Porządek obrad
Bruksela
Środa, 11 listopada 2020 r. - Piątek, 13 listopada 2020 r. 211k
Środa, 11 listopada 2020172kWersja: Czwartek, 12 listopada 2020, 11:37
 Punkty porządku dziennego
15:00 - 22:30   Debaty
17:00 - 18:15   Głosowanie
21:00   Ogłoszenie wyników
 Czas wystąpień
 Terminy

15:00 - 22:30   Debaty       Czas wystąpień
1  pointWznowienie sesji i porządek prac
81 pointWieloletnie ramy finansowe (w tym zasoby własne), mechanizm warunkowości w zakresie praworządności oraz Europejski Fundusz Odbudowy
Oświadczenia Rady i Komisji
[2020/2858(RSP)]
46 pointWynik wyborów prezydenckich w USA
Tura wystąpień przedstawicieli grup politycznych
42 pointWalka z terroryzmem oraz prawo do wolności wypowiedzi i do edukacji
Oświadczenia Rady i Komisji
[2020/2841(RSP)]
Tura wystąpień przedstawicieli grup politycznych
22Termin pointBudżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2021 – wszystkie sekcje
Sprawozdanie:  Pierre Larrouturou, Olivier Chastel (A9-0206/2020)
Sprawozdanie dotyczące stanowiska Rady w sprawie projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2021
[11072/1/2020 - C9-0314/2020 - 2020/1998(BUD)]
Komisja Budżetowa
17:00 - 18:15   Głosowanie      
36 voteUwaga: Głosowanie zostanie podzielone na części w zależności od liczby poprawek
62 vote Głosowania pojedyncze i końcowe
45***IvoteWprowadzenie nadzwyczajnych środków handlowych dla krajów i terytoriów uczestniczących lub powiązanych z procesem stabilizacji i stowarzyszania Unii Europejskiej
Sprawozdanie:  Emmanuel Maurel (A9-0175/2020)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1215/2009 wprowadzające nadzwyczajne środki handlowe dla krajów i terytoriów uczestniczących lub powiązanych z procesem stabilizacji i stowarzyszania Unii Europejskiej
[COM(2020)0135 - C9-0099/2020 - 2020/0051(COD)]
Komisja Handlu Międzynarodowego
48Termin voteSprzeciw na podstawie art. 112 Regulaminu: genetycznie zmodyfikowana kukurydza MON 87427 × MON 89034 × MIR162 × NK603 oraz genetycznie zmodyfikowana kukurydza łącząca dwie, trzy lub cztery modyfikacje MON 87427, MON 89034, MIR162 i NK603
[2020/2836(RSP)]
B9-0346/2020
49Termin voteSprzeciw na podstawie art. 112 Regulaminu: genetycznie zmodyfikowana soja SYHT0H2 (SYN-ØØØH2-5)
[2020/2838(RSP)]
B9-0349/2020
50Termin voteSprzeciw na podstawie art. 112 Regulaminu: genetycznie zmodyfikowana kukurydza MON 87427 × MON 87460 × MON 89034 × MIR162 × NK603 oraz genetycznie zmodyfikowana kukurydza łącząca dwie, trzy lub cztery modyfikacje MON 87427, MON 87460, MON 89034, MIR162 i NK603
[2020/2837(RSP)]
B9-0347/2020
17***voteUmowa o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów między EU a Senegalem: protokół wykonawczy
Zalecenie:  Izaskun Bilbao Barandica (A9-0180/2020)
Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady dotyczącej zawarcia w imieniu Unii protokołu wykonawczego do Umowy o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów między Unią Europejską a Republiką Senegalu
[13484/2019 - C9-0178/2019 - 2019/0226(NLE)]
Komisja Rybołówstwa
16 voteUmowa o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów między EU a Senegalem: protokół wykonawczy (rezolucja)
Sprawozdanie:  Izaskun Bilbao Barandica (A9-0182/2020)
Sprawozdanie zawierające projekt rezolucji nieustawodawczej w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia protokołu wykonawczego do Umowy o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów między Unią Europejską a Republiką Senegalu
[2019/0226M(NLE)]
Komisja Rybołówstwa
13***voteUmowa o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów między UE a Seszelami oraz protokół wykonawczy do tej umowy (na lata 2020–2026)
Zalecenie:  Caroline Roose (A9-0185/2020)
Sprawozdanie w sprawie projektu decyzji Rady dotyczącej zawarcia w imieniu Unii Europejskiej umowy o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów między Unią Europejską a Republiką Seszeli oraz protokołu wykonawczego do tej umowy (na lata 2020–2026)
[05243/2020 - C9-0073/2020 - 2020/0002(NLE)]
Komisja Rybołówstwa
30***voteUmowa między UE a Chinami: współpraca w zakresie oznaczeń geograficznych i ich ochrony
Zalecenie:  Iuliu Winkler (A9-0199/2020)
Zalecenie w sprawie wniosku dotyczącego projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia Umowy między Unią Europejską a rządem Chińskiej Republiki Ludowej w sprawie współpracy w zakresie oznaczeń geograficznych i ich ochrony
[08359/2020 - C9-0298/2020 - 2020/0089(NLE)]
Komisja Handlu Międzynarodowego
39 voteUmowa między UE a Chinami: współpraca w zakresie oznaczeń geograficznych i ich ochrony (rezolucja)
Sprawozdanie:  Iuliu Winkler (A9-0202/2020)
Sprawozdanie zawierające projekt rezolucji nieustawodawczej w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie zawarcia Umowy między Unią Europejską a rządem Chińskiej Republiki Ludowej w sprawie współpracy w zakresie oznaczeń geograficznych i ich ochrony
[2020/0089M(NLE)]
Komisja Handlu Międzynarodowego
32*voteWspólny system podatku od wartości dodanej: identyfikacja podatników w Irlandii Północnej
Sprawozdanie:  Irene Tinagli (A9-0200/2020)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Rady zmieniającej dyrektywę 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej w zakresie identyfikacji podatników w Irlandii Północnej
[COM(2020)0360 - C9-0279/2020 - 2020/0165(CNS)]
Komisja Gospodarcza i Monetarna
63 voteGłosowanie nad wstępnymi porozumieniami
12Termin***IvoteWprowadzenie pułapów zdolności połowowej w odniesieniu do dorsza atlantyckiego ze wschodniej części Morza Bałtyckiego, gromadzenie danych i środki kontroli na Morzu Bałtyckim oraz trwałe zaprzestanie działalności połowowej flot poławiających dorsza atlantyckiego ze wschodniej części Morza Bałtyckiego
Sprawozdanie:  Niclas Herbst (A9-0093/2020)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) 2016/1139 w zakresie wprowadzenia pułapów zdolności połowowej w odniesieniu do dorsza atlantyckiego ze wschodniej części Morza Bałtyckiego, gromadzenia danych i środków kontroli na Morzu Bałtyckim oraz zmieniające rozporządzenie (UE) nr 508/2014 w odniesieniu do trwałego zaprzestania działalności połowowej flot poławiających dorsza atlantyckiego ze wschodniej części Morza Bałtyckiego
[COM(2019)0564 - C9-0161/2019 - 2019/0246(COD)]
Komisja Rybołówstwa
20Termin***IvoteWzmocniona współpraca między publicznymi służbami zatrudnienia
Sprawozdanie:  Manuel Pizarro (A9-0128/2020)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej decyzję nr 573/2014/UE w sprawie wzmocnionej współpracy między publicznymi służbami zatrudnienia
[COM(2019)0620 - C9-0117/2019 - 2019/0188(COD)]
Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych
21:00   Ogłoszenie wyników      
15:00 - 22:30   Debaty     item on the agenda
Rada (łącznie z odpowiedziami)15'
Wiceprzewodniczący Komisji / Wysoki Przedstawiciel (łącznie z odpowiedziami)10'
Komisja Europejska (łącznie z odpowiedziami)15'
Sprawozdawcy   (2x6') 12'
Sprawozdawcy komisji opiniodawczych   (15x1') 15'
Posłowie240'
PPE61'30S&D48'Renew33'ID26'Verts/ALE24'ECR21'30GUE/NGL14'30NI11'30
22item on the agendapointBudżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2021 – wszystkie sekcje
Pierre Larrouturou, Olivier Chastel (A9-0206/2020
  -PoprawkiCzwartek, 5 listopada 2020, 12:00
  -Wnioski o głosowanie podzielone i odrębnePiątek, 6 listopada 2020, 12:00
48item on the agendapointSprzeciw na podstawie art. 112 Regulaminu: genetycznie zmodyfikowana kukurydza MON 87427 × MON 89034 × MIR162 × NK603 oraz genetycznie zmodyfikowana kukurydza łącząca dwie, trzy lub cztery modyfikacje MON 87427, MON 89034, MIR162 i NK603
49item on the agendapointSprzeciw na podstawie art. 112 Regulaminu: genetycznie zmodyfikowana soja SYHT0H2 (SYN-ØØØH2-5)
50item on the agendapointSprzeciw na podstawie art. 112 Regulaminu: genetycznie zmodyfikowana kukurydza MON 87427 × MON 87460 × MON 89034 × MIR162 × NK603 oraz genetycznie zmodyfikowana kukurydza łącząca dwie, trzy lub cztery modyfikacje MON 87427, MON 87460, MON 89034, MIR162 i NK603
12item on the agendapointWprowadzenie pułapów zdolności połowowej w odniesieniu do dorsza atlantyckiego ze wschodniej części Morza Bałtyckiego, gromadzenie danych i środki kontroli na Morzu Bałtyckim oraz trwałe zaprzestanie działalności połowowej flot poławiających dorsza atlantyckiego ze wschodniej części Morza Bałtyckiego
Niclas Herbst (A9-0093/2020
  -Poprawki; odrzucenieŚroda, 4 listopada 2020, 13:00
  -Wnioski o głosowanie podzielone i odrębnePiątek, 6 listopada 2020, 12:00
20item on the agendapointWzmocniona współpraca między publicznymi służbami zatrudnienia
Manuel Pizarro (A9-0128/2020
  -Poprawki; odrzucenieŚroda, 4 listopada 2020, 13:00
  -Wnioski o głosowanie podzielone i odrębnePiątek, 6 listopada 2020, 12:00
Ostatnia aktualizacja: 12 listopada 2020Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności