Föredragningslista
Bryssel
Onsdagen den 11 november 2020 - Fredagen den 13 november 2020 202k
Fredagen den 13 november 2020154kUtgåva: Torsdagen den 12 november 2020, 12:35
 Punkter på föredragningslistan
09:00 - 10:15   Första omröstningsomgången
12:45   Tillkännagivande av resultat
14:00 - 15:15   Andra omröstningsomgången
17:30   Tillkännagivande av resultat
 Tidsfrister

09:00 - 10:15   Första omröstningsomgången      
68 voteSlutomröstning
28Tidsfrist***IvoteProgram för unionens åtgärder på hälsoområdet för perioden 2021–2027 (programmet EU för hälsa)
Betänkande:  Cristian-Silviu Buşoi (A9-0196/2020)
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av ett program för unionens åtgärder på hälsoområdet för perioden 2021–2027 och om upphävande av förordning (EU) nr 282/2014 (programmet EU för hälsa)
[COM(2020)0405 - C9-0152/2020 - 2020/0102(COD)]
Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet
25Tidsfrist voteInvesteringsplanen för ett hållbart Europa – finansieringen av den gröna given
Betänkande:  Siegfried Mureşan, Paul Tang (A9-0198/2020)
Betänkande om investeringsplanen för ett hållbart Europa – finansieringen av den gröna given
[2020/2058(INI)]
Budgetutskottet
Utskottet för ekonomi och valutafrågor
69 voteOmröstning om ändringsförslag
80 vote(BUDG/ECON A9-0203/2020) FERNANDES, TINAGLI
InvestEU-programmet
77 voteResolutionsförslag – Covid-19-åtgärdernas effekter på demokratin, rättsstatsprincipen och de grundläggande rättigheterna
12:45   Tillkännagivande av resultat      
14:00 - 15:15   Andra omröstningsomgången      
79 voteSlutomröstning
61Tidsfrist***IvoteInvestEU-programmet
Betänkande:  José Manuel Fernandes, Irene Tinagli (A9-0203/2020)
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av InvestEU-programmet
[COM(2020)0403 - C9-0158/2020 - 2020/0108(COD)]
Budgetutskottet
Utskottet för ekonomi och valutafrågor
27Tidsfrist voteResolutionsförslag - Covid-19-åtgärdernas effekter på demokratin, rättsstatsprincipen och de grundläggande rättigheterna
[2020/2790(RSP)]
B9-0343/2020
17:30   Tillkännagivande av resultat      
28item on the agendapointProgram för unionens åtgärder på hälsoområdet för perioden 2021–2027 (programmet EU för hälsa)
Cristian-Silviu Buşoi (A9-0196/2020
  -Ändringsförslag, förkastandeOnsdagen den 4 november 2020, 13:00
  -Begäranden om "särskilda" och "delade" omröstningarFredagen den 6 november 2020, 12:00
25item on the agendapointInvesteringsplanen för ett hållbart Europa – finansieringen av den gröna given
Siegfried Mureşan, Paul Tang (A9-0198/2020
  -Ändringsförslag från föredraganden, minst 71 ledamöter, alternativa förslag till resolutionOnsdagen den 4 november 2020, 13:00
  -Gemensamma alternativa förslag till resolutionTorsdagen den 5 november 2020, 13:00
  -Begäranden om "särskilda" och "delade" omröstningarFredagen den 6 november 2020, 12:00
61item on the agendapointInvestEU-programmet
José Manuel Fernandes, Irene Tinagli (A9-0203/2020
  -Ändringsförslag, förkastandeOnsdagen den 11 november 2020, 17:00
  -Begäranden om "särskilda" och "delade" omröstningarTorsdagen den 12 november 2020, 12:00
27item on the agendapointCovid-19-åtgärdernas effekter på demokratin, rättsstatsprincipen och de grundläggande rättigheterna
(O-000065/2020 - B9-0023/20) 
  -ResolutionsförslagOnsdagen den 4 november 2020, 13:00
  -Ändringsförslag och gemensamma förslag till resolutionMåndagen den 9 november 2020, 13:00
  -Ändringsförslag till gemensamma förslag till resolutionMåndagen den 9 november 2020, 14:00
  -Begäranden om "särskilda" och "delade" omröstningarMåndagen den 9 november 2020, 20:00
Senaste uppdatering: 12 november 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy