Porządek obrad
Bruksela
Poniedziałek, 19 października 2020 r. - Piątek, 23 października 2020 r. 248k
Wtorek, 20 października 2020181kWersja: Piątek, 23 października 2020, 09:02
 Punkty porządku dziennego
09:00   Ogłoszenie wyników
09:15 - 10:30   Pierwsza część głosowania
09:15 - 13:00   Debaty
13:00   Ogłoszenie wyników
14:30 - 15:45   Druga część głosowania
15:00 - 18:00   Debaty
18:15   Ogłoszenie wyników
20:00 - 21:15   Trzecia część głosowania
23:00   Ogłoszenie wyników
 Czas wystąpień
 Terminy

09:00   Ogłoszenie wyników      
126 pointOgłoszenie wyników
09:15 - 10:30   Pierwsza część głosowania      
71 voteGłosowanie nad poprawkami
77 voteRadosław Sikorski (AFET A9-0165/2020) – Zalecenie dla Rady oraz Wiceprzewodniczącego Komisji / Wysokiego Przedstawiciela w sprawie wdrażania stałej współpracy strukturalnej (PESCO) oraz zarządzania nią
Art. 118 Regulaminu
78 voteDragoş Tudorache (AFET A9-0166/2020) – Sprawozdanie z wdrażania układu o stowarzyszeniu UE z Mołdawią
79 voteTomáš Zdechovský (CONT A9-0188/2020) – Absolutorium z wykonania budżetu ogólnego UE za rok budżetowy 2018 – Europejski Komitet Gospodarczy i Społeczny
(Głosowanie: 13/05/2020, debata: 14/05/2020)
80 voteTomáš Zdechovský (CONT A9-0189/2020) – Absolutorium z wykonania budżetu ogólnego UE za rok budżetowy 2018 – Rada Europejska i Rada
(Głosowanie: 13/05/2020, debata: 14/05/2020)
09:15 - 13:00   Debaty       Czas wystąpień
  pointDebata łączna - WPR
19Termin***I-Wspólna polityka rolna – wsparcie na podstawie planów strategicznych sporządzanych przez państwa członkowskie i finansowanych z EFRG i EFRROW
Sprawozdanie:  Peter Jahr (A8-0200/2019)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego przepisy dotyczące wsparcia na podstawie planów strategicznych sporządzanych przez państwa członkowskie w ramach wspólnej polityki rolnej (planów strategicznych WPR) i finansowanych z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) i z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) oraz uchylającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 i rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013

[COM(2018)0392 - C8-0248/2018 - 2018/0216(COD)]
Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi
20Termin***I-Finansowanie wspólnej polityki rolnej, zarządzanie nią i monitorowanie jej
Sprawozdanie:  Ulrike Müller (A8-0199/2019)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania jej oraz uchylającego rozporządzenie (UE) nr 1306/2013

[COM(2018)0393 - C8-0247/2018 - 2018/0217(COD)]
Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi
21Termin***I-Wspólna polityka rolna – zmiana rozporządzenia o wspólnej organizacji rynków i innych rozporządzeń
Sprawozdanie:  Eric Andrieu (A8-0198/2019)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenia (UE) nr 1308/2013 ustanawiające wspólną organizację rynków produktów rolnych, (UE) nr 1151/2012 w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych, (UE) nr 251/2014 w sprawie definicji, opisu, prezentacji, etykietowania i ochrony oznaczeń geograficznych aromatyzowanych produktów sektora wina, (UE) nr 228/2013 ustanawiające szczególne środki w dziedzinie rolnictwa na rzecz regionów najbardziej oddalonych w Unii Europejskiej i (UE) nr 229/2013 ustanawiające szczególne środki dotyczące rolnictwa dla mniejszych wysp Morza Egejskiego

[COM(2018)0394 - C8-0246/2018 - 2018/0218(COD)]
Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi
13:00   Ogłoszenie wyników      
127 pointOgłoszenie wyników
14:30 - 15:45   Druga część głosowania      
81 voteGłosowania końcowe
43Termin voteAbsolutorium za rok 2018: budżet ogólny UE – Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny
Sprawozdanie:  Tomáš Zdechovský (A9-0188/2020)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2018, sekcja VI – Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny
[COM(2019)0316 - C9-0055/2019 - 2019/2060(DEC)]
Komisja Kontroli Budżetowej
Debata: Czwartek, 14 maja 2020
44Termin voteAbsolutorium za rok 2018: budżet ogólny UE – Rada Europejska i Rada
Sprawozdanie:  Tomáš Zdechovský (A9-0189/2020)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2018, sekcja II – Rada Europejska i Rada
[COM(2019)0316 - C9-0052/2019 - 2019/2057(DEC)]
Komisja Kontroli Budżetowej
Debata: Czwartek, 14 maja 2020
141 voteGłosowanie nad poprawkami
72 voteAlex Agius Saliba (IMCO A9-0181/2020) – Akt prawny o usługach cyfrowych – poprawa funkcjonowania jednolitego rynku
73 voteTiemo Wölken (JURI A9-0177/2020) – Akt prawny o usługach cyfrowych: dostosowanie przepisów prawa handlowego i cywilnego w odniesieniu do podmiotów gospodarczych prowadzących działalność internetową
75 voteIbán García Del Blanco (JURI A9-0186/2020) – Ramy aspektów etycznych sztucznej inteligencji, robotyki i powiązanych z nimi technologii
76 voteStéphane Séjourné (JURI A9-0176/2020) – Prawa własności intelektualnej w dziedzinie rozwoju technologii sztucznej inteligencji
15:00 - 18:00   Debaty       Czas wystąpień
25 pointProgram prac Komisji na 2021 r.
Oświadczenie Komisji
[2020/2772(RSP)]
Jedna tura wystąpień przedstawicieli grup politycznych
50Termin pointZalecenie dla Rady, Komisji i Wiceprzewodniczącego Komisji / Wysokiego Przedstawiciela w sprawie stosunków z Białorusią
Sprawozdanie:  Petras Auštrevičius (A9-0167/2020)
Sprawozdanie zawierające zalecenie Parlamentu Europejskiego dla Rady, Komisji i Wiceprzewodniczącego Komisji / Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa w sprawie stosunków z Białorusią
[2020/2081(INI)]
Komisja Spraw Zagranicznych
Art. 118 Regulaminu
28Termin pointZalecenie dla Wiceprzewodniczącego Komisji / Wysokiego Przedstawiciela i Rady dotyczące przygotowań do procedury przeglądu Układu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej (NPT) w 2020 r., kontroli broni jądrowej i wariantów rozbrojenia jądrowego
Sprawozdanie:  Sven Mikser (A9-0020/2020)
Sprawozdanie w sprawie zalecenia Parlamentu Europejskiego dla Rady oraz Wiceprzewodniczącego Komisji / Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa w sprawie przygotowań do przeglądu Układu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej, który zostanie przeprowadzony w 2020 r., kontroli broni jądrowej i opcji rozbrojenia nuklearnego
[2020/2004(INI)]
Komisja Spraw Zagranicznych
Art. 118 Regulaminu
65 pointBrutalność policji w UE
Oświadczenia Rady i Komisji
[2020/2823(RSP)]
18:15   Ogłoszenie wyników      
128 pointOgłoszenie wyników
20:00 - 21:15   Trzecia część głosowania      
154 voteGłosowanie nad poprawkami
144 votePeter Jahr (AGRI A8-0200/2019) – Wspólna polityka rolna – wsparcie na podstawie planów strategicznych sporządzanych przez państwa członkowskie i finansowanych z EFRG i EFRROW
145 voteUlrike Müller (A8-0199/2019) – Finansowanie wspólnej polityki rolnej, zarządzanie nią i monitorowanie jej
125 voteGłosowania końcowe
13Termin voteAkt prawny o usługach cyfrowych: poprawa funkcjonowania jednolitego rynku
Sprawozdanie:  Alex Agius Saliba (A9-0181/2020)
Sprawozdanie zawierające zalecenia dla Komisji w sprawie aktu prawnego o usługach cyfrowych: poprawa funkcjonowania jednolitego rynku
[2020/2018(INL)]
Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów
33Termin voteAkt prawny o usługach cyfrowych: dostosowanie przepisów prawa handlowego i cywilnego do podmiotów gospodarczych prowadzących działalność internetową
Sprawozdanie:  Tiemo Wölken (A9-0177/2020)
Sprawozdanie zawierające zalecenia dla Komisji w sprawie aktu prawnego o usługach cyfrowych: dostosowanie przepisów prawa handlowego i cywilnego do podmiotów gospodarczych prowadzących działalność internetową
[2020/2019(INL)]
Komisja Prawna
60Termin voteAkt prawny o usługach cyfrowych i związane z nim kwestie z zakresu praw podstawowych
Sprawozdanie:  Kris Peeters (A9-0172/2020)
Sprawozdanie w sprawie aktu prawnego o usługach cyfrowych i związanych z nim kwestii z zakresu praw podstawowych
[2020/2022(INI)]
Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
10Termin voteRamy aspektów etycznych sztucznej inteligencji, robotyki i powiązanych z nimi technologii
Sprawozdanie:  Ibán García Del Blanco (A9-0186/2020)
Sprawozdanie zawierające zalecenia dla Komisji w sprawie ram aspektów etycznych sztucznej inteligencji, robotyki i powiązanych z nimi technologii
[2020/2012(INL)]
Komisja Prawna
32 voteSystem odpowiedzialności cywilnej za sztuczną inteligencję
Sprawozdanie:  Axel Voss (A9-0178/2020)
Sprawozdanie zawierające zalecenia dla Komisji w sprawie systemu odpowiedzialności cywilnej za sztuczną inteligencję
[2020/2014(INL)]
Komisja Prawna
55Termin votePrawa własności intelektualnej w dziedzinie rozwoju technologii sztucznej inteligencji
Sprawozdanie:  Stéphane Séjourné (A9-0176/2020)
Sprawozdanie w sprawie praw własności intelektualnej w dziedzinie rozwoju technologii sztucznej inteligencji
[2020/2015(INI)]
Komisja Prawna
53Termin voteZalecenie dla Rady oraz Wiceprzewodniczącego Komisji / Wysokiego Przedstawiciela w sprawie wdrażania stałej współpracy strukturalnej (PESCO) oraz zarządzania nią
Sprawozdanie:  Radosław Sikorski (A9-0165/2020)
Sprawozdanie w sprawie zalecenia Parlamentu Europejskiego dla Rady oraz Wiceprzewodniczącego Komisji / Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa w sprawie wdrażania stałej współpracy strukturalnej (PESCO) oraz zarządzania nią
[2020/2080(INI)]
Komisja Spraw Zagranicznych
Art. 118 Regulaminu
22Termin voteSprawozdanie z wdrażania układu o stowarzyszeniu UE z Mołdawią
Sprawozdanie:  Dragoş Tudorache (A9-0166/2020)
Sprawozdanie z wdrażania układu o stowarzyszeniu UE z Mołdawią
[2019/2201(INI)]
Komisja Spraw Zagranicznych
84 voteGłosowanie nad poprawkami
85 votePetras Auštrevičius (AFET A9-0167/2020) – Zalecenie dla Rady, Komisji i Wiceprzewodniczącego Komisji / Wysokiego Przedstawiciela w sprawie stosunków z Białorusią
Art. 118 Regulaminu
86 voteSven Mikser (AFET A9-0020/2020) – Zalecenie dla Wiceprzewodniczącego Komisji / Wysokiego Przedstawiciela i Rady dotyczące przygotowań do procedury przeglądu Układu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej (NPT) w 2020 r., kontroli broni jądrowej i wariantów rozbrojenia jądrowego
Art. 118 Regulaminu
23:00   Ogłoszenie wyników      
129 pointOgłoszenie wyników
09:15 - 13:00   Debaty     item on the agenda
Komisja Europejska (łącznie z odpowiedziami)10'
Sprawozdawca   (3x6') 18'
Sprawozdawca komisji opiniodawczej   (6x1') 6'
Posłowie120'
PPE29'30S&D23'30Renew16'30ID13'Verts/ALE12'ECR11'GUE/NGL8'NI6'30
15:00 - 18:00   Debaty     item on the agenda
Rada (łącznie z odpowiedziami)10'
Wiceprzewodniczący Komisji / Wysoki Przedstawiciel (łącznie z odpowiedziami)10'
Komisja Europejska (łącznie z odpowiedziami)20'
Sprawozdawca   (2x6') 12'
Posłowie60'
PPE13'30S&D11'Renew8'ID6'30Verts/ALE6'30ECR6'GUE/NGL4'30NI4'
19item on the agendapointWspólna polityka rolna – wsparcie na podstawie planów strategicznych sporządzanych przez państwa członkowskie i finansowanych z EFRG i EFRROW
Peter Jahr (A8-0200/2019
  -Poprawki; odrzucenieŚroda, 14 października 2020, 13:00
  -Wnioski o głosowanie podzielone i odrębnePoniedziałek, 19 października 2020, 12:00
20item on the agendapointFinansowanie wspólnej polityki rolnej, zarządzanie nią i monitorowanie jej
Ulrike Müller (A8-0199/2019
  -Poprawki; odrzucenieŚroda, 14 października 2020, 13:00
  -Wnioski o głosowanie podzielone i odrębnePoniedziałek, 19 października 2020, 12:00
21item on the agendapointWspólna polityka rolna – zmiana rozporządzenia o wspólnej organizacji rynków i innych rozporządzeń
Eric Andrieu (A8-0198/2019
  -Poprawki; odrzucenieŚroda, 14 października 2020, 13:00
  -Wnioski o głosowanie podzielone i odrębnePoniedziałek, 19 października 2020, 12:00
43item on the agendapointAbsolutorium za rok 2018: budżet ogólny UE – Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny
Tomáš Zdechovský (A9-0188/2020
  -PoprawkiCzwartek, 15 października 2020, 13:00
  -Wnioski o głosowanie podzielone i odrębnePiątek, 16 października 2020, 12:00
44item on the agendapointAbsolutorium za rok 2018: budżet ogólny UE – Rada Europejska i Rada
Tomáš Zdechovský (A9-0189/2020
  -PoprawkiCzwartek, 15 października 2020, 13:00
  -Wnioski o głosowanie podzielone i odrębnePiątek, 16 października 2020, 12:00
50item on the agendapointZalecenie dla Rady, Komisji i Wiceprzewodniczącego Komisji / Wysokiego Przedstawiciela w sprawie stosunków z Białorusią
Petras Auštrevičius (A9-0167/2020
  -PoprawkiŚroda, 14 października 2020, 13:00
  -Wnioski o głosowanie podzielone i odrębnePiątek, 16 października 2020, 12:00
28item on the agendapointZalecenie dla Wiceprzewodniczącego Komisji / Wysokiego Przedstawiciela i Rady dotyczące przygotowań do procedury przeglądu Układu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej (NPT) w 2020 r., kontroli broni jądrowej i wariantów rozbrojenia jądrowego
Sven Mikser (A9-0020/2020
  -PoprawkiŚroda, 14 października 2020, 13:00
  -Wnioski o głosowanie podzielone i odrębnePiątek, 16 października 2020, 12:00
13item on the agendapointAkt prawny o usługach cyfrowych: poprawa funkcjonowania jednolitego rynku
Alex Agius Saliba (A9-0181/2020
  -PoprawkiWtorek, 13 października 2020, 19:00
  -Wnioski o głosowanie podzielone i odrębnePiątek, 16 października 2020, 12:00
33item on the agendapointAkt prawny o usługach cyfrowych: dostosowanie przepisów prawa handlowego i cywilnego do podmiotów gospodarczych prowadzących działalność internetową
Tiemo Wölken (A9-0177/2020
  -PoprawkiWtorek, 13 października 2020, 19:00
  -Wnioski o głosowanie podzielone i odrębnePiątek, 16 października 2020, 12:00
60item on the agendapointAkt prawny o usługach cyfrowych i związane z nim kwestie z zakresu praw podstawowych
Kris Peeters (A9-0172/2020
  -Poprawki sprawozdawcy, co najmniej 71 posłów, alternatywne projekty rezolucjiWtorek, 13 października 2020, 19:00
  -Wnioski o głosowanie podzielone i odrębnePiątek, 16 października 2020, 12:00
10item on the agendapointRamy aspektów etycznych sztucznej inteligencji, robotyki i powiązanych z nimi technologii
Ibán García Del Blanco (A9-0186/2020
  -PoprawkiWtorek, 13 października 2020, 19:00
  -Wnioski o głosowanie podzielone i odrębnePiątek, 16 października 2020, 12:00
55item on the agendapointPrawa własności intelektualnej w dziedzinie rozwoju technologii sztucznej inteligencji
Stéphane Séjourné (A9-0176/2020
  -Poprawki sprawozdawcy, co najmniej 71 posłów, alternatywne projekty rezolucjiWtorek, 13 października 2020, 19:00
  -Wnioski o głosowanie podzielone i odrębnePiątek, 16 października 2020, 12:00
53item on the agendapointZalecenie dla Rady oraz Wiceprzewodniczącego Komisji / Wysokiego Przedstawiciela w sprawie wdrażania stałej współpracy strukturalnej (PESCO) oraz zarządzania nią
Radosław Sikorski (A9-0165/2020
  -PoprawkiŚroda, 14 października 2020, 13:00
  -Wnioski o głosowanie podzielone i odrębnePiątek, 16 października 2020, 12:00
22item on the agendapointSprawozdanie z wdrażania układu o stowarzyszeniu UE z Mołdawią
Dragoş Tudorache (A9-0166/2020
  -PoprawkiŚroda, 14 października 2020, 13:00
  -Wnioski o głosowanie podzielone i odrębnePiątek, 16 października 2020, 12:00
Ostatnia aktualizacja: 5 marca 2021Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności