Porządek obrad
Bruksela
Poniedziałek, 8 marca 2021 r. - Czwartek, 11 marca 2021 r. 238k
Środa, 10 marca 2021173kWersja: Czwartek, 15 kwietnia 2021, 15:48
 Punkty porządku dziennego
09:00 - 13:00   Debaty
13:00 - 13:30   Debaty
13:00 - 14:15   Pierwsza część głosowania
15:00 - 20:00   Debaty
19:00   Ogłoszenie wyników
19:55 - 21:10   Druga część głosowania
 Czas wystąpień
 Terminy

09:00 - 13:00   Debaty       Czas wystąpień
  pointDebata łączna - Europejski semestr
64Termin -Europejski semestr: roczna strategia zrównoważonego wzrostu gospodarczego na 2021 r.
Sprawozdanie:  Markus Ferber (A9-0036/2021)
Sprawozdanie w sprawie europejskiego semestru na rzecz koordynacji polityki gospodarczej: roczna strategia zrównoważonego wzrostu gospodarczego na 2021 r.

[2021/2004(INI)]
Komisja Gospodarcza i Monetarna
36Termin -Europejski semestr: zatrudnienie i aspekty społeczne w rocznej strategii zrównoważonego wzrostu gospodarczego na 2021 r.
Sprawozdanie:  Lina Gálvez Muñoz (A9-0026/2021)
Sprawozdanie w sprawie europejskiego semestru na rzecz koordynacji polityki gospodarczej: zatrudnienie i aspekty społeczne w rocznej strategii zrównoważonego wzrostu gospodarczego na 2021 r.

[2020/2244(INI)]
Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych
87 pointPlan działania na rzecz wdrożenia Europejskiego filaru praw socjalnych w ramach przygotowań do szczytu społecznego, który odbędzie się w maju w Porto

Oświadczenia Rady i Komisji
[2021/2581(RSP)]
13:00 - 13:30   Debaty      
124 pointKonferencja w sprawie przyszłości Europy – podpisanie wspólnej deklaracji
13:00 - 14:15   Pierwsza część głosowania      
92 voteGłosowanie nad poprawkami
105 voteKontrola rybołówstwa
101 voteDziałalność Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich – sprawozdanie roczne za 2019 r.
111 voteGłosowania końcowe
37Termin voteUnijny mechanizm dostosowywania cen na granicach z uwzględnieniem emisji CO2 zgodny z zasadami WTO
Sprawozdanie:  Yannick Jadot (A9-0019/2021)
Sprawozdanie zatytułowane „W kierunku unijnego mechanizmu dostosowywania cen na granicach z uwzględnieniem emisji CO2 zgodnego z zasadami WTO”
[2020/2043(INI)]
Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności
60Termin*voteWspółpraca administracyjna w dziedzinie opodatkowania
Sprawozdanie:  Sven Giegold (A9-0015/2021)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Rady zmieniającej dyrektywę 2011/16/UE w sprawie współpracy administracyjnej w dziedzinie opodatkowania
[COM(2020)0314 - C9-0213/2020 - 2020/0148(CNS)]
Komisja Gospodarcza i Monetarna
28Termin voteNależyta staranność i odpowiedzialność przedsiębiorstw
Sprawozdanie:  Lara Wolters (A9-0018/2021)
Sprawozdanie zawierające zalecenia dla Komisji w sprawie należytej staranności i odpowiedzialności przedsiębiorstw
[2020/2129(INL)]
Komisja Prawna
23 voteWdrożenie rozporządzenia w sprawie wyrobów budowlanych
Sprawozdanie:  Christian Doleschal (A9-0012/2021)
Sprawozdanie w sprawie wdrożenia rozporządzenia (UE) nr 305/2011 ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych (rozporządzenie w sprawie wyrobów budowlanych)
[2020/2028(INI)]
Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów
55Termin voteRówne traktowanie w zakresie zatrudnienia i pracy w świetle Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych
Sprawozdanie:  Katrin Langensiepen (A9-0014/2021)
Sprawozdanie w sprawie wdrażania dyrektywy Rady 2000/78/WE ustanawiającej ogólne warunki ramowe równego traktowania w zakresie zatrudnienia i pracy w świetle Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych
[2020/2086(INI)]
Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych
15:00 - 20:00   Debaty       Czas wystąpień
67 pointPróby uciszenia wolnych mediów przez rządy w Polsce, na Węgrzech i w Słowenii
Oświadczenia Rady i Komisji
[2021/2560(RSP)]
65Termin pointOgłoszenie UE strefą wolności dla osób LGBTIQ
Oświadczenia Rady i Komisji
[2021/2557(RSP)]
58Termin pointPrawa dziecka
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej - [2021/2523(RSP)]
66 pointReforma ram politycznych UE w celu przeciwdziałania unikaniu opodatkowania w UE w następstwie ujawnienia informacji przez OpenLux
Oświadczenia Rady i Komisji
[2021/2558(RSP)]
19:00   Ogłoszenie wyników      
19:55 - 21:10   Druga część głosowania      
112 voteGłosowanie nad poprawkami
106 voteEuropejski semestr: roczna strategia zrównoważonego wzrostu gospodarczego na 2021 r.
107 voteEuropejski semestr: zatrudnienie i aspekty społeczne w rocznej strategii zrównoważonego wzrostu gospodarczego na 2021 r.
115 voteGłosowania końcowe
29Termin***IvoteKontrola rybołówstwa
Sprawozdanie:  Clara Aguilera (A9-0016/2021)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1224/2009 oraz zmieniającego rozporządzenia Rady (WE) nr 768/2005, (WE) nr 1967/2006, (WE) nr 1005/2008 oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1139 w odniesieniu do kontroli rybołówstwa
[COM(2018)0368 - C8-0238/2018 - 2018/0193(COD)]
Komisja Rybołówstwa
49Tekst jeszcze nie przyjęty, możliwy termin***IvoteRównoważność leśnego materiału rozmnożeniowego produkowanego w Zjednoczonym Królestwie
Sprawozdanie:
[COM(2020)0852 - C9-0430/2020 - 2020/0378(COD)]
Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi
50Tekst jeszcze nie przyjęty, możliwy termin***IvoteRównoważność inspekcji polowych i równoważność kontroli praktyk dotyczących zachowania odmian gatunków roślin rolniczych przeprowadzanych w Zjednoczonym Królestwie
Sprawozdanie:
[COM(2020)0853 - C9-0431/2020 - 2020/0379(COD)]
Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi
69Termin voteSprzeciw na podstawie art. 112 ust. 2 i 3 Regulaminu: substancje czynne, w tym dimoksystrobina
[2021/2552(RSP)]
B9-0162/2021
70Termin voteSprzeciw na podstawie art. 112 ust. 2 i 3 Regulaminu: genetycznie zmodyfikowana bawełna GHB614 × T304-40 × GHB119
[2021/2553(RSP)]
B9-0160/2021
71Termin voteSprzeciw na podstawie art. 112 ust. 2 i 3 Regulaminu: genetycznie zmodyfikowana kukurydza MZIR098 (SYN-ØØØ98-3)
[2021/2554(RSP)]
B9-0161/2021
33Termin voteDziałalność Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich – sprawozdanie roczne za 2019 r.
Sprawozdanie:  Sylvie Guillaume (A9-0013/2021)
Sprawozdanie w sprawie działalności Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich – sprawozdanie roczne za 2019 r.
[2020/2125(INI)]
Komisja Petycji
09:00 - 13:00   Debaty     item on the agenda
Rada (łącznie z odpowiedziami)20'
Komisja Europejska (łącznie z odpowiedziami)20'
Sprawozdawcy   (2x6') 12'
Sprawozdawcy komisji opiniodawczych   (4x1') 4'
Posłowie121'
PPE28'S&D23'30Renew16'30ID13'Verts/ALE13'ECR11'30The Left8'NI8'
15:00 - 20:00   Debaty     item on the agenda
Rada (łącznie z odpowiedziami)30'
Komisja Europejska (łącznie z odpowiedziami)35'
Autor (komisja)5'
Posłowie150'
PPE35'30S&D29'30Renew20'30ID16'Verts/ALE16'ECR14'The Left9'30NI9'30
64item on the agendapointEuropejski semestr: roczna strategia zrównoważonego wzrostu gospodarczego na 2021 r.
Markus Ferber (A9-0036/2021
  -PoprawkiPoniedziałek, 8 marca 2021, 19:00
  -Wnioski o głosowanie podzielone i odrębneWtorek, 9 marca 2021, 16:00
36item on the agendapointEuropejski semestr: zatrudnienie i aspekty społeczne w rocznej strategii zrównoważonego wzrostu gospodarczego na 2021 r.
Lina Gálvez Muñoz (A9-0026/2021
  -PoprawkiŚroda, 3 marca 2021, 13:00
  -Wnioski o głosowanie podzielone i odrębnePiątek, 5 marca 2021, 12:00
37item on the agendapointUnijny mechanizm dostosowywania cen na granicach z uwzględnieniem emisji CO2 zgodny z zasadami WTO
Yannick Jadot (A9-0019/2021
  -Poprawki sprawozdawcy, co najmniej 71 posłów; alternatywne projekty rezolucjiŚroda, 3 marca 2021, 13:00
  -Wspólne alternatywne projekty rezolucjiCzwartek, 4 marca 2021, 12:00
  -Wnioski o głosowanie podzielone i odrębnePiątek, 5 marca 2021, 12:00
60item on the agendapointWspółpraca administracyjna w dziedzinie opodatkowania
Sven Giegold (A9-0015/2021
  -PoprawkiŚroda, 3 marca 2021, 13:00
  -Wnioski o głosowanie podzielone i odrębnePiątek, 5 marca 2021, 12:00
28item on the agendapointNależyta staranność i odpowiedzialność przedsiębiorstw
Lara Wolters (A9-0018/2021
  -PoprawkiŚroda, 3 marca 2021, 13:00
  -Wnioski o głosowanie podzielone i odrębnePiątek, 5 marca 2021, 12:00
55item on the agendapointRówne traktowanie w zakresie zatrudnienia i pracy w świetle Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych
Katrin Langensiepen (A9-0014/2021
  -PoprawkiŚroda, 3 marca 2021, 13:00
  -Wnioski o głosowanie odrębne, podzielone i imiennePiątek, 5 marca 2021, 12:00
65item on the agendapointOgłoszenie UE strefą wolności dla osób LGBTIQ
  -Projekty rezolucjiŚroda, 3 marca 2021, 13:00
  -Poprawki do projektów rezolucji; wspólne projekty rezolucjiPoniedziałek, 8 marca 2021, 19:00
  -Poprawki do wspólnych projektów rezolucjiPoniedziałek, 8 marca 2021, 20:00
  -Wnioski o głosowanie podzielone i odrębneWtorek, 9 marca 2021, 16:00
58item on the agendapointPrawa dziecka
  -Projekty rezolucjiŚroda, 3 marca 2021, 13:00
  -Poprawki do projektów rezolucji; wspólne projekty rezolucjiPoniedziałek, 8 marca 2021, 19:00
  -Poprawki do wspólnych projektów rezolucjiPoniedziałek, 8 marca 2021, 20:00
  -Wnioski o głosowanie podzielone i odrębneWtorek, 9 marca 2021, 16:00
29item on the agendapointKontrola rybołówstwa
Clara Aguilera (A9-0016/2021
  -Poprawki; odrzucenieŚroda, 3 marca 2021, 13:00
  -Wnioski o głosowanie podzielone i odrębnePiątek, 5 marca 2021, 12:00
49item on the agendapointRównoważność leśnego materiału rozmnożeniowego produkowanego w Zjednoczonym Królestwie
  -(ewentualnie) Poprawki; odrzucenieWtorek, 9 marca 2021, 12:00
  -(ewentualnie) Wnioski o głosowanie podzielone i odrębneWtorek, 9 marca 2021, 19:00
50item on the agendapointRównoważność inspekcji polowych i równoważność kontroli praktyk dotyczących zachowania odmian gatunków roślin rolniczych przeprowadzanych w Zjednoczonym Królestwie
  -(ewentualnie) Poprawki; odrzucenieWtorek, 9 marca 2021, 12:00
  -(ewentualnie) Wnioski o głosowanie podzielone i odrębneWtorek, 9 marca 2021, 19:00
69item on the agendapointSprzeciw na podstawie art. 112 ust. 2 i 3 Regulaminu: substancje czynne, w tym dimoksystrobina
  -PoprawkiPiątek, 5 marca 2021, 12:00
  -Wnioski o głosowanie podzielone i odrębnePoniedziałek, 8 marca 2021, 12:00
70item on the agendapointSprzeciw na podstawie art. 112 ust. 2 i 3 Regulaminu: genetycznie zmodyfikowana bawełna GHB614 × T304-40 × GHB119
  -PoprawkiPiątek, 5 marca 2021, 12:00
  -Wnioski o głosowanie podzielone i odrębnePoniedziałek, 8 marca 2021, 12:00
71item on the agendapointSprzeciw na podstawie art. 112 ust. 2 i 3 Regulaminu: genetycznie zmodyfikowana kukurydza MZIR098 (SYN-ØØØ98-3)
  -PoprawkiPiątek, 5 marca 2021, 12:00
  -Wnioski o głosowanie podzielone i odrębnePoniedziałek, 8 marca 2021, 12:00
33item on the agendapointDziałalność Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich – sprawozdanie roczne za 2019 r.
Sylvie Guillaume (A9-0013/2021
  -PoprawkiŚroda, 3 marca 2021, 13:00
  -Wnioski o głosowanie podzielone i odrębnePiątek, 5 marca 2021, 12:00
Ostatnia aktualizacja: 15 kwietnia 2021Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności