Ημερήσια διάταξη
Βρυξέλλες
Τετάρτη 11 Νοεμβρίου 2020 - Παρασκευή 13 Νοεμβρίου 2020 228k
Πέμπτη 12 Νοεμβρίου 2020172kΈκδοση: Πέμπτη 12 Νοεμβρίου 2020, 12:10
 σημεία της ημερήσιας διάταξης
08:30 - 13:00   Συζητήσεις
09:30 - 10:45   Πρώτη ψηφοφορία
13:00   Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων
14:30 - 15:45   Δεύτερη ψηφοφορία
18:15   Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων
 Χρόνος αγόρευσης
 Προθεσμίες κατάθεσης

08:30 - 13:00   Συζητήσεις       Χρόνος αγόρευσης
27Προθεσμία pointΟ αντίκτυπος των μέτρων κατά της Covid-19 στη δημοκρατία, τα θεμελιώδη δικαιώματα και το κράτος δικαίου
Προφορική ερώτηση - [2020/2790(RSP)]
     
Juan Fernando López Aguilar (O-000065/2020 - B9-0023/20)
Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων
Επιτροπή
Ο αντίκτυπος των μέτρων κατά της Covid-19 στη δημοκρατία, τα θεμελιώδη δικαιώματα και το κράτος δικαίου
28Προθεσμία***IpointΠρόγραμμα σχετικά με τη δράση της Ένωσης στον τομέα της υγείας κατά την περίοδο 2021-2027 [πρόγραμμα «Η ΕΕ για την υγεία» (EU4Health)]
Έκθεση:  Cristian-Silviu Buşoi (A9-0196/2020)
Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση προγράμματος σχετικά με τη δράση της Ένωσης στον τομέα της υγείας για την περίοδο 2021-2027 και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 282/2014 [πρόγραμμα «Η ΕΕ για την υγεία» (EU4Health)]
[COM(2020)0405 - C9-0152/2020 - 2020/0102(COD)]
Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων
44 pointΔιαφάνεια της αγοράς εμβολίων κατά της νόσου COVID-19, καθώς και της πρόσβασης σε αυτά
Δήλωση της Επιτροπής
[2020/2843(RSP)]
25Προθεσμία pointΕπενδυτικό Σχέδιο «Βιώσιμη Ευρώπη» – Τρόποι χρηματοδότησης της Πράσινης Συμφωνίας
Έκθεση:  Siegfried Mureşan, Paul Tang (A9-0198/2020)
Έκθεση σχετικά με το Επενδυτικό Σχέδιο «Βιώσιμη Ευρώπη» – Τρόποι χρηματοδότησης της Πράσινης Συμφωνίας
[2020/2058(INI)]
Επιτροπή Προϋπολογισμών
Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής
09:30 - 10:45   Πρώτη ψηφοφορία      
65 voteΨηφοφορίες επί τροπολογιών
40Προθεσμία voteΣχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2021 - όλα τα τμήματα
70 vote(BUDG A9-0206/2020 - 159) LARROUTUROU, CHASTEL
Γενικός προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2021 - όλα τα τμήματα
75 vote(PECH A9-0184/2020 - 159) ROOSE
Συμφωνία σύμπραξης ΕΕ/Σεϋχελλών στον τομέα της βιώσιμης αλιείας και εφαρμογή της συμφωνίας. Πρωτόκολλο (2020-2026) (Ψήφισμα)
13:00   Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων      
83 voteΑνακοίνωση της εκλογής του πρώτου Αντιπροέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (σε αντικατάσταση της κ. Mairead McGuinness)
14:30 - 15:45   Δεύτερη ψηφοφορία      
66 voteΤελικές ψηφοφορίες
22Προθεσμία voteΓενικός προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2021 - όλα τα τμήματα
Έκθεση:  Pierre Larrouturou, Olivier Chastel (A9-0206/2020)
Έκθεση σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου επί του σχεδίου γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2021
[11072/1/2020 - C9-0314/2020 - 2020/1998(BUD)]
Επιτροπή Προϋπολογισμών
14Προθεσμία voteΣυμφωνία σύμπραξης ΕΕ/Σεϋχελλών στον τομέα της βιώσιμης αλιείας και εφαρμογή της συμφωνίας. Πρωτόκολλο (2020-2026) (Ψήφισμα)
Έκθεση:  Caroline Roose (A9-0184/2020)
Έκθεση που περιέχει πρόταση μη νομοθετικού ψηφίσματος σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της συμφωνίας σύμπραξης στον τομέα της βιώσιμης αλιείας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας των Σεϋχελλών και του πρωτοκόλλου εφαρμογής της (2020-2026)
[2020/0002M(NLE)]
Επιτροπή Αλιείας
67 voteΨηφοφορίες επί τροπολογιών
76 vote(ENVI A9-0196/2020) BUŞOI
Πρόγραμμα σχετικά με τη δράση της Ένωσης στον τομέα της υγείας κατά την περίοδο 2021-2027 [πρόγραμμα «Η ΕΕ για την υγεία» (EU4Health)]
78 vote(BUDG/ECON A9-0198/2020) MUREŞAN, TANG
Επενδυτικό Σχέδιο «Βιώσιμη Ευρώπη» – Τρόποι χρηματοδότησης της Πράσινης Συμφωνίας
18:15   Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων      
08:30 - 13:00   Συζητήσεις     item on the agenda
Επιτροπή (συμπεριλαμβανομένων των απαντήσεων)25'
Εισηγητές   (3x6') 18'
Συντάκτες γνωμοδότησης   (6x1') 6'
Συντάκτης (επιτροπή)5'
Βουλευτές150'
PPE37'30S&D29'30Renew20'30ID16'30Verts/ALE15'ECR14'GUE/NGL9'30NI7'30
27item on the agendapointΟ αντίκτυπος των μέτρων κατά της Covid-19 στη δημοκρατία, τα θεμελιώδη δικαιώματα και το κράτος δικαίου
(O-000065/2020 - B9-0023/20) 
  -Προτάσεις ψηφισμάτωνΤετάρτη 4 Νοεμβρίου 2020, 13:00
  -Τροπολογίες σε προτάσεις ψηφίσματος· κοινές προτάσεις ψηφίσματοςΔευτέρα 9 Νοεμβρίου 2020, 13:00
  -Τροπολογίες σε κοινές προτάσεις ψηφίσματοςΔευτέρα 9 Νοεμβρίου 2020, 14:00
  -Αιτήματα για χωριστές ψηφοφορίες και ψηφοφορίες κατά τμήματαΔευτέρα 9 Νοεμβρίου 2020, 20:00
28item on the agendapointΠρόγραμμα σχετικά με τη δράση της Ένωσης στον τομέα της υγείας κατά την περίοδο 2021-2027 [πρόγραμμα «Η ΕΕ για την υγεία» (EU4Health)]
Cristian-Silviu Buşoi (A9-0196/2020
  -Τροπολογίες· απόρριψηΤετάρτη 4 Νοεμβρίου 2020, 13:00
  -Αιτήματα για χωριστές ψηφοφορίες και ψηφοφορίες κατά τμήματαΠαρασκευή 6 Νοεμβρίου 2020, 12:00
25item on the agendapointΕπενδυτικό Σχέδιο «Βιώσιμη Ευρώπη» – Τρόποι χρηματοδότησης της Πράσινης Συμφωνίας
Siegfried Mureşan, Paul Tang (A9-0198/2020
  -Τροπολογίες του εισηγητή, 71 βουλευτές τουλάχιστον, εναλλακτικές προτάσεις ψηφίσματοςΤετάρτη 4 Νοεμβρίου 2020, 13:00
  -Κοινές εναλλακτικές προτάσεις ψηφίσματοςΠέμπτη 5 Νοεμβρίου 2020, 13:00
  -Αιτήματα για χωριστές ψηφοφορίες και ψηφοφορίες κατά τμήματαΠαρασκευή 6 Νοεμβρίου 2020, 12:00
40item on the agendapointΣχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2021 - όλα τα τμήματα
  -Σχέδια τροπολογιών επί του γενικού προϋπολογισμού - επιτροπές, τουλάχιστον 36 βουλευτέςΤρίτη 22 Σεπτεμβρίου 2020, 12:00
  -Σχέδια τροπολογιών επί του γενικού προϋπολογισμού - πολιτικές ομάδεςΤρίτη 29 Σεπτεμβρίου 2020, 13:00
  -Επανακατάθεση τροπολογιών που απερρίφθησαν σε επιτροπήΤετάρτη 4 Νοεμβρίου 2020, 12:00
  -Αιτήματα για «χωριστές ψηφοφορίες» και «ψηφοφορίες κατά τμήματα» επί των τροπολογιών στο σχέδιο προϋπολογισμούΔευτέρα 9 Νοεμβρίου 2020, 12:00
22item on the agendapointΓενικός προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2021 - όλα τα τμήματα
Pierre Larrouturou, Olivier Chastel (A9-0206/2020
  -ΤροπολογίεςΠέμπτη 5 Νοεμβρίου 2020, 12:00
  -Αιτήματα για χωριστές ψηφοφορίες και ψηφοφορίες κατά τμήματαΠαρασκευή 6 Νοεμβρίου 2020, 12:00
14item on the agendapointΣυμφωνία σύμπραξης ΕΕ/Σεϋχελλών στον τομέα της βιώσιμης αλιείας και εφαρμογή της συμφωνίας. Πρωτόκολλο (2020-2026) (Ψήφισμα)
Caroline Roose (A9-0184/2020
Τελευταία ενημέρωση: 12 Νοεμβρίου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου