Darbotvarkė
Briuselis
Pirmadienis, 2020 m. spalio 19 d. - Penktadienis, 2020 m. spalio 23 d. 249k
Antradienis, 2020 m. spalio 20 d.177kVersija: Penktadienis, 2020 m. spalio 23 d., 09:00
 Darbotvarkės klausimai
09:00   Rezultatų paskelbimas
09:15 - 10:30   Pirmasis balsavimas
09:15 - 13:00   Diskusijos
13:00   Rezultatų paskelbimas
14:30 - 15:45   Antrasis balsavimas
15:00 - 18:00   Diskusijos
18:15   Rezultatų paskelbimas
20:00 - 21:15   Trečiasis balsavimas
23:00   Rezultatų paskelbimas
 Kalbėjimo laikas
 Pateikimo terminai

09:00   Rezultatų paskelbimas      
126 pointRezultatų paskelbimas
09:15 - 10:30   Pirmasis balsavimas      
71 voteBalsavimas dėl pakeitimų
77 voteRadosław Sikorski (AFET A9-0165/2020) Rekomendacija Tarybai ir Komisijos pirmininko pavaduotojui ir Sąjungos vyriausiajam įgaliotiniui užsienio reikalams ir saugumo politikai dėl nuolatinio struktūrizuoto bendradarbiavimo (PESCO) įgyvendinimo ir valdymo
Darbo tvarkos taisyklių 118 straipsnis
78 voteDragoş Tudorache (AFET A9-0166/2020) ES asociacijos susitarimo su Moldovos Respublika įgyvendinimo ataskaita
79 voteTomáš Zdechovský (CONT A9-0188/2020) 2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas - Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas (Balsavimas 2020 m. gegužės 13 d.; Diskusijos 2020 m. gegužės 14 d.)
80 voteTomáš Zdechovský (CONT A9-0189/2020) 2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas - Europos Vadovų Taryba ir Taryba (Balsavimas 2020 m. gegužės 13 d.; Diskusijos 2020 m. gegužės 14 d.)
09:15 - 13:00   Diskusijos       Kalbėjimo laikas
  pointBendros diskusijos - BŽŪP
19Galutinis terminas***I-Bendra žemės ūkio politika. Valstybių narių pagal bendrą žemės ūkio politiką rengtinų strateginių planų (BŽŪP strateginių planų), finansuotinų iš Europos žemės ūkio garantijų fondo (EŽŪGF) ir iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP), rėmimas
Pranešimas:  Peter Jahr (A8-0200/2019)
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatomos valstybių narių pagal bendrą žemės ūkio politiką rengtinų strateginių planų (BŽŪP strateginių planų), finansuotinų iš Europos žemės ūkio garantijų fondo (EŽŪGF) ir iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP), rėmimo taisyklės ir panaikinami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (ES) Nr. 1305/2013 ir (ES) Nr. 1307/2013

[COM(2018)0392 - C8-0248/2018 - 2018/0216(COD)]
Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas
20Galutinis terminas***I-Bendros žemės ūkio politikos finansavimas, valdymas ir stebėsena
Pranešimas:  Ulrike Müller (A8-0199/2019)
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl bendros žemės ūkio politikos finansavimo, valdymo ir stebėsenos, kuriuo panaikinamas Reglamentas (ES) Nr. 1306/2013

[COM(2018)0393 - C8-0247/2018 - 2018/0217(COD)]
Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas
21Galutinis terminas***I-Bendra žemės ūkio politika: bendro rinkos organizavimo reglamento ir kitų reglamentų pakeitimas
Pranešimas:  Eric Andrieu (A8-0198/2019)
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1308/2013, kuriuo nustatomas bendras žemės ūkio produktų rinkų organizavimas, (ES) Nr. 1151/2012 dėl žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemų, (ES) Nr. 251/2014 dėl aromatizuotų vyno produktų apibrėžties, aprašymo, pateikimo, ženklinimo ir geografinių nuorodų apsaugos, (ES) Nr. 228/2013, kuriuo nustatomos specialios žemės ūkio priemonės atokiausiems Sąjungos regionams, ir (ES) Nr. 229/2013, kuriuo nustatomos specialios žemės ūkio priemonės mažosioms Egėjo jūros saloms

[COM(2018)0394 - C8-0246/2018 - 2018/0218(COD)]
Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas
13:00   Rezultatų paskelbimas      
127 pointRezultatų paskelbimas
14:30 - 15:45   Antrasis balsavimas      
81 voteGalutinis balsavimas
43Galutinis terminas vote2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas
Pranešimas:  Tomáš Zdechovský (A9-0188/2020)
Antrasis pranešimas dėl Europos Sąjungos 2018 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, VI skirsnis – Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas
[COM(2019)0316 - C9-0055/2019 - 2019/2060(DEC)]
Biudžeto kontrolės komitetas
Diskusijos: Ketvirtadienis, 2020 m. gegužės 14 d.
44Galutinis terminas vote2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Europos Vadovų Taryba ir Taryba
Pranešimas:  Tomáš Zdechovský (A9-0189/2020)
Antrasis pranešimas dėl Europos Sąjungos 2018 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, II skirsnis – Europos Vadovų Taryba ir Taryba
[COM(2019)0316 - C9-0052/2019 - 2019/2057(DEC)]
Biudžeto kontrolės komitetas
Diskusijos: Ketvirtadienis, 2020 m. gegužės 14 d.
141 voteBalsavimas dėl pakeitimų
72 voteAlex Agius Saliba (IMCO A9-0181/2020) Skaitmeninių paslaugų aktas. Geriau veikianti bendroji rinka
73 voteTiemo Wölken (JURI A9-0177/2020) Skaitmeninių paslaugų aktas: komercinės ir civilinės teisės nuostatų pritaikymas internetinei komercinių subjektų veiklai
75 voteIbán García Del Blanco (JURI A9-0186/2020) Dirbtinio intelekto, robotikos ir susijusių technologijų etinių aspektų nuostatos
76 voteStéphane Séjourné (JURI A9-0176/2020) Intelektinės nuosavybės teisės plėtojant dirbtinio intelekto technologijas
15:00 - 18:00   Diskusijos       Kalbėjimo laikas
25 point2021 m. Europos Komisijos darbo programa
Komisijos pareiškimas
[2020/2772(RSP)]
Žodis vieną kartą suteikiamas visų frakcijų atstovams
50Galutinis terminas pointPasiūlymas dėl rekomendacijos Tarybai, Komisijai ir Komisijos pirmininko pavaduotojui ir Sąjungos vyriausiajam įgaliotiniui užsienio reikalams ir saugumo politikai dėl santykių su Baltarusija
Pranešimas:  Petras Auštrevičius (A9-0167/2020)
Pranešimas dėl Europos Parlamento rekomendacijos Tarybai, Komisijai ir Komisijos pirmininko pavaduotojui ir Sąjungos vyriausiajam įgaliotiniui užsienio reikalams ir saugumo politikai dėl santykių su Baltarusija
[2020/2081(INI)]
Užsienio reikalų komitetas
Darbo tvarkos taisyklių 118 straipsnis
28Galutinis terminas pointRekomendacija Tarybai ir Komisijos pirmininkės pavaduotojui ir Sąjungos vyriausiajam įgaliotiniui užsienio reikalams ir saugumo politikai dėl Sutarties dėl branduolinio ginklo neplatinimo (NPT) 10-ojo peržiūros proceso parengimo, branduolinių ginklų kontrolės ir branduolinio nusiginklavimo galimybių
Pranešimas:  Sven Mikser (A9-0020/2020)
Pranešimas dėl Europos Parlamento rekomendacijos Tarybai ir Komisijos pirmininkės pavaduotojui ir Sąjungos vyriausiajam įgaliotiniui užsienio reikalams ir saugumo politikai dėl Sutarties dėl branduolinio ginklo neplatinimo (NPT) 2020 m. peržiūros proceso parengimo, branduolinių ginklų kontrolės ir branduolinio nusiginklavimo galimybių
[2020/2004(INI)]
Užsienio reikalų komitetas
Darbo tvarkos taisyklių 118 straipsnis
65 pointŽiaurus policijos elgesys ES viduje
Tarybos ir Komisijos pareiškimai
[2020/2823(RSP)]
18:15   Rezultatų paskelbimas      
128 pointRezultatų paskelbimas
20:00 - 21:15   Trečiasis balsavimas      
154 voteBalsavimas dėl pakeitimų
144 votePeter Jahr (AGRI A8-0200/2019) - Bendra žemės ūkio politika. Valstybių narių rengtinų strateginių planų, finansuotinų iš EŽŪGF ir iš EŽŪFKP, rėmimas
145 voteUlrike Müller (AGRI A8-0199/2019) - Bendra žemės ūkio politika: finansavimas, valdymas ir stebėsena
125 voteGalutinis balsavimas
13Galutinis terminas voteSkaitmeninių paslaugų aktas: geriau veikianti bendroji rinka
Pranešimas:  Alex Agius Saliba (A9-0181/2020)
Pranešimas su rekomendacijomis Komisijai dėl skaitmeninių paslaugų akto: geriau veikianti bendroji rinka
[2020/2018(INL)]
Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas
33Galutinis terminas voteSkaitmeninių paslaugų aktas: komercinės ir civilinės teisės nuostatų pritaikymas internetinei komercinių subjektų veiklai
Pranešimas:  Tiemo Wölken (A9-0177/2020)
Pranešimas su rekomendacijomis Komisijai dėl skaitmeninių paslaugų akto: komercinės ir civilinės teisės nuostatų pritaikymas internetinei komercinių subjektų veiklai
[2020/2019(INL)]
Teisės reikalų komitetas
60Galutinis terminas voteSkaitmeninių paslaugų aktas ir su pagrindinėmis teisėmis susiję klausimai
Pranešimas:  Kris Peeters (A9-0172/2020)
Pranešimas dėl skaitmeninių paslaugų akto ir su pagrindinėmis teisėmis susijusių klausimų
[2020/2022(INI)]
Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas
10Galutinis terminas voteDirbtinio intelekto, robotikos ir susijusių technologijų etinių aspektų nuostatos
Pranešimas:  Ibán García Del Blanco (A9-0186/2020)
Pranešimas su rekomendacijomis Komisijai dėl dirbtinio intelekto, robotikos ir susijusių technologijų etinių aspektų nuostatų
[2020/2012(INL)]
Teisės reikalų komitetas
32 voteNaudojant dirbtinį intelektą taikoma civilinės atsakomybės tvarka
Pranešimas:  Axel Voss (A9-0178/2020)
Pranešimas su rekomendacijomis Komisijai dėl naudojant dirbtinį intelektą taikomos civilinės atsakomybės tvarkos
[2020/2014(INL)]
Teisės reikalų komitetas
55Galutinis terminas voteIntelektinės nuosavybės teisės plėtojant dirbtinio intelekto technologijas
Pranešimas:  Stéphane Séjourné (A9-0176/2020)
Pranešimas dėl intelektinės nuosavybės teisių plėtojant dirbtinio intelekto technologijas
[2020/2015(INI)]
Teisės reikalų komitetas
53Galutinis terminas voteRekomendacija Tarybai ir Komisijos pirmininko pavaduotojui ir Sąjungos vyriausiajam įgaliotiniui užsienio reikalams ir saugumo politikai dėl nuolatinio struktūrizuoto bendradarbiavimo (PESCO) įgyvendinimo ir valdymo
Pranešimas:  Radosław Sikorski (A9-0165/2020)
Pranešimas dėl Europos Parlamento rekomendacijos Tarybai ir Komisijos pirmininko pavaduotojui ir Sąjungos vyriausiajam įgaliotiniui užsienio reikalams ir saugumo politikai dėl nuolatinio struktūrizuoto bendradarbiavimo (PESCO) įgyvendinimo ir valdymo
[2020/2080(INI)]
Užsienio reikalų komitetas
Darbo tvarkos taisyklių 118 straipsnis
22Galutinis terminas voteES asociacijos susitarimo su Moldovos Respublika įgyvendinimo ataskaita
Pranešimas:  Dragoş Tudorache (A9-0166/2020)
Pranešimas dėl ES asociacijos susitarimo su Moldovos Respublika įgyvendinimo ataskaitos
[2019/2201(INI)]
Užsienio reikalų komitetas
84 voteBalsavimas dėl pakeitimų
85 votePetras Auštrevičius (AFET A9-0167/2020) Rekomendacija Tarybai, Komisijai ir Komisijos pirmininko pavaduotojui ir Sąjungos vyriausiajam įgaliotiniui užsienio reikalams ir saugumo politikai dėl santykių su Baltarusija
Darbo tvarkos taisyklių 118 straipsnis
86 voteSven Mikser (AFET A9-0020/2020) Rekomendacija Tarybai ir Komisijos pirmininkės pavaduotojui ir Sąjungos vyriausiajam įgaliotiniui užsienio reikalams ir saugumo politikai dėl Sutarties dėl branduolinio ginklo neplatinimo (NPT) 2020 m. peržiūros proceso parengimo, branduolinių ginklų kontrolės ir branduolinio nusiginklavimo galimybių
Darbo tvarkos taisyklių 118 straipsnis
23:00   Rezultatų paskelbimas      
129 pointRezultatų paskelbimas
09:15 - 13:00   Diskusijos     item on the agenda
Komisija (kartu su atsakymais)10'
Pranešėjas   (3x6') 18'
Nuomonės referentas   (6x1') 6'
Parlamento nariai120'
PPE29'30S&D23'30Renew16'30ID13'Verts/ALE12'ECR11'GUE/NGL8'NI6'30
15:00 - 18:00   Diskusijos     item on the agenda
Taryba (kartu su atsakymais)10'
Komisijos pirmininkės pavaduotojas ir Sąjungos vyriausiasis įgaliotinis (kartu su atsakymais)10'
Komisija (kartu su atsakymais)20'
Pranešėjas   (2x6') 12'
Parlamento nariai60'
PPE13'30S&D11'Renew8'ID6'30Verts/ALE6'30ECR6'GUE/NGL4'30NI4'
19item on the agendapointBendra žemės ūkio politika. Valstybių narių pagal bendrą žemės ūkio politiką rengtinų strateginių planų (BŽŪP strateginių planų), finansuotinų iš Europos žemės ūkio garantijų fondo (EŽŪGF) ir iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP), rėmimas
Peter Jahr (A8-0200/2019
  -Pakeitimai; atmetimasTrečiadienis, 2020 m. spalio 14 d., 13:00
  -Prašymai balsuoti atskirai ir dalimisPirmadienis, 2020 m. spalio 19 d., 12:00
20item on the agendapointBendros žemės ūkio politikos finansavimas, valdymas ir stebėsena
Ulrike Müller (A8-0199/2019
  -Pakeitimai; atmetimasTrečiadienis, 2020 m. spalio 14 d., 13:00
  -Prašymai balsuoti atskirai ir dalimisPirmadienis, 2020 m. spalio 19 d., 12:00
21item on the agendapointBendra žemės ūkio politika: bendro rinkos organizavimo reglamento ir kitų reglamentų pakeitimas
Eric Andrieu (A8-0198/2019
  -Pakeitimai; atmetimasTrečiadienis, 2020 m. spalio 14 d., 13:00
  -Prašymai balsuoti atskirai ir dalimisPirmadienis, 2020 m. spalio 19 d., 12:00
43item on the agendapoint2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas
Tomáš Zdechovský (A9-0188/2020
  -PakeitimaiKetvirtadienis, 2020 m. spalio 15 d., 13:00
  -Prašymai balsuoti atskirai ir dalimisPenktadienis, 2020 m. spalio 16 d., 12:00
44item on the agendapoint2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Europos Vadovų Taryba ir Taryba
Tomáš Zdechovský (A9-0189/2020
  -PakeitimaiKetvirtadienis, 2020 m. spalio 15 d., 13:00
  -Prašymai balsuoti atskirai ir dalimisPenktadienis, 2020 m. spalio 16 d., 12:00
50item on the agendapointPasiūlymas dėl rekomendacijos Tarybai, Komisijai ir Komisijos pirmininko pavaduotojui ir Sąjungos vyriausiajam įgaliotiniui užsienio reikalams ir saugumo politikai dėl santykių su Baltarusija
Petras Auštrevičius (A9-0167/2020
  -PakeitimaiTrečiadienis, 2020 m. spalio 14 d., 13:00
  -Prašymai balsuoti atskirai ir dalimisPenktadienis, 2020 m. spalio 16 d., 12:00
28item on the agendapointRekomendacija Tarybai ir Komisijos pirmininkės pavaduotojui ir Sąjungos vyriausiajam įgaliotiniui užsienio reikalams ir saugumo politikai dėl Sutarties dėl branduolinio ginklo neplatinimo (NPT) 10-ojo peržiūros proceso parengimo, branduolinių ginklų kontrolės ir branduolinio nusiginklavimo galimybių
Sven Mikser (A9-0020/2020
  -PakeitimaiTrečiadienis, 2020 m. spalio 14 d., 13:00
  -Prašymai balsuoti atskirai ir dalimisPenktadienis, 2020 m. spalio 16 d., 12:00
13item on the agendapointSkaitmeninių paslaugų aktas: geriau veikianti bendroji rinka
Alex Agius Saliba (A9-0181/2020
  -PakeitimaiAntradienis, 2020 m. spalio 13 d., 19:00
  -Prašymai balsuoti atskirai ir dalimisPenktadienis, 2020 m. spalio 16 d., 12:00
33item on the agendapointSkaitmeninių paslaugų aktas: komercinės ir civilinės teisės nuostatų pritaikymas internetinei komercinių subjektų veiklai
Tiemo Wölken (A9-0177/2020
  -PakeitimaiAntradienis, 2020 m. spalio 13 d., 19:00
  -Prašymai balsuoti atskirai ir dalimisPenktadienis, 2020 m. spalio 16 d., 12:00
60item on the agendapointSkaitmeninių paslaugų aktas ir su pagrindinėmis teisėmis susiję klausimai
Kris Peeters (A9-0172/2020
  -Pranešėjo siūlomi pakeitimai (ne mažiau kaip 71 EP narys), alternatyvus pasiūlymai dėl rezoliucijos Antradienis, 2020 m. spalio 13 d., 19:00
  -Prašymai balsuoti atskirai ir dalimisPenktadienis, 2020 m. spalio 16 d., 12:00
10item on the agendapointDirbtinio intelekto, robotikos ir susijusių technologijų etinių aspektų nuostatos
Ibán García Del Blanco (A9-0186/2020
  -PakeitimaiAntradienis, 2020 m. spalio 13 d., 19:00
  -Prašymai balsuoti atskirai ir dalimisPenktadienis, 2020 m. spalio 16 d., 12:00
55item on the agendapointIntelektinės nuosavybės teisės plėtojant dirbtinio intelekto technologijas
Stéphane Séjourné (A9-0176/2020
  -Pranešėjo siūlomi pakeitimai (ne mažiau kaip 71 EP narys), alternatyvus pasiūlymai dėl rezoliucijos Antradienis, 2020 m. spalio 13 d., 19:00
  -Prašymai balsuoti atskirai ir dalimisPenktadienis, 2020 m. spalio 16 d., 12:00
53item on the agendapointRekomendacija Tarybai ir Komisijos pirmininko pavaduotojui ir Sąjungos vyriausiajam įgaliotiniui užsienio reikalams ir saugumo politikai dėl nuolatinio struktūrizuoto bendradarbiavimo (PESCO) įgyvendinimo ir valdymo
Radosław Sikorski (A9-0165/2020
  -PakeitimaiTrečiadienis, 2020 m. spalio 14 d., 13:00
  -Prašymai balsuoti atskirai ir dalimisPenktadienis, 2020 m. spalio 16 d., 12:00
22item on the agendapointES asociacijos susitarimo su Moldovos Respublika įgyvendinimo ataskaita
Dragoş Tudorache (A9-0166/2020
  -PakeitimaiTrečiadienis, 2020 m. spalio 14 d., 13:00
  -Prašymai balsuoti atskirai ir dalimisPenktadienis, 2020 m. spalio 16 d., 12:00
Atnaujinta: 2021 m. kovo 5 d.Teisinė informacija - Privatumo politika