Ημερήσια διάταξη
Βρυξέλλες
Τετάρτη 11 Νοεμβρίου 2020 - Παρασκευή 13 Νοεμβρίου 2020 228k
Παρασκευή 13 Νοεμβρίου 2020161kΈκδοση: Πέμπτη 12 Νοεμβρίου 2020, 12:10
 σημεία της ημερήσιας διάταξης
09:00 - 10:15   Πρώτη ψηφοφορία
12:45   Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων
14:00 - 15:15   Δεύτερη ψηφοφορία
17:30   Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων
 Προθεσμίες κατάθεσης

09:00 - 10:15   Πρώτη ψηφοφορία      
68 voteΤελικές ψηφοφορίες
28Προθεσμία***IvoteΠρόγραμμα σχετικά με τη δράση της Ένωσης στον τομέα της υγείας κατά την περίοδο 2021-2027 [πρόγραμμα «Η ΕΕ για την υγεία» (EU4Health)]
Έκθεση:  Cristian-Silviu Buşoi (A9-0196/2020)
Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση προγράμματος σχετικά με τη δράση της Ένωσης στον τομέα της υγείας για την περίοδο 2021-2027 και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 282/2014 [πρόγραμμα «Η ΕΕ για την υγεία» (EU4Health)]
[COM(2020)0405 - C9-0152/2020 - 2020/0102(COD)]
Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων
25Προθεσμία voteΕπενδυτικό Σχέδιο «Βιώσιμη Ευρώπη» – Τρόποι χρηματοδότησης της Πράσινης Συμφωνίας
Έκθεση:  Siegfried Mureşan, Paul Tang (A9-0198/2020)
Έκθεση σχετικά με το Επενδυτικό Σχέδιο «Βιώσιμη Ευρώπη» – Τρόποι χρηματοδότησης της Πράσινης Συμφωνίας
[2020/2058(INI)]
Επιτροπή Προϋπολογισμών
Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής
69 voteΨηφοφορίες επί τροπολογιών
80 vote(BUDG/ECON A9-0203/2020) FERNANDES, TINAGLI
Πρόγραμμα InvestEU
77 voteΠροτάσεις ψηφίσματος - Ο αντίκτυπος των μέτρων κατά της Covid-19 στη δημοκρατία, τα θεμελιώδη δικαιώματα και το κράτος δικαίου
12:45   Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων      
14:00 - 15:15   Δεύτερη ψηφοφορία      
79 voteΤελικές ψηφοφορίες
61Προθεσμία***IvoteΠρόγραμμα InvestEU
Έκθεση:  José Manuel Fernandes, Irene Tinagli (A9-0203/2020)
Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του προγράμματος InvestEU
[COM(2020)0403 - C9-0158/2020 - 2020/0108(COD)]
Επιτροπή Προϋπολογισμών
Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής
27Προθεσμία voteΠροτάσεις ψηφισμάτων - Ο αντίκτυπος των μέτρων κατά της Covid-19 στη δημοκρατία, τα θεμελιώδη δικαιώματα και το κράτος δικαίου
[2020/2790(RSP)]
B9-0343/2020
17:30   Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων      
28item on the agendapointΠρόγραμμα σχετικά με τη δράση της Ένωσης στον τομέα της υγείας κατά την περίοδο 2021-2027 [πρόγραμμα «Η ΕΕ για την υγεία» (EU4Health)]
Cristian-Silviu Buşoi (A9-0196/2020
  -Τροπολογίες· απόρριψηΤετάρτη 4 Νοεμβρίου 2020, 13:00
  -Αιτήματα για χωριστές ψηφοφορίες και ψηφοφορίες κατά τμήματαΠαρασκευή 6 Νοεμβρίου 2020, 12:00
25item on the agendapointΕπενδυτικό Σχέδιο «Βιώσιμη Ευρώπη» – Τρόποι χρηματοδότησης της Πράσινης Συμφωνίας
Siegfried Mureşan, Paul Tang (A9-0198/2020
  -Τροπολογίες του εισηγητή, 71 βουλευτές τουλάχιστον, εναλλακτικές προτάσεις ψηφίσματοςΤετάρτη 4 Νοεμβρίου 2020, 13:00
  -Κοινές εναλλακτικές προτάσεις ψηφίσματοςΠέμπτη 5 Νοεμβρίου 2020, 13:00
  -Αιτήματα για χωριστές ψηφοφορίες και ψηφοφορίες κατά τμήματαΠαρασκευή 6 Νοεμβρίου 2020, 12:00
61item on the agendapointΠρόγραμμα InvestEU
José Manuel Fernandes, Irene Tinagli (A9-0203/2020
  -Τροπολογίες· απόρριψηΤετάρτη 11 Νοεμβρίου 2020, 17:00
  -Αιτήματα για χωριστές ψηφοφορίες και ψηφοφορίες κατά τμήματαΠέμπτη 12 Νοεμβρίου 2020, 12:00
27item on the agendapointΟ αντίκτυπος των μέτρων κατά της Covid-19 στη δημοκρατία, τα θεμελιώδη δικαιώματα και το κράτος δικαίου
(O-000065/2020 - B9-0023/20) 
  -Προτάσεις ψηφισμάτωνΤετάρτη 4 Νοεμβρίου 2020, 13:00
  -Τροπολογίες σε προτάσεις ψηφίσματος· κοινές προτάσεις ψηφίσματοςΔευτέρα 9 Νοεμβρίου 2020, 13:00
  -Τροπολογίες σε κοινές προτάσεις ψηφίσματοςΔευτέρα 9 Νοεμβρίου 2020, 14:00
  -Αιτήματα για χωριστές ψηφοφορίες και ψηφοφορίες κατά τμήματαΔευτέρα 9 Νοεμβρίου 2020, 20:00
Τελευταία ενημέρωση: 12 Νοεμβρίου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου