Darba kārtība
Brisele
Trešdiena, 2020. gada 11. novembris - Piektdiena, 2020. gada 13. novembris 206k
Trešdiena, 2020. gada 11. novembris165kVersija: Ceturtdiena, 2020. gada 12. novembris, 10:59
 Darba kārtības punkti
15:00 - 22:30   Debates
17:00 - 18:15   Balsošana
21:00   Rezultātu paziņošana
 Uzstāšanās laiks
 Termiņi

15:00 - 22:30   Debates       Uzstāšanās laiks
1  pointSesijas atsākšana un darba kārtība
81 pointDaudzgadu finanšu shēma (tostarp pašu resursi), nosacītības mehānisms tiesiskuma jomā un Eiropas Atveseļošanas fonds
Padomes un Komisijas paziņojumi
[2020/2858(RSP)]
46 pointASV prezidenta vēlēšanu rezultāti
Viena politisko grupu pārstāvju uzstāšanās kārta
42 pointTerorisma apkarošana un tiesības uz vārda un izglītības brīvību
Padomes un Komisijas paziņojumi
[2020/2841(RSP)]
Viena politisko grupu pārstāvju uzstāšanās kārta
22Termiņi pointEiropas Savienības 2021. finanšu gada vispārējais budžets — visas iedaļas
Ziņojums:  Pierre Larrouturou, Olivier Chastel (A9-0206/2020)
Ziņojums par Padomes nostāju attiecībā uz Eiropas Savienības 2021. finanšu gada vispārējā budžeta projektu
[11072/1/2020 - C9-0314/2020 - 2020/1998(BUD)]
Budžeta komiteja
17:00 - 18:15   Balsošana      
36 votePiezīme: balsošana tiks sadalīta vairākās daļās atkarībā no grozījumu skaita.
62 voteViens balsojums un galīgā balsošana
45***IvotePriekšlikums, ar ko ievieš ārkārtas tirdzniecības pasākumus tām valstīm un teritorijām, kas piedalās vai ir saistītas ar Eiropas Savienības asociācijas un stabilizācijas procesu
Ziņojums:  Emmanuel Maurel (A9-0175/2020)
Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru groza Padomes Regulu (EK) Nr. 1215/2009, ar ko ievieš ārkārtas tirdzniecības pasākumus tām valstīm un teritorijām, kas piedalās vai ir saistītas ar Eiropas Savienības asociācijas un stabilizācijas procesu
[COM(2020)0135 - C9-0099/2020 - 2020/0051(COD)]
Starptautiskās tirdzniecības komiteja
48Termiņi voteIebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 112. pantu: ģenētiski modificēta kukurūza MON 87427 × MON 89034 × MIR162 × NK603 un ģenētiski modificēta kukurūza, kurā kombinēti divi vai trīs no vienkāršiem transformācijas notikumiem MON 87427, MON 89034, MIR162 un NK603
[2020/2836(RSP)]
B9-0346/2020
49Termiņi voteIebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 112. pantu: ģenētiski modificētas sojas pupas SYHT0H2 (SYN-ØØØH2-5)
[2020/2838(RSP)]
B9-0349/2020
50Termiņi voteIebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 112. pantu: ģenētiski modificēta kukurūza MON 87427 × MON 87460 × MON 89034 × MIR162 × NK603 un ģenētiski modificēta kukurūza, kurā kombinēti divi, trīs vai četri no vienkāršiem transformācijas notikumiem MON 87427, MON 87460, MON 89034, MIR162 un NK603
[2020/2837(RSP)]
B9-0347/2020
17***voteES un Senegālas Zivsaimniecības partnerattiecību nolīgums: nolīguma īstenošana. Protokols
Ieteikums:  Izaskun Bilbao Barandica (A9-0180/2020)
Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu protokolu, ar kuru īsteno Partnerattiecību nolīgumu ilgtspējīgas zivsaimniecības nozarē starp Eiropas Savienību un Senegālas Republiku
[13484/2019 - C9-0178/2019 - 2019/0226(NLE)]
Zivsaimniecības komiteja
16 voteES un Senegālas Zivsaimniecības partnerattiecību nolīgums: nolīguma īstenošana. Protokols (rezolūcija)
Ziņojums:  Izaskun Bilbao Barandica (A9-0182/2020)
Ziņojums ar nenormatīvas rezolūcijas priekšlikumu par projektu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu protokolu, ar kuru īsteno Partnerattiecību nolīgumu ilgtspējīgas zivsaimniecības nozarē starp Eiropas Savienību un Senegālas Republiku

[2019/0226M(NLE)]
Zivsaimniecības komiteja
13***voteES un Seišelu Ilgtspējīgas zivsaimniecības partnerattiecību nolīgums un tā īstenošana. Protokols (2020–2026)
Ieteikums:  Caroline Roose (A9-0185/2020)
Ziņojums par projektu Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu Ilgtspējīgas zivsaimniecības partnerattiecību nolīgumu starp Eiropas Savienību un Seišelu Republiku un tā īstenošanas protokolu (2020–2026)
[05243/2020 - C9-0073/2020 - 2020/0002(NLE)]
Zivsaimniecības komiteja
30***voteES un Ķīnas Nolīgums: sadarbība ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu jomā un to aizsardzība
Ieteikums:  Iuliu Winkler (A9-0199/2020)
Ieteikums par priekšlikumu Padomes lēmuma projektam par to, lai noslēgtu nolīgumu starp Eiropas Savienību un Ķīnas Tautas Republikas valdību par sadarbību ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu jomā un to aizsardzību
[08359/2020 - C9-0298/2020 - 2020/0089(NLE)]
Starptautiskās tirdzniecības komiteja
39 voteES un Ķīnas Nolīgums: sadarbība ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu jomā un to aizsardzība (rezolūcija)
Ziņojums:  Iuliu Winkler (A9-0202/2020)
Ziņojums ar nenormatīvas rezolūcijas priekšlikumu par priekšlikumu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu nolīgumu starp Eiropas Savienību un Ķīnas Tautas Republikas valdību par sadarbību ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu jomā un to aizsardzību
[2020/0089M(NLE)]
Starptautiskās tirdzniecības komiteja
32*voteKopējā pievienotās vērtības nodokļa sistēma: nodokļu maksātāju identifikācija Ziemeļīrijā
Ziņojums:  Irene Tinagli (A9-0200/2020)
Ziņojums par piekšlikumu Padomes direktīvai, ar ko Direktīvu 2006/112/EK par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu groza attiecībā uz nodokļu maksātāju identifikāciju Ziemeļīrijā
[COM(2020)0360 - C9-0279/2020 - 2020/0165(CNS)]
Ekonomikas un monetārā komiteja
63 voteBalsošana par provizorisku vienošanos noslēgšanu
12Termiņi***IvoteBaltijas jūras austrumdaļas krājuma mencas zvejas kapacitātes limitu ieviešana, ar Baltijas jūru saistītu datu vākšana un kontroles pasākumi un zvejas darbību izbeigšana Baltijas jūras austrumdaļas krājuma mencu zvejojošās flotēs
Ziņojums:  Niclas Herbst (A9-0093/2020)
Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru attiecībā uz Baltijas jūras austrumdaļas krājuma mencas zvejas kapacitātes limitu ieviešanu un ar Baltijas jūru saistītu datu vākšanu un kontroles pasākumiem groza Regulu (ES) 2016/1139 un attiecībā uz zvejas darbību izbeigšanu Baltijas jūras austrumdaļas krājuma mencu zvejojošās flotēs groza Regulu (ES) Nr. 508/2014
[COM(2019)0564 - C9-0161/2019 - 2019/0246(COD)]
Zivsaimniecības komiteja
20Termiņi***IvoteCiešāka sadarbība starp valstu nodarbinātības dienestiem (VND)
Ziņojums:  Manuel Pizarro (A9-0128/2020)
Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam, ar ko groza Lēmumu Nr. 573/2014/ES par ciešāku sadarbību starp valstu nodarbinātības dienestiem (VND)
[COM(2019)0620 - C9-0117/2019 - 2019/0188(COD)]
Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja
21:00   Rezultātu paziņošana      
15:00 - 22:30   Debates     item on the agenda
Padome (ieskaitot atbildes)15'
Komisijas priekšsēdētājas vietnieks / Augstais pārstāvis (ieskaitot atbildes)10'
Komisija (ieskaitot atbildes)15'
Referenti   (2x6') 12'
Atzinumu sagatavotāji   (15x1') 15'
Deputāti 240'
PPE61'30S&D48'Renew33'ID26'Verts/ALE24'ECR21'30GUE/NGL14'30NI11'30
22item on the agendapointEiropas Savienības 2021. finanšu gada vispārējais budžets — visas iedaļas
Pierre Larrouturou, Olivier Chastel (A9-0206/2020
  -GrozījumiCeturtdiena, 2020. gada 5. novembris, 12:00
  -Pieprasījumi balsot atsevišķi un pa daļāmPiektdiena, 2020. gada 6. novembris, 12:00
48item on the agendapointIebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 112. pantu: ģenētiski modificēta kukurūza MON 87427 × MON 89034 × MIR162 × NK603 un ģenētiski modificēta kukurūza, kurā kombinēti divi vai trīs no vienkāršiem transformācijas notikumiem MON 87427, MON 89034, MIR162 un NK603
49item on the agendapointIebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 112. pantu: ģenētiski modificētas sojas pupas SYHT0H2 (SYN-ØØØH2-5)
50item on the agendapointIebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 112. pantu: ģenētiski modificēta kukurūza MON 87427 × MON 87460 × MON 89034 × MIR162 × NK603 un ģenētiski modificēta kukurūza, kurā kombinēti divi, trīs vai četri no vienkāršiem transformācijas notikumiem MON 87427, MON 87460, MON 89034, MIR162 un NK603
12item on the agendapointBaltijas jūras austrumdaļas krājuma mencas zvejas kapacitātes limitu ieviešana, ar Baltijas jūru saistītu datu vākšana un kontroles pasākumi un zvejas darbību izbeigšana Baltijas jūras austrumdaļas krājuma mencu zvejojošās flotēs
Niclas Herbst (A9-0093/2020
  -Grozījumi; noraidīšanaTrešdiena, 2020. gada 4. novembris, 13:00
  -Pieprasījumi balsot atsevišķi un pa daļāmPiektdiena, 2020. gada 6. novembris, 12:00
20item on the agendapointCiešāka sadarbība starp valstu nodarbinātības dienestiem (VND)
Manuel Pizarro (A9-0128/2020
  -Grozījumi; noraidīšanaTrešdiena, 2020. gada 4. novembris, 13:00
  -Pieprasījumi balsot atsevišķi un pa daļāmPiektdiena, 2020. gada 6. novembris, 12:00
Pēdējā atjaunošana: 2020. gada 12. novembrisJuridisks paziņojums - Privātuma politika