Föredragningslista
Bryssel
Onsdagen den 11 november 2020 - Fredagen den 13 november 2020 202k
Onsdagen den 11 november 2020163kUtgåva: Torsdagen den 12 november 2020, 12:35
 Punkter på föredragningslistan
15:00 - 22:30   Debatter
17:00 - 18:15   Omröstning
21:00   Tillkännagivande av resultat
 Talartid
 Tidsfrister

15:00 - 22:30   Debatter       Talartid
1  pointÅterupptagande av sessionen samt arbetsplan
81 pointDen fleråriga budgetramen (inklusive egna medel), rättsstatsmekanismen och Europeiska återhämtningsfonden
Uttalanden av rådet och kommissionen
[2020/2858(RSP)]
46 pointResultatet av det amerikanska presidentvalet
En omgång anföranden av talespersoner för de politiska grupperna
42 pointTerrorismbekämpning och rätten till yttrandefrihet och utbildning
Uttalanden av rådet och kommissionen
[2020/2841(RSP)]
En omgång anföranden av talespersoner för de politiska grupperna
22Tidsfrist pointEuropeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2021 – alla avsnitt
Betänkande:  Pierre Larrouturou, Olivier Chastel (A9-0206/2020)
Betänkande om rådets ståndpunkt om förslaget till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2021
[11072/1/2020 - C9-0314/2020 - 2020/1998(BUD)]
Budgetutskottet
17:00 - 18:15   Omröstning      
36 voteAnmärkning: Omröstningarna kommer att fördelas över de olika omröstningsomgångarna beroende på antalet ändringsförslag.
62 voteSamlade omröstningar och slutomröstningar
45***IvoteInförande av särskilda handelsåtgärder för länder och territorier som deltar i eller är knutna till Europeiska unionens stabiliserings- och associeringsprocess
Betänkande:  Emmanuel Maurel (A9-0175/2020)
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 1215/2009 om införande av särskilda handelsåtgärder för länder och territorier som deltar i eller är knutna till Europeiska unionens stabiliserings- och associeringsprocess
[COM(2020)0135 - C9-0099/2020 - 2020/0051(COD)]
Utskottet för internationell handel
48Tidsfrist voteInvändning enligt artikel 112: Genetiskt modifierad majs MON 87427 × MON 89034 × MIR162 × NK603 och genetiskt modifierad majs som kombinerar två eller tre av de enskilda transformationshändelserna MON 87427, MON 89034, MIR162 och NK603
[2020/2836(RSP)]
B9-0346/2020
49Tidsfrist voteInvändning enligt artikel 112: Genetiskt modifierad sojaböna SYHT0H2 (SYN-ØØØH2-5)
[2020/2838(RSP)]
B9-0349/2020
50Tidsfrist voteInvändning enligt artikel 112: Genetiskt modifierad majs MON 87427 × MON 87460 × MON 89034 × MIR162 × NK603 och genetiskt modifierad majs som kombinerar två, tre eller fyra av de enskilda tranformationshändelserna MON 87427, MON 87460, MON 89034, MIR162 och NK603
[2020/2837(RSP)]
B9-0347/2020
17***votePartnerskapsavtalet om fiske mellan EU och Senegal: genomförande av avtalet, protokoll
Rekommendation:  Izaskun Bilbao Barandica (A9-0180/2020)
Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående av protokollet om genomförande av avtalet om partnerskap för hållbart fiske mellan Europeiska unionen och Republiken Senegal
[13484/2019 - C9-0178/2019 - 2019/0226(NLE)]
Fiskeriutskottet
16 votePartnerskapsavtalet om fiske mellan EU och Senegal: genomförande av avtalet, protokoll (resolution)
Betänkande:  Izaskun Bilbao Barandica (A9-0182/2020)
Europaparlamentets förslag till resolution som inte avser lagstiftning om utkastet till rådets beslut om ingående av protokollet om genomförande av avtalet om partnerskap för hållbart fiske mellan Europeiska unionen och Republiken Senegal
[2019/0226M(NLE)]
Fiskeriutskottet
13***votePartnerskapsavtalet om hållbart fiske mellan EU och och Seychellerna samt dess genomförandeprotokoll (2020–2026)
Rekommendation:  Caroline Roose (A9-0185/2020)
Betänkande om utkastet till rådets beslut om ingående på Europeiska unionens vägnar av partnerskapsavtalet om hållbart fiske mellan Europeiska unionen och Republiken Seychellerna och dess genomförandeprotokoll (2020–2026)
[05243/2020 - C9-0073/2020 - 2020/0002(NLE)]
Fiskeriutskottet
30***voteAvtal mellan EU och Kina: samarbete kring och skydd av geografiska beteckningar
Rekommendation:  Iuliu Winkler (A9-0199/2020)
Rekommendation om förslaget till rådets beslut om ingående av avtalet mellan Europeiska unionen och Folkrepubliken Kinas regering om samarbete kring och skydd av geografiska beteckningar
[08359/2020 - C9-0298/2020 - 2020/0089(NLE)]
Utskottet för internationell handel
39 voteAvtal mellan EU och Kina: samarbete kring och skydd av geografiska beteckningar (resolution)
Betänkande:  Iuliu Winkler (A9-0202/2020)
Betänkande med ett förslag till resolution som inte avser lagstiftning om förslaget till rådets beslut om ingående av avtalet mellan Europeiska unionen och Folkrepubliken Kinas regering om samarbete kring och skydd av geografiska beteckningar
[2020/0089M(NLE)]
Utskottet för internationell handel
32*voteGemensamt system för mervärdesskatt: identifiering av beskattningsbara personer i Nordirland
Betänkande:  Irene Tinagli (A9-0200/2020)
Betänkande om förslaget till rådets direktiv om ändring av direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt vad gäller identifiering av beskattningsbara personer i Nordirland
[COM(2020)0360 - C9-0279/2020 - 2020/0165(CNS)]
Utskottet för ekonomi och valutafrågor
63 voteOmröstningar om preliminära överenskommelser
12Tidsfrist***IvoteInförandet av kapacitetsbegränsningar för östlig torsk i Östersjön, datainsamling och kontrollåtgärder i Östersjön samt definitivt upphörande för fiskeflottor som fiskar efter östlig torsk i Östersjön
Betänkande:  Niclas Herbst (A9-0093/2020)
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) 2016/1139 vad gäller införandet av kapacitetsbegränsningar för östlig torsk i Östersjön, datainsamling och kontrollåtgärder i Östersjön, och av förordning (EU) nr 508/2014 vad gäller definitivt upphörande för fiskeflottor som fiskar efter östlig torsk i Östersjön
[COM(2019)0564 - C9-0161/2019 - 2019/0246(COD)]
Fiskeriutskottet
20Tidsfrist***IvoteUtökat samarbete mellan de offentliga arbetsförmedlingarna
Betänkande:  Manuel Pizarro (A9-0128/2020)
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om ändring av beslut nr 573/2014/EU om ett utökat samarbete mellan de offentliga arbetsförmedlingarna
[COM(2019)0620 - C9-0117/2019 - 2019/0188(COD)]
Utskottet för sysselsättning och sociala frågor
21:00   Tillkännagivande av resultat      
15:00 - 22:30   Debatter     item on the agenda
Rådet (inklusive repliker)15'
Vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant (inklusive repliker)10'
Kommissionen (inklusive repliker)15'
Föredragande   (2x6') 12'
Föredragande av yttrande   (15x1') 15'
Ledamöter240'
PPE61'30S&D48'Renew33'ID26'Verts/ALE24'ECR21'30GUE/NGL14'30NI11'30
22item on the agendapointEuropeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2021 – alla avsnitt
Pierre Larrouturou, Olivier Chastel (A9-0206/2020
  -ÄndringsförslagTorsdagen den 5 november 2020, 12:00
  -Begäranden om "särskilda" och "delade" omröstningarFredagen den 6 november 2020, 12:00
48item on the agendapointInvändning enligt artikel 112: Genetiskt modifierad majs MON 87427 × MON 89034 × MIR162 × NK603 och genetiskt modifierad majs som kombinerar två eller tre av de enskilda transformationshändelserna MON 87427, MON 89034, MIR162 och NK603
49item on the agendapointInvändning enligt artikel 112: Genetiskt modifierad sojaböna SYHT0H2 (SYN-ØØØH2-5)
50item on the agendapointInvändning enligt artikel 112: Genetiskt modifierad majs MON 87427 × MON 87460 × MON 89034 × MIR162 × NK603 och genetiskt modifierad majs som kombinerar två, tre eller fyra av de enskilda tranformationshändelserna MON 87427, MON 87460, MON 89034, MIR162 och NK603
12item on the agendapointInförandet av kapacitetsbegränsningar för östlig torsk i Östersjön, datainsamling och kontrollåtgärder i Östersjön samt definitivt upphörande för fiskeflottor som fiskar efter östlig torsk i Östersjön
Niclas Herbst (A9-0093/2020
  -Ändringsförslag, förkastandeOnsdagen den 4 november 2020, 13:00
  -Begäranden om "särskilda" och "delade" omröstningarFredagen den 6 november 2020, 12:00
20item on the agendapointUtökat samarbete mellan de offentliga arbetsförmedlingarna
Manuel Pizarro (A9-0128/2020
  -Ändringsförslag, förkastandeOnsdagen den 4 november 2020, 13:00
  -Begäranden om "särskilda" och "delade" omröstningarFredagen den 6 november 2020, 12:00
Senaste uppdatering: 12 november 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy