Program
Brusel
Pondelok, 19. októbra 2020 - Piatok, 23. októbra 2020 246k
Piatok, 23. októbra 2020156kVerzia: Piatok, 23. októbra 2020, 09:03
 Body programu
08:45   Oznámenie výsledkov
09:00 - 10:15   Prvé hlasovanie
12:45   Oznámenie výsledkov
13:15 - 14:30   Druhé hlasovanie
17:00   Oznámenie výsledkov
 Lehoty

08:45   Oznámenie výsledkov      
140 pointOznámenie výsledkov
09:00 - 10:15   Prvé hlasovanie      
116 voteZáverečné hlasovanie
34Termín voteRodová rovnosť v zahraničnej a bezpečnostnej politike EÚ
Správa:  Ernest Urtasun (A9-0145/2020)
Správa o rodovej rovnosti v zahraničnej a bezpečnostnej politike EÚ
[2019/2167(INI)]
Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť
117 voteHlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch
120 voteEric Andrieu (AGRI A8-0198/2019) – Spoločná poľnohospodárska politika – zmena SOT a ďalších nariadení
12:45   Oznámenie výsledkov      
136 pointOznámenie výsledkov
13:15 - 14:30   Druhé hlasovanie      
142 voteZáverečné hlasovanie
19Termín***IvoteSpoločná poľnohospodárska politika – podpora strategických plánov, ktoré majú zostaviť členské štáty a ktoré sú financované z EPZF a EPFRV
Správa:  Peter Jahr (A8-0200/2019)
Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú pravidlá týkajúce sa strategických plánov, ktoré majú zostaviť členské štáty v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky (strategické plány SPP) a ktoré sú financované z Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu (EPZF) a Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV), a ktorým sa zrušuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1305/2013 a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1307/2013
[COM(2018)0392 - C8-0248/2018 - 2018/0216(COD)]
Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka
20Termín***IvoteSpoločná poľnohospodárska politika: financovanie, riadenie a monitorovanie
Správa:  Ulrike Müller (A8-0199/2019)
Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o financovaní, riadení a monitorovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky, ktorým sa zrušuje nariadenie (EÚ) č. 1306/2013
[COM(2018)0393 - C8-0247/2018 - 2018/0217(COD)]
Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka
21Termín***IvoteSpoločná poľnohospodárska politika – zmena SOT a ďalších nariadení
Správa:  Eric Andrieu (A8-0198/2019)
Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1308/2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami, nariadenie (EÚ) č. 1151/2012 o systémoch kvality pre poľnohospodárske výrobky a potraviny, nariadenie (EÚ) č. 251/2014 o vymedzení, opise, obchodnej úprave, označovaní a ochrane zemepisných označení aromatizovaných vínnych výrobkov, nariadenie (EÚ) č. 228/2013 o osobitných opatreniach v oblasti poľnohospodárstva v prospech najvzdialenejších regiónov Únie a nariadenie (EÚ) č. 229/2013 o osobitných opatreniach v oblasti poľnohospodárstva v prospech menších ostrovov v Egejskom mori
[COM(2018)0394 - C8-0246/2018 - 2018/0218(COD)]
Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka
17:00   Oznámenie výsledkov      
137 pointOznámenie výsledkov
34item on the agendapointRodová rovnosť v zahraničnej a bezpečnostnej politike EÚ
Ernest Urtasun (A9-0145/2020
  -Pozmeňujúce návrhy predložené spravodajcom, najmenej 71 poslancov EP, alternatívne návrhy uzneseníStreda, 14. októbra 2020, 13:00
  -Žiadosti o oddelené hlasovanie a hlasovanie po častiachPiatok, 16. októbra 2020, 12:00
19item on the agendapointSpoločná poľnohospodárska politika – podpora strategických plánov, ktoré majú zostaviť členské štáty a ktoré sú financované z EPZF a EPFRV
Peter Jahr (A8-0200/2019
  -Pozmeňujúce návrhy; zamietnutieStreda, 14. októbra 2020, 13:00
  -Žiadosti o oddelené hlasovanie a hlasovanie po častiachPondelok, 19. októbra 2020, 12:00
20item on the agendapointSpoločná poľnohospodárska politika: financovanie, riadenie a monitorovanie
Ulrike Müller (A8-0199/2019
  -Pozmeňujúce návrhy; zamietnutieStreda, 14. októbra 2020, 13:00
  -Žiadosti o oddelené hlasovanie a hlasovanie po častiachPondelok, 19. októbra 2020, 12:00
21item on the agendapointSpoločná poľnohospodárska politika – zmena SOT a ďalších nariadení
Eric Andrieu (A8-0198/2019
  -Pozmeňujúce návrhy; zamietnutieStreda, 14. októbra 2020, 13:00
  -Žiadosti o oddelené hlasovanie a hlasovanie po častiachPondelok, 19. októbra 2020, 12:00
Posledná úprava: 5. marca 2021Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia