Дневен ред
Брюксел
Понеделник, 8 февруари 2021 г. - Четвъртък, 11 февруари 2021 г. 257k
Cряда, 10 февруари 2021166kВерсия: Втoрник, 20 април 2021, 12:33
 Точки от дневния ред
09:00   Обявяване на резултатите
09:00 - 13:00   Разисквания (или след обявяването на резултатите)
13:00 - 14:15   Първо гласуване
15:00 - 19:30   Разисквания
19:00   Обявяване на резултатите
20:00 - 21:15   Второ гласуване
 Време за изказвания
 Срокове

09:00   Обявяване на резултатите      
09:00 - 13:00   Разисквания (или след обявяването на резултатите)       Време за изказвания
92 pointАктуално състояние във връзка със стратегията на ЕС за ваксиниране срещу COVID-19
Изявления на Съвета и Комисията
[2021/2541(RSP)]
13:00 - 14:15   Първо гласуване      
112 voteГласуване на изменения
113 voteПравила за използване на слотовете на летищата в Общността: временно освобождаване
114 voteВременни мерки относно валидността на удостоверенията и лицензите (Омнибус 2)
115 voteСпоразумение за асоцииране между ЕС и Украйна
116 voteПредложения за резолюции - Европейска програма за умения за постигане на устойчива конкурентоспособност, социална справедливост и издръжливост
15:00 - 19:30   Разисквания       Време за изказвания
68 pointДемократичен контрол върху социалните медии и защитата на основните права
Изявления на Съвета и Комисията
[2021/2512(RSP)]
  pointОбщо разискване - Пакет за възстановяване на капиталовите пазари: Директива за пазарите на финансови инструменти и проспект на ЕС за възстановяване
52Срок***I-Пазари на финансови инструменти
Доклад:  Markus Ferber (A9-0208/2020)
Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2014/65/ЕС по отношение на изискванията за предоставяне на информация, управлението на продуктите и ограниченията на позициите с цел да се подпомогне възстановяването от пандемията от COVID-19

[COM(2020)0280 - C9-0210/2020 - 2020/0152(COD)]
Комисия по икономически и парични въпроси
53Срок***I-Проспект на ЕС за възстановяване и целенасочени корекции за финансовите посредници с цел подпомагане на възстановяването от пандемията от COVID-19
Доклад:  Ondřej Kovařík (A9-0228/2020)
Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) 2017/1129 по отношение на проспекта на ЕС за възстановяване и целенасочени корекции за финансовите посредници с цел подпомагане на възстановяването от пандемията от COVID-19

[COM(2020)0281 - C9-0206/2020 - 2020/0155(COD)]
Комисия по икономически и парични въпроси
60Срок point25 години след Декларацията и Платформата за действие от Пекин: бъдещи предизвикателства по отношение на правата на жените
Изявления на Съвета и Комисията
[2021/2509(RSP)]
19:00   Обявяване на резултатите      
20:00 - 21:15   Второ гласуване      
117 voteГласувания относно временни споразумения
52Срок***IvoteПазари на финансови инструменти
Доклад:  Markus Ferber (A9-0208/2020)
Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2014/65/ЕС по отношение на изискванията за предоставяне на информация, управлението на продуктите и ограниченията на позициите с цел да се подпомогне възстановяването от пандемията от COVID-19
[COM(2020)0280 - C9-0210/2020 - 2020/0152(COD)]
Комисия по икономически и парични въпроси
Разискване: Понеделник, 23 ноември 2020
53Срок***IvoteПроспект на ЕС за възстановяване и целенасочени корекции за финансовите посредници с цел подпомагане на възстановяването от пандемията от COVID-19
Доклад:  Ondřej Kovařík (A9-0228/2020)
Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) 2017/1129 по отношение на проспекта на ЕС за възстановяване и целенасочени корекции за финансовите посредници с цел подпомагане на възстановяването от пандемията от COVID-19
[COM(2020)0281 - C9-0206/2020 - 2020/0155(COD)]
Комисия по икономически и парични въпроси
118 voteОкончателно гласуване    
63Текстът още не е приет, възможен срок***IvoteПравила за използване на слотовете на летищата в Общността: временно освобождаване
Доклад:
[COM(2020)0818 - C9-0420/2020 - 2020/0358(COD)]
Комисия по транспорт и туризъм

Искане за разглеждане по неотложна процедура (член 163 от Правилника за дейността)
64Текстът още не е приет, възможен срок***IvoteВременни мерки относно валидността на удостоверенията и лицензите (Омнибус 2)
Доклад:
[COM(2021)0025 - C9-0004/2021 - 2021/0012(COD)]
Комисия по транспорт и туризъм

Искане за разглеждане по неотложна процедура (член 163 от Правилника за дейността)
31Срок voteСпоразумение за асоцииране между ЕС и Украйна
Доклад:  Michael Gahler (A9-0219/2020)
Доклад за изпълнението на споразумението за асоцииране между ЕС и Украйна
[2019/2202(INI)]
Комисия по външни работи
43Срок voteПредложения за резолюции - Европейска програма за умения за постигане на устойчива конкурентоспособност, социална справедливост и издръжливост
[2020/2818(RSP)]
B9-0108/2021
119 voteГласуване на изменения
120 voteПредложения за резолюции - 25 години след Декларацията и Платформата за действие от Пекин: бъдещи предизвикателства по отношение на правата на жените
09:00 - 13:00   Разисквания (или след обявяването на резултатите)     item on the agenda
Съвет (включително отговорите)10'
Комисия (включително отговорите)10'
Членове на ЕП164'
PPE41'30S&D32'30Renew22'30ID18'Verts/ALE17'30ECR15'The Left10'NI7'30
15:00 - 19:30   Разисквания     item on the agenda
Съвет (включително отговорите)20'
Комисия (включително отговорите)25'
Докладчици   (2x6') 12'
Докладчик по становище1'
Членове на ЕП150'
PPE37'30S&D29'30Renew20'30ID16'30Verts/ALE16'ECR14'The Left9'30NI7'
52item on the agendapointПазари на финансови инструменти
Markus Ferber (A9-0208/2020
  -Изменения; отхвърлянеCряда, 3 февруари 2021, 13:00
  -Искания за отделно и разделно гласуванеПетък, 5 февруари 2021, 12:00
53item on the agendapointПроспект на ЕС за възстановяване и целенасочени корекции за финансовите посредници с цел подпомагане на възстановяването от пандемията от COVID-19
Ondřej Kovařík (A9-0228/2020
  -Изменения; отхвърлянеCряда, 3 февруари 2021, 13:00
  -Искания за отделно и разделно гласуванеПетък, 5 февруари 2021, 12:00
60item on the agendapoint25 години след Декларацията и Платформата за действие от Пекин: бъдещи предизвикателства по отношение на правата на жените
  -Предложения за резолюцииCряда, 3 февруари 2021, 13:00
  -Изменения към предложенията за резолюции; общи предложения за резолюцииПонеделник, 8 февруари 2021, 19:00
  -Изменения към предложенията за обща резолюцияПонеделник, 8 февруари 2021, 20:00
  -Искания за отделно и разделно гласуванеВтoрник, 9 февруари 2021, 16:00
63item on the agendapointПравила за използване на слотовете на летищата в Общността: временно освобождаване
  -(евентуално) Изменения; отхвърлянеВтoрник, 9 февруари 2021, 12:00
  -(евентуално) Искания за отделно и разделно гласуванеВтoрник, 9 февруари 2021, 19:00
64item on the agendapointВременни мерки относно валидността на удостоверенията и лицензите (Омнибус 2)
  -(евентуално) Изменения; отхвърлянеВтoрник, 9 февруари 2021, 12:00
  -(евентуално) Искания за отделно и разделно гласуванеВтoрник, 9 февруари 2021, 19:00
31item on the agendapointСпоразумение за асоцииране между ЕС и Украйна
Michael Gahler (A9-0219/2020
  -ИзмененияCряда, 3 февруари 2021, 13:00
  -Искания за отделно и разделно гласуванеПетък, 5 февруари 2021, 12:00
43item on the agendapointЕвропейска програма за умения за постигане на устойчива конкурентоспособност, социална справедливост и издръжливост
  -Предложения за резолюцииCряда, 3 февруари 2021, 13:00
  -Изменения на предложения за резолюцииПонеделник, 8 февруари 2021, 19:00
  -Искания за отделно и разделно гласуванеВтoрник, 9 февруари 2021, 16:00
Последно осъвременяване: 20 април 2021 г.Правна информация - Политика за поверителност