Agenda
Brussel
Maandag 19 oktober 2020 - Vrijdag 23 oktober 2020 242k
Dinsdag 20 oktober 2020178kVersie: Vrijdag 23 oktober 2020, 09:02
 Agendapunten
09:00   Bekendmaking van de uitslag
09:15 - 10:30   Eerste stemming
09:15 - 13:00   Debatten
13:00   Bekendmaking van de uitslag
14:30 - 15:45   Tweede stemming
15:00 - 18:00   Debatten
18:15   Bekendmaking van de uitslag
20:00 - 21:15   Derde stemming
23:00   Bekendmaking van de uitslag
 Spreektijd
 Indieningstermijnen

09:00   Bekendmaking van de uitslag      
126 pointBekendmaking van de uitslag
09:15 - 10:30   Eerste stemming      
71 voteStemming over amendementen
77 voteRadosław Sikorski (AFET A9-0165/2020) - Aanbeveling aan de Raad en de VV/HV over uitvoering en governance van de permanente gestructureerde samenwerking (Pesco)
Artikel 118 van het Reglement
78 voteDragoş Tudorache (AFET A9-0166/2020) - Verslag over de uitvoering van de associatieovereenkomst tussen de EU en de Republiek Moldavië
79 voteTomáš Zdechovský (CONT A9-0188/2020) - Kwijting 2018: Algemene begroting EU - Europees Economisch en Sociaal Comité
(Stemming: 13/05/2020, debat: 14/05/2020)
80 voteTomáš Zdechovský (CONT A9-0189/2020) - Kwijting 2018: Algemene begroting EU - Europese Raad en Raad
(Stemming: 13/05/2020, debat: 14/05/2020)
09:15 - 13:00   Debatten       Spreektijd
  pointGezamenlijk debat - GLB
19Deadline***I-Gemeenschappelijk landbouwbeleid - steun voor de strategische plannen die de lidstaten opstellen en die uit het ELGF en het Elfpo worden gefinancierd
Verslag:  Peter Jahr (A8-0200/2019)
Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van voorschriften inzake steun voor de strategische plannen die de lidstaten in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid opstellen (strategische GLB-plannen) en die uit het Europees Landbouwgarantiefonds (ELGF) en het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling (Elfpo) worden gefinancierd, en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 1305/2013 van het Europees Parlement en de Raad en van Verordening (EU) nr. 1307/2013 van het Europees Parlement en de Raad

[COM(2018)0392 - C8-0248/2018 - 2018/0216(COD)]
Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling
20Deadline***I-Gemeenschappelijk landbouwbeleid: financiering, beheer en monitoring
Verslag:  Ulrike Müller (A8-0199/2019)
Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake de financiering, het beheer en de monitoring van het gemeenschappelijk landbouwbeleid en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 1306/2013

[COM(2018)0393 - C8-0247/2018 - 2018/0217(COD)]
Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling
21Deadline***I-Gemeenschappelijk landbouwbeleid – wijziging van de GMO- en andere verordeningen
Verslag:  Eric Andrieu (A8-0198/2019)
Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 1308/2013 tot vaststelling van een gemeenschappelijke ordening van de markten voor landbouwproducten, (EU) nr. 1151/2012 inzake kwaliteitsregelingen voor landbouwproducten en levensmiddelen, (EU) nr. 251/2014 inzake de definitie, de aanduiding, de aanbiedingsvorm, de etikettering en de bescherming van geografische aanduidingen van gearomatiseerde wijnbouwproducten, (EU) nr. 228/2013 houdende specifieke maatregelen op landbouwgebied ten behoeve van de ultraperifere gebieden van de Unie en (EU) nr. 229/2013 houdende specifieke maatregelen op landbouwgebied ten behoeve van de kleinere eilanden in de Egeïsche Zee

[COM(2018)0394 - C8-0246/2018 - 2018/0218(COD)]
Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling
13:00   Bekendmaking van de uitslag      
127 pointBekendmaking van de uitslag
14:30 - 15:45   Tweede stemming      
81 voteEindstemming
43Deadline voteKwijting 2018: Algemene begroting EU - Europees Economisch en Sociaal Comité
Verslag:  Tomáš Zdechovský (A9-0188/2020)
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2018, afdeling VI – Europees Economisch en Sociaal Comité
[COM(2019)0316 - C9-0055/2019 - 2019/2060(DEC)]
Commissie begrotingscontrole
Debat: Donderdag 14 mei 2020
44Deadline voteKwijting 2018: Algemene begroting EU - Europese Raad en Raad
Verslag:  Tomáš Zdechovský (A9-0189/2020)
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2018, afdeling II – Europese Raad en Raad
[COM(2019)0316 - C9-0052/2019 - 2019/2057(DEC)]
Commissie begrotingscontrole
Debat: Donderdag 14 mei 2020
141 voteStemming over amendementen
72 voteAlex Agius Saliba (IMCO A9-0181/2020) - Wet inzake digitale diensten: de werking van de eengemaakte markt verbeteren
73 voteTiemo Wölken (JURI A9-0177/2020) - Wet inzake digitale diensten: bepalingen van het handelsrecht en het burgerlijk recht aanpassen voor commerciële entiteiten die online actief zijn
75 voteIbán García Del Blanco (JURI A9-0186/2020) - Kader voor ethische aspecten van kunstmatige intelligentie, robotica en aanverwante technologieën
76 voteStéphane Séjourné (JURI A9-0176/2020) - Intellectuele-eigendomsrechten voor de ontwikkeling van technologieën op het gebied van artificiële intelligentie
15:00 - 18:00   Debatten       Spreektijd
25 pointWerkprogramma van de Commissie voor 2021
Verklaring van de Commissie
[2020/2772(RSP)]
Eén sprekersronde fracties
50Deadline pointAanbeveling aan de Raad, de Commissie en de VV/HV over de betrekkingen met Belarus
Verslag:  Petras Auštrevičius (A9-0167/2020)
Verslag over een aanbeveling van het Europees Parlement aan de Raad, de Commissie en de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid over de betrekkingen met Belarus
[2020/2081(INI)]
Commissie buitenlandse zaken
Artikel 118 van het Reglement
28Deadline pointAanbeveling aan de VV/HV en aan de Raad ter voorbereiding van het tiende toetsingsproces van het Verdrag inzake de niet-verspreiding van kernwapens (NPV), kernwapenbeheersing en mogelijkheden voor nucleaire ontwapening
Verslag:  Sven Mikser (A9-0020/2020)
Verslag over een aanbeveling van het Europees Parlement aan de Raad en de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid over de voorbereiding van het toetsingsproces van 2020 van het Verdrag inzake de niet-verspreiding van kernwapens (NPV), kernwapenbeheersing en mogelijkheden voor nucleaire ontwapening
[2020/2004(INI)]
Commissie buitenlandse zaken
Artikel 118 van het Reglement
65 pointHardhandig politieoptreden in de EU
Verklaringen van de Raad en de Commissie
[2020/2823(RSP)]
18:15   Bekendmaking van de uitslag      
128 pointBekendmaking van de uitslag
20:00 - 21:15   Derde stemming      
154 voteStemming over amendementen
144 votePeter Jahr (AGRI A8-0200/2019) - Gemeenschappelijk landbouwbeleid - steun voor de strategische plannen die de lidstaten opstellen en die uit het ELGF en het Elfpo worden gefinancierd
145 voteUlrike Müller (AGRI A8-0199/2019) - Gemeenschappelijk landbouwbeleid: financiering, beheer en monitoring
125 voteEindstemming
13Deadline voteWet inzake digitale diensten: de werking van de eengemaakte markt verbeteren
Verslag:  Alex Agius Saliba (A9-0181/2020)
Verslag met aanbevelingen aan de Commissie over de Wet inzake digitale diensten: de werking van de eengemaakte markt verbeteren
[2020/2018(INL)]
Commissie interne markt en consumentenbescherming
33Deadline voteWet inzake digitale diensten: de bepalingen van het handelsrecht en het burgerlijk recht aanpassen voor commerciële entiteiten die online actief zijn
Verslag:  Tiemo Wölken (A9-0177/2020)
Verslag met aanbevelingen aan de Commissie over een wet inzake digitale diensten: de bepalingen van het handelsrecht en het burgerlijk recht aanpassen voor commerciële entiteiten die online actief zijn
[2020/2019(INL)]
Commissie juridische zaken
60Deadline voteWet inzake digitale diensten en daarmee samenhangende problemen op het vlak van de grondrechten
Verslag:  Kris Peeters (A9-0172/2020)
Verslag over de Wet inzake digitale diensten en daarmee samenhangende problemen op het vlak van de grondrechten
[2020/2022(INI)]
Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken
10Deadline voteKader voor ethische aspecten van artificiële intelligentie, robotica en aanverwante technologieën
Verslag:  Ibán García Del Blanco (A9-0186/2020)
Verslag met aanbevelingen aan de Commissie betreffende een kader voor ethische aspecten van artificiële intelligentie, robotica en aanverwante technologieën
[2020/2012(INL)]
Commissie juridische zaken
32 voteCivielrechtelijk aansprakelijkheidsstelsel voor artificiële intelligentie
Verslag:  Axel Voss (A9-0178/2020)
Verslag met aanbevelingen aan de Commissie over een civielrechtelijk aansprakelijkheidsstelsel voor artificiële intelligentie
[2020/2014(INL)]
Commissie juridische zaken
55Deadline voteIntellectuele-eigendomsrechten bij de ontwikkeling van technologieën op het gebied van artificiële intelligentie
Verslag:  Stéphane Séjourné (A9-0176/2020)
Verslag over intellectuele-eigendomsrechten bij de ontwikkeling van technologieën op het gebied van artificiële intelligentie
[2020/2015(INI)]
Commissie juridische zaken
53Deadline voteAanbeveling aan de Raad en de VV/HV over uitvoering en governance van de permanente gestructureerde samenwerking (Pesco)
Verslag:  Radosław Sikorski (A9-0165/2020)
Verslag over een aanbeveling van het Europees Parlement aan de Raad en de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid over uitvoering en governance van de permanente gestructureerde samenwerking (Pesco)
[2020/2080(INI)]
Commissie buitenlandse zaken
Artikel 118 van het Reglement
22Deadline voteVerslag over de uitvoering van de associatieovereenkomst tussen de EU en de Republiek Moldavië
Verslag:  Dragoş Tudorache (A9-0166/2020)
Verslag over de uitvoering van de associatieovereenkomst tussen de EU en de Republiek Moldavië
[2019/2201(INI)]
Commissie buitenlandse zaken
84 voteStemming over amendementen
85 votePetras Auštrevičius (AFET A9-0167/2020) - Aanbeveling aan de Raad, de Commissie en de VV/HV over de betrekkingen met Belarus
Artikel 118 van het Reglement
86 voteSven Mikser (AFET A9-0020/2020) - Aanbeveling aan de VV/HV en aan de Raad over de voorbereiding op het toetsingsproces van 2020 van het Verdrag inzake de niet-verspreiding van kernwapens (NPV), kernwapenbeheersing en mogelijkheden voor nucleaire ontwapening
Artikel 118 van het Reglement
23:00   Bekendmaking van de uitslag      
129 pointBekendmaking van de uitslag
09:15 - 13:00   Debatten     item on the agenda
Commissie (inclusief antwoorden)10'
Rapporteur   (3x6') 18'
Rapporteur voor advies   (6x1') 6'
Leden120'
PPE29'30S&D23'30Renew16'30ID13'Verts/ALE12'ECR11'GUE/NGL8'NI6'30
15:00 - 18:00   Debatten     item on the agenda
Raad (inclusief antwoorden)10'
Vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger (inclusief antwoorden)10'
Commissie (inclusief antwoorden)20'
Rapporteur   (2x6') 12'
Leden60'
PPE13'30S&D11'Renew8'ID6'30Verts/ALE6'30ECR6'GUE/NGL4'30NI4'
19item on the agendapointGemeenschappelijk landbouwbeleid - steun voor de strategische plannen die de lidstaten opstellen en die uit het ELGF en het Elfpo worden gefinancierd
Peter Jahr (A8-0200/2019
  -Amendementen; verwerpingWoensdag 14 oktober 2020, 13:00
  -Verzoeken om “aparte” stemming en stemming “in onderdelen”Maandag 19 oktober 2020, 12:00
20item on the agendapointGemeenschappelijk landbouwbeleid: financiering, beheer en monitoring
Ulrike Müller (A8-0199/2019
  -Amendementen; verwerpingWoensdag 14 oktober 2020, 13:00
  -Verzoeken om “aparte” stemming en stemming “in onderdelen”Maandag 19 oktober 2020, 12:00
21item on the agendapointGemeenschappelijk landbouwbeleid – wijziging van de GMO- en andere verordeningen
Eric Andrieu (A8-0198/2019
  -Amendementen; verwerpingWoensdag 14 oktober 2020, 13:00
  -Verzoeken om “aparte” stemming en stemming “in onderdelen”Maandag 19 oktober 2020, 12:00
43item on the agendapointKwijting 2018: Algemene begroting EU - Europees Economisch en Sociaal Comité
Tomáš Zdechovský (A9-0188/2020
  -AmendementenDonderdag 15 oktober 2020, 13:00
  -Verzoeken om “aparte” stemming en stemming “in onderdelen”Vrijdag 16 oktober 2020, 12:00
44item on the agendapointKwijting 2018: Algemene begroting EU - Europese Raad en Raad
Tomáš Zdechovský (A9-0189/2020
  -AmendementenDonderdag 15 oktober 2020, 13:00
  -Verzoeken om “aparte” stemming en stemming “in onderdelen”Vrijdag 16 oktober 2020, 12:00
50item on the agendapointAanbeveling aan de Raad, de Commissie en de VV/HV over de betrekkingen met Belarus
Petras Auštrevičius (A9-0167/2020
  -AmendementenWoensdag 14 oktober 2020, 13:00
  -Verzoeken om “aparte” stemming en stemming “in onderdelen”Vrijdag 16 oktober 2020, 12:00
28item on the agendapointAanbeveling aan de VV/HV en aan de Raad ter voorbereiding van het tiende toetsingsproces van het Verdrag inzake de niet-verspreiding van kernwapens (NPV), kernwapenbeheersing en mogelijkheden voor nucleaire ontwapening
Sven Mikser (A9-0020/2020
  -AmendementenWoensdag 14 oktober 2020, 13:00
  -Verzoeken om “aparte” stemming en stemming “in onderdelen”Vrijdag 16 oktober 2020, 12:00
13item on the agendapointWet inzake digitale diensten: de werking van de eengemaakte markt verbeteren
Alex Agius Saliba (A9-0181/2020
  -AmendementenDinsdag 13 oktober 2020, 19:00
  -Verzoeken om “aparte” stemming en stemming “in onderdelen”Vrijdag 16 oktober 2020, 12:00
33item on the agendapointWet inzake digitale diensten: de bepalingen van het handelsrecht en het burgerlijk recht aanpassen voor commerciële entiteiten die online actief zijn
Tiemo Wölken (A9-0177/2020
  -AmendementenDinsdag 13 oktober 2020, 19:00
  -Verzoeken om “aparte” stemming en stemming “in onderdelen”Vrijdag 16 oktober 2020, 12:00
60item on the agendapointWet inzake digitale diensten en daarmee samenhangende problemen op het vlak van de grondrechten
Kris Peeters (A9-0172/2020
  -Amendementen van de rapporteur, ten minste 71 leden, alternatieve ontwerpresolutiesDinsdag 13 oktober 2020, 19:00
  -Verzoeken om “aparte” stemming en stemming “in onderdelen”Vrijdag 16 oktober 2020, 12:00
10item on the agendapointKader voor ethische aspecten van artificiële intelligentie, robotica en aanverwante technologieën
Ibán García Del Blanco (A9-0186/2020
  -AmendementenDinsdag 13 oktober 2020, 19:00
  -Verzoeken om “aparte” stemming en stemming “in onderdelen”Vrijdag 16 oktober 2020, 12:00
55item on the agendapointIntellectuele-eigendomsrechten bij de ontwikkeling van technologieën op het gebied van artificiële intelligentie
Stéphane Séjourné (A9-0176/2020
  -Amendementen van de rapporteur, ten minste 71 leden, alternatieve ontwerpresolutiesDinsdag 13 oktober 2020, 19:00
  -Verzoeken om “aparte” stemming en stemming “in onderdelen”Vrijdag 16 oktober 2020, 12:00
53item on the agendapointAanbeveling aan de Raad en de VV/HV over uitvoering en governance van de permanente gestructureerde samenwerking (Pesco)
Radosław Sikorski (A9-0165/2020
  -AmendementenWoensdag 14 oktober 2020, 13:00
  -Verzoeken om “aparte” stemming en stemming “in onderdelen”Vrijdag 16 oktober 2020, 12:00
22item on the agendapointVerslag over de uitvoering van de associatieovereenkomst tussen de EU en de Republiek Moldavië
Dragoş Tudorache (A9-0166/2020
  -AmendementenWoensdag 14 oktober 2020, 13:00
  -Verzoeken om “aparte” stemming en stemming “in onderdelen”Vrijdag 16 oktober 2020, 12:00
Laatst bijgewerkt op: 23 oktober 2020Juridische mededeling - Privacybeleid