Ημερήσια διάταξη
Βρυξέλλες
Τετάρτη 11 Νοεμβρίου 2020 - Παρασκευή 13 Νοεμβρίου 2020 228k
Τετάρτη 11 Νοεμβρίου 2020163kΈκδοση: Πέμπτη 12 Νοεμβρίου 2020, 12:10
 σημεία της ημερήσιας διάταξης
15:00 - 22:30   Συζητήσεις
17:00 - 18:15   Ψηφοφορία
21:00   Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων
 Χρόνος αγόρευσης
 Προθεσμίες κατάθεσης

15:00 - 22:30   Συζητήσεις       Χρόνος αγόρευσης
1  pointΕπανάληψη της συνόδου και διάταξη των εργασιών
81 pointΠολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (συμπεριλαμβανομένων των ιδίων πόρων), μηχανισμός αιρεσιμότητας σχετικά με το κράτος δικαίου και Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης
Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής
[2020/2858(RSP)]
46 pointΤο αποτέλεσμα των προεδρικών εκλογών στις ΗΠΑ
Ένας (1) γύρος ομιλητών από τις πολιτικές ομάδες
42 pointΗ καταπολέμηση της τρομοκρατίας και το δικαίωμα στην ελευθερία της έκφρασης και στην εκπαίδευση
Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής
[2020/2841(RSP)]
Ένας (1) γύρος ομιλητών από τις πολιτικές ομάδες
22Προθεσμία pointΓενικός προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2021 - όλα τα τμήματα
Έκθεση:  Pierre Larrouturou, Olivier Chastel (A9-0206/2020)
Έκθεση σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου επί του σχεδίου γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2021
[11072/1/2020 - C9-0314/2020 - 2020/1998(BUD)]
Επιτροπή Προϋπολογισμών
17:00 - 18:15   Ψηφοφορία      
36 voteΠαρατήρηση: Οι ψηφοφορίες θα καταμεριστούν σε διάφορες ώρες ψηφοφοριών αναλόγως του αριθμού των τροπολογιών
62 voteΜοναδικές και τελικές ψηφοφορίες
45***IvoteΕισαγωγή εκτάκτων εμπορικών μέτρων για χώρες και εδάφη που συμμετέχουν ή συνδέονται με τη διαδικασία σταθεροποίησης και σύνδεσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Έκθεση:  Emmanuel Maurel (A9-0175/2020)
Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1215/2009 του Συμβουλίου, για την εισαγωγή εκτάκτων εμπορικών μέτρων για χώρες και εδάφη που συμμετέχουν ή συνδέονται με τη διαδικασία σταθεροποίησης και σύνδεσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης
[COM(2020)0135 - C9-0099/2020 - 2020/0051(COD)]
Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου
48Προθεσμία voteΑντίρρηση σύμφωνα με το άρθρο 112 του Κανονισμού: Γενετικώς τροποποιημένος αραβόσιτος MON 87427 × MON 89034 × MIR162 × NK603 και γενετικώς τροποποιημένος αραβόσιτος που συνδυάζει δύο ή τρία από τα μονά συμβάντα MON 87427, MON 89034, MIR162 και NK603
[2020/2836(RSP)]
B9-0346/2020
49Προθεσμία voteΑντίρρηση σύμφωνα με το άρθρο 112 του Κανονισμού: Γενετικώς τροποποιημένη σόγια SYHT0H2 (SYN-ØØØH2-5)
[2020/2838(RSP)]
B9-0349/2020
50Προθεσμία voteΑντίρρηση σύμφωνα με το άρθρο 112 του Κανονισμού: Γενετικώς τροποποιημένος αραβόσιτος MON 87427 × MON 87460 × MON 89034 × MIR162 × NK603 και γενετικώς τροποποιημένος αραβόσιτος που συνδυάζει δύο, τρία ή τέσσερα από τα μονά συμβάντα MON 87427, MON 87460, MON 89034, MIR162 και NK603
[2020/2837(RSP)]
B9-0347/2020
17***voteΣυμφωνία σύμπραξης ΕΕ/Σενεγάλης στον τομέα της βιώσιμης αλιείας: εφαρμογή της συμφωνίας. Πρωτόκολλο
Σύσταση:  Izaskun Bilbao Barandica (A9-0180/2020)
Σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ένωσης, του πρωτοκόλλου σχετικά με την εφαρμογή της συμφωνίας σύμπραξης στον τομέα της βιώσιμης αλιείας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Σενεγάλης
[13484/2019 - C9-0178/2019 - 2019/0226(NLE)]
Επιτροπή Αλιείας
16 voteΣυμφωνία σύμπραξης ΕΕ/Σενεγάλης στον τομέα βιώσιμης της αλιείας: εφαρμογή της συμφωνίας. Πρωτόκολλο (Ψήφισμα)
Έκθεση:  Izaskun Bilbao Barandica (A9-0182/2020)
Έκθεση που περιέχει πρόταση μη νομοθετικού ψηφίσματος σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη του πρωτοκόλλου σχετικά με την εφαρμογή της συμφωνίας σύμπραξης στον τομέα της βιώσιμης αλιείας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Σενεγάλης
[2019/0226M(NLE)]
Επιτροπή Αλιείας
13***voteΣυμφωνία σύμπραξης ΕΕ/Σεϋχελλών στον τομέα της βιώσιμης αλιείας και εφαρμογή της συμφωνίας. Πρωτόκολλο (2020-2026)
Σύσταση:  Caroline Roose (A9-0185/2020)
Σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της συμφωνίας σύμπραξης στον τομέα της βιώσιμης αλιείας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας των Σεϋχελλών και του πρωτοκόλλου εφαρμογής της (2020-2026)
[05243/2020 - C9-0073/2020 - 2020/0002(NLE)]
Επιτροπή Αλιείας
30***voteΣυμφωνία ΕΕ/Κίνας: συνεργασία όσον αφορά τις γεωγραφικές ενδείξεις και την προστασία των ενδείξεων αυτών
Σύσταση:  Iuliu Winkler (A9-0199/2020)
Σύσταση σχετικά με την πρόταση σχεδίου απόφασης του Συμβουλίου που αφορά τη σύναψη της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της κυβέρνησης της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας για τη συνεργασία όσον αφορά τις γεωγραφικές ενδείξεις και την προστασία των ενδείξεων αυτών
[08359/2020 - C9-0298/2020 - 2020/0089(NLE)]
Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου
39 voteΣυμφωνία ΕΕ/Κίνας: συνεργασία όσον αφορά τις γεωγραφικές ενδείξεις και την προστασία των ενδείξεων αυτών (Ψήφισμα)
Έκθεση:  Iuliu Winkler (A9-0202/2020)
Έκθεση που περιέχει πρόταση μη νομοθετικού ψηφίσματος σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη σύναψη της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της κυβέρνησης της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας για τη συνεργασία όσον αφορά τις γεωγραφικές ενδείξεις και την προστασία των ενδείξεων αυτών
[2020/0089M(NLE)]
Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου
32*voteΚοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας: χορήγηση αριθμού φορολογικού μητρώου των υποκειμένων στον φόρο στη Βόρεια Ιρλανδία
Έκθεση:  Irene Tinagli (A9-0200/2020)
Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/112/ΕΚ σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας όσον αφορά τη χορήγηση αριθμού φορολογικού μητρώου των υποκειμένων στον φόρο στη Βόρεια Ιρλανδία
[COM(2020)0360 - C9-0279/2020 - 2020/0165(CNS)]
Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής
63 voteΨηφοφορίες επί προσωρινών συμφωνιών
12Προθεσμία***IvoteΘέσπιση ορίων αλιευτικής ικανότητας για τον γάδο της Ανατολικής Βαλτικής, συλλογή δεδομένων και μέτρα ελέγχου στη Βαλτική Θάλασσα και οριστική παύση για τους στόλους που αλιεύουν γάδο της Ανατολικής Βαλτικής Θάλασσας
Έκθεση:  Niclas Herbst (A9-0093/2020)
Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1139 όσον αφορά τη θέσπιση ορίων αλιευτικής ικανότητας για τον γάδο της Ανατολικής Βαλτικής, τη συλλογή δεδομένων και τα μέτρα ελέγχου στη Βαλτική Θάλασσα και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 508/2014 όσον αφορά την οριστική παύση για τους στόλους που αλιεύουν γάδο της Ανατολικής Βαλτικής Θάλασσας
[COM(2019)0564 - C9-0161/2019 - 2019/0246(COD)]
Επιτροπή Αλιείας
20Προθεσμία***IvoteΕνισχυμένη συνεργασία των δημόσιων υπηρεσιών απασχόλησης (ΔΥΑ)
Έκθεση:  Manuel Pizarro (A9-0128/2020)
Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 573/2014/ΕΕ σχετικά με την ενισχυμένη συνεργασία των δημόσιων υπηρεσιών απασχόλησης (ΔΥΑ)
[COM(2019)0620 - C9-0117/2019 - 2019/0188(COD)]
Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων
21:00   Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων      
15:00 - 22:30   Συζητήσεις     item on the agenda
Συμβούλιο (συμπεριλαμβανομένων των απαντήσεων)15'
Αντιπρόεδρος της Επιτροπής/Ύπατος Εκπρόσωπος (συμπεριλαμβανομένων των απαντήσεων)10'
Επιτροπή (συμπεριλαμβανομένων των απαντήσεων)15'
Εισηγητές   (2x6') 12'
Συντάκτες γνωμοδότησης   (15x1') 15'
Βουλευτές240'
PPE61'30S&D48'Renew33'ID26'Verts/ALE24'ECR21'30GUE/NGL14'30NI11'30
22item on the agendapointΓενικός προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2021 - όλα τα τμήματα
Pierre Larrouturou, Olivier Chastel (A9-0206/2020
  -ΤροπολογίεςΠέμπτη 5 Νοεμβρίου 2020, 12:00
  -Αιτήματα για χωριστές ψηφοφορίες και ψηφοφορίες κατά τμήματαΠαρασκευή 6 Νοεμβρίου 2020, 12:00
48item on the agendapointΑντίρρηση σύμφωνα με το άρθρο 112 του Κανονισμού: Γενετικώς τροποποιημένος αραβόσιτος MON 87427 × MON 89034 × MIR162 × NK603 και γενετικώς τροποποιημένος αραβόσιτος που συνδυάζει δύο ή τρία από τα μονά συμβάντα MON 87427, MON 89034, MIR162 και NK603
49item on the agendapointΑντίρρηση σύμφωνα με το άρθρο 112 του Κανονισμού: Γενετικώς τροποποιημένη σόγια SYHT0H2 (SYN-ØØØH2-5)
50item on the agendapointΑντίρρηση σύμφωνα με το άρθρο 112 του Κανονισμού: Γενετικώς τροποποιημένος αραβόσιτος MON 87427 × MON 87460 × MON 89034 × MIR162 × NK603 και γενετικώς τροποποιημένος αραβόσιτος που συνδυάζει δύο, τρία ή τέσσερα από τα μονά συμβάντα MON 87427, MON 87460, MON 89034, MIR162 και NK603
12item on the agendapointΘέσπιση ορίων αλιευτικής ικανότητας για τον γάδο της Ανατολικής Βαλτικής, συλλογή δεδομένων και μέτρα ελέγχου στη Βαλτική Θάλασσα και οριστική παύση για τους στόλους που αλιεύουν γάδο της Ανατολικής Βαλτικής Θάλασσας
Niclas Herbst (A9-0093/2020
  -Τροπολογίες· απόρριψηΤετάρτη 4 Νοεμβρίου 2020, 13:00
  -Αιτήματα για χωριστές ψηφοφορίες και ψηφοφορίες κατά τμήματαΠαρασκευή 6 Νοεμβρίου 2020, 12:00
20item on the agendapointΕνισχυμένη συνεργασία των δημόσιων υπηρεσιών απασχόλησης (ΔΥΑ)
Manuel Pizarro (A9-0128/2020
  -Τροπολογίες· απόρριψηΤετάρτη 4 Νοεμβρίου 2020, 13:00
  -Αιτήματα για χωριστές ψηφοφορίες και ψηφοφορίες κατά τμήματαΠαρασκευή 6 Νοεμβρίου 2020, 12:00
Τελευταία ενημέρωση: 12 Νοεμβρίου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου