Дневен ред
Брюксел
Сряда, 11 ноември 2020 г. - Петък, 13 ноември 2020 г. 227k
Cряда, 11 ноември 2020169kВерсия: Четвъртък, 12 ноември 2020, 11:26
 Точки от дневния ред
15:00 - 22:30   Разисквания
17:00 - 18:15   Гласуване
21:00   Обявяване на резултатите
 Време за изказвания
 Срокове

15:00 - 22:30   Разисквания       Време за изказвания
1  pointВъзобновяване на сесията и ред на работа
81 pointМногогодишна финансова рамка (включително собствени ресурси), механизъм за обвързаност с принципите на правовата държава и фонд за възстановяването на Европа
Изявления на Съвета и Комисията
[2020/2858(RSP)]
46 pointРезултатът от президентските избори в САЩ
Един кръг от изказвания на председателите на политическите групи
42 pointБорбата с тероризма и правото на свобода на изразяване и на образование
Изявления на Съвета и Комисията
[2020/2841(RSP)]
Един кръг от изказвания на председателите на политическите групи
22Срок pointОбщ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2021 година - всички раздели
Доклад:  Pierre Larrouturou, Olivier Chastel (A9-0206/2020)
Доклад относно позицията на Съвета по проекта за общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2021 година
[11072/1/2020 - C9-0314/2020 - 2020/1998(BUD)]
Комисия по бюджети
17:00 - 18:15   Гласуване      
36 voteЗабележка: Гласуването на измененията ще бъде разпределено във времето за гласуване в зависимост от броя на измененията
62 voteЕдинно и окончателно гласуване
45***IvoteВъвеждане на изключителни търговски мерки за страни и територии, участващи или свързани с процеса на стабилизиране и асоцииране, осъществяван от Европейския съюз
Доклад:  Emmanuel Maurel (A9-0175/2020)
Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1215/2009 на Съвета за въвеждане на изключителни търговски мерки за страни и територии, участващи или свързани с процеса на стабилизиране и асоцииране, осъществяван от Европейския съюз
[COM(2020)0135 - C9-0099/2020 - 2020/0051(COD)]
Комисия по международна търговия
48Срок voteВъзражение съгласно член 112: Генетично модифицирана царевица MON 87427 × MON 89034 × MIR162 × NK603 и генетично модифицирана царевица, съвместяваща две или три от единичните събития MON 87427, MON 89034, MIR162 и NK603
[2020/2836(RSP)]
B9-0346/2020
49Срок voteВъзражение съгласно член 112: Генетично модифицирана соя SYHT0H2 (SYN-ØØØH2-5)
[2020/2838(RSP)]
B9-0349/2020
50Срок voteВъзражение съгласно член 112: Генетично модифицирана царевица MON 87427 × MON 87460 × MON 89034 × MIR162 × NK603 и генетично модифицирана царевица, съвместяваща две, три или четири от единичните събития MON 87427, MON 87460, MON 89034, MIR162 и NK603
[2020/2837(RSP)]
B9-0347/2020
17***voteПротокол за прилагане на Споразумението за партньорство в областта на рибарството между ЕС и Сенегал
Препоръка:  Izaskun Bilbao Barandica (A9-0180/2020)
Препоръка относно проекта на решение на Съвета относно сключването, от името на Съюза, на Протокола за прилагане на Споразумението за партньорство в областта на устойчивото рибарство между Европейския съюз и Република Сенегал
[13484/2019 - C9-0178/2019 - 2019/0226(NLE)]
Комисия по рибно стопанство
16 voteПротокол за прилагане на Споразумението за партньорство в областта на рибарството между ЕС и Сенегал (резолюция)
Доклад:  Izaskun Bilbao Barandica (A9-0182/2020)
Доклад, съдържащ предложение за незаконодателна резолюция относно проекта на решение на Съвета относно сключването на Протокола за прилагане на Споразумението за партньорство в областта на устойчивото рибарство между Европейския съюз и Република Сенегал
[2019/0226M(NLE)]
Комисия по рибно стопанство
13***voteСпоразумение за партньорство в областта на устойчивото рибарство между ЕС и Сейшелите и изпълнителен протокол към него (2020 – 2026 г.)
Препоръка:  Caroline Roose (A9-0185/2020)
Доклад относно проекта за решение на Съвета относно сключването от името на Европейския съюз на Споразумението за партньорство в областта на устойчивото рибарство между Европейския съюз и Република Сейшели и на протокола за изпълнение към него (2020—2026 г.)
[05243/2020 - C9-0073/2020 - 2020/0002(NLE)]
Комисия по рибно стопанство
30***voteСпоразумение между ЕС и Китай: сътрудничество и закрила на географските указания
Препоръка:  Iuliu Winkler (A9-0199/2020)
Препоръка относно предложението за решение на Съвета за сключването на Споразумението за сътрудничество между Европейския съюз и правителството на Китайската народна република за закрила на географските указания
[08359/2020 - C9-0298/2020 - 2020/0089(NLE)]
Комисия по международна търговия
39 voteСпоразумение между ЕС и Китай: сътрудничество и закрила на географските указания (резолюция)
Доклад:  Iuliu Winkler (A9-0202/2020)
Доклад, съдържащ предложение за незаконодателна резолюция относно предложението за решение на Съвета за сключването на Споразумението за сътрудничество между Европейския съюз и правителството на Китайската народна република за закрила на географските указания
[2020/0089M(NLE)]
Комисия по международна търговия
32*voteОбща система на данъка върху добавената стойност: идентифициране на данъчно задължените лица в Северна Ирландия
Доклад:  Irene Tinagli (A9-0200/2020)
Доклад относно предложението за директива на Съвета за изменение на Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност по отношение на идентифицирането на данъчно задължените лица в Северна Ирландия
[COM(2020)0360 - C9-0279/2020 - 2020/0165(CNS)]
Комисия по икономически и парични въпроси
63 voteГласувания относно временни споразумения
12Срок***IvoteВъвеждане на пределни граници на риболовния капацитет за запаса от треска в източната част на Балтийско море, събирането на данни и мерките за контрол в Балтийско море и окончателно преустановяване на риболовните дейности на флотовете, извършващи риболов на треска в източната част на Балтийско море
Доклад:  Niclas Herbst (A9-0093/2020)
Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) 2016/1139 по отношение на въвеждането на пределни граници на риболовния капацитет за запаса от треска в източната част на Балтийско море, събирането на данни и мерките за контрол в Балтийско море, и на Регламент (ЕС) № 508/2014 по отношение на окончателното преустановяване на риболовните дейности на флотовете, извършващи риболов на треска в източната част на Балтийско море
[COM(2019)0564 - C9-0161/2019 - 2019/0246(COD)]
Комисия по рибно стопанство
20Срок***IvoteУкрепване на сътрудничеството между публичните служби по заетостта (ПСЗ)
Доклад:  Manuel Pizarro (A9-0128/2020)
Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Решение № 573/2014/ЕС за укрепване на сътрудничеството между публичните служби по заетостта (ПСЗ)
[COM(2019)0620 - C9-0117/2019 - 2019/0188(COD)]
Комисия по заетост и социални въпроси
21:00   Обявяване на резултатите      
15:00 - 22:30   Разисквания     item on the agenda
Съвет (включително отговорите)15'
Заместник-председател на Комисията/върховен представител (включително отговорите)10'
Комисия (включително отговорите)15'
Докладчици   (2x6') 12'
Докладчици по становище   (15x1') 15'
Членове на ЕП240'
PPE61'30S&D48'Renew33'ID26'Verts/ALE24'ECR21'30GUE/NGL14'30NI11'30
22item on the agendapointОбщ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2021 година - всички раздели
Pierre Larrouturou, Olivier Chastel (A9-0206/2020
  -ИзмененияЧетвъртък, 5 ноември 2020, 12:00
  -Искания за отделно и разделно гласуванеПетък, 6 ноември 2020, 12:00
48item on the agendapointВъзражение съгласно член 112: Генетично модифицирана царевица MON 87427 × MON 89034 × MIR162 × NK603 и генетично модифицирана царевица, съвместяваща две или три от единичните събития MON 87427, MON 89034, MIR162 и NK603
49item on the agendapointВъзражение съгласно член 112: Генетично модифицирана соя SYHT0H2 (SYN-ØØØH2-5)
50item on the agendapointВъзражение съгласно член 112: Генетично модифицирана царевица MON 87427 × MON 87460 × MON 89034 × MIR162 × NK603 и генетично модифицирана царевица, съвместяваща две, три или четири от единичните събития MON 87427, MON 87460, MON 89034, MIR162 и NK603
12item on the agendapointВъвеждане на пределни граници на риболовния капацитет за запаса от треска в източната част на Балтийско море, събирането на данни и мерките за контрол в Балтийско море и окончателно преустановяване на риболовните дейности на флотовете, извършващи риболов на треска в източната част на Балтийско море
Niclas Herbst (A9-0093/2020
  -Изменения; отхвърлянеCряда, 4 ноември 2020, 13:00
  -Искания за отделно и разделно гласуванеПетък, 6 ноември 2020, 12:00
20item on the agendapointУкрепване на сътрудничеството между публичните служби по заетостта (ПСЗ)
Manuel Pizarro (A9-0128/2020
  -Изменения; отхвърлянеCряда, 4 ноември 2020, 13:00
  -Искания за отделно и разделно гласуванеПетък, 6 ноември 2020, 12:00
Последно осъвременяване: 12 ноември 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност