13item on the agendapointΝόμος για τις ψηφιακές υπηρεσίες: βελτίωση της λειτουργίας της ενιαίας αγοράς
Alex Agius Saliba (A9-0181/2020
  -ΤροπολογίεςΤρίτη 13 Οκτωβρίου 2020, 19:00
  -Αιτήματα για χωριστές ψηφοφορίες και ψηφοφορίες κατά τμήματαΠαρασκευή 16 Οκτωβρίου 2020, 12:00
33item on the agendapointΝόμος για τις ψηφιακές υπηρεσίες: προσαρμογή των κανόνων εμπορικού και αστικού δικαίου σε εμπορικές οντότητες που δραστηριοποιούνται στο διαδίκτυο
Tiemo Wölken (A9-0177/2020
  -ΤροπολογίεςΤρίτη 13 Οκτωβρίου 2020, 19:00
  -Αιτήματα για χωριστές ψηφοφορίες και ψηφοφορίες κατά τμήματαΠαρασκευή 16 Οκτωβρίου 2020, 12:00
60item on the agendapointΝόμος για τις ψηφιακές υπηρεσίες και τα σχετικά με τα θεμελιώδη δικαιώματα ζητήματα
Kris Peeters (A9-0172/2020
  -Τροπολογίες του εισηγητή, 71 βουλευτές τουλάχιστον, εναλλακτικές προτάσεις ψηφίσματοςΤρίτη 13 Οκτωβρίου 2020, 19:00
  -Αιτήματα για χωριστές ψηφοφορίες και ψηφοφορίες κατά τμήματαΠαρασκευή 16 Οκτωβρίου 2020, 12:00
10item on the agendapointΠλαίσιο για τις δεοντολογικές πτυχές της τεχνητής νοημοσύνης, της ρομποτικής και συναφών τεχνολογιών
Ibán García Del Blanco (A9-0186/2020
  -ΤροπολογίεςΤρίτη 13 Οκτωβρίου 2020, 19:00
  -Αιτήματα για χωριστές ψηφοφορίες και ψηφοφορίες κατά τμήματαΠαρασκευή 16 Οκτωβρίου 2020, 12:00
55item on the agendapointΔικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας για την ανάπτυξη τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης
Stéphane Séjourné (A9-0176/2020
  -Τροπολογίες του εισηγητή, 71 βουλευτές τουλάχιστον, εναλλακτικές προτάσεις ψηφίσματοςΤρίτη 13 Οκτωβρίου 2020, 19:00
  -Αιτήματα για χωριστές ψηφοφορίες και ψηφοφορίες κατά τμήματαΠαρασκευή 16 Οκτωβρίου 2020, 12:00
53item on the agendapointΣύσταση προς το Συμβούλιο και τον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής / Ύπατο Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας σχετικά με την εφαρμογή και τη διακυβέρνηση της μόνιμης διαρθρωμένης συνεργασίας (PESCO)
Radosław Sikorski (A9-0165/2020
  -ΤροπολογίεςΤετάρτη 14 Οκτωβρίου 2020, 13:00
  -Αιτήματα για χωριστές ψηφοφορίες και ψηφοφορίες κατά τμήματαΠαρασκευή 16 Οκτωβρίου 2020, 12:00
22item on the agendapointΈκθεση σχετικά με την εφαρμογή της συμφωνίας σύνδεσης της ΕΕ με τη Δημοκρατία της Μολδαβίας
Dragoş Tudorache (A9-0166/2020
  -ΤροπολογίεςΤετάρτη 14 Οκτωβρίου 2020, 13:00
  -Αιτήματα για χωριστές ψηφοφορίες και ψηφοφορίες κατά τμήματαΠαρασκευή 16 Οκτωβρίου 2020, 12:00
Τελευταία ενημέρωση: 23 Οκτωβρίου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου