Дневен ред
Брюксел
Понеделник, 19 октомври 2020 г. - Петък, 23 октомври 2020 г. 279k
Четвъртък, 22 октомври 2020158kВерсия: Петък, 23 октомври 2020, 08:56
 Точки от дневния ред
09:00   Обявяване на резултатите
09:15 - 10:30   Първо гласуване
09:15 - 13:00   Разисквания
12:00   Обявяване на наградата „Сахаров“
13:00   Обявяване на резултатите
14:30 - 15:45   Второ гласуване
18:15   Обявяване на резултатите
20:00 - 21:15   Трето гласуване
 Време за изказвания
 Срокове

09:00   Обявяване на резултатите      
132 pointОбявяване на резултатите
09:15 - 10:30   Първо гласуване      
107 voteГласуване на изменения
108 votePeter Jahr (AGRI A8-0200/2019) - Обща селскостопанска политика - подпомагане за стратегическите планове, които трябва да бъдат изготвени от държавите членки и финансирани от ЕФГЗ и от ЕЗФРСР
09:15 - 13:00   Разисквания       Време за изказвания
34Срок pointРавенството между половете в рамките на външната политика и политиката на сигурност на ЕС
Доклад:  Ernest Urtasun (A9-0145/2020)
Доклад относно равенството между половете в рамките на външната политика и политиката на сигурност на ЕС
[2019/2167(INI)]
Комисия по правата на жените и равенството между половете
66 pointСериозни заплахи за сигурността във връзка с продажбата на паспорти и визи на ЕС на престъпници
Изявление на Комисията
[2020/2824(RSP)]
67 pointСъстоянието на Енергийния съюз
Изявление на Комисията
[2020/2825(RSP)]
68 pointПривеждане на Договора за Енергийната харта в съответствие с Европейския зелен пакт
Изявление на Комисията
[2020/2827(RSP)]
12:00   Обявяване на наградата „Сахаров“      
135 pointОбявяване на наградата „Сахаров“
13:00   Обявяване на резултатите      
133 pointОбявяване на резултатите
14:30 - 15:45   Второ гласуване      
149 voteГласуване на изменения
113 votePeter Jahr (AGRI A8-0200/2019) - Обща селскостопанска политика - подпомагане за стратегическите планове, които трябва да бъдат изготвени от държавите членки и финансирани от ЕФГЗ и от ЕЗФРСР
106 voteОкончателно гласуване
51Срок voteОбезлесяване
Доклад:  Delara Burkhardt (A9-0179/2020)
Доклад с препоръки към Комисията относно правна уредба на ЕС за спиране и обръщане на процеса на глобално обезлесяване, стимулирано от ЕС
[2020/2006(INL)]
Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
111 voteГласуване на изменения
112 voteErnest Urtasun (FEMM A9-0145/2020) - Равенство между половете във външната политика и политиката на сигурност на ЕС
18:15   Обявяване на резултатите      
134 pointОбявяване на резултатите
20:00 - 21:15   Трето гласуване      
153 voteГласуване на изменения
146 votePeter Jahr (AGRI A8-0200/2019) - Обща селскостопанска политика - подпомагане за стратегическите планове, които трябва да бъдат изготвени от държавите членки и финансирани от ЕФГЗ и от ЕЗФРСР
147 voteUlrike Müller (AGRI A8-0199/2019) - Обща селскостопанска политика: финансиране, управление и мониторинг
09:15 - 13:00   Разисквания     item on the agenda
Заместник-председател на Комисията/върховен представител (включително отговорите)5'
Комисия (включително отговорите)30'
Докладчик6'
Докладчик по становище1'
Членове на ЕП105'
PPE25'30S&D20'30Renew14'30ID11'30Verts/ALE10'30ECR10'GUE/NGL7'NI6'
34item on the agendapointРавенството между половете в рамките на външната политика и политиката на сигурност на ЕС
Ernest Urtasun (A9-0145/2020
  -Изменения от докладчика, най-малко 71 членове на ЕП, алтернативни предложения за резолюцииCряда, 14 октомври 2020, 13:00
  -Искания за гласуване поотделно и разделно гласуванеПетък, 16 октомври 2020, 12:00
51item on the agendapointОбезлесяване
Delara Burkhardt (A9-0179/2020
  -ИзмененияCряда, 14 октомври 2020, 13:00
  -Искания за гласуване поотделно и разделно гласуванеПетък, 16 октомври 2020, 12:00
Последно осъвременяване: 5 март 2021 г.Правна информация - Политика за поверителност