Darba kārtība
Brisele
Pirmdiena, 2020. gada 19. oktobris - Piektdiena, 2020. gada 23. oktobris 244k
Piektdiena, 2020. gada 23. oktobris151kVersija: Piektdiena, 2020. gada 23. oktobris, 09:01
 Darba kārtības punkti
08:45   Rezultātu paziņošana
09:00 - 10:15   Pirmais balsošanas laiks
12:45   Rezultātu paziņošana
13:15 - 14:30   Otrais balsošanas laiks
17:00   Rezultātu paziņošana
 Termiņi

08:45   Rezultātu paziņošana      
140 pointRezultātu paziņošana
09:00 - 10:15   Pirmais balsošanas laiks      
116 voteGalīgais balsojums
34Termiņi voteDzimumu līdztiesība ES ārpolitikā un drošības politikā
Ziņojums:  Ernest Urtasun (A9-0145/2020)
Ziņojums par dzimumu līdztiesību ES ārpolitikā un drošības politikā
[2019/2167(INI)]
Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja
117 voteBalsošana par grozījumiem
120 voteEric Andrieu (AGRI A8-0198/2019) - Kopējā lauksaimniecības politika — grozījumi TKO regulā un citās regulās
12:45   Rezultātu paziņošana      
136 pointRezultātu paziņošana
13:15 - 14:30   Otrais balsošanas laiks      
142 voteGalīgie balsojumi
19Termiņi***IvoteKopējā lauksaimniecības politika — atbalsts stratēģiskajiem plāniem, kuri dalībvalstīm jāizstrādā un kurus finansē no ELGF un ELFLA
Ziņojums:  Peter Jahr (A8-0200/2019)
Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido noteikumus par atbalstu stratēģiskajiem plāniem, kuri dalībvalstīm jāizstrādā saskaņā ar kopējo lauksaimniecības politiku (KLP stratēģiskie plāni) un kurus finansē no Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda (ELGF) un no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA), un ar ko atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1305/2013 un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1307/2013
[COM(2018)0392 - C8-0248/2018 - 2018/0216(COD)]
Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja
20Termiņi***IvoteKopējā lauksaimniecības politika: finansēšana, pārvaldība un uzraudzība
Ziņojums:  Ulrike Müller (A8-0199/2019)
Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par kopējās lauksaimniecības politikas finansēšanu, pārvaldību un uzraudzību un ar ko atceļ Regulu (ES) Nr. 1306/2013
[COM(2018)0393 - C8-0247/2018 - 2018/0217(COD)]
Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja
21Termiņi***IvoteKopējā lauksaimniecības politika — grozījumi TKO regulā un citās regulās
Ziņojums:  Eric Andrieu (A8-0198/2019)
Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru groza Regulu (ES) Nr. 1308/2013, ar ko izveido lauksaimniecības produktu tirgu kopīgu organizāciju, Regulu (ES) Nr. 1151/2012 par lauksaimniecības produktu un pārtikas produktu kvalitātes shēmām, Regulu (ES) Nr. 251/2014 par aromatizētu vīna produktu definīciju, aprakstu, noformējumu, marķējumu un ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu aizsardzību, Regulu (ES) Nr. 228/2013, ar ko ievieš īpašus pasākumus lauksaimniecības jomā attālākajiem Eiropas Savienības reģioniem, un Regulu (ES) Nr. 229/2013, ar ko nosaka īpašus pasākumus lauksaimniecībā par labu Egejas jūras nelielajām salām
[COM(2018)0394 - C8-0246/2018 - 2018/0218(COD)]
Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja
17:00   Rezultātu paziņošana      
137 pointRezultātu paziņošana
34item on the agendapointDzimumu līdztiesība ES ārpolitikā un drošības politikā
Ernest Urtasun (A9-0145/2020
  -Referenta iesniegtie grozījumi, vismaz 71 deputāts, alternatīvi rezolūciju priekšlikumiTrešdiena, 2020. gada 14. oktobris, 13:00
  -Pieprasījumi balsot atsevišķi un pa daļāmPiektdiena, 2020. gada 16. oktobris, 12:00
19item on the agendapointKopējā lauksaimniecības politika — atbalsts stratēģiskajiem plāniem, kuri dalībvalstīm jāizstrādā un kurus finansē no ELGF un ELFLA
Peter Jahr (A8-0200/2019
  -Grozījumi; noraidīšanaTrešdiena, 2020. gada 14. oktobris, 13:00
  -Pieprasījumi balsot atsevišķi un pa daļāmPirmdiena, 2020. gada 19. oktobris, 12:00
20item on the agendapointKopējā lauksaimniecības politika: finansēšana, pārvaldība un uzraudzība
Ulrike Müller (A8-0199/2019
  -Grozījumi; noraidīšanaTrešdiena, 2020. gada 14. oktobris, 13:00
  -Pieprasījumi balsot atsevišķi un pa daļāmPirmdiena, 2020. gada 19. oktobris, 12:00
21item on the agendapointKopējā lauksaimniecības politika — grozījumi TKO regulā un citās regulās
Eric Andrieu (A8-0198/2019
  -Grozījumi; noraidīšanaTrešdiena, 2020. gada 14. oktobris, 13:00
  -Pieprasījumi balsot atsevišķi un pa daļāmPirmdiena, 2020. gada 19. oktobris, 12:00
Pēdējā atjaunošana: 2021. gada 5. martsJuridisks paziņojums - Privātuma politika