Dagsorden
Bruxelles
Mandag den 26. april 2021 - Torsdag den 29. april 2021 288k
Mandag den 26. april 2021178kUdgave: Torsdag den 29. april 2021, 10:11
 Punkter på dagsordenen
17:00 - 21:30   Forhandling
18:30 - 19:45   Afstemningsrunde
22:00 - 23:30   Forhandling
 Taletid
 Frister

17:00 - 21:30   Forhandling       Taletid
1  pointGenoptagelse af sessionen og fastsættelse af arbejdsplanen
  pointForhandling under ét - Konklusioner fra Det Europæiske Råd og resultatet af mødet mellem EU og Tyrkiet
91 -Konklusioner fra Det Europæiske Råds møde den 25. og 26. marts 2021
Redegørelser ved Det Europæiske Råd og Kommissionen

[2021/2599(RSP)]
175 -Resultatet af mødet på højt plan mellem EU og Tyrkiet den 6. april
Redegørelser ved Det Europæiske Råd og Kommissionen

[2021/2641(RSP)]
  pointForhandling under ét - Forskning og Innovation
152Frist***II-Oprettelse af Horisont Europa – reglerne for deltagelse og formidling
Indstilling ved andenbehandling:  Dan Nica (A9-0122/2021)
Indstilling ved andenbehandling om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af Horisont Europa – rammeprogrammet for forskning og innovation – og om reglerne for deltagelse og formidling og om ophævelse af forordning (EU) nr. 1290/2013 og (EU) nr. 1291/2013

[07064/2/2020 - C9-0111/2021 - 2018/0224(COD)]
Udvalget om Industri, Forskning og Energi
80Frist*-Særprogrammet til gennemførelse af Horisont Europa - rammeprogrammet for forskning og innovation
Betænkning:  Christian Ehler (A9-0118/2021)
Betænkning om udkast til Rådets afgørelse om oprettelse af særprogrammet til gennemførelse af Horisont Europa – rammeprogrammet for forskning og innovation

[COM(2018)0436 - C8-0253/2018 - 2018/0225(CNS)]
Udvalget om Industri, Forskning og Energi
65Frist***I-Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi
Betænkning:  Marisa Matias (A9-0120/2020)
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi (omarbejdning)

[COM(2019)0331 - C9-0042/2019 - 2019/0151(COD)]
Udvalget om Industri, Forskning og Energi
66Frist***I-Strategisk innovationsdagsorden for Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi
Betænkning:  Maria da Graça Carvalho (A9-0121/2020)
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om den strategiske innovationsdagsorden for Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi (EIT) for 2021-2027: Styrke Europas innovationstalent og -kapacitet

[COM(2019)0330 - C9-0043/2019 - 2019/0152(COD)]
Udvalget om Industri, Forskning og Energi
56Frist***IpointEn EU-civilbeskyttelsesmekanisme
Betænkning:  Nikos Androulakis (A9-0148/2020)
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om ændring af afgørelse nr. 1313/2013/EU om en EU-civilbeskyttelsesmekanisme
[COM(2020)0220 - C9-0160/2020 - 2020/0097(COD)]
Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed
18:30 - 19:45   Afstemningsrunde      
47 voteBemærkning: Afstemningerne vil blive fordelt over de forskellige afstemningsrunder afhængigt af antallet af ændringsforslag
188 voteHemmelige afstemninger
Immuniteter
147 voteAnmodning om ophævelse af Filip De Mans immunitet
Betænkning:  Stéphane Séjourné (A9-0134/2021)
Betænkning om anmodning om ophævelse af Filip De Mans immunitet
[2020/2271(IMM)]
Retsudvalget
148 voteAnmodning om ophævelse af Zdzisław Krasnodębskis immunitet
Betænkning:  Ibán García Del Blanco (A9-0132/2021)
Betænkning om anmodning om ophævelse af Zdzisław Krasnodębskis immunitet
[2020/2224(IMM)]
Retsudvalget
187 voteAnmodning om ophævelse af Ioannis Lagos' immunitet
Betænkning:  Marie Toussaint (A9-0136/2021)
Betænkning om anmodning om ophævelse af Ioannis Lagos' immunitet
[2020/2240(IMM)]
Retsudvalget
186 voteAnmodning om ophævelse af Ioannis Lagos' immunitet
Betænkning:  Angel Dzhambazki (A9-0135/2021)
Betænkning om anmodning om ophævelse af Ioannis Lagos' immunitet
[2020/2219(IMM)]
Retsudvalget
194 voteEnkelt afstemning
19***voteAftalen mellem EU og Norge: ændring af indrømmelser for alle de toldkontingenter, der er omfattet af EU-liste CLXXV, som følge af Det Forenede Kongeriges udtræden af Den Europæiske Union
Henstilling:  Jörgen Warborn (A9-0035/2021)
Henstilling om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af aftalen i form af brevveksling mellem Unionen og Norge om ændring af indrømmelser for alle de toldkontingenter, der er omfattet af EU-liste CLXXV, som følge af Det Forenede Kongeriges udtræden af Den Europæiske Union
[10643/2020 - C9-0424/2020 - 2020/0230(NLE)]
Udvalget om International Handel
22***voteDen frivillige partnerskabsaftale mellem EU og Honduras
Henstilling:  Karin Karlsbro (A9-0053/2021)
Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af den frivillige partnerskabsaftale mellem Den Europæiske Union og Republikken Honduras om retshåndhævelse, god forvaltningspraksis og handel på skovbrugsområdet med træprodukter til Den Europæiske Union
[12543/2020 - C9-0084/2021 - 2020/0157(NLE)]
Udvalget om International Handel
81 voteGennemførelsesrapport om færdselssikkerhedsaspekterne af køretøjssikkerhedspakken
Betænkning:  Benoît Lutgen (A9-0028/2021)
Betænkning om gennemførelsesrapporten om færdselssikkerhedsaspekterne af køretøjssikkerhedspakken
[2019/2205(INI)]
Transport- og Turismeudvalget
77 voteKemiske rester i Østersøen på grundlag af andragende nr. 1328/2019 og 0406/2020 (forretningsordenens artikel 227, stk. 2)
Forslag til beslutning
[2021/2567(RSP)]
B9-0224/2021
189 voteAfstemning om ændringsforslag
201 voteDen frivillige partnerskabsaftale mellem EU og Honduras (Beslutning)
202 voteDen interinstitutionelle aftale om et obligatorisk åbenhedsregister
204 voteEn mere effektiv og renere søtransport
22:00 - 23:30   Forhandling       Taletid
30Frist pointJorbundsbeskyttelse
Mundtlige forespørgsler - [2021/2548(RSP)]
     
Pernille Weiss, Maria Arena, Martin Hojsík, Manuela Ripa, Alexandr Vondra, Idoia Villanueva Ruiz (O-000024/2021 - B9-0011/21)
Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed
Rådet
Jordbundsbeskyttelse
     
Pernille Weiss, Maria Arena, Martin Hojsík, Manuela Ripa, Alexandr Vondra, Idoia Villanueva Ruiz (O-000023/2021 - B9-0010/21)
Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed
Kommissionen
Jordbundsbeskyttelse
63Frist***IpointFlerårig forvaltningsplan for almindelig tun i det østlige Atlanterhav og Middelhavet
Betænkning:  Giuseppe Ferrandino (A9-0149/2020)
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentet og Rådets forordning om indførelse af en flerårig forvaltningsplan for almindelig tun i det østlige Atlanterhav og Middelhavet, om ændring af forordning (EF) nr. 1936/2001, forordning (EU) 2017/2107 og forordning (EU) 2019/833 og om ophævelse af forordning (EU) 2016/1627
[COM(2019)0619 - C9-0188/2019 - 2019/0272(COD)]
Fiskeriudvalget
17:00 - 21:30   Forhandling     item on the agenda
Formanden for Det Europæiske Råd (inkl. svar)15'
Kommissionen (inkl. svar)30'
Ordførere   (5x6') 30'
Ordførere for udtalelser   (4x1') 4'
Medlemmer105'
PPE24'S&D20'30Renew14'ID11'30Verts/ALE11'ECR10'The Left7'NI7'
22:00 - 23:30   Forhandling     item on the agenda
Rådet (inkl. svar)5'
Kommissionen (inkl. svar)10'
Ordfører6'
Forespørger (udvalg)5'
Medlemmer31'
PPE5'30S&D5'Renew4'ID3'30Verts/ALE3'30ECR3'30The Left3'NI3'
152item on the agendapointOprettelse af Horisont Europa – reglerne for deltagelse og formidling
Dan Nica (A9-0122/2021
  -Ændringsforslag; forkastelseOnsdag den 21. april 2021, 13:00
  -Anmodninger om "særskilt" eller delt" afstemningFredag den 23. april 2021, 12:00
80item on the agendapointSærprogrammet til gennemførelse af Horisont Europa - rammeprogrammet for forskning og innovation
Christian Ehler (A9-0118/2021
  -ÆndringsforslagOnsdag den 21. april 2021, 13:00
  -Anmodninger om "særskilt" eller delt" afstemningFredag den 23. april 2021, 12:00
65item on the agendapointDet Europæiske Institut for Innovation og Teknologi
Marisa Matias (A9-0120/2020
  -Ændringsforslag; forkastelseOnsdag den 21. april 2021, 13:00
  -Anmodninger om "særskilt" eller delt" afstemningFredag den 23. april 2021, 12:00
66item on the agendapointStrategisk innovationsdagsorden for Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi
Maria da Graça Carvalho (A9-0121/2020
  -Ændringsforslag; forkastelseOnsdag den 21. april 2021, 13:00
  -Anmodninger om "særskilt" eller delt" afstemningFredag den 23. april 2021, 12:00
56item on the agendapointEn EU-civilbeskyttelsesmekanisme
Nikos Androulakis (A9-0148/2020
  -Ændringsforslag; forkastelseOnsdag den 21. april 2021, 13:00
  -Anmodninger om "særskilt" eller delt" afstemningFredag den 23. april 2021, 12:00
30item on the agendapointJorbundsbeskyttelse
(O-000024/2021 - B9-0011/21) (O-000023/2021 - B9-0010/21) 
  -Forslag til beslutningTorsdag den 22. april 2021, 12:00
  -Ændringsforslag til beslutningsforslagMandag den 26. april 2021, 12:00
  -Anmodninger om "særskilt" eller delt" afstemningMandag den 26. april 2021, 19:00
63item on the agendapointFlerårig forvaltningsplan for almindelig tun i det østlige Atlanterhav og Middelhavet
Giuseppe Ferrandino (A9-0149/2020
  -Ændringsforslag; forkastelseFredag den 23. april 2021, 12:00
  -Anmodninger om "særskilt" eller delt" afstemningMandag den 26. april 2021, 12:00
Seneste opdatering: 29. april 2021Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik