Esityslista
Bryssel
Maanantai 19. lokakuuta 2020 - Perjantai 23. lokakuuta 2020 240k
Tiistai 20. lokakuuta 2020171kVersio: Perjantai 23. lokakuuta 2020, 08:58
 Esityslistan kohdat
09:00   Tulosten ilmoittaminen
09:15 - 10:30   Ensimmäiset äänestykset
09:15 - 13:00   Keskustelut
13:00   Tulosten ilmoittaminen
14:30 - 15:45   Toiset äänestykset
15:00 - 18:00   Keskustelut
18:15   Tulosten ilmoittaminen
20:00 - 21:15   Kolmannet äänestykset
23:00   Tulosten ilmoittaminen
 Puheajat
 Määräajat

09:00   Tulosten ilmoittaminen      
126 pointTulosten ilmoittaminen
09:15 - 10:30   Ensimmäiset äänestykset      
71 voteÄänestykset tarkistuksista
77 voteRadosław Sikorski (AFET A9-0165/2020) - Suositus neuvostolle sekä komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle
edustajalle pysyvän rakenteellisen yhteistyön (PRY) täytäntöönpanosta ja hallinnosta
Työjärjestyksen 118 artikla
78 voteDragoş Tudorache (AFET A9-0166/2020) - Mietintö EU:n ja Moldovan assosiaatiosopimuksen täytäntöönpanosta
79 voteTomáš Zdechovský (CONT A9-0188/2020) - Vastuuvapaus 2018: EU:n yleinen talousarvio -Euroopan talous- ja sosiaalikomitea
(äänestys: 13/05/2020, keskustelu: 14/05/2020)
80 voteTomáš Zdechovský (CONT A9-0189/2020) - Vastuuvapaus 2018: EU:n yleinen talousarvio -
Euroopan neuvosto ja neuvosto
(äänestys: 13/05/2020, keskustelu: 14/05/2020)
09:15 - 13:00   Keskustelut       Puheajat
  pointYhteiskeskustelu - YMP
19Määräaika***I-Yhteinen maatalouspolitiikka - jäsenvaltioiden laatimien, maataloustukirahastosta ja maaseuturahastosta rahoitettavien strategiasuunnitelmien tuki
Mietintö:  Peter Jahr (A8-0200/2019)
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi jäsenvaltioiden yhteisen maatalouspolitiikan nojalla laatimien, Euroopan maatalouden tukirahastosta (maataloustukirahasto) ja Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta (maaseuturahasto) rahoitettavien strategiasuunnitelmien (YMP:n strategiasuunnitelmat) tukea koskevista säännöistä sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EU) N:o 1305/2013 ja (EU) N:o 1307/2013 kumoamisesta

[COM(2018)0392 - C8-0248/2018 - 2018/0216(COD)]
Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta
20Määräaika***I-Yhteinen maatalouspolitiikka - rahoitus, hallinnointi ja seuranta
Mietintö:  Ulrike Müller (A8-0199/2019)
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yhteisen maatalouspolitiikan rahoituksesta, hallinnoinnista ja seurannasta sekä asetuksen (EU) N:o 1306/2013 kumoamisesta

[COM(2018)0393 - C8-0247/2018 - 2018/0217(COD)]
Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta
21Määräaika***I-Yhteinen maatalouspolitiikka - YMJ:tä koskevan asetuksen ja muiden asetusten muuttaminen
Mietintö:  Eric Andrieu (A8-0198/2019)
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi maataloustuotteiden yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EU) N:o 1308/2013, maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden laatujärjestelmistä annetun asetuksen (EU) N:o 1151/2012, maustettujen viinituotteiden määritelmästä, kuvauksesta, esittelystä, merkinnöistä ja maantieteellisten merkintöjen suojasta annetun asetuksen (EU) N:o 251/2014, syrjäisimpien alueiden hyväksi toteutettavista maatalousalan erityistoimenpiteistä annetun asetuksen (EU) N:o 228/2013 sekä Egeanmeren pienten saarten hyväksi toteutettavien erityistoimenpiteiden vahvistamisesta annetun asetuksen (EU) N:o 229/2013 muuttamisesta

[COM(2018)0394 - C8-0246/2018 - 2018/0218(COD)]
Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta
13:00   Tulosten ilmoittaminen      
127 pointTulosten ilmoittaminen
14:30 - 15:45   Toiset äänestykset      
81 voteLopulliset äänestykset
43Määräaika voteVastuuvapaus 2018: EU:n yleinen talousarvio – Euroopan talous- ja sosiaalikomitea
Mietintö:  Tomáš Zdechovský (A9-0188/2020)
Toinen mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2018, pääluokka VI – Euroopan talous- ja sosiaalikomitea
[COM(2019)0316 - C9-0055/2019 - 2019/2060(DEC)]
Talousarvion valvontavaliokunta
Keskustelu: Torstai 14. toukokuuta 2020
44Määräaika voteVastuuvapaus 2018: EU:n yleinen talousarvio – Eurooppa-neuvosto ja neuvosto
Mietintö:  Tomáš Zdechovský (A9-0189/2020)
Toinen mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2018, pääluokka II – Eurooppa-neuvosto ja neuvosto
[COM(2019)0316 - C9-0052/2019 - 2019/2057(DEC)]
Talousarvion valvontavaliokunta
Keskustelu: Torstai 14. toukokuuta 2020
141 voteÄänestykset tarkistuksista
72 voteAlex Agius Saliba (IMCO A9-0181/2020) - Digitaalisia palveluja koskeva säädös: sisämarkkinoiden toiminnan
parantaminen
73 voteTiemo Wölken (JURI A9-0177/2020) - Digitaalisia palveluja koskeva säädös: kaupallisten ja yksityisoikeudellisten sääntöjen mukauttaminen verkossa toimivia kaupallisia yhteisöjä varten
75 voteIbán García Del Blanco (JURI A9-0186/2020) - Tekoälyä, robotiikkaa ja niihin liittyvää teknologiaa koskevien eettisten näkökohtien kehys
76 voteStéphane Séjourné (JURI A9-0176/2020) - Tekoälyteknologian kehittämiseen liittyvät teollis- ja tekijänoikeudet
15:00 - 18:00   Keskustelut       Puheajat
25 pointKomission työohjelma 2021
Komission julkilausuma
[2020/2772(RSP)]
Poliittisten ryhmien puheenvuorot
50Määräaika pointSuositus neuvostolle, komissiolle ja komission varapuheenjohtajalle / korkealle edustajalle suhteista Valko-Venäjään
Mietintö:  Petras Auštrevičius (A9-0167/2020)
Mietintö Euroopan parlamentin suosituksesta neuvostolle, komissiolle ja komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle suhteista Valko-Venäjään
[2020/2081(INI)]
Ulkoasiainvaliokunta
Työjärjestyksen 118 artikla
28Määräaika pointSuositus komission varapuheenjohtajalle / korkealle edustajalle ja neuvostolle ydinsulkusopimuksen (NPT) 10. tarkistusprosessin valmistelusta, ydinasevalvonnasta ja ydinaseriisuntamahdollisuuksista
Mietintö:  Sven Mikser (A9-0020/2020)
Mietintö Euroopan parlamentin suosituksesta neuvostolle sekä komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle ydinsulkusopimuksen (NPT) vuoden 2020 uudelleentarkastelua, ydinasevalvontaa ja ydinaseriisuntamahdollisuuksia koskevan prosessin valmistelemiseksi
[2020/2004(INI)]
Ulkoasiainvaliokunta
Työjärjestyksen 118 artikla
65 pointPoliisiväkivalta EU:ssa
Neuvoston ja komission julkilausumat
[2020/2823(RSP)]
18:15   Tulosten ilmoittaminen      
128 pointTulosten ilmoittaminen
20:00 - 21:15   Kolmannet äänestykset      
154 voteÄänestykset tarkistuksista
144 votePeter Jahr (AGRI A8-0200/2019) - Yhteinen maatalouspolitiikka - jäsenvaltioiden laatimien,
maataloustukirahastosta ja maaseuturahastosta rahoitettavien strategiasuunnitelmien tuki
145 voteUlrike Müller (AGRI A8-0199/2019) - Yhteinen maatalouspolitiikka - rahoitus, hallinnointi ja seuranta
125 voteLopulliset äänestykset
13Määräaika voteDigitaalisia palveluja koskeva säädös: sisämarkkinoiden toiminnan parantaminen
Mietintö:  Alex Agius Saliba (A9-0181/2020)
Mietintö suosituksista komissiolle digitaalisia palveluja koskevasta säädöksestä: sisämarkkinoiden toiminnan parantaminen
[2020/2018(INL)]
Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta
33Määräaika voteDigitaalisia palveluja koskeva säädös: kauppa- ja siviilioikeudellisten sääntöjen mukauttaminen verkossa toimivia kaupallisia yhteisöjä varten
Mietintö:  Tiemo Wölken (A9-0177/2020)
Mietintö suosituksista komissiolle digitaalisia palveluja koskevasta säädöksestä: kauppa- ja siviilioikeudellisten sääntöjen mukauttaminen verkossa toimivia kaupallisia yhteisöjä varten
[2020/2019(INL)]
Oikeudellisten asioiden valiokunta
60Määräaika voteDigitaalisia palveluja koskeva säädös ja perusoikeuskysymykset
Mietintö:  Kris Peeters (A9-0172/2020)
Mietintö digitaalisia palveluja koskevasta säädöksestä ja perusoikeuskysymyksistä
[2020/2022(INI)]
Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta
10Määräaika voteTekoälyä, robotiikkaa ja niihin liittyvää teknologiaa koskevien eettisten näkökohtien kehys
Mietintö:  Ibán García Del Blanco (A9-0186/2020)
Mietintö suosituksista komissiolle tekoälyä, robotiikkaa ja niihin liittyvää teknologiaa koskevien eettisten näkökohtien kehyksestä
[2020/2012(INL)]
Oikeudellisten asioiden valiokunta
32 voteTekoälyä koskeva siviilioikeudellisen vastuun järjestelmä
Mietintö:  Axel Voss (A9-0178/2020)
Mietintö suosituksista komissiolle tekoälyä koskevasta siviilioikeudellisen vastuun
järjestelmästä

[2020/2014(INL)]
Oikeudellisten asioiden valiokunta
55Määräaika voteTekoälyteknologian kehittämiseen liittyvät teollis- ja tekijänoikeudet
Mietintö:  Stéphane Séjourné (A9-0176/2020)
Mietintö tekoälyteknologian kehittämiseen liittyvistä teollis- ja tekijänoikeuksista
[2020/2015(INI)]
Oikeudellisten asioiden valiokunta
53Määräaika voteSuositus neuvostolle sekä komission varapuheenjohtajalle / korkealle edustajalle pysyvän rakenteellisen yhteistyön (PRY) täytäntöönpanosta ja hallinnosta
Mietintö:  Radosław Sikorski (A9-0165/2020)
Mietintö Euroopan parlamentin suosituksesta neuvostolle sekä komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle pysyvän rakenteellisen yhteistyön (PRY) täytäntöönpanosta ja hallinnosta
[2020/2080(INI)]
Ulkoasiainvaliokunta
Työjärjestyksen 118 artikla
22Määräaika voteEU:n ja Moldovan assosiaatiosopimuksen täytäntöönpano
Mietintö:  Dragoş Tudorache (A9-0166/2020)
Mietintö EU:n ja Moldovan assosiaatiosopimuksen täytäntöönpanosta
[2019/2201(INI)]
Ulkoasiainvaliokunta
84 voteÄänestykset tarkistuksista
85 votePetras Auštrevičius (AFET A9-0167/2020) - Suositus neuvostolle, komissiolle ja komission varapuheenjohtajalle / korkealle edustajalle suhteista Valko-Venäjään
Työjärjestyksen 118 artikla
86 voteSven Mikser (AFET A9-0020/2020) - Suositus komission varapuheenjohtajalle / korkealle edustajalle ja neuvostolle ydinsulkusopimuksen (NPT) vuoden 2020 uudelleentarkastelua, ydinasevalvontaa ja ydinaseriisuntamahdollisuuksia koskevan prosessin
valmistelemiseksi
Työjärjestyksen 118 artikla
23:00   Tulosten ilmoittaminen      
129 pointTulosten ilmoittaminen
09:15 - 13:00   Keskustelut     item on the agenda
Komissio (vastauksineen)10'
Esittelijä   (3x6') 18'
Valmistelija   (6x1') 6'
Jäsenet120'
PPE29'30S&D23'30Renew16'30ID13'Verts/ALE12'ECR11'GUE/NGL8'NI6'30
15:00 - 18:00   Keskustelut     item on the agenda
Neuvosto (vastauksineen)10'
Komission varapuheenjohtaja / korkea edustaja (vastauksineen)10'
Komissio (vastauksineen)20'
Esittelijä   (2x6') 12'
Jäsenet60'
PPE13'30S&D11'Renew8'ID6'30Verts/ALE6'30ECR6'GUE/NGL4'30NI4'
19item on the agendapointYhteinen maatalouspolitiikka - jäsenvaltioiden laatimien, maataloustukirahastosta ja maaseuturahastosta rahoitettavien strategiasuunnitelmien tuki
Peter Jahr (A8-0200/2019
  -Tarkistukset; hylkääminenKeskiviikko 14. lokakuuta 2020, 13:00
  -Erillisiä äänestyksiä ja kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnötMaanantai 19. lokakuuta 2020, 12:00
20item on the agendapointYhteinen maatalouspolitiikka - rahoitus, hallinnointi ja seuranta
Ulrike Müller (A8-0199/2019
  -Tarkistukset; hylkääminenKeskiviikko 14. lokakuuta 2020, 13:00
  -Erillisiä äänestyksiä ja kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnötMaanantai 19. lokakuuta 2020, 12:00
21item on the agendapointYhteinen maatalouspolitiikka - YMJ:tä koskevan asetuksen ja muiden asetusten muuttaminen
Eric Andrieu (A8-0198/2019
  -Tarkistukset; hylkääminenKeskiviikko 14. lokakuuta 2020, 13:00
  -Erillisiä äänestyksiä ja kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnötMaanantai 19. lokakuuta 2020, 12:00
43item on the agendapointVastuuvapaus 2018: EU:n yleinen talousarvio – Euroopan talous- ja sosiaalikomitea
Tomáš Zdechovský (A9-0188/2020
  -TarkistuksetTorstai 15. lokakuuta 2020, 13:00
  -Erillisiä äänestyksiä ja kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnötPerjantai 16. lokakuuta 2020, 12:00
44item on the agendapointVastuuvapaus 2018: EU:n yleinen talousarvio – Eurooppa-neuvosto ja neuvosto
Tomáš Zdechovský (A9-0189/2020
  -TarkistuksetTorstai 15. lokakuuta 2020, 13:00
  -Erillisiä äänestyksiä ja kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnötPerjantai 16. lokakuuta 2020, 12:00
50item on the agendapointSuositus neuvostolle, komissiolle ja komission varapuheenjohtajalle / korkealle edustajalle suhteista Valko-Venäjään
Petras Auštrevičius (A9-0167/2020
  -TarkistuksetKeskiviikko 14. lokakuuta 2020, 13:00
  -Erillisiä äänestyksiä ja kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnötPerjantai 16. lokakuuta 2020, 12:00
28item on the agendapointSuositus komission varapuheenjohtajalle / korkealle edustajalle ja neuvostolle ydinsulkusopimuksen (NPT) 10. tarkistusprosessin valmistelusta, ydinasevalvonnasta ja ydinaseriisuntamahdollisuuksista
Sven Mikser (A9-0020/2020
  -TarkistuksetKeskiviikko 14. lokakuuta 2020, 13:00
  -Erillisiä äänestyksiä ja kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnötPerjantai 16. lokakuuta 2020, 12:00
13item on the agendapointDigitaalisia palveluja koskeva säädös: sisämarkkinoiden toiminnan parantaminen
Alex Agius Saliba (A9-0181/2020
  -TarkistuksetTiistai 13. lokakuuta 2020, 19:00
  -Erillisiä äänestyksiä ja kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnötPerjantai 16. lokakuuta 2020, 12:00
33item on the agendapointDigitaalisia palveluja koskeva säädös: kauppa- ja siviilioikeudellisten sääntöjen mukauttaminen verkossa toimivia kaupallisia yhteisöjä varten
Tiemo Wölken (A9-0177/2020
  -TarkistuksetTiistai 13. lokakuuta 2020, 19:00
  -Erillisiä äänestyksiä ja kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnötPerjantai 16. lokakuuta 2020, 12:00
60item on the agendapointDigitaalisia palveluja koskeva säädös ja perusoikeuskysymykset
Kris Peeters (A9-0172/2020
  -Esittelijän tai vähintään 71 jäsenen jättämät tarkistukset, vaihtoehtoiset päätöslauselmaesityksetTiistai 13. lokakuuta 2020, 19:00
  -Erillisiä äänestyksiä ja kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnötPerjantai 16. lokakuuta 2020, 12:00
10item on the agendapointTekoälyä, robotiikkaa ja niihin liittyvää teknologiaa koskevien eettisten näkökohtien kehys
Ibán García Del Blanco (A9-0186/2020
  -TarkistuksetTiistai 13. lokakuuta 2020, 19:00
  -Erillisiä äänestyksiä ja kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnötPerjantai 16. lokakuuta 2020, 12:00
55item on the agendapointTekoälyteknologian kehittämiseen liittyvät teollis- ja tekijänoikeudet
Stéphane Séjourné (A9-0176/2020
  -Esittelijän tai vähintään 71 jäsenen jättämät tarkistukset, vaihtoehtoiset päätöslauselmaesityksetTiistai 13. lokakuuta 2020, 19:00
  -Erillisiä äänestyksiä ja kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnötPerjantai 16. lokakuuta 2020, 12:00
53item on the agendapointSuositus neuvostolle sekä komission varapuheenjohtajalle / korkealle edustajalle pysyvän rakenteellisen yhteistyön (PRY) täytäntöönpanosta ja hallinnosta
Radosław Sikorski (A9-0165/2020
  -TarkistuksetKeskiviikko 14. lokakuuta 2020, 13:00
  -Erillisiä äänestyksiä ja kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnötPerjantai 16. lokakuuta 2020, 12:00
22item on the agendapointEU:n ja Moldovan assosiaatiosopimuksen täytäntöönpano
Dragoş Tudorache (A9-0166/2020
  -TarkistuksetKeskiviikko 14. lokakuuta 2020, 13:00
  -Erillisiä äänestyksiä ja kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnötPerjantai 16. lokakuuta 2020, 12:00
Päivitetty viimeksi: 23. lokakuuta 2020Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö