Föredragningslista
Bryssel
Måndagen den 19 oktober 2020 - Fredagen den 23 oktober 2020 241k
Tisdagen den 20 oktober 2020175kUtgåva: Fredagen den 23 oktober 2020, 09:04
 Punkter på föredragningslistan
09:00   Meddelande av resultat
09:15 - 10:30   Första omröstningsomgången
09:15 - 13:00   Debatter
13:00   Meddelande av resultat
14:30 - 15:45   Andra omröstningsomgången
15:00 - 18:00   Debatter
18:15   Meddelande av resultat
20:00 - 21:15   Tredje omröstningsomgången
23:00   Meddelande av resultat
 Talartid
 Tidsfrister

09:00   Meddelande av resultat      
126 pointMeddelande av resultat
09:15 - 10:30   Första omröstningsomgången      
71 voteOmröstning om ändringsförslag
77 voteRadosław Sikorski (AFET A9-0165/2020) - Rekommendation till rådet och vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik avseende genomförandet och styrningen av det permanenta strukturerade samarbetet (Pesco)
Artikel 118 i arbetsordningen
78 voteDragoş Tudorache (AFET A9-0166/2020) – Betänkande om genomförandet av EU:s associeringsavtal med Moldavien
79 voteTomáš Zdechovský (CONT A9-0188/2020) - Ansvarsfrihet 2018: EU:s allmänna budget - Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (Omröstning: 13/05/2020, debatt: 14/05/2020)
80 voteTomáš Zdechovský (CONT A9-0189/2020) - Ansvarsfrihet 2018: EU:s allmänna budget – Europeiska rådet och rådet (Omröstning: 13/05/2020, debatt: 14/05/2020)
09:15 - 13:00   Debatter       Talartid
  pointGemensam debatt - GJP
19Tidsfrist***I-Den gemensamma jordbrukspolitiken – stöd för de strategiska planer som medlemsstaterna ska upprätta och som finansieras av EGFJ och Ejflu
Betänkande:  Peter Jahr (A8-0200/2019)
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av regler för stöd till strategiska planer som ska utarbetas av medlemsstaterna enligt den gemensamma jordbrukspolitiken (strategiska planer för den gemensamma jordbrukspolitiken) och finansieras av Europeiska garantifonden för jordbruket (EGFJ) och av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (Ejflu) samt om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1305/2013 och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1307/2013

[COM(2018)0392 - C8-0248/2018 - 2018/0216(COD)]
Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling
20Tidsfrist***I-Den gemensamma jordbrukspolitiken: finansiering, förvaltning och övervakning
Betänkande:  Ulrike Müller (A8-0199/2019)
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om finansiering, förvaltning och övervakning av den gemensamma jordbrukspolitiken och om upphävande av förordning (EU) nr 1306/2013

[COM(2018)0393 - C8-0247/2018 - 2018/0217(COD)]
Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling
21Tidsfrist***I-Den gemensamma jordbrukspolitiken – ändring av den gemensamma marknadsordningen och andra förordningar
Betänkande:  Eric Andrieu (A8-0198/2019)
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordningarna (EU) nr 1308/2013 om upprättande av en samlad marknadsordning för jordbruksprodukter, (EU) nr 1151/2012 om kvalitetsordningar för jordbruksprodukter och livsmedel, (EU) nr 251/2014 om definition, beskrivning, presentation och märkning av, samt skydd av geografiska beteckningar för, aromatiserade vinprodukter, (EU) nr 228/2013 om särskilda åtgärder inom jordbruket till förmån för unionens yttersta randområden och (EU) nr 229/2013 om särskilda åtgärder inom jordbruket till förmån för de mindre Egeiska öarna

[COM(2018)0394 - C8-0246/2018 - 2018/0218(COD)]
Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling
13:00   Meddelande av resultat      
127 pointMeddelande av resultat
14:30 - 15:45   Andra omröstningsomgången      
81 voteSlutomröstning
43Tidsfrist voteAnsvarsfrihet 2018: EU:s allmänna budget - Europeiska ekonomiska och sociala kommittén
Betänkande:  Tomáš Zdechovský (A9-0188/2020)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2018, avsnitt VI – Europeiska ekonomiska och sociala kommittén
[COM(2019)0316 - C9-0055/2019 - 2019/2060(DEC)]
Budgetkontrollutskottet
Debatt: Torsdagen den 14 maj 2020
44Tidsfrist voteAnsvarsfrihet 2018: EU:s allmänna budget – Europeiska rådet och rådet
Betänkande:  Tomáš Zdechovský (A9-0189/2020)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2018, avsnitt II – Europeiska rådet och rådet
[COM(2019)0316 - C9-0052/2019 - 2019/2057(DEC)]
Budgetkontrollutskottet
Debatt: Torsdagen den 14 maj 2020
141 voteOmröstning om ändringsförslag
72 voteAlex Agius Saliba (IMCO A9-0181/2020) - Rättsakten om digitala tjänster: förbättring av den inre marknadens funktionssätt
73 voteTiemo Wölken (JURI A9-0177/2020) - Rättsakt om digitala tjänster: anpassning av handels- och civilrättsliga regler för kommersiella enheter som är verksamma på nätet
75 voteIbán García Del Blanco (JURI A9-0186/2020) - Ram för etiska aspekter av artificiell intelligens, robotteknik och tillhörande teknik
76 voteStéphane Séjourné (JURI A9-0176/2020) - Immateriella rättigheter för utveckling av artificiell intelligens
15:00 - 18:00   Debatter       Talartid
25 pointKommissionens arbetsprogram för 2021
Uttalande av kommissionen
[2020/2772(RSP)]
En omgång anföranden av talespersoner för de politiska grupperna
50Tidsfrist pointRekommendation till rådet, kommissionen och vice ordföranden/unionens höga representant om förbindelserna med Belarus
Betänkande:  Petras Auštrevičius (A9-0167/2020)
Betänkande om Europaparlamentets förslag till rekommendation till rådet, kommissionen och vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik om förbindelserna med Belarus
[2020/2081(INI)]
Utskottet för utrikesfrågor
Artikel 118 i arbetsordningen
28Tidsfrist pointRekommendation till den höga representanten och rådet enligt artikel 118 om förberedelsen av den tionde granskningskonferensen för icke-spridningsfördraget, kärnvapenkontroll och möjligheter till kärnvapennedrustning
Betänkande:  Sven Mikser (A9-0020/2020)
Betänkande om Europaparlamentets rekommendation till rådet och vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik avseende förberedelsen av den tionde granskningskonferensen för icke-spridningsfördraget, kärnvapenkontroll och möjligheter till kärnvapennedrustning
[2020/2004(INI)]
Utskottet för utrikesfrågor
Artikel 118 i arbetsordningen
65 pointPolisbrutalitet i EU
Uttalanden av rådet och kommissionen
[2020/2823(RSP)]
18:15   Meddelande av resultat      
128 pointMeddelande av resultat
20:00 - 21:15   Tredje omröstningsomgången      
154 voteOmröstning om ändringsförslag
144 votePeter Jahr (AGRI A8-0200/2019) - Den gemensamma jordbrukspolitiken – stöd för de strategiska planer som medlemsstaterna ska upprätta och som finansieras av EGFJ och Ejflu
145 voteUlrike Müller (AGRI A8-0199/2019) - Den gemensamma jordbrukspolitiken: finansiering, förvaltning och övervakning
125 voteSlutomröstning
13Tidsfrist voteRättsakten om digitala tjänster: förbättring av den inre marknadens funktionssätt
Betänkande:  Alex Agius Saliba (A9-0181/2020)
Betänkande med rekommendationer till kommissionen om rättsakten om digitala tjänster: förbättring av den inre marknadens funktionssätt
[2020/2018(INL)]
Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd
33Tidsfrist voteRättsakten om digitala tjänster: anpassning av handels- och civilrättsliga regler för kommersiella enheter som är verksamma på nätet
Betänkande:  Tiemo Wölken (A9-0177/2020)
Betänkande med rekommendationer till kommissionen om rättsakten om digitala tjänster: anpassning av handels- och civilrättsliga regler för kommersiella enheter som är verksamma på nätet
[2020/2019(INL)]
Utskottet för rättsliga frågor
60Tidsfrist voteRättsakten om digitala tjänster och frågor som rör de grundläggande rättigheterna
Betänkande:  Kris Peeters (A9-0172/2020)
Betänkande om rättsakten om digitala tjänster och frågor som rör de grundläggande rättigheterna
[2020/2022(INI)]
Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor
10Tidsfrist voteRam för etiska aspekter av artificiell intelligens, robotteknik och tillhörande teknik
Betänkande:  Ibán García Del Blanco (A9-0186/2020)
Betänkande om rekommendationerna om en ram för etiska aspekter av artificiell intelligens, robotteknik och tillhörande teknik
[2020/2012(INL)]
Utskottet för rättsliga frågor
32 voteSkadeståndsordning för artificiell intelligens
Betänkande:  Axel Voss (A9-0178/2020)
Betänkande med rekommendationer till kommissionen om en skadeståndsordning för artificiell intelligens
[2020/2014(INL)]
Utskottet för rättsliga frågor
55Tidsfrist voteImmateriella rättigheter för utveckling av artificiell intelligens
Betänkande:  Stéphane Séjourné (A9-0176/2020)
Betänkande om immateriella rättigheter för utveckling av artificiell intelligens
[2020/2015(INI)]
Utskottet för rättsliga frågor
53Tidsfrist voteRekommendation till rådet och vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik avseende genomförandet och styrningen av det permanenta strukturerade samarbetet (Pesco)
Betänkande:  Radosław Sikorski (A9-0165/2020)
Betänkande om Europaparlamentets rekommendation till rådet och vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik avseende genomförandet och styrningen av det permanenta strukturerade samarbetet (Pesco)
[2020/2080(INI)]
Utskottet för utrikesfrågor
Artikel 118 i arbetsordningen
22Tidsfrist voteBetänkande om genomförandet av EU:s associeringsavtal med Moldavien
Betänkande:  Dragoş Tudorache (A9-0166/2020)
Betänkande om genomförandet av EU:s associeringsavtal med Moldavien
[2019/2201(INI)]
Utskottet för utrikesfrågor
84 voteOmröstning om ändringsförslag
85 votePetras Auštrevičius (AFET A9-0167/2020) - Rekommendation till rådet, kommissionen och vice ordföranden/unionens höga representant om förbindelserna med Belarus
Artikel 118 i arbetsordningen
86 voteSven Mikser (AFET A9-0020/2020) - Rekommendation till den höga representanten och rådet enligt artikel 118 om den tionde granskningskonferensen för icke-spridningsfördraget, kärnvapenkontroll och möjligheter till kärnvapennedrustning
Artikel 118 i arbetsordningen
23:00   Meddelande av resultat      
129 pointMeddelande av resultat
09:15 - 13:00   Debatter     item on the agenda
Kommissionen (inklusive repliker)10'
Föredragande   (3x6') 18'
Föredragande av yttrande   (6x1') 6'
Ledamöter120'
PPE29'30S&D23'30Renew16'30ID13'Verts/ALE12'ECR11'GUE/NGL8'NI6'30
15:00 - 18:00   Debatter     item on the agenda
Rådet (inklusive repliker)10'
Vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant (inklusive repliker)10'
Kommissionen (inklusive repliker)20'
Föredragande   (2x6') 12'
Ledamöter60'
PPE13'30S&D11'Renew8'ID6'30Verts/ALE6'30ECR6'GUE/NGL4'30NI4'
19item on the agendapointDen gemensamma jordbrukspolitiken – stöd för de strategiska planer som medlemsstaterna ska upprätta och som finansieras av EGFJ och Ejflu
Peter Jahr (A8-0200/2019
  -Ändringsförslag, förkastandeOnsdagen den 14 oktober 2020, 13:00
  -Begäranden om "särskilda" och "delade" omröstningarMåndagen den 19 oktober 2020, 12:00
20item on the agendapointDen gemensamma jordbrukspolitiken: finansiering, förvaltning och övervakning
Ulrike Müller (A8-0199/2019
  -Ändringsförslag, förkastandeOnsdagen den 14 oktober 2020, 13:00
  -Begäranden om "särskilda" och "delade" omröstningarMåndagen den 19 oktober 2020, 12:00
21item on the agendapointDen gemensamma jordbrukspolitiken – ändring av den gemensamma marknadsordningen och andra förordningar
Eric Andrieu (A8-0198/2019
  -Ändringsförslag, förkastandeOnsdagen den 14 oktober 2020, 13:00
  -Begäranden om "särskilda" och "delade" omröstningarMåndagen den 19 oktober 2020, 12:00
43item on the agendapointAnsvarsfrihet 2018: EU:s allmänna budget - Europeiska ekonomiska och sociala kommittén
Tomáš Zdechovský (A9-0188/2020
  -ÄndringsförslagTorsdagen den 15 oktober 2020, 13:00
  -Begäranden om "särskilda" och "delade" omröstningarFredagen den 16 oktober 2020, 12:00
44item on the agendapointAnsvarsfrihet 2018: EU:s allmänna budget – Europeiska rådet och rådet
Tomáš Zdechovský (A9-0189/2020
  -ÄndringsförslagTorsdagen den 15 oktober 2020, 13:00
  -Begäranden om "särskilda" och "delade" omröstningarFredagen den 16 oktober 2020, 12:00
50item on the agendapointRekommendation till rådet, kommissionen och vice ordföranden/unionens höga representant om förbindelserna med Belarus
Petras Auštrevičius (A9-0167/2020
  -ÄndringsförslagOnsdagen den 14 oktober 2020, 13:00
  -Begäranden om "särskilda" och "delade" omröstningarFredagen den 16 oktober 2020, 12:00
28item on the agendapointRekommendation till den höga representanten och rådet enligt artikel 118 om förberedelsen av den tionde granskningskonferensen för icke-spridningsfördraget, kärnvapenkontroll och möjligheter till kärnvapennedrustning
Sven Mikser (A9-0020/2020
  -ÄndringsförslagOnsdagen den 14 oktober 2020, 13:00
  -Begäranden om "särskilda" och "delade" omröstningarFredagen den 16 oktober 2020, 12:00
13item on the agendapointRättsakten om digitala tjänster: förbättring av den inre marknadens funktionssätt
Alex Agius Saliba (A9-0181/2020
  -ÄndringsförslagTisdagen den 13 oktober 2020, 19:00
  -Begäranden om "särskilda" och "delade" omröstningarFredagen den 16 oktober 2020, 12:00
33item on the agendapointRättsakten om digitala tjänster: anpassning av handels- och civilrättsliga regler för kommersiella enheter som är verksamma på nätet
Tiemo Wölken (A9-0177/2020
  -ÄndringsförslagTisdagen den 13 oktober 2020, 19:00
  -Begäranden om "särskilda" och "delade" omröstningarFredagen den 16 oktober 2020, 12:00
60item on the agendapointRättsakten om digitala tjänster och frågor som rör de grundläggande rättigheterna
Kris Peeters (A9-0172/2020
  -Ändringsförslag från föredraganden, minst 71 ledamöter, alternativa förslag till resolutionTisdagen den 13 oktober 2020, 19:00
  -Begäranden om "särskilda" och "delade" omröstningarFredagen den 16 oktober 2020, 12:00
10item on the agendapointRam för etiska aspekter av artificiell intelligens, robotteknik och tillhörande teknik
Ibán García Del Blanco (A9-0186/2020
  -ÄndringsförslagTisdagen den 13 oktober 2020, 19:00
  -Begäranden om "särskilda" och "delade" omröstningarFredagen den 16 oktober 2020, 12:00
55item on the agendapointImmateriella rättigheter för utveckling av artificiell intelligens
Stéphane Séjourné (A9-0176/2020
  -Ändringsförslag från föredraganden, minst 71 ledamöter, alternativa förslag till resolutionTisdagen den 13 oktober 2020, 19:00
  -Begäranden om "särskilda" och "delade" omröstningarFredagen den 16 oktober 2020, 12:00
53item on the agendapointRekommendation till rådet och vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik avseende genomförandet och styrningen av det permanenta strukturerade samarbetet (Pesco)
Radosław Sikorski (A9-0165/2020
  -ÄndringsförslagOnsdagen den 14 oktober 2020, 13:00
  -Begäranden om "särskilda" och "delade" omröstningarFredagen den 16 oktober 2020, 12:00
22item on the agendapointBetänkande om genomförandet av EU:s associeringsavtal med Moldavien
Dragoş Tudorache (A9-0166/2020
  -ÄndringsförslagOnsdagen den 14 oktober 2020, 13:00
  -Begäranden om "särskilda" och "delade" omröstningarFredagen den 16 oktober 2020, 12:00
Senaste uppdatering: 23 oktober 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy