Päevakord
Brüssel
Kolmapäev, 11. november 2020 - Reede, 13. november 2020 200k
Neljapäev, 12. november 2020156kVersioon: Neljapäev, 12. november 2020, 11:25
 Päevakorra punktid
08:30 - 13:00   Arutelud
09:30 - 10:45   Esimene hääletusvoor
13:00   Tulemuste teatavaks tegemine
14:30 - 15:45   Teine hääletusvoor
18:15   Tulemuste teatavaks tegemine
 Kõneaeg
 Tähtajad

08:30 - 13:00   Arutelud       Kõneaeg
27Tähtaeg pointCOVID-19 meetmete mõju demokraatiale, põhiõigustele ja õigusriigile
Suuliselt vastatav küsimus - [2020/2790(RSP)]
     
Juan Fernando López Aguilar (O-000065/2020 - B9-0023/20)
Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon
Komisjon
COVID-19 leviku tõkestamise meetmete mõju demokraatiale, õigusriigi põhimõttele ja põhiõigustele
28Tähtaeg***IpointLiidu tervisevaldkonna tegevusprogramm ajavahemikuks 2021–2027 („EL tervise heaks“)
Raport:  Cristian-Silviu Buşoi (A9-0196/2020)
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse liidu tervisevaldkonna tegevusprogramm ajavahemikuks 2021–2027 (programm „EL tervise heaks“) ja tunnistatakse kehtetuks määrus (EL) nr 282/2014
[COM(2020)0405 - C9-0152/2020 - 2020/0102(COD)]
Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon
44 pointCOVID-19 vaktsiinide ostmise läbipaistvus ja kättesaadavus
Komisjoni avaldus
[2020/2843(RSP)]
25Tähtaeg pointKestliku Euroopa investeerimiskava – kuidas rahastada rohelist kokkulepet
Raport:  Siegfried Mureşan, Paul Tang (A9-0198/2020)
Raport kestliku Euroopa investeerimiskava kohta – kuidas rahastada rohelist kokkulepet
[2020/2058(INI)]
Eelarvekomisjon
Majandus- ja rahanduskomisjon
09:30 - 10:45   Esimene hääletusvoor      
65 voteMuudatusettepanekute hääletamine
40Tähtaeg voteEuroopa Liidu 2021. aasta üldeelarve projekt – kõik jaod
70 vote(BUDG A9-0206/2020 – 159) LARROUTUROU, CHASTEL
Euroopa Liidu 2021. aasta üldeelarve – kõik jaod
75 vote(PECH A9-0184/2020 – 159) ROOSE
ELi ja Seišellide vahelise säästva kalapüügi partnerluslepingu rakendamise protokoll (2020–2026) (resolutsioon)
13:00   Tulemuste teatavaks tegemine      
83 voteTeadaanne Euroopa Parlamendi esimese asepresidendi valimise kohta (Mairead McGuinnessi asemel)
14:30 - 15:45   Teine hääletusvoor      
66 voteLõpphääletused
22Tähtaeg voteEuroopa Liidu 2021. aasta üldeelarve – kõik jaod
Raport:  Pierre Larrouturou, Olivier Chastel (A9-0206/2020)
Raport, mis käsitleb nõukogu seisukohta Euroopa Liidu 2021. aasta üldeelarve projekti kohta
[11072/1/2020 - C9-0314/2020 - 2020/1998(BUD)]
Eelarvekomisjon
14Tähtaeg voteELi ja Seišellide vahelise säästva kalapüügi partnerluslepingu rakendamise protokoll (2020–2026) (resolutsioon)
Raport:  Caroline Roose (A9-0184/2020)
Raport muu kui seadusandliku resolutsiooni ettepanekuga, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu ja Seišelli Vabariigi vahelise säästva kalapüügi partnerluslepingu ja selle rakendusprotokolli (2020–2026) Euroopa Liidu nimel sõlmimise kohta
[2020/0002M(NLE)]
Kalanduskomisjon
67 voteMuudatusettepanekute hääletamine
76 vote(ENVI A9-0196/2020) BUŞOI
Liidu tervisevaldkonna tegevusprogramm ajavahemikuks 2021–2027 (programm „EL tervise heaks“)
78 vote(BUDG/ECON A9-0198/2020) MUREŞAN, TANG
Kestliku Euroopa investeerimiskava – kuidas rahastada rohelist kokkulepet
18:15   Tulemuste teatavaks tegemine      
08:30 - 13:00   Arutelud     item on the agenda
Komisjon (koos vastustega)25'
Raportöörid   (3x6') 18'
Arvamuse koostajad   (6x1') 6'
Koostaja (komisjon)5'
Parlamendiliikmed150'
PPE37'30S&D29'30Renew20'30ID16'30Verts/ALE15'ECR14'GUE/NGL9'30NI7'30
27item on the agendapointCOVID-19 meetmete mõju demokraatiale, põhiõigustele ja õigusriigile
(O-000065/2020 - B9-0023/20) 
  -Resolutsiooni ettepanekudKolmapäev, 4. november 2020, 13:00
  -Muudatusettepanekud resolutsiooni ettepanekute kohta; resolutsiooni ühisettepanekudEsmaspäev, 9. november 2020, 13:00
  -Muudatusettepanekud resolutsiooni ühisettepanekute kohtaEsmaspäev, 9. november 2020, 14:00
  -Eraldi ja osade kaupa hääletamise taotlusedEsmaspäev, 9. november 2020, 20:00
28item on the agendapointLiidu tervisevaldkonna tegevusprogramm ajavahemikuks 2021–2027 („EL tervise heaks“)
Cristian-Silviu Buşoi (A9-0196/2020
  -Muudatusettepanekud; tagasilükkamineKolmapäev, 4. november 2020, 13:00
  -Eraldi ja osade kaupa hääletamise taotlusedReede, 6. november 2020, 12:00
25item on the agendapointKestliku Euroopa investeerimiskava – kuidas rahastada rohelist kokkulepet
Siegfried Mureşan, Paul Tang (A9-0198/2020
  -Raportööri muudatusettepanekud, vähemalt 71 parlamendiliiget; alternatiivsed resolutsiooni ettepanekudKolmapäev, 4. november 2020, 13:00
  -Alternatiivsed resolutsiooni ühisettepanekud Neljapäev, 5. november 2020, 13:00
  -Eraldi ja osade kaupa hääletamise taotlusedReede, 6. november 2020, 12:00
40item on the agendapointEuroopa Liidu 2021. aasta üldeelarve projekt – kõik jaod
  -Üldeelarve muudatusettepanekute projekt – komisjonid, vähemat 36 parlamendiliigetTeisipäev, 22. september 2020, 12:00
  -Üldeelarve muudatusettepanekute projekt – fraktsioonidTeisipäev, 29. september 2020, 13:00
  -Parlamendikomisjonis tagasilükatud muudatusettepanekute uuesti esitamineKolmapäev, 4. november 2020, 12:00
  -Eelarveprojekti kohta esitatud muudatusettepanekute eraldi ja osade kaupa hääletamise taotlusedEsmaspäev, 9. november 2020, 12:00
22item on the agendapointEuroopa Liidu 2021. aasta üldeelarve – kõik jaod
Pierre Larrouturou, Olivier Chastel (A9-0206/2020
  -MuudatusettepanekudNeljapäev, 5. november 2020, 12:00
  -Eraldi ja osade kaupa hääletamise taotlusedReede, 6. november 2020, 12:00
14item on the agendapointELi ja Seišellide vahelise säästva kalapüügi partnerluslepingu rakendamise protokoll (2020–2026) (resolutsioon)
Caroline Roose (A9-0184/2020
Viimane päevakajastamine: 12. november 2020Õigusteave - Privaatsuspoliitika