Ημερήσια διάταξη
Βρυξέλλες
Δευτέρα 26 Απριλίου 2021 - Πέμπτη 29 Απριλίου 2021 327k
Δευτέρα 26 Απριλίου 2021190kΈκδοση: Πέμπτη 29 Απριλίου 2021, 10:13
 σημεία της ημερήσιας διάταξης
17:00 - 21:30   Συζητήσεις
18:30 - 19:45   Ψηφοφορία
22:00 - 23:30   Συζητήσεις
 Χρόνος αγόρευσης
 Προθεσμίες κατάθεσης

17:00 - 21:30   Συζητήσεις       Χρόνος αγόρευσης
1  pointΕπανάληψη της συνόδου και διάταξη των εργασιών
  pointΚοινή συζήτηση - Συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και αποτελέσματα της συνάντησης ΕΕ-Τουρκίας
91 -Συμπεράσματα της συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 25ης και 26ης Μαρτίου 2021
Δηλώσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και της Επιτροπής

[2021/2599(RSP)]
175 -Το αποτέλεσμα της συνάντησης υψηλού επιπέδου μεταξύ ΕΕ και Τουρκίας της 6ης Απριλίου
Δηλώσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και της Επιτροπής

[2021/2641(RSP)]
  pointΚοινή συζήτηση - Έρευνα και καινοτομία
152Προθεσμία***II-Θέσπιση του «Ορίζων Ευρώπη» και των κανόνων συμμετοχής και διάδοσής του
Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση :  Dan Nica (A9-0122/2021)
Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση ενόψει της έκδοσης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του προγράμματος-πλαισίου έρευνας και καινοτομίας «Ορίζων Ευρώπη» και των κανόνων συμμετοχής και διάδοσής του, και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1290/2013 και (ΕΕ) αριθ. 1291/2013

[07064/2/2020 - C9-0111/2021 - 2018/0224(COD)]
Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας
80Προθεσμία*-Ειδικό πρόγραμμα υλοποίησης του προγράμματος Ορίζων Ευρώπη – Πρόγραμμα-πλαίσιο έρευνας και καινοτομίας
Έκθεση:  Christian Ehler (A9-0118/2021)
Έκθεση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη θέσπιση του ειδικού προγράμματος υλοποίησης του προγράμματος Ορίζων Ευρώπη – Πρόγραμμα-πλαίσιο έρευνας και καινοτομίας

[COM(2018)0436 - C8-0253/2018 - 2018/0225(CNS)]
Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας
65Προθεσμία***I-Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας
Έκθεση:  Marisa Matias (A9-0120/2020)
Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (αναδιατύπωση)

[COM(2019)0331 - C9-0042/2019 - 2019/0151(COD)]
Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας
66Προθεσμία***I-Στρατηγικό θεματολόγιο καινοτομίας του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας
Έκθεση:  Maria da Graça Carvalho (A9-0121/2020)
Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το στρατηγικό θεματολόγιο καινοτομίας του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας (ΕΙΤ) 2021-2027: τόνωση του ταλέντου και της ικανότητας για καινοτομία της Ευρώπης

[COM(2019)0330 - C9-0043/2019 - 2019/0152(COD)]
Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας
56Προθεσμία***IpointΜηχανισμός πολιτικής προστασίας της Ένωσης
Έκθεση:  Nikos Androulakis (A9-0148/2020)
Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 1313/2013/ΕΕ περί μηχανισμού πολιτικής προστασίας της Ένωσης
[COM(2020)0220 - C9-0160/2020 - 2020/0097(COD)]
Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων
18:30 - 19:45   Ψηφοφορία      
47 voteΠαρατήρηση: Οι ψηφοφορίες θα καταμεριστούν σε διάφορες ώρες ψηφοφοριών αναλόγως του αριθμού των τροπολογιών
188 voteΜυστικές ψηφοφορίες
Ασυλίες
147 voteΑίτηση για την άρση της ασυλίας του Filip De Man
Έκθεση:  Stéphane Séjourné (A9-0134/2021)
Έκθεση σχετικά με την αίτηση για την άρση της ασυλίας του Filip De Man
[2020/2271(IMM)]
Επιτροπή Νομικών Θεμάτων
148 voteΑίτηση για την άρση της ασυλίας του Zdzisław Krasnodębski
Έκθεση:  Ibán García Del Blanco (A9-0132/2021)
Έκθεση σχετικά με την αίτηση για την άρση της ασυλίας του Zdzisław Krasnodębski
[2020/2224(IMM)]
Επιτροπή Νομικών Θεμάτων
187 voteΑίτηση για την άρση της ασυλίας του Ιωάννη Λαγού
Έκθεση:  Marie Toussaint (A9-0136/2021)
Έκθεση σχετικά με την αίτηση για την άρση της ασυλίας του Ιωάννη Λαγού
[2020/2240(IMM)]
Επιτροπή Νομικών Θεμάτων
186 voteΑίτηση άρσης της ασυλίας του Ιωάννη Λαγού
Έκθεση:  Angel Dzhambazki (A9-0135/2021)
Έκθεση σχετικά με την αίτηση άρσης της ασυλίας του Ιωάννη Λαγού
[2020/2219(IMM)]
Επιτροπή Νομικών Θεμάτων
194 voteΜοναδικές ψηφοφορίες
19***voteΣυμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης/Νορβηγίας: τροποποίηση των παραχωρήσεων για όλες τις δασμολογικές ποσοστώσεις που περιλαμβάνονται στον πίνακα CLXXV της ΕΕ ως συνέπεια της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση
Σύσταση:  Jörgen Warborn (A9-0035/2021)
Σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της συμφωνίας υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ένωσης και της Νορβηγίας σχετικά με την τροποποίηση των παραχωρήσεων για όλες τις δασμολογικές ποσοστώσεις που περιλαμβάνονται στον πίνακα CLXXV της ΕΕ ως συνέπεια της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση
[10643/2020 - C9-0424/2020 - 2020/0230(NLE)]
Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου
22***voteΣυμφωνία εθελοντικής εταιρικής σχέσης ΕΕ/Ονδούρας
Σύσταση:  Karin Karlsbro (A9-0053/2021)
Σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη της συμφωνίας εθελοντικής εταιρικής σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Ονδούρας σχετικά με την επιβολή της δασικής νομοθεσίας, τη διακυβέρνηση και το εμπόριο προϊόντων ξυλείας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση
[12543/2020 - C9-0084/2021 - 2020/0157(NLE)]
Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου
81 voteΈκθεση εφαρμογής που αφορά τις πτυχές της οδικής ασφάλειας της δέσμης μέτρων για τον τεχνικό έλεγχο
Έκθεση:  Benoît Lutgen (A9-0028/2021)
Έκθεση σχετικά με την έκθεση εφαρμογής που αφορά τις πτυχές της οδικής ασφάλειας της δέσμης μέτρων για τον τεχνικό έλεγχο
[2019/2205(INI)]
Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού
77 voteΧημικά κατάλοιπα στη Βαλτική Θάλασσα βάσει των αναφορών αριθ. 1328/2019 και 0406/2020 σύμφωνα με το άρθρο 227 παράγραφος 2 του Κανονισμού
Πρόταση ψηφίσματος
[2021/2567(RSP)]
B9-0224/2021
189 voteΨηφοφορίες επί τροπολογιών
201 voteΣυμφωνία εθελοντικής εταιρικής σχέσης ΕΕ/Ονδούρας (Ψήφισμα)
202 voteΔιοργανική συμφωνία σχετικά με το υποχρεωτικό μητρώο διαφάνειας
204 voteΠιο αποδοτικές και καθαρές θαλάσσιες μεταφορές
22:00 - 23:30   Συζητήσεις       Χρόνος αγόρευσης
30Προθεσμία pointΠροστασία του εδάφους
Προφορικές ερωτήσεις - [2021/2548(RSP)]
     
Pernille Weiss, Maria Arena, Martin Hojsík, Manuela Ripa, Alexandr Vondra, Idoia Villanueva Ruiz (O-000024/2021 - B9-0011/21)
Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων
Συμβούλιο
Προστασία του εδάφους
     
Pernille Weiss, Maria Arena, Martin Hojsík, Manuela Ripa, Alexandr Vondra, Idoia Villanueva Ruiz (O-000023/2021 - B9-0010/21)
Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων
Επιτροπή
Προστασία του εδάφους
63Προθεσμία***IpointΠολυετές σχέδιο διαχείρισης του ερυθρού τόνου στον Ανατολικό Ατλαντικό και στη Μεσόγειο
Έκθεση:  Giuseppe Ferrandino (A9-0149/2020)
Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη θέσπιση πολυετούς σχεδίου διαχείρισης του ερυθρού τόνου στον Ανατολικό Ατλαντικό και στη Μεσόγειο, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1936/2001, (ΕΕ) 2017/2107 και (ΕΕ) 2019/833 και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1627
[COM(2019)0619 - C9-0188/2019 - 2019/0272(COD)]
Επιτροπή Αλιείας
17:00 - 21:30   Συζητήσεις     item on the agenda
Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (συμπεριλαμβανομένων των απαντήσεων)15'
Επιτροπή (συμπεριλαμβανομένων των απαντήσεων)30'
Εισηγητές   (5x6') 30'
Συντάκτες γνωμοδότησης   (4x1') 4'
Βουλευτές105'
PPE24'S&D20'30Renew14'ID11'30Verts/ALE11'ECR10'The Left7'NI7'
22:00 - 23:30   Συζητήσεις     item on the agenda
Συμβούλιο (συμπεριλαμβανομένων των απαντήσεων)5'
Επιτροπή (συμπεριλαμβανομένων των απαντήσεων)10'
Εισηγητής6'
Συντάκτης (επιτροπή)5'
Βουλευτές31'
PPE5'30S&D5'Renew4'ID3'30Verts/ALE3'30ECR3'30The Left3'NI3'
152item on the agendapointΘέσπιση του «Ορίζων Ευρώπη» και των κανόνων συμμετοχής και διάδοσής του
Dan Nica (A9-0122/2021
  -Τροπολογίες· απόρριψηΤετάρτη 21 Απριλίου 2021, 13:00
  -Αιτήματα για χωριστές ψηφοφορίες και ψηφοφορίες κατά τμήματαΠαρασκευή 23 Απριλίου 2021, 12:00
80item on the agendapointΕιδικό πρόγραμμα υλοποίησης του προγράμματος Ορίζων Ευρώπη – Πρόγραμμα-πλαίσιο έρευνας και καινοτομίας
Christian Ehler (A9-0118/2021
  -ΤροπολογίεςΤετάρτη 21 Απριλίου 2021, 13:00
  -Αιτήματα για χωριστές ψηφοφορίες και ψηφοφορίες κατά τμήματαΠαρασκευή 23 Απριλίου 2021, 12:00
65item on the agendapointΕυρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας
Marisa Matias (A9-0120/2020
  -Τροπολογίες· απόρριψηΤετάρτη 21 Απριλίου 2021, 13:00
  -Αιτήματα για χωριστές ψηφοφορίες και ψηφοφορίες κατά τμήματαΠαρασκευή 23 Απριλίου 2021, 12:00
66item on the agendapointΣτρατηγικό θεματολόγιο καινοτομίας του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας
Maria da Graça Carvalho (A9-0121/2020
  -Τροπολογίες· απόρριψηΤετάρτη 21 Απριλίου 2021, 13:00
  -Αιτήματα για χωριστές ψηφοφορίες και ψηφοφορίες κατά τμήματαΠαρασκευή 23 Απριλίου 2021, 12:00
56item on the agendapointΜηχανισμός πολιτικής προστασίας της Ένωσης
Nikos Androulakis (A9-0148/2020
  -Τροπολογίες· απόρριψηΤετάρτη 21 Απριλίου 2021, 13:00
  -Αιτήματα για χωριστές ψηφοφορίες και ψηφοφορίες κατά τμήματαΠαρασκευή 23 Απριλίου 2021, 12:00
30item on the agendapointΠροστασία του εδάφους
(O-000024/2021 - B9-0011/21) (O-000023/2021 - B9-0010/21) 
  -Προτάσεις ψηφίσματοςΠέμπτη 22 Απριλίου 2021, 12:00
  -Τροπολογίες στην πρόταση ψηφίσματοςΔευτέρα 26 Απριλίου 2021, 12:00
  -Αιτήματα για χωριστές ψηφοφορίες και ψηφοφορίες κατά τμήματαΔευτέρα 26 Απριλίου 2021, 19:00
63item on the agendapointΠολυετές σχέδιο διαχείρισης του ερυθρού τόνου στον Ανατολικό Ατλαντικό και στη Μεσόγειο
Giuseppe Ferrandino (A9-0149/2020
  -Τροπολογίες· απόρριψηΠαρασκευή 23 Απριλίου 2021, 12:00
  -Αιτήματα για χωριστές ψηφοφορίες και ψηφοφορίες κατά τμήματαΔευτέρα 26 Απριλίου 2021, 12:00
Τελευταία ενημέρωση: 29 Απριλίου 2021Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου