Program
Brusel
Streda, 11. novembra 2020 - Piatok, 13. novembra 2020 211k
Streda, 11. novembra 2020172kVerzia: Štvrtok, 12. novembra 2020, 11:51
 Body programu
15:00 - 22:30   Rozpravy
17:00 - 18:15   Hlasovanie
21:00   Oznámenie výsledkov
 Rečnícky čas
 Lehoty

15:00 - 22:30   Rozpravy       Rečnícky čas
1  pointPokračovanie schôdze a program práce
81 pointViacročný finančný rámec (vrátane vlastných zdrojov), mechanizmus podmienenosti právneho štátu a Európsky fond obnovy
Vyhlásenia Rady a Komisie
[2020/2858(RSP)]
46 pointVýsledok prezidentských volieb v USA
Kolo vystúpení rečníkov z politických skupín
42 pointBoj proti terorizmu a právo na slobodu prejavu a na vzdelanie
Vyhlásenia Rady a Komisie
[2020/2841(RSP)]
Kolo vystúpení rečníkov z politických skupín
22Termín pointVšeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2021 – všetky oddiely
Správa:  Pierre Larrouturou, Olivier Chastel (A9-0206/2020)
Správa o pozícii Rady k návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2021
[11072/1/2020 - C9-0314/2020 - 2020/1998(BUD)]
Výbor pre rozpočet
17:00 - 18:15   Hlasovanie      
36 votePoznámka: Hlasy budú rozdelené podľa jednotlivých hlasovaní v závislosti od počtu pozmeňujúcich návrhov
62 voteJediné a záverečné hlasovanie
45***IvoteZavedenie výnimočných obchodných opatrení pre krajiny a územia zúčastňujúce sa na procese stabilizácie a pristúpenia k Európskej únii
Správa:  Emmanuel Maurel (A9-0175/2020)
Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 1215/2009, ktorým sa zavádzajú výnimočné obchodné opatrenia pre krajiny a územia zúčastňujúce sa na procese stabilizácie a pristúpenia k Európskej únii
[COM(2020)0135 - C9-0099/2020 - 2020/0051(COD)]
Výbor pre medzinárodný obchod
48Termín voteNámietka podľa článku 112: Geneticky modifikovaná kukurica MON 87427 × MON 89034 × MIR162 × NK603 a geneticky modifikovaná kukurica obsahujúca kombináciu dvoch alebo troch genetických modifikácií MON 87427, MON 89034, MIR162 and NK603
[2020/2836(RSP)]
B9-0346/2020
49Termín voteNámietka podľa článku 112: Geneticky modifikovaná sója SYHT0H2 (SYN-ØØØH2-5)
[2020/2838(RSP)]
B9-0349/2020
50Termín voteNámietka podľa článku 112: Geneticky modifikovaná kukurica MON 87427 × MON 87460 × MON 89034 × MIR162 × NK603 a geneticky modifikovaná kukurica obsahujúca kombináciu dvoch, troch alebo štyroch genetických modifikácií MON 87427, MON 87460, MON 89034, MIR162 and NK603
[2020/2837(RSP)]
B9-0347/2020
17***voteDohoda o partnerstve v odvetví rybolovu medzi Senegalskou republikou a EÚ: vykonávanie dohody. Protokol
Odporúčanie:  Izaskun Bilbao Barandica (A9-0180/2020)
Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Protokolu, ktorým sa vykonáva Dohoda o partnerstve v oblasti udržateľného rybolovu medzi Európskou úniou a Senegalskou republikou, v mene Únie
[13484/2019 - C9-0178/2019 - 2019/0226(NLE)]
Výbor pre rybárstvo
16 voteDohoda o partnerstve v odvetví rybolovu medzi Senegalskou republikou a Európskou úniou: vykonávanie dohody. Protokol (uznesenie)
Správa:  Izaskun Bilbao Barandica (A9-0182/2020)
Správa s návrhom nelegislatívneho uznesenia o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Protokolu, ktorým sa vykonáva Dohoda o partnerstve v oblasti udržateľného rybolovu medzi Európskou úniou a Senegalskou republikou

[2019/0226M(NLE)]
Výbor pre rybárstvo
13***voteDohoda o partnerstve v odvetví udržateľného rybárstva a jej vykonávací protokol (2020 – 2026) medzi EÚ a Seychelskou republikou
Odporúčanie:  Caroline Roose (A9-0185/2020)
Správa o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí v mene Únie Dohody o partnerstve v odvetví udržateľného rybárstva a jej vykonávacieho protokolu (2020 – 2026) medzi Európskou úniou a Seychelskou republikou
[05243/2020 - C9-0073/2020 - 2020/0002(NLE)]
Výbor pre rybárstvo
30***voteDohoda medzi EÚ a Čínou: spolupráca v oblasti zemepisných označení a ich ochrana
Odporúčanie:  Iuliu Winkler (A9-0199/2020)
Odporúčanie o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody medzi Európskou úniou a vládou Čínskej ľudovej republiky o spolupráci v oblasti zemepisných označení a ich ochrane
[08359/2020 - C9-0298/2020 - 2020/0089(NLE)]
Výbor pre medzinárodný obchod
39 voteDohoda medzi EÚ a Čínou: spolupráca v oblasti zemepisných označení a ich ochrana (uznesenie)
Správa:  Iuliu Winkler (A9-0202/2020)
Správa s návrhom nelegislatívneho uznesenia o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody medzi Európskou úniou a vládou Čínskej ľudovej republiky o spolupráci v oblasti zemepisných označení a ich ochrane
[2020/0089M(NLE)]
Výbor pre medzinárodný obchod
32*voteSpoločný systém dane z pridanej hodnoty: identifikácia zdaniteľných osôb v Severnom Írsku
Správa:  Irene Tinagli (A9-0200/2020)
Správa o návrhu smernice Rady, ktorou sa mení smernica 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty, pokiaľ ide o identifikáciu zdaniteľných osôb v Severnom Írsku
[COM(2020)0360 - C9-0279/2020 - 2020/0165(CNS)]
Výbor pre hospodárske a menové veci
63 voteHlasovanie o predbežných dohodách
12Termín***IvoteZavedenie obmedzení kapacít v prípade tresky škvrnitej vo východnej oblasti Baltského mora, zber údajov a kontrolné opatrenia v Baltskom mori a trvalé ukončenie rybolovných činností flotíl loviacich tresku škvrnitú vo východnej oblasti Baltského mora
Správa:  Niclas Herbst (A9-0093/2020)
Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2016/1139, pokiaľ ide o zavedenie obmedzení kapacít v prípade tresky škvrnitej vo východnej oblasti Baltského mora, zber údajov a kontrolné opatrenia v Baltskom mori, a nariadenie (EÚ) č. 508/2014, pokiaľ ide o trvalé ukončenie rybolovných činností flotíl loviacich tresku škvrnitú vo východnej oblasti Baltského mora
[COM(2019)0564 - C9-0161/2019 - 2019/0246(COD)]
Výbor pre rybárstvo
20Termín***IvotePosilnená spolupráca medzi verejnými službami zamestnanosti (VSZ)
Správa:  Manuel Pizarro (A9-0128/2020)
Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení rozhodnutie č. 573/2014/EÚ o posilnenej spolupráci medzi verejnými službami zamestnanosti (VSZ)
[COM(2019)0620 - C9-0117/2019 - 2019/0188(COD)]
Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci
21:00   Oznámenie výsledkov      
15:00 - 22:30   Rozpravy     item on the agenda
Rada (vrátane odpovedí)15'
Podpredseda Komisie/vysoký predstaviteľ (vrátane odpovedí)10'
Komisia (vrátane odpovedí)15'
Spravodajcovia   (2x6') 12'
Spravodajcovia výborov požiadaných o stanovisko   (15x1') 15'
Poslanci240'
PPE61'30S&D48'Renew33'ID26'Verts/ALE24'ECR21'30GUE/NGL14'30NI11'30
22item on the agendapointVšeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2021 – všetky oddiely
Pierre Larrouturou, Olivier Chastel (A9-0206/2020
  -Pozmeňujúce návrhyŠtvrtok, 5. novembra 2020, 12:00
  -Žiadosti o oddelené hlasovanie a hlasovanie po častiachPiatok, 6. novembra 2020, 12:00
48item on the agendapointNámietka podľa článku 112: Geneticky modifikovaná kukurica MON 87427 × MON 89034 × MIR162 × NK603 a geneticky modifikovaná kukurica obsahujúca kombináciu dvoch alebo troch genetických modifikácií MON 87427, MON 89034, MIR162 and NK603
49item on the agendapointNámietka podľa článku 112: Geneticky modifikovaná sója SYHT0H2 (SYN-ØØØH2-5)
50item on the agendapointNámietka podľa článku 112: Geneticky modifikovaná kukurica MON 87427 × MON 87460 × MON 89034 × MIR162 × NK603 a geneticky modifikovaná kukurica obsahujúca kombináciu dvoch, troch alebo štyroch genetických modifikácií MON 87427, MON 87460, MON 89034, MIR162 and NK603
12item on the agendapointZavedenie obmedzení kapacít v prípade tresky škvrnitej vo východnej oblasti Baltského mora, zber údajov a kontrolné opatrenia v Baltskom mori a trvalé ukončenie rybolovných činností flotíl loviacich tresku škvrnitú vo východnej oblasti Baltského mora
Niclas Herbst (A9-0093/2020
  -Pozmeňujúce návrhy; zamietnutieStreda, 4. novembra 2020, 13:00
  -Žiadosti o oddelené hlasovanie a hlasovanie po častiachPiatok, 6. novembra 2020, 12:00
20item on the agendapointPosilnená spolupráca medzi verejnými službami zamestnanosti (VSZ)
Manuel Pizarro (A9-0128/2020
  -Pozmeňujúce návrhy; zamietnutieStreda, 4. novembra 2020, 13:00
  -Žiadosti o oddelené hlasovanie a hlasovanie po častiachPiatok, 6. novembra 2020, 12:00
Posledná úprava: 12. novembra 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia