Dagsorden
Bruxelles
Onsdag den 24. marts 2021 - Torsdag den 25. marts 2021 219k
Onsdag den 24. marts 2021174kUdgave: Fredag den 16. april 2021, 13:32
 Punkter på dagsordenen
15:00 - 20:00   Forhandling
20:30 - 23:30   Forhandling
21:00 - 22:15   Afstemningsrunde
 Taletid
 Frister

15:00 - 20:00   Forhandling       Taletid
1  pointGenoptagelse af sessionen og fastsættelse af arbejdsplanen
  pointForhandling under ét - Forberedelse af Det Europæiske Råds møde og det digitale grønne certifikat
48 -Forberedelse af Det Europæiske Råds møde den 25.-26. marts 2021
Redegørelser ved Rådet og Kommissionen

[2021/2585(RSP)]
77 -Digitalt grønt certifikat
Redegørelser ved Rådet og Kommissionen

[2021/2609(RSP)]
  pointForhandling under ét - Reformen af EU's egne indtægter
43***-Ordningen for Den Europæiske Unions egne indtægter
Henstilling:  José Manuel Fernandes, Valérie Hayer (A9-0047/2021)
Henstilling om udkast til Rådets forordning om fastsættelse af gennemførelsesforanstaltninger til ordningen for Den Europæiske Unions egne indtægter og om ophævelse af forordning (EU, Euratom) nr. 608/2014

[10045/2020 - C9-0024/2021 - 2018/0132(APP)]
Budgetudvalget
44Frist*-Egne indtægter baseret på ikkegenanvendt plastemballageaffald og visse aspekter af egne indtægter baseret på BNI
Betænkning:  José Manuel Fernandes, Valérie Hayer (A9-0048/2021)
Betænkning om udkast til Rådets forordning om beregningen af egne indtægter baseret på ikkegenanvendt plastemballageaffald, om metoderne og proceduren for overdragelse af disse egne indtægter, om foranstaltningerne for at opfylde likviditetskrav og om visse aspekter af egne indtægter baseret på bruttonationalindkomst

[13142/2020 - C9-0018/2021 - 2018/0131(NLE)]
Budgetudvalget
42Frist*-Opkrævning af egne indtægter hidrørende fra merværdiafgiften
Betænkning:  José Manuel Fernandes, Valérie Hayer (A9-0049/2021)
Betænkning om udkast til Rådets forordning om ændring af forordning (EØF, Euratom) nr. 1553/89 om den endelige ordning for ensartet opkrævning af egne indtægter hidrørende fra merværdiafgiften

[COM(2018)0328 - C8-0204/2018 - 2018/0133(NLE)]
Budgetudvalget
  pointForhandling under ét - Genopretningspakke vedrørende kapitalmarkederne: tilpasninger af securitiseringsrammen
45Frist***I-En generel ramme for securitisering og en specifik ramme for simpel, transparent og standardiseret securitisering med henblik på at bidrage til genopretningen efter covid-19-pandemien
Betænkning:  Paul Tang (A9-0215/2020)
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) 2017/2402 om en generel ramme for securitisering og om oprettelse af en specifik ramme for simpel, transparent og standardiseret securitisering med henblik på at bidrage til genopretningen efter covid-19-pandemien

[COM(2020)0282 - C9-0207/2020 - 2020/0151(COD)]
Økonomi- og Valutaudvalget
46Frist***I-Ændring af forordning (EU) nr. 575/2013 for så vidt angår tilpasninger af securitiseringsrammen for at støtte den økonomiske genopretning som reaktion på covid-19-pandemien
Betænkning:  Othmar Karas (A9-0213/2020)
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 575/2013 for så vidt angår tilpasninger af securitiseringsrammen for at støtte den økonomiske genopretning som reaktion på covid-19-pandemien

[COM(2020)0283 - C9-0208/2020 - 2020/0156(COD)]
Økonomi- og Valutaudvalget
23Frist pointRetningslinjer for budgettet for 2022 - Sektion III
Betænkning:  Karlo Ressler (A9-0046/2021)
Betænkning om de generelle retningslinjer for udarbejdelse af budgettet for 2022, Sektion III – Kommissionen
[2020/2265(BUI)]
Budgetudvalget
20:30 - 23:30   Forhandling       Taletid
47Frist pointGennemførelse af direktiverne om luftkvalitet
Betænkning:  Javi López (A9-0037/2021)
Betænkning om gennemførelse af direktiverne om luftkvaliet: direktiv 2004/107/EF og direktiv 2008/50/EF
[2020/2091(INI)]
Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed
32Frist pointEn ny EU-Afrika-strategi
Betænkning:  Chrysoula Zacharopoulou (A9-0017/2021)
Betænkning om en ny EU-Afrika-strategi – et partnerskab for bæredygtig og inklusiv udvikling
[2020/2041(INI)]
Udviklingsudvalget
  pointKortfattet forelæggelse af følgende betænkninger:
10 -Udformning af digital uddannelsespolitik
Betænkning:  Victor Negrescu (A9-0042/2021)
Betænkning om udformning af digital uddannelsespolitik

[2020/2135(INI)]
Kultur- og Uddannelsesudvalget
39 -Havaffalds indvirkning på fiskeri
Betænkning:  Catherine Chabaud (A9-0030/2021)
Betænkning om havaffalds indvirkning på fiskeri

[2019/2160(INI)]
Fiskeriudvalget
27Frist -En EU-strategi for bæredygtig turisme
Betænkning:  Cláudia Monteiro de Aguiar (A9-0033/2021)
Betænkning om udarbejdelse af en EU-strategi for bæredygtig turisme

[2020/2038(INI)]
Transport- og Turismeudvalget
50Frist -Styrkelse af euroens internationale rolle
Betænkning:  Danuta Maria Hübner (A9-0043/2021)
Betænkning om styrkelse af euroens internationale rolle

[2020/2037(INI)]
Økonomi- og Valutaudvalget
14 -Samhørighedspolitik og regionale miljøstrategier i kampen mod klimaændringer
Betænkning:  Tonino Picula (A9-0034/2021)
Betænkning om samhørighedspolitik og regionale miljøstrategier i kampen mod klimaændringer

[2020/2074(INI)]
Regionaludviklingsudvalget
21:00 - 22:15   Afstemningsrunde      
90 voteBemærkning: Afstemningerne vil blive fordelt over de forskellige afstemningsrunder afhængigt af antallet af ændringsforslag
84 voteHemmelige afstemninger:
Immuniteter
82 voteAnmodning om ophævelse af Lívia Járókas immunitet
Betænkning:  Stéphane Séjourné (A9-0050/2021)
Betænkning om anmodning om ophævelse af Lívia Járókas immunitet
[2020/2198(IMM)]
Retsudvalget
83 voteAnmodning om ophævelse af Jean-Francois Jalkhs immunitet
Betænkning:  Ibán García Del Blanco (A9-0051/2021)
Betænkning om anmodning om ophævelse af Jean-François Jalkhs immunitet
[2020/2110(IMM)]
Retsudvalget
51 voteEnkelt afstemning
43***voteOrdningen for Den Europæiske Unions egne indtægter
Henstilling:  José Manuel Fernandes, Valérie Hayer (A9-0047/2021)
Henstilling om udkast til Rådets forordning om fastsættelse af gennemførelsesforanstaltninger til ordningen for Den Europæiske Unions egne indtægter og om ophævelse af forordning (EU, Euratom) nr. 608/2014
[10045/2020 - C9-0024/2021 - 2018/0132(APP)]
Budgetudvalget
52 voteForslag om at forkaste Kommissionens forslag
70 voteEn generel ramme for securitisering og en specifik ramme for simpel, transparent og standardiseret securitisering med henblik på at bidrage til genopretningen efter covid-19-pandemien
69 voteÆndring af forordning (EU) nr. 575/2013 for så vidt angår tilpasninger af securitiseringsrammen for at støtte den økonomiske genopretning som reaktion på covid-19-pandemien
53 voteAfstemning om ændringsforslag
72 voteGennemførelsen af relevante direktiver om offentlige indkøb på forsvars- og sikkerhedsområdet og overførsel af forsvarsrelaterede produkter
73 voteForslag til beslutning - Anvendelsen af forordning (EU, Euratom) 2020/2092, mekanismen for konditionalitet vedrørende retsstatsprincippet
54 vote(A9-0048/2021 - 159) FERNANDES, HAYER (BUDG) - Egne indtægter baseret på ikkegenanvendt plastemballageaffald og visse aspekter af egne indtægter baseret på BNI
55 vote(A9-0049/2021 - 159) FERNANDES, HAYER (BUDG) - Opkrævning af egne indtægter hidrørende fra merværdiaftiften
57 voteRetningslinjer for budgettet for 2022 - Sektion III
64 voteGennemførelse af direktiverne om luftkvalitet
15:00 - 20:00   Forhandling     item on the agenda
Rådet (inkl. svar)10'
Kommissionen (inkl. svar)25'
Ordførere   (5x6') 30'
Ordførere for udtalelser   (5x1') 5'
Medlemmer135'
PPE31'30S&D26'30Renew18'30ID14'30Verts/ALE14'30ECR12'30The Left8'30NI8'30
20:30 - 23:30   Forhandling     item on the agenda
Kommissionen (inkl. svar)35'
Ordfører   (2x6') 12'
Ordfører for udtalelse   (5x1') 5'
Ordførere (forretningsordenens artikel 160)   (5x4') 20'
Medlemmer60'
PPE13'S&D11'Renew8'ID6'30Verts/ALE6'30ECR6'The Left4'30NI4'30
44item on the agendapointEgne indtægter baseret på ikkegenanvendt plastemballageaffald og visse aspekter af egne indtægter baseret på BNI
José Manuel Fernandes, Valérie Hayer (A9-0048/2021
  -ÆndringsforslagMandag den 22. marts 2021, 12:00
  -Anmodninger om "særskilt" eller delt" afstemningTirsdag den 23. marts 2021, 16:00
42item on the agendapointOpkrævning af egne indtægter hidrørende fra merværdiafgiften
José Manuel Fernandes, Valérie Hayer (A9-0049/2021
  -ÆndringsforslagMandag den 22. marts 2021, 12:00
  -Anmodninger om "særskilt" eller delt" afstemningTirsdag den 23. marts 2021, 16:00
45item on the agendapointEn generel ramme for securitisering og en specifik ramme for simpel, transparent og standardiseret securitisering med henblik på at bidrage til genopretningen efter covid-19-pandemien
Paul Tang (A9-0215/2020
  -Ændringsforslag; forkastelseOnsdag den 17. marts 2021, 13:00
  -Anmodninger om "særskilt" eller delt" afstemningFredag den 19. marts 2021, 12:00
46item on the agendapointÆndring af forordning (EU) nr. 575/2013 for så vidt angår tilpasninger af securitiseringsrammen for at støtte den økonomiske genopretning som reaktion på covid-19-pandemien
Othmar Karas (A9-0213/2020
  -Ændringsforslag; forkastelseOnsdag den 17. marts 2021, 13:00
  -Anmodninger om "særskilt" eller delt" afstemningFredag den 19. marts 2021, 12:00
23item on the agendapointRetningslinjer for budgettet for 2022 - Sektion III
Karlo Ressler (A9-0046/2021
  -ÆndringsforslagMandag den 22. marts 2021, 12:00
  -Anmodninger om "særskilt" eller delt" afstemningTirsdag den 23. marts 2021, 16:00
47item on the agendapointGennemførelse af direktiverne om luftkvalitet
Javi López (A9-0037/2021
  -ÆndringsforslagOnsdag den 17. marts 2021, 13:00
  -Anmodninger om "særskilt" eller delt" afstemningFredag den 19. marts 2021, 12:00
32item on the agendapointEn ny EU-Afrika-strategi
Chrysoula Zacharopoulou (A9-0017/2021
  -Ordførerens ændringsforslag, mindst 71 medlemmer; alternative beslutningsforslagOnsdag den 17. marts 2021, 13:00
  -Anmodninger om "særskilt" eller delt" afstemningFredag den 19. marts 2021, 12:00
27item on the agendapointEn EU-strategi for bæredygtig turisme
Cláudia Monteiro de Aguiar (A9-0033/2021
  -Ordførerens ændringsforslag, mindst 71 medlemmer; alternative beslutningsforslagOnsdag den 17. marts 2021, 13:00
  -Anmodninger om "særskilt" eller delt" afstemningFredag den 19. marts 2021, 12:00
50item on the agendapointStyrkelse af euroens internationale rolle
Danuta Maria Hübner (A9-0043/2021
  -Ordførerens ændringsforslag, mindst 71 medlemmer; alternative beslutningsforslagOnsdag den 17. marts 2021, 13:00
  -Anmodninger om "særskilt" eller delt" afstemningFredag den 19. marts 2021, 12:00
Seneste opdatering: 16. april 2021Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik