Дневен ред
Брюксел
Понеделник, 19 октомври 2020 г. - Петък, 23 октомври 2020 г. 279k
Cряда, 21 октомври 2020171kВерсия: Петък, 23 октомври 2020, 08:56
 Точки от дневния ред
09:15 - 11:00   Първо гласуване
09:15 - 13:00   Разисквания
13:30   Обявяване на резултатите
14:30 - 15:45   Второ гласуване
15:00 - 18:00   Разисквания
18:15   Обявяване на резултатите
20:00 - 21:15   Трето гласуване
 Време за изказвания
 Срокове

09:15 - 11:00   Първо гласуване      
87 voteГласуване на изменения
88 voteПредложение за резолюция - Бъдещето на европейското образование в контекста на COVID-19
90 votePeter Jahr (AGRI A8-0200/2019) - Обща селскостопанска политика - подпомагане за стратегическите планове, които трябва да бъдат изготвени от държавите членки и финансирани от ЕФГЗ и от ЕЗФРСР
91 voteUlrike Müller (AGRI A8-0199/2019) - Обща селскостопанска политика: финансиране, управление, мониторинг
92 voteEric Andrieu (AGRI A8-0198/2019) - Обща селскостопанска политика - изменение на ООП и други регламенти
09:15 - 13:00   Разисквания       Време за изказвания
26 pointЗаключения от заседанието на Европейския съвет от 15 и 16 октомври 2020 г., по-специално преговорите във връзка с бъдещите отношения с Обединеното кралство
Изявления на Европейския съвет и Комисията
[2020/2773(RSP)]
  pointОбщо разискване - Политики на еврозоната за 2020 г.
42Срок -Икономически политики на еврозоната за 2020 г.
Доклад:  Joachim Schuster (A9-0193/2020)
Доклад относно икономическите политики на еврозоната за 2020 г.

[2020/2078(INI)]
Комисия по икономически и парични въпроси
49Срок -Политики в областта на заетостта и социални политики на еврозоната за 2020 г.
Доклад:  Klára Dobrev (A9-0183/2020)
Доклад относно политиките в областта на заетостта и социалните политики на еврозоната за 2020 г.

[2020/2079(INI)]
Комисия по заетост и социални въпроси
13:30   Обявяване на резултатите      
130 pointОбявяване на резултатите
14:30 - 15:45   Второ гласуване      
93 voteОкончателно гласуване    
50Срок voteПрепоръка до Съвета, Комисията и заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност относно отношенията с Беларус
Доклад:  Petras Auštrevičius (A9-0167/2020)
Доклад относно препоръката на Европейския парламент до Съвета, Комисията и заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност относно отношенията с Беларус
[2020/2081(INI)]
Комисия по външни работи
член 118 от Правилника за дейността
28Срок voteПрепоръка до върховния представител и до Съвета при подготовката на десетия процес на преразглеждане на Договора за неразпространение на ядреното оръжие (ДНЯО), вариантите за контрол над ядрените оръжия и за ядрено разоръжаване
Доклад:  Sven Mikser (A9-0020/2020)
Доклад относно препоръка на Европейския парламент до Съвета и до заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност относно подготовката на процеса на преразглеждане на Договора за неразпространение на ядреното оръжие (ДНЯО) през 2020 г., вариантите за контрол над ядрените оръжия и за ядрено разоръжаване
[2020/2004(INI)]
Комисия по външни работи
член 118 от Правилника за дейността
94 voteГласуване на изменения
95 voteJoachim Schuster (ECON A9-) - Икономически политики на еврозоната за 2020 г.
96 voteKlára Dobrev (EMPL A9-0183/2020) - Политики в областта на заетостта и социални политики на еврозоната за 2020 г.
97 votePeter Jahr (AGRI A8-0200/2019) - Обща селскостопанска политика - подпомагане за стратегическите планове, които трябва да бъдат изготвени от държавите членки и финансирани от ЕФГЗ и от ЕЗФРСР
98 voteUlrike Müller (AGRI A8-0199/2019) - Обща селскостопанска политика: финансиране, управление и мониторинг
99 voteEric Andrieu (AGRI A8-0198/2019) - Обща селскостопанска политика - изменение на ООП и други регламенти
15:00 - 18:00   Разисквания       Време за изказвания
59 pointМерки на ЕС за смекчаване на социалните и икономическите последици от COVID-19
Изявления на Съвета и Комисията
[2020/2792(RSP)]
51Срок pointОбезлесяване
Доклад:  Delara Burkhardt (A9-0179/2020)
Доклад с препоръки към Комисията относно правна уредба на ЕС за спиране и обръщане на процеса на глобално обезлесяване, стимулирано от ЕС
[2020/2006(INL)]
Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
18:15   Обявяване на резултатите      
131 pointОбявяване на резултатите
20:00 - 21:15   Трето гласуване      
100 voteОкончателно гласуване    
58Срок vote - Бъдещето на европейското образование в контекста на Covid-19
[2020/2760(RSP)]
B9-0338/2020
39Срок vote - Задължения на Комисията в областта на визовата реципрочност в съответствие с член 7 от Регламент (ЕС) 2018/1806
[2020/2605(RSP)]
B9-0339/2020
42Срок voteИкономически политики на еврозоната за 2020 г.
Доклад:  Joachim Schuster (A9-0193/2020)
Доклад относно икономическите политики на еврозоната за 2020 г.
[2020/2078(INI)]
Комисия по икономически и парични въпроси
49Срок voteПолитики в областта на заетостта и социални политики на еврозоната за 2020 г.
Доклад:  Klára Dobrev (A9-0183/2020)
Доклад относно политиките в областта на заетостта и социалните политики на еврозоната за 2020 г.
[2020/2079(INI)]
Комисия по заетост и социални въпроси
101 voteГласуване на изменения
102 voteDelara Burkhardt (ENVI A9-0179/2020) - Обезлесяване
103 votePeter Jahr (AGRI A8-0200/2019) - Обща селскостопанска политика - подпомагане за стратегическите планове, които трябва да бъдат изготвени от държавите членки и финансирани от ЕФГЗ и от ЕЗФРСР
104 voteUlrike Müller (AGRI A8-0199/2019) - Обща селскостопанска политика: финансиране, управление, мониторинг
105 voteEric Andrieu (AGRI A8-0198/2019) - Обща селскостопанска политика - изменение на ООП и други регламенти
09:15 - 13:00   Разисквания     item on the agenda
Председател на Европейския съвет (включително отговорите)15'
Комисия (включително отговорите)20'
Докладчик   (2x6') 12'
Членове на ЕП105'
PPE25'30S&D20'30Renew14'30ID11'30Verts/ALE10'30ECR10'GUE/NGL7'NI6'
15:00 - 18:00   Разисквания     item on the agenda
Съвет (включително отговорите)10'
Комисия (включително отговорите)15'
Докладчик6'
Докладчик по становище   (4x1') 4'
Членове на ЕП89'
PPE21'30S&D17'Renew12'30ID10'Verts/ALE9'ECR8'30GUE/NGL6'NI5'
42item on the agendapointИкономически политики на еврозоната за 2020 г.
Joachim Schuster (A9-0193/2020
  -ИзмененияПетък, 16 октомври 2020, 12:00
  -Искания за гласуване поотделно и разделно гласуванеПонеделник, 19 октомври 2020, 19:00
49item on the agendapointПолитики в областта на заетостта и социални политики на еврозоната за 2020 г.
Klára Dobrev (A9-0183/2020
  -ИзмененияCряда, 14 октомври 2020, 13:00
  -Искания за гласуване поотделно и разделно гласуванеПетък, 16 октомври 2020, 12:00
50item on the agendapointПрепоръка до Съвета, Комисията и заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност относно отношенията с Беларус
Petras Auštrevičius (A9-0167/2020
  -ИзмененияCряда, 14 октомври 2020, 13:00
  -Искания за гласуване поотделно и разделно гласуванеПетък, 16 октомври 2020, 12:00
28item on the agendapointПрепоръка до върховния представител и до Съвета при подготовката на десетия процес на преразглеждане на Договора за неразпространение на ядреното оръжие (ДНЯО), вариантите за контрол над ядрените оръжия и за ядрено разоръжаване
Sven Mikser (A9-0020/2020
  -ИзмененияCряда, 14 октомври 2020, 13:00
  -Искания за гласуване поотделно и разделно гласуванеПетък, 16 октомври 2020, 12:00
51item on the agendapointОбезлесяване
Delara Burkhardt (A9-0179/2020
  -ИзмененияCряда, 14 октомври 2020, 13:00
  -Искания за гласуване поотделно и разделно гласуванеПетък, 16 октомври 2020, 12:00
58item on the agendapointБъдещето на европейското образование в контекста на Covid-19
(O-000052/2020 - B9-0020/20) (O-000053/2020 - B9-0021/20) 
  -Предложения за резолюцииCряда, 14 октомври 2020, 13:00
  -Изменения към предложението за резолюцияПонеделник, 19 октомври 2020, 19:00
  -Искания за гласуване поотделно и разделно гласуванеВтoрник, 20 октомври 2020, 12:00
39item on the agendapointЗадължения на Комисията в областта на визовата реципрочност в съответствие с член 7 от Регламент (ЕС) 2018/1806
(O-000049/2020 - B9-0022/20) 
  -Предложения за резолюцииCряда, 14 октомври 2020, 13:00
  -Изменения към предложението за резолюцияПонеделник, 19 октомври 2020, 19:00
  -Искания за гласуване поотделно и разделно гласуванеВтoрник, 20 октомври 2020, 12:00
Последно осъвременяване: 5 март 2021 г.Правна информация - Политика за поверителност