Darbotvarkė
Briuselis
Pirmadienis, 2021 m. balandžio 26 d. - Ketvirtadienis, 2021 m. balandžio 29 d. 290k
Pirmadienis, 2021 m. balandžio 26 d.177kVersija: Ketvirtadienis, 2021 m. balandžio 29 d., 10:21
 Darbotvarkės klausimai
17:00 - 21:30   Diskusijos
18:30 - 19:45   Balsavimas
22:00 - 23:30   Diskusijos
 Kalbėjimo laikas
 Pateikimo terminai

17:00 - 21:30   Diskusijos       Kalbėjimo laikas
1  pointSesijos atnaujinimas ir darbo tvarka
  pointBendros diskusijos - Europos Vadovų Tarybos išvados ir ES ir Turkijos susitikimo rezultatai
91 -2021 m. kovo 25–26 d. Europos Vadovų Tarybos susitikimo išvados
Europos Vadovų Tarybos ir Komisijos pareiškimai

[2021/2599(RSP)]
175 -ES ir Turkijos balandžio 6 d. aukšto lygio susitikimo rezultatai
Europos Vadovų Tarybos ir Komisijos pareiškimai

[2021/2641(RSP)]
  pointBendros diskusijos - Moksliniai tyrimai ir inovacijos
152Galutinis terminas***II-Programos „Europos horizontas“ sukūrimas ir su ja susijusių dalyvavimo ir sklaidos taisyklių nustatymas
Rekomendacija antrajam svarstymui:  Dan Nica (A9-0122/2021)
Rekomendacija antrajam svarstymui dėl Tarybos per pirmąjį svarstymą priimtos pozicijos siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą, kuriuo sukuriama bendroji mokslinių tyrimų ir inovacijų programa „Europos horizontas“, nustatomos su ja susijusios dalyvavimo ir sklaidos taisyklės ir panaikinami reglamentai (ES) Nr. 1290/2013 ir (ES) Nr. 1291/2013

[07064/2/2020 - C9-0111/2021 - 2018/0224(COD)]
Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas
80Galutinis terminas*-Specialioji programa, kuria įgyvendinama bendroji mokslinių tyrimų ir inovacijų programa „Europos horizontas“
Pranešimas:  Christian Ehler (A9-0118/2021)
Pranešimas dėl Tarybos sprendimo dėl specialiosios programos, kuria įgyvendinama bendroji mokslinių tyrimų ir inovacijų programa „Europos horizontas“, nustatymo projekto

[COM(2018)0436 - C8-0253/2018 - 2018/0225(CNS)]
Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas
65Galutinis terminas***I-Europos inovacijos ir technologijos institutas
Pranešimas:  Marisa Matias (A9-0120/2020)
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos inovacijos ir technologijos instituto (nauja redakcija)

[COM(2019)0331 - C9-0042/2019 - 2019/0151(COD)]
Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas
66Galutinis terminas***I-Europos inovacijos ir technologijos instituto strateginė inovacijų darbotvarkė
Pranešimas:  Maria da Graça Carvalho (A9-0121/2020)
Pranešimas Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas dėl Europos inovacijos ir technologijos instituto (EIT) 2021–2027 m. strateginės inovacijų darbotvarkės. Europos inovacijų talentų ir inovacinių pajėgumų skatinimas

[COM(2019)0330 - C9-0043/2019 - 2019/0152(COD)]
Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas
56Galutinis terminas***IpointSąjungos civilinės saugos mechanizmas
Pranešimas:  Nikos Androulakis (A9-0148/2020)
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 1313/2013/ES dėl Sąjungos civilinės saugos mechanizmo
[COM(2020)0220 - C9-0160/2020 - 2020/0097(COD)]
Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas
18:30 - 19:45   Balsavimas      
47 votePastaba: balsavimas bus suskirstytas į dalis ir bus rengiami keli balsavimai priklausomai nuo pakeitimų skaičiaus
188 voteSlaptas balsavimas
Imunitetai
147 votePrašymas atšaukti Filipo De Mano (Filip De Man) imunitetą
Pranešimas:  Stéphane Séjourné (A9-0134/2021)
Pranešimas dėl prašymo atšaukti Filipo De Mano (Filip De Man) imunitetą
[2020/2271(IMM)]
Teisės reikalų komitetas
148 votePrašymas atšaukti Zdzisławo Krasnodębskio (Zdzisław Krasnodębski) imunitetą
Pranešimas:  Ibán García Del Blanco (A9-0132/2021)
Pranešimas dėl prašymo atšaukti Zdzisławo Krasnodębskio (Zdzisław Krasnodębski) imunitetą
[2020/2224(IMM)]
Teisės reikalų komitetas
187 votePrašymas atšaukti Ioanniso Lagoso (Ioannis Lagos) imunitetą
Pranešimas:  Marie Toussaint (A9-0136/2021)
Pranešimas dėl prašymo atšaukti Ioanniso Lagoso (Ioannis Lagos) imunitetą
[2020/2240(IMM)]
Teisės reikalų komitetas
186 votePrašymas atšaukti Ioanniso Lagoso (Ioannis Lagos) imunitetą
Pranešimas:  Angel Dzhambazki (A9-0135/2021)
Pranešimas dėl prašymo atšaukti Ioanniso Lagoso (Ioannis Lagos) imunitetą
[2020/2219(IMM)]
Teisės reikalų komitetas
194 voteVienas balsavimas
19***voteES ir Norvegijos susitarimas: visoms į ES skirtą CLXXV sąrašą įtrauktoms tarifinėms kvotoms taikomų nuolaidų pakeitimas, susijęs su Jungtinės Karalystės išstojimu iš Europos Sąjungos
Rekomendacija:  Jörgen Warborn (A9-0035/2021)
Rekomendacija dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl Sąjungos ir Norvegijos susitarimo pasikeičiant laiškais dėl visoms į ES skirtą CLXXV sąrašą įtrauktoms tarifinėms kvotoms taikomų nuolaidų pakeitimo, susijusio su Jungtinės Karalystės išstojimu iš Europos Sąjungos, sudarymo Europos Sąjungos vardu
[10643/2020 - C9-0424/2020 - 2020/0230(NLE)]
Tarptautinės prekybos komitetas
22***voteES ir Hondūro Respublikos savanoriškas partnerystės susitarimas
Rekomendacija:  Karin Karlsbro (A9-0053/2021)
Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Hondūro Respublikos savanoriško partnerystės susitarimo dėl miškų teisės aktų vykdymo, miškų valdymo ir prekybos į Europos Sąjungą importuojamais medienos produktais sudarymo projekto
[12543/2020 - C9-0084/2021 - 2020/0157(NLE)]
Tarptautinės prekybos komitetas
81 voteTechninės apžiūros dokumentų rinkinyje pateikiamų kelių eismo saugos aspektų įgyvendinimo ataskaita
Pranešimas:  Benoît Lutgen (A9-0028/2021)
Pranešimas dėl Techninės apžiūros dokumentų rinkinyje pateikiamų kelių eismo saugos aspektų įgyvendinimo ataskaitos
[2019/2205(INI)]
Transporto ir turizmo komitetas
77 voteCheminių medžiagų liekanos Baltijos jūroje remiantis peticijomis Nr. 1328/2019 ir Nr. 0406/2020 pagal Darbo tvarkos taisyklių 227 straipsnio 2 dalį
Pasiūlymas dėl rezoliucijos
[2021/2567(RSP)]
B9-0224/2021
189 voteBalsavimas dėl pakeitimų
201 voteES ir Hondūro Respublikos savanoriškas partnerystės susitarimas
202 voteTarpinstitucinis susitarimas dėl privalomo Skaidrumo registro
204 voteVeiksmingesnis ir švaresnis jūrų transportas
22:00 - 23:30   Diskusijos       Kalbėjimo laikas
30Galutinis terminas pointDirvožemio apsauga
Klausimai, į kuriuos atsakoma žodžiu - [2021/2548(RSP)]
     
Pernille Weiss, Maria Arena, Martin Hojsík, Manuela Ripa, Alexandr Vondra, Idoia Villanueva Ruiz (O-000024/2021 - B9-0011/21)
Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas
Tarybai
Dirvožemio apsauga
     
Pernille Weiss, Maria Arena, Martin Hojsík, Manuela Ripa, Alexandr Vondra, Idoia Villanueva Ruiz (O-000023/2021 - B9-0010/21)
Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas
Komisijai
Dirvožemio apsauga
63Galutinis terminas***IpointDaugiametis rytų Atlanto ir Viduržemio jūros paprastųjų tunų išteklių valdymo planas
Pranešimas:  Giuseppe Ferrandino (A9-0149/2020)
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatomas daugiametis rytų Atlanto ir Viduržemio jūros paprastųjų tunų išteklių valdymo planas, iš dalies keičiami reglamentai (EB) Nr. 1936/2001, (ES) 2017/2107 bei (ES) 2019/833 ir panaikinamas Reglamentas (ES) 2016/1627
[COM(2019)0619 - C9-0188/2019 - 2019/0272(COD)]
Žuvininkystės komitetas
17:00 - 21:30   Diskusijos     item on the agenda
Europos Vadovų Tarybos pirmininkas (kartu su atsakymais)15'
Komisija (kartu su atsakymais)30'
Pranešėjai   (5x6') 30'
Nuomonės referentai   (4x1') 4'
Parlamento nariai105'
PPE24'S&D20'30Renew14'ID11'30Verts/ALE11'ECR10'The Left7'NI7'
22:00 - 23:30   Diskusijos     item on the agenda
Taryba (kartu su atsakymais)5'
Komisija (kartu su atsakymais)10'
Pranešėjas6'
Autorius (komitetas)5'
Parlamento nariai31'
PPE5'30S&D5'Renew4'ID3'30Verts/ALE3'30ECR3'30The Left3'NI3'
152item on the agendapointProgramos „Europos horizontas“ sukūrimas ir su ja susijusių dalyvavimo ir sklaidos taisyklių nustatymas
Dan Nica (A9-0122/2021
  -Pakeitimai; atmetimasTrečiadienis, 2021 m. balandžio 21 d., 13:00
  -Prašymai balsuoti atskirai ir dalimisPenktadienis, 2021 m. balandžio 23 d., 12:00
80item on the agendapointSpecialioji programa, kuria įgyvendinama bendroji mokslinių tyrimų ir inovacijų programa „Europos horizontas“
Christian Ehler (A9-0118/2021
  -PakeitimaiTrečiadienis, 2021 m. balandžio 21 d., 13:00
  -Prašymai balsuoti atskirai ir dalimisPenktadienis, 2021 m. balandžio 23 d., 12:00
65item on the agendapointEuropos inovacijos ir technologijos institutas
Marisa Matias (A9-0120/2020
  -Pakeitimai; atmetimasTrečiadienis, 2021 m. balandžio 21 d., 13:00
  -Prašymai balsuoti atskirai ir dalimisPenktadienis, 2021 m. balandžio 23 d., 12:00
66item on the agendapointEuropos inovacijos ir technologijos instituto strateginė inovacijų darbotvarkė
Maria da Graça Carvalho (A9-0121/2020
  -Pakeitimai; atmetimasTrečiadienis, 2021 m. balandžio 21 d., 13:00
  -Prašymai balsuoti atskirai ir dalimisPenktadienis, 2021 m. balandžio 23 d., 12:00
56item on the agendapointSąjungos civilinės saugos mechanizmas
Nikos Androulakis (A9-0148/2020
  -Pakeitimai; atmetimasTrečiadienis, 2021 m. balandžio 21 d., 13:00
  -Prašymai balsuoti atskirai ir dalimisPenktadienis, 2021 m. balandžio 23 d., 12:00
30item on the agendapointDirvožemio apsauga
(O-000024/2021 - B9-0011/21) (O-000023/2021 - B9-0010/21) 
  -Pasiūlymai dėl rezoliucijųKetvirtadienis, 2021 m. balandžio 22 d., 12:00
  -Pakeitimai dėl pasiūlymo dėl rezoliucijos Pirmadienis, 2021 m. balandžio 26 d., 12:00
  -Prašymai balsuoti atskirai ir dalimisPirmadienis, 2021 m. balandžio 26 d., 19:00
63item on the agendapointDaugiametis rytų Atlanto ir Viduržemio jūros paprastųjų tunų išteklių valdymo planas
Giuseppe Ferrandino (A9-0149/2020
  -Pakeitimai; atmetimasPenktadienis, 2021 m. balandžio 23 d., 12:00
  -Prašymai balsuoti atskirai ir dalimisPirmadienis, 2021 m. balandžio 26 d., 12:00
Atnaujinta: 2021 m. balandžio 29 d.Teisinė informacija - Privatumo politika