Ημερήσια διάταξη
Βρυξέλλες
Δευτέρα 8 Φεβρουαρίου 2021 - Πέμπτη 11 Φεβρουαρίου 2021 262k
Τετάρτη 10 Φεβρουαρίου 2021166kΈκδοση: Τρίτη 20 Απριλίου 2021, 12:34
 σημεία της ημερήσιας διάταξης
09:00   Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων
09:00 - 13:00   Συζητήσεις (ή μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων)
13:00 - 14:15   Πρώτη ψηφοφορία
15:00 - 19:30   Συζητήσεις
19:00   Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων
20:00 - 21:15   Δεύτερη ψηφοφορία
 Χρόνος αγόρευσης
 Προθεσμίες κατάθεσης

09:00   Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων      
09:00 - 13:00   Συζητήσεις (ή μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων)       Χρόνος αγόρευσης
92 pointΗ πορεία της στρατηγικής εμβολιασμού της ΕΕ κατά της νόσου COVID-19
Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής
[2021/2541(RSP)]
13:00 - 14:15   Πρώτη ψηφοφορία      
112 voteΨηφοφορίες επί τροπολογιών
113 voteΠροσωρινή απαλλαγή από τους κανόνες χρησιμοποίησης του διαθέσιμου χρόνου χρήσης (slots) στους κοινοτικούς αερολιμένες
114 voteΠροσωρινά μέτρα σχετικά με την ισχύ πιστοποιητικών και αδειών (Omnibus II)
115 voteΣυμφωνία σύνδεσης της ΕΕ με την Ουκρανία
116 voteΠροτάσεις ψηφίσματος - Ευρωπαϊκό θεματολόγιο δεξιοτήτων για βιώσιμη ανταγωνιστικότητα, κοινωνική δικαιοσύνη και ανθεκτικότητα
15:00 - 19:30   Συζητήσεις       Χρόνος αγόρευσης
68 pointΔημοκρατικός έλεγχος των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και προστασία των θεμελιωδών δικαωμάτων
Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής
[2021/2512(RSP)]
  pointΚοινή συζήτηση - Δέσμη μέτρων για την ανάκαμψη των κεφαλαιαγορών: MiFID και ενημερωτικό δελτίο για την ανάκαμψη της ΕΕ
52Προθεσμία***I-Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων
Έκθεση:  Markus Ferber (A9-0208/2020)
Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2014/65/ΕΕ όσον αφορά τις απαιτήσεις παροχής πληροφοριών, την παρακολούθηση των προϊόντων και τα όρια θέσης, με σκοπό τη διευκόλυνση της ανάκαμψης από την πανδημία COVID-19

[COM(2020)0280 - C9-0210/2020 - 2020/0152(COD)]
Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής
53Προθεσμία***I-Ενημερωτικό δελτίο για την ανάκαμψη της ΕΕ και στοχευμένες προσαρμογές για τους χρηματοπιστωτικούς διαμεσολαβητές με στόχο τη διευκόλυνση της ανάκαμψης από την πανδημία COVID-19
Έκθεση:  Ondřej Kovařík (A9-0228/2020)
Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129 όσον αφορά το ενημερωτικό δελτίο για την ανάκαμψη της ΕΕ και στοχευμένες προσαρμογές για τους χρηματοπιστωτικούς διαμεσολαβητές με στόχο τη διευκόλυνση της ανάκαμψης από την πανδημία COVID-19

[COM(2020)0281 - C9-0206/2020 - 2020/0155(COD)]
Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής
60Προθεσμία pointΜελλοντικές προκλήσεις όσον αφορά τα δικαιώματα των γυναικών στην Ευρώπη: πάνω από 25 χρόνια από τη Διακήρυξη και την Πλατφόρμα Δράσης του Πεκίνου
Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής
[2021/2509(RSP)]
19:00   Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων      
20:00 - 21:15   Δεύτερη ψηφοφορία      
117 voteΨηφοφορίες επί προσωρινών συμφωνιών
52Προθεσμία***IvoteΑγορές χρηματοπιστωτικών μέσων
Έκθεση:  Markus Ferber (A9-0208/2020)
Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2014/65/ΕΕ όσον αφορά τις απαιτήσεις παροχής πληροφοριών, την παρακολούθηση των προϊόντων και τα όρια θέσης, με σκοπό τη διευκόλυνση της ανάκαμψης από την πανδημία COVID-19
[COM(2020)0280 - C9-0210/2020 - 2020/0152(COD)]
Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής
Συζήτηση: Δευτέρα 23 Νοεμβρίου 2020
53Προθεσμία***IvoteΕνημερωτικό δελτίο για την ανάκαμψη της ΕΕ και στοχευμένες προσαρμογές για τους χρηματοπιστωτικούς διαμεσολαβητές με στόχο τη διευκόλυνση της ανάκαμψης από την πανδημία COVID-19
Έκθεση:  Ondřej Kovařík (A9-0228/2020)
Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129 όσον αφορά το ενημερωτικό δελτίο για την ανάκαμψη της ΕΕ και στοχευμένες προσαρμογές για τους χρηματοπιστωτικούς διαμεσολαβητές με στόχο τη διευκόλυνση της ανάκαμψης από την πανδημία COVID-19
[COM(2020)0281 - C9-0206/2020 - 2020/0155(COD)]
Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής
118 voteΤελικές ψηφοφορίες
63Κείμενο που δεν έχει ακόμη εγκριθεί, πιθανόν προθεσμία***IvoteΠροσωρινή απαλλαγή από τους κανόνες χρησιμοποίησης του διαθέσιμου χρόνου χρήσης (slots) στους κοινοτικούς αερολιμένες
Έκθεση:
[COM(2020)0818 - C9-0420/2020 - 2020/0358(COD)]
Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού

Αίτημα για διαδικασία κατεπείγοντος (άρθρο 163)
64Κείμενο που δεν έχει ακόμη εγκριθεί, πιθανόν προθεσμία***IvoteΠροσωρινά μέτρα σχετικά με την ισχύ πιστοποιητικών και αδειών (Omnibus II)
Έκθεση:
[COM(2021)0025 - C9-0004/2021 - 2021/0012(COD)]
Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού

Αίτημα για διαδικασία κατεπείγοντος (άρθρο 163)
31Προθεσμία voteΣυμφωνία σύνδεσης της ΕΕ με την Ουκρανία
Έκθεση:  Michael Gahler (A9-0219/2020)
Έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της συμφωνίας σύνδεσης της ΕΕ με την Ουκρανία
[2019/2202(INI)]
Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων
43Προθεσμία voteΠροτάσεις ψηφίσματος - Ευρωπαϊκό θεματολόγιο δεξιοτήτων για βιώσιμη ανταγωνιστικότητα, κοινωνική δικαιοσύνη και ανθεκτικότητα
[2020/2818(RSP)]
B9-0108/2021
119 voteΨηφοφορίες επί τροπολογιών
120 voteΠροτάσεις ψηφίσματος - Μελλοντικές προκλήσεις όσον αφορά τα δικαιώματα των γυναικών στην Ευρώπη: πάνω από 25 χρόνια από τη Διακήρυξη και την Πλατφόρμα Δράσης του Πεκίνου
09:00 - 13:00   Συζητήσεις (ή μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων)     item on the agenda
Συμβούλιο (συμπεριλαμβανομένων των απαντήσεων)10'
Επιτροπή (συμπεριλαμβανομένων των απαντήσεων)10'
Βουλευτές164'
PPE41'30S&D32'30Renew22'30ID18'Verts/ALE17'30ECR15'The Left10'NI7'30
15:00 - 19:30   Συζητήσεις     item on the agenda
Συμβούλιο (συμπεριλαμβανομένων των απαντήσεων)20'
Επιτροπή (συμπεριλαμβανομένων των απαντήσεων)25'
Εισηγητές   (2x6') 12'
Συντάκτης γνωμοδότησης1'
Βουλευτές150'
PPE37'30S&D29'30Renew20'30ID16'30Verts/ALE16'ECR14'The Left9'30NI7'
52item on the agendapointΑγορές χρηματοπιστωτικών μέσων
Markus Ferber (A9-0208/2020
  -Τροπολογίες· απόρριψηΤετάρτη 3 Φεβρουαρίου 2021, 13:00
  -Αιτήματα για χωριστές ψηφοφορίες και ψηφοφορίες κατά τμήματαΠαρασκευή 5 Φεβρουαρίου 2021, 12:00
53item on the agendapointΕνημερωτικό δελτίο για την ανάκαμψη της ΕΕ και στοχευμένες προσαρμογές για τους χρηματοπιστωτικούς διαμεσολαβητές με στόχο τη διευκόλυνση της ανάκαμψης από την πανδημία COVID-19
Ondřej Kovařík (A9-0228/2020
  -Τροπολογίες· απόρριψηΤετάρτη 3 Φεβρουαρίου 2021, 13:00
  -Αιτήματα για χωριστές ψηφοφορίες και ψηφοφορίες κατά τμήματαΠαρασκευή 5 Φεβρουαρίου 2021, 12:00
60item on the agendapointΜελλοντικές προκλήσεις όσον αφορά τα δικαιώματα των γυναικών στην Ευρώπη: πάνω από 25 χρόνια από τη Διακήρυξη και την Πλατφόρμα Δράσης του Πεκίνου
  -Προτάσεις ψηφίσματοςΤετάρτη 3 Φεβρουαρίου 2021, 13:00
  -Τροπολογίες σε προτάσεις ψηφίσματος· κοινές προτάσεις ψηφίσματοςΔευτέρα 8 Φεβρουαρίου 2021, 19:00
  -Τροπολογίες σε κοινές προτάσεις ψηφίσματοςΔευτέρα 8 Φεβρουαρίου 2021, 20:00
  -Αιτήματα για χωριστές ψηφοφορίες και ψηφοφορίες κατά τμήματαΤρίτη 9 Φεβρουαρίου 2021, 16:00
63item on the agendapointΠροσωρινή απαλλαγή από τους κανόνες χρησιμοποίησης του διαθέσιμου χρόνου χρήσης (slots) στους κοινοτικούς αερολιμένες
  -(ενδεχομένως) Τροπολογίες· απόρριψηΤρίτη 9 Φεβρουαρίου 2021, 12:00
  -(ενδεχομένως) Αιτήματα για χωριστές ψηφοφορίες και ψηφοφορίες κατά τμήματαΤρίτη 9 Φεβρουαρίου 2021, 19:00
64item on the agendapointΠροσωρινά μέτρα σχετικά με την ισχύ πιστοποιητικών και αδειών (Omnibus II)
  -(ενδεχομένως) Τροπολογίες· απόρριψηΤρίτη 9 Φεβρουαρίου 2021, 12:00
  -(ενδεχομένως) Αιτήματα για χωριστές ψηφοφορίες και ψηφοφορίες κατά τμήματαΤρίτη 9 Φεβρουαρίου 2021, 19:00
31item on the agendapointΣυμφωνία σύνδεσης της ΕΕ με την Ουκρανία
Michael Gahler (A9-0219/2020
  -ΤροπολογίεςΤετάρτη 3 Φεβρουαρίου 2021, 13:00
  -Αιτήματα για χωριστές ψηφοφορίες και ψηφοφορίες κατά τμήματαΠαρασκευή 5 Φεβρουαρίου 2021, 12:00
43item on the agendapointΕυρωπαϊκό θεματολόγιο δεξιοτήτων για βιώσιμη ανταγωνιστικότητα, κοινωνική δικαιοσύνη και ανθεκτικότητα
  -Προτάσεις ψηφίσματοςΤετάρτη 3 Φεβρουαρίου 2021, 13:00
  -Τροπολογίες επί προτάσεων ψηφίσματοςΔευτέρα 8 Φεβρουαρίου 2021, 19:00
  -Αιτήματα για χωριστές ψηφοφορίες και ψηφοφορίες κατά τμήματαΤρίτη 9 Φεβρουαρίου 2021, 16:00
Τελευταία ενημέρωση: 20 Απριλίου 2021Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου