Esityslista
Bryssel
Maanantai 26. huhtikuuta 2021 - Torstai 29. huhtikuuta 2021 284k
Tiistai 27. huhtikuuta 2021185kVersio: Torstai 29. huhtikuuta 2021, 10:16
 Esityslistan kohdat
09:00   Tulosten ilmoittaminen
09:00 - 14:00   Keskustelut (tai tulosten ilmoittamisen jälkeen)
13:00 - 14:15   Ensimmäiset äänestykset
15:00 - 20:00   Keskustelut
19:00   Tulosten ilmoittaminen
19:55 - 21:10   Toiset äänestykset
20:30 - 23:30   Keskustelut
 Puheajat
 Määräajat

09:00   Tulosten ilmoittaminen      
09:00 - 14:00   Keskustelut (tai tulosten ilmoittamisen jälkeen)       Puheajat
  pointYhteiskeskustelu - Euroopan unionin ja Yhdistyneen kuningaskunnan kauppa- ja yhteistyösopimus
238***-Euroopan unionin ja Yhdistyneen kuningaskunnan välinen kauppa- ja yhteistyösopimus
Suositus:  Andreas Schieder, Christophe Hansen (A9-0128/2021)
Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Euroopan atomienergiayhteisön sekä Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan välisen kauppa- ja yhteistyösopimuksen sekä turvallisuusluokiteltujen tietojen vaihtoon ja suojaamiseen sovellettavia turvallisuusmenettelyjä koskevan Euroopan unionin sekä Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan välisen sopimuksen tekemisestä unionin puolesta

[05022/2021 - C9-0086/2021 - 2020/0382(NLE)]
Ulkoasiainvaliokunta
Kansainvälisen kaupan valiokunta
241Määräaika -Euroopan unionin ja Yhdistyneen kuningaskunnan välisten neuvottelujen tulokset
Neuvoston ja komission julkilausumat

[2021/2658(RSP)]
13:00 - 14:15   Ensimmäiset äänestykset      
190 voteÄänestykset tarkistuksista
244 votePäätöslauselmaesitykset - Euroopan unionin ja Yhdistyneen kuningaskunnan välisten neuvottelujen tulokset
152Määräaika***IIvoteHorisontti Eurooppa -puiteohjelman perustaminen ja sen osallistumista ja tulosten levittämistä koskevat säännöt
Suositus toiseen käsittelyyn:  Dan Nica (A9-0122/2021)
Suositus toiseen käsittelyyn neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelman ”Horisontti Eurooppa” perustamisesta, sen osallistumista ja tulosten levittämistä koskevien sääntöjen vahvistamisesta sekä asetusten (EU) N:o 1290/2013 ja (EU) N:o 1291/2013 kumoamisesta
[07064/2/2020 - C9-0111/2021 - 2018/0224(COD)]
Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta
245 voteKertaäänestys
80Määräaika*voteTutkimuksen ja innovoinnin Horisontti Eurooppa -puiteohjelman täytäntöönpanoa koskeva erityisohjelma
Mietintö:  Christian Ehler (A9-0118/2021)
Mietintö ehdotuksesta neuvoston päätökseksi tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelman ”Horisontti Eurooppa” täytäntöönpanoa koskevasta erityisohjelmasta
[COM(2018)0436 - C8-0253/2018 - 2018/0225(CNS)]
Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta
197 voteÄänestykset alustavista sopimuksista
65Määräaika***IvoteEuroopan innovaatio- ja teknologiainstituutti
Mietintö:  Marisa Matias (A9-0120/2020)
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutista (uudelleenlaadittu toisinto)
[COM(2019)0331 - C9-0042/2019 - 2019/0151(COD)]
Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta
66Määräaika***IvoteEuroopan innovaatio- ja teknologiainstituutin strateginen innovaatio-ohjelma
Mietintö:  Maria da Graça Carvalho (A9-0121/2020)
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutin (EIT) strategisesta innovaatio-ohjelmasta vuosiksi 2021–2027: Euroopan innovointikyvyn ja -valmiuksien edistäminen
[COM(2019)0330 - C9-0043/2019 - 2019/0152(COD)]
Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta
56Määräaika***IvoteUnionin pelastuspalvelumekanismi
Mietintö:  Nikos Androulakis (A9-0148/2020)
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi unionin pelastuspalvelumekanismista annetun päätöksen N:o 1313/2013/EU muuttamisesta
[COM(2020)0220 - C9-0160/2020 - 2020/0097(COD)]
Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta
191 voteLopulliset äänestykset
23Määräaika voteEU:n ja Hondurasin vapaaehtoinen kumppanuussopimus (päätöslauselma)
Mietintö:  Karin Karlsbro (A9-0054/2021)
Mietintö, johon sisältyy päätöslauselmaesitys, joka ei liity lainsäädäntöön, esityksestä neuvoston päätökseksi metsälainsäädännön soveltamisen valvontaa, metsähallintoa ja Euroopan unioniin suuntautuvaa puutuotteiden kauppaa koskevan Euroopan unionin ja Hondurasin tasavallan vapaaehtoisen kumppanuussopimuksen tekemisestä
[12543/2020 - C9-0084/2021 - 2020/0157M(NLE)]
Kansainvälisen kaupan valiokunta
75Määräaika voteToimielinten välinen sopimus pakollisesta avoimuusrekisteristä
Mietintö:  Danuta Maria Hübner (A9-0123/2021)
Mietintö pakollista avoimuusrekisteriä koskevan Euroopan parlamentin, Euroopan unionin neuvoston ja Euroopan komission toimielinten välisen sopimuksen tekemisestä
[2020/2272(ACI)]
Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta
87Määräaika voteTehokkaampi ja puhtaampi meriliikenne
Mietintö:  Karima Delli (A9-0029/2021)
Mietintö teknisistä ja operatiivisista toimenpiteistä tehokkaamman ja puhtaamman meriliikenteen edistämiseksi
[2019/2193(INI)]
Liikenne- ja matkailuvaliokunta
167Määräaika voteTyöjärjestyksen 112 artiklan 2 ja 3 kohdan sekä 4 kohdan c alakohdan mukainen vastalause: Jäämien enimmäismäärät tietyissä tuotteissa, luferoni mukaan lukien
[2021/2590(RPS)]
B9-0223/2021
168Määräaika voteTyöjärjestyksen 112 artiklan 2 ja 3 sekä 4 kohdan c alakohdan mukainen vastalause: Jäämien enimmäismäärät tietyissä tuotteissa, flonikamidi mukaan lukien
[2021/2608(RPS)]
B9-0222/2021
15:00 - 20:00   Keskustelut       Puheajat
  pointYhteiskeskustelu - Vastuuvapaus 2019 (52 mietintöä)
90Määräaika -Vastuuvapaus 2019: EU:n yleinen talousarvio - Komissio ja toimeenpanovirastot
Mietintö:  Joachim Kuhs (A9-0117/2021)
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2019, pääluokka III – Komissio ja toimeenpanovirastot

[COM(2020)0288 - C9-0220/2020 - 2020/2140(DEC)]
Talousarvion valvontavaliokunta
92Määräaika -Vastuuvapaus 2019: EU:n yleinen talousarvio - Euroopan parlamentti
Mietintö:  Petri Sarvamaa (A9-0044/2021)
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2019, pääluokka I – Euroopan parlamentti

[COM(2020)0288 - C9-0221/2020 - 2020/2141(DEC)]
Talousarvion valvontavaliokunta
93Määräaika -Vastuuvapaus 2019: EU:n yleinen talousarvio - Neuvosto ja Eurooppa-neuvosto
Mietintö:  Pascal Durand (A9-0056/2021)
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2019, pääluokka II – Eurooppa-neuvosto ja neuvosto

[COM(2020)0288 - C9-0222/2020 - 2020/2142(DEC)]
Talousarvion valvontavaliokunta
94Määräaika -Vastuuvapaus 2019: EU:n yleinen talousarvio - Euroopan unionin tuomioistuin
Mietintö:  Ramona Strugariu (A9-0064/2021)
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2019, pääluokka IV – Euroopan unionin tuomioistuin

[COM(2020)0288 - C9-0223/2020 - 2020/2143(DEC)]
Talousarvion valvontavaliokunta
95Määräaika -Vastuuvapaus 2019: EU:n yleinen talousarvio - Tilintarkastustuomioistuin
Mietintö:  Martina Dlabajová (A9-0059/2021)
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2019, pääluokka V – Tilintarkastustuomioistuin

[COM(2020)0288 - C9-0224/2020 - 2020/2144(DEC)]
Talousarvion valvontavaliokunta
96Määräaika -Vastuuvapaus 2019: EU:n yleinen talousarvio - Euroopan talous- ja sosiaalikomitea
Mietintö:  Olivier Chastel (A9-0057/2021)
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2019, pääluokka VI – Euroopan talous- ja sosiaalikomitea

[COM(2020)0288 - C9-0225/2020 - 2020/2145(DEC)]
Talousarvion valvontavaliokunta
97Määräaika -Vastuuvapaus 2019: EU:n yleinen talousarvio - Alueiden komitea
Mietintö:  Alin Mituța (A9-0055/2021)
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2019, pääluokka VII – Alueiden komitea

[COM(2020)0288 - C9-0226/2020 - 2020/2146(DEC)]
Talousarvion valvontavaliokunta
98Määräaika -Vastuuvapaus 2019: EU:n yleinen talousarvio - Euroopan oikeusasiamies
Mietintö:  Olivier Chastel (A9-0065/2021)
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2019, pääluokka VIII – Euroopan oikeusasiamies

[COM(2020)0288 - C9-0227/2020 - 2020/2147(DEC)]
Talousarvion valvontavaliokunta
99Määräaika -Vastuuvapaus 2019: EU:n yleinen talousarvio - Euroopan tietosuojavaltuutettu
Mietintö:  Alin Mituța (A9-0067/2021)
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2019, pääluokka IX – Euroopan tietosuojavaltuutettu

[COM(2020)0288 - C9-0228/2020 - 2020/2148(DEC)]
Talousarvion valvontavaliokunta
100Määräaika -Vastuuvapaus 2019: EU:n yleinen talousarvio - Euroopan ulkosuhdehallinto
Mietintö:  Alin Mituța (A9-0063/2021)
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2019, pääluokka X – Euroopan ulkosuhdehallinto

[COM(2020)0288 - C9-0229/2020 - 2020/2149(DEC)]
Talousarvion valvontavaliokunta
101Määräaika -Vastuuvapaus 2019: Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskus
Mietintö:  Joachim Stanisław Brudziński (A9-0069/2021)
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen (Cedefop) (ennen 20. helmikuuta 2019 Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskus) talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2019

[COM(2020)0288 - C9-0230/2020 - 2020/2150(DEC)]
Talousarvion valvontavaliokunta
102Määräaika -Vastuuvapaus 2019: Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiö
Mietintö:  Joachim Stanisław Brudziński (A9-0094/2021)
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön (Eurofound) (ennen 20. helmikuuta 2019 Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiö) talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuodelta 2019

[COM(2020)0288 - C9-0231/2020 - 2020/2151(DEC)]
Talousarvion valvontavaliokunta
103Määräaika -Vastuuvapaus 2019: Euroopan unionin perusoikeusvirasto
Mietintö:  Joachim Stanisław Brudziński (A9-0086/2021)
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin perusoikeusviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2019

[COM(2020)0288 - C9-0232/2020 - 2020/2152(DEC)]
Talousarvion valvontavaliokunta
104Määräaika -Vastuuvapaus 2019: Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskus
Mietintö:  Ryszard Czarnecki (A9-0087/2021)
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2019

[COM(2020)0288 - C9-0233/2020 - 2020/2153(DEC)]
Talousarvion valvontavaliokunta
105Määräaika -Vastuuvapaus 2019: Euroopan ympäristökeskus
Mietintö:  Ryszard Czarnecki (A9-0080/2021)
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan ympäristökeskuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2019

[COM(2020)0288 - C9-0234/2020 - 2020/2154(DEC)]
Talousarvion valvontavaliokunta
106Määräaika -Vastuuvapaus 2019: Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto
Mietintö:  Joachim Stanisław Brudziński (A9-0090/2021)
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston (EU-OSHA) (ennen 20. helmikuuta 2019 Euroopan työturvallisuus- ja työterveysvirasto) talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2019

[COM(2020)0288 - C9-0235/2020 - 2020/2155(DEC)]
Talousarvion valvontavaliokunta
107Määräaika -Vastuuvapaus 2019: Euroopan unionin elinten käännöskeskus
Mietintö:  Joachim Stanisław Brudziński (A9-0084/2021)
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin elinten käännöskeskuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2019

[COM(2020)0288 - C9-0236/2020 - 2020/2156(DEC)]
Talousarvion valvontavaliokunta
108Määräaika -Vastuuvapaus 2019: Euroopan lääkevirasto
Mietintö:  Ryszard Czarnecki (A9-0073/2021)
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan lääkeviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2019

[COM(2020)0288 - C9-0237/2020 - 2020/2157(DEC)]
Talousarvion valvontavaliokunta
109Määräaika -Vastuuvapaus 2019: Euroopan unionin rikosoikeudellisen yhteistyön virasto (Eurojust)
Mietintö:  Ryszard Czarnecki (A9-0101/2021)
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin rikosoikeudellisen yhteistyön viraston (Eurojust) (ennen 12. joulukuuta 2019 Eurojust) talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2019

[COM(2020)0288 - C9-0238/2020 - 2020/2158(DEC)]
Talousarvion valvontavaliokunta
110Määräaika -Vastuuvapaus 2019: Euroopan koulutussäätiö
Mietintö:  Ryszard Czarnecki (A9-0089/2021)
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan koulutussäätiön talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2019

[COM(2020)0288 - C9-0239/2020 - 2020/2159(DEC)]
Talousarvion valvontavaliokunta
111Määräaika -Vastuuvapaus 2019: Euroopan meriturvallisuusvirasto
Mietintö:  Ryszard Czarnecki (A9-0099/2021)
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan meriturvallisuusviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2019

[COM(2020)0288 - C9-0240/2020 - 2020/2160(DEC)]
Talousarvion valvontavaliokunta
112Määräaika -Vastuuvapaus 2019: Euroopan lentoturvallisuusvirasto
Mietintö:  Joachim Stanisław Brudziński (A9-0070/2021)
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin lentoturvallisuusviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2019

[COM(2020)0288 - C9-0241/2020 - 2020/2161(DEC)]
Talousarvion valvontavaliokunta
113Määräaika -Vastuuvapaus 2019: Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen
Mietintö:  Ryszard Czarnecki (A9-0097/2021)
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2019

[COM(2020)0288 - C9-0242/2020 - 2020/2162(DEC)]
Talousarvion valvontavaliokunta
114Määräaika -Vastuuvapaus 2019: Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskus
Mietintö:  Ryszard Czarnecki (A9-0104/2021)
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskuksen (ECDC) talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2019

[COM(2020)0288 - C9-0243/2020 - 2020/2163(DEC)]
Talousarvion valvontavaliokunta
115Määräaika -Vastuuvapaus 2019: Euroopan unionin kyberturvallisuusvirasto (ENISA)
Mietintö:  Ryszard Czarnecki (A9-0085/2021)
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin kyberturvallisuusviraston (ENISA) (ennen 27.6.2019 Euroopan unionin verkko- ja tietoturvavirasto (ENISA)) talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2019

[COM(2020)0288 - C9-0244/2020 - 2020/2164(DEC)]
Talousarvion valvontavaliokunta
116Määräaika -Vastuuvapaus 2019: Euroopan unionin rautatievirasto
Mietintö:  Ryszard Czarnecki (A9-0077/2021)
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin rautatieviraston (ERA) talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2019

[COM(2020)0288 - C9-0245/2020 - 2020/2165(DEC)]
Talousarvion valvontavaliokunta
117Määräaika -Vastuuvapaus 2019: Euroopan unionin lainvalvontakoulutusvirasto (CEPOL)
Mietintö:  Joachim Stanisław Brudziński (A9-0071/2021)
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin lainvalvontakoulutusviraston (CEPOL) talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2019

[COM(2020)0288 - C9-0246/2020 - 2020/2166(DEC)]
Talousarvion valvontavaliokunta
118Määräaika -Vastuuvapaus 2019: Euroopan raja- ja merivartiovirasto
Mietintö:  Ryszard Czarnecki (A9-0081/2021)
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan raja- ja merivartioviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2019

[COM(2020)0288 - C9-0247/2020 - 2020/2167(DEC)]
Talousarvion valvontavaliokunta
119Määräaika -Vastuuvapaus 2019: Euroopan GNSS-virasto
Mietintö:  Ryszard Czarnecki (A9-0074/2021)
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan GNSS-viraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2019

[COM(2020)0288 - C9-0248/2020 - 2020/2168(DEC)]
Talousarvion valvontavaliokunta
120Määräaika -Vastuuvapaus 2019: Euroopan kalastuksenvalvontavirasto
Mietintö:  Ryszard Czarnecki (A9-0092/2021)
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan kalastuksenvalvontaviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2019

[COM(2020)0288 - C9-0249/2020 - 2020/2169(DEC)]
Talousarvion valvontavaliokunta
121Määräaika -Vastuuvapaus 2019: Euroopan kemikaalivirasto
Mietintö:  Ryszard Czarnecki (A9-0075/2021)
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan kemikaaliviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2019

[COM(2020)0288 - C9-0250/2020 - 2020/2170(DEC)]
Talousarvion valvontavaliokunta
122Määräaika -Vastuuvapaus 2019: Euratomin hankintakeskus
Mietintö:  Ryszard Czarnecki (A9-0088/2021)
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euratomin hankintakeskuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2019

[COM(2020)0288 - C9-0251/2020 - 2020/2171(DEC)]
Talousarvion valvontavaliokunta
123Määräaika -Vastuuvapaus 2019: Euroopan unionin lainvalvontayhteistyövirasto (Europol)
Mietintö:  Ryszard Czarnecki (A9-0096/2021)
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin lainvalvontayhteistyöviraston (Europol) talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2019

[COM(2020)0288 - C9-0252/2020 - 2020/2172(DEC)]
Talousarvion valvontavaliokunta
124Määräaika -Vastuuvapaus 2019: Euroopan tasa-arvoinstituutti
Mietintö:  Joachim Stanisław Brudziński (A9-0072/2021)
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan tasa-arvoinstituutin talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2019

[COM(2020)0288 - C9-0253/2020 - 2020/2173(DEC)]
Talousarvion valvontavaliokunta
125Määräaika -Vastuuvapaus 2019: Euroopan pankkiviranomainen
Mietintö:  Ryszard Czarnecki (A9-0091/2021)
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan pankkiviranomaisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2019

[COM(2020)0288 - C9-0254/2020 - 2020/2174(DEC)]
Talousarvion valvontavaliokunta
126Määräaika -Vastuuvapaus 2019: Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen
Mietintö:  Ryszard Czarnecki (A9-0079/2021)
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2019

[COM(2020)0288 - C9-0255/2020 - 2020/2175(DEC)]
Talousarvion valvontavaliokunta
127Määräaika -Vastuuvapaus 2019: Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen
Mietintö:  Ryszard Czarnecki (A9-0093/2021)
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2019

[COM(2020)0288 - C9-0256/2020 - 2020/2176(DEC)]
Talousarvion valvontavaliokunta
128Määräaika -Vastuuvapaus 2019: Euroopan unionin energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyövirasto
Mietintö:  Joachim Stanisław Brudziński (A9-0078/2021)
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyöviraston (ennen 4. heinäkuuta 2019: energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyövirasto) talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2019

[COM(2020)0288 - C9-0257/2020 - 2020/2177(DEC)]
Talousarvion valvontavaliokunta
129Määräaika -Vastuuvapaus 2019: BERECin tukivirasto (BEREC-virasto)
Mietintö:  Joachim Stanisław Brudziński (A9-0082/2021)
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä BERECin tukiviraston (BEREC-virasto) talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2019

[COM(2020)0288 - C9-0258/2020 - 2020/2178(DEC)]
Talousarvion valvontavaliokunta
130Määräaika -Vastuuvapaus 2019: Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutti
Mietintö:  Ryszard Czarnecki (A9-0076/2021)
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutin talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2019

[COM(2020)0288 - C9-0259/2020 - 2020/2179(DEC)]
Talousarvion valvontavaliokunta
131Määräaika -Vastuuvapaus 2019: Euroopan turvapaikka-asioiden tukivirasto
Mietintö:  Joachim Stanisław Brudziński (A9-0068/2021)
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2019

[COM(2020)0288 - C9-0260/2020 - 2020/2180(DEC)]
Talousarvion valvontavaliokunta
132Määräaika -Vastuuvapaus 2019: Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaava Euroopan unionin virasto (eu-LISA)
Mietintö:  Ryszard Czarnecki (A9-0098/2021)
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaavan Euroopan unionin viraston (eu-LISA) talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2019

[COM(2020)0288 - C9-0261/2020 - 2020/2181(DEC)]
Talousarvion valvontavaliokunta
133Määräaika -Vastuuvapaus 2019: Eurooppalainen yhteisyritys ITERiä ja fuusioenergian kehittämistä varten
Mietintö:  Ryszard Czarnecki (A9-0110/2021)
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä ITERistä ja fuusioenergian kehittämisestä vastaavan eurooppalaisen yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2019

[COM(2020)0288 - C9-0262/2020 - 2020/2182(DEC)]
Talousarvion valvontavaliokunta
134Määräaika -Vastuuvapaus 2019: SESAR-yhteisyritys
Mietintö:  Ryszard Czarnecki (A9-0106/2021)
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä SESAR-yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2019

[COM(2020)0288 - C9-0263/2020 - 2020/2183(DEC)]
Talousarvion valvontavaliokunta
135Määräaika -Vastuuvapaus 2019: Clean Sky 2 -yhteisyritys
Mietintö:  Ryszard Czarnecki (A9-0109/2021)
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Clean Sky 2 -yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2019

[COM(2020)0288 - C9-0264/2020 - 2020/2184(DEC)]
Talousarvion valvontavaliokunta
136Määräaika -Vastuuvapaus 2019: Biopohjaisten teollisuudenalojen yhteisyritys
Mietintö:  Ryszard Czarnecki (A9-0105/2021)
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä biopohjaisten teollisuudenalojen yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2019

[COM(2020)0288 - C9-0265/2020 - 2020/2185(DEC)]
Talousarvion valvontavaliokunta
137Määräaika -Vastuuvapaus 2019: Toinen innovatiiviset lääkkeet -aloitetta toteuttava yhteisyritys
Mietintö:  Ryszard Czarnecki (A9-0113/2021)
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä toisen innovatiiviset lääkkeet -aloitetta toteuttavan yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2019

[COM(2020)0288 - C9-0266/2020 - 2020/2186(DEC)]
Talousarvion valvontavaliokunta
138Määräaika -Vastuuvapaus 2019: Toinen polttokenno- ja vety-yhteisyritysyhteisyritys
Mietintö:  Ryszard Czarnecki (A9-0107/2021)
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä toisen polttokenno- ja vety-yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2019

[COM(2020)0288 - C9-0267/2020 - 2020/2187(DEC)]
Talousarvion valvontavaliokunta
139Määräaika -Vastuuvapaus 2019: Shift2Rail-yhteisyritys
Mietintö:  Ryszard Czarnecki (A9-0111/2021)
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Shift2Rail-yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2019

[COM(2020)0288 - C9-0268/2020 - 2020/2188(DEC)]
Talousarvion valvontavaliokunta
140Määräaika -Vastuuvapaus 2019: ECSEL-yhteisyritys
Mietintö:  Ryszard Czarnecki (A9-0108/2021)
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä ECSEL-yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2019

[COM(2020)0288 - C9-0269/2020 - 2020/2189(DEC)]
Talousarvion valvontavaliokunta
141Määräaika -Vastuuvapaus 2019: EU:n yleinen talousarvio – 8., 9., 10. ja 11. EKR
Mietintö:  Ryszard Czarnecki (A9-0095/2021)
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä kahdeksannen, yhdeksännen, kymmenennen ja yhdennentoista Euroopan kehitysrahaston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2019

[COM(2020)0290 - C9-0270/2020 - 2020/2190(DEC)]
Talousarvion valvontavaliokunta
142Määräaika -Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin erillisvirastojen talousarvioiden toteuttamisesta varainhoitovuonna 2019: toiminnan tuloksellisuus, varainhoito ja sen valvonta
Mietintö:  Ryszard Czarnecki (A9-0100/2021)
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin erillisvirastojen talousarvioiden toteuttamisesta varainhoitovuonna 2019: toiminnan tuloksellisuus, varainhoito ja sen valvonta

[COM(2020)0288 - C9-0282/2020 - 2020/2194(DEC)]
Talousarvion valvontavaliokunta
172Määräaika***IIpointEuroopan globalisaatiorahasto (EGR) (2021 - 2027)
Suositus toiseen käsittelyyn:  Vilija Blinkevičiūtė (A9-0140/2021)
Suositus toiseen käsittelyyn neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi Euroopan globalisaatiorahastosta (EGR) työttömiksi jääneille työntekijöille ja asetuksen (EU) N:o 1309/2013 kumoamisesta
[05532/1/2021 - C9-0139/2021 - 2018/0202(COD)]
Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta
170Määräaika***IIpointKansalaisten, tasa-arvon, perusoikeuksien ja arvojen ohjelma 2021 - 2027
Suositus toiseen käsittelyyn:  Alice Kuhnke (A9-0144/2021)
Suositus toiseen käsittelyyn neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi kansalaisten, tasa-arvon, perusoikeuksien ja arvojen ohjelman perustamisesta sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1381/2013 ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 390/2014 kumoamisesta
[06833/1/2020 - C9-0144/2021 - 2018/0207(COD)]
Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta
171Määräaika***IIpointOikeusalan ohjelma 2021 - 2027
Suositus toiseen käsittelyyn:  Heidi Hautala, Katarina Barley (A9-0146/2021)
Suositus toiseen käsittelyyn neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi oikeusalan ohjelman perustamisesta ja asetuksen (EU) N:o 1382/2013 kumoamisesta
[06834/1/2020 - C9-0138/2021 - 2018/0208(COD)]
Oikeudellisten asioiden valiokunta
Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta
19:00   Tulosten ilmoittaminen      
19:55 - 21:10   Toiset äänestykset      
242 voteKertaäänestys
238***voteEuroopan unionin ja Yhdistyneen kuningaskunnan välinen kauppa- ja yhteistyösopimus
Suositus:  Andreas Schieder, Christophe Hansen (A9-0128/2021)
Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Euroopan atomienergiayhteisön sekä Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan välisen kauppa- ja yhteistyösopimuksen sekä turvallisuusluokiteltujen tietojen vaihtoon ja suojaamiseen sovellettavia turvallisuusmenettelyjä koskevan Euroopan unionin sekä Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan välisen sopimuksen tekemisestä unionin puolesta

[05022/2021 - C9-0086/2021 - 2020/0382(NLE)]
Ulkoasiainvaliokunta
Kansainvälisen kaupan valiokunta
243 voteLopullinen äänestys
241Määräaika voteEuroopan unionin ja Yhdistyneen kuningaskunnan välisten neuvottelujen tulokset
Päätöslauselmaesitykset
[2021/2658(RSP)]
B9-0225/2021
210 voteVastuuvapauspäätökset
211 vote52 vastuuvapauspäätöstä
192 voteÄänestykset tarkistuksista
212 votePäätöslauselmaesitykset - Maaperän suojelu
227 voteTonnikalan monivuotisen hoitosuunnitelman vahvistaminen Itä-Atlantilla ja Välimerellä
233 voteEnsimmäinen erä tarkistuksia vastuuvapauspäätöslauselmiin
256 voteTyöjärjestyksen 112 artiklan 2 ja 3 kohdan sekä 4 kohdan c alakohdan mukainen vastalause: Jäämien enimmäismäärät tietyissä tuotteissa, luferoni mukaan lukien
257 voteTyöjärjestyksen 112 artiklan 2 ja 3 sekä 4 kohdan c alakohdan mukainen vastalause: Jäämien enimmäismäärät tietyissä tuotteissa, flonikamidi mukaan lukien
20:30 - 23:30   Keskustelut       Puheajat
236 pointKesän matkailukauden pelastaminen – EU:n tuki matkailu-, majoitus-, ravitsemis- ja elämystoimialoille
Neuvoston ja komission julkilausumat
[2021/2653(RSP)]
174Määräaika***IIpointUnionin avaruusohjelman 2021 - 2027 ja Euroopan unionin avaruusohjelmaviraston perustaminen
Suositus toiseen käsittelyyn:  Massimiliano Salini (A9-0141/2021)
Suositus toiseen käsittelyyn neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi unionin avaruusohjelman ja Euroopan unionin avaruusohjelmaviraston perustamisesta sekä asetusten (EU) N:o 912/2010, (EU) N:o 1285/2013 ja (EU) N:o 377/2014 ja päätöksen N:o 541/2014/EU kumoamisesta
[14312/1/2020 - C9-0140/2021 - 2018/0236(COD)]
Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta
173Määräaika***IIpointSisämarkkinoita, yritysten, mukaan luettuna pienten ja keskisuurten yritysten, kilpailukykyä, kasvi-, eläin-, elintarvike- ja rehualaa ja Euroopan tilastoja koskeva ohjelma (sisämarkkinaohjelma) 2021 - 2027
Suositus toiseen käsittelyyn:  Brando Benifei (A9-0142/2021)
Suositus toiseen käsittelyyn neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi sisämarkkinoita, yritysten, mukaan luettuna pienten ja keskisuurten yritysten, kilpailukykyä, kasvi-, eläin-, elintarvike- ja rehualaa ja Euroopan tilastoja koskevan ohjelman (sisämarkkinaohjelma) perustamisesta ja asetusten (EU) N:o 99/2013, (EU) N:o 1287/2013, (EU) N:o 254/2014 ja (EU) N:o 652/2014 kumoamisesta
[14281/1/2020 - C9-0133/2021 - 2018/0231(COD)]
Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta
09:00 - 14:00   Keskustelut (tai tulosten ilmoittamisen jälkeen)     item on the agenda
Neuvosto (vastauksineen)10'
Komissio (vastauksineen)10'
Esittelijät   (2x6') 12'
Jäsenet195'
PPE46'30S&D39'Renew26'30ID21'Verts/ALE20'30ECR18'The Left12'NI11'30
15:00 - 20:00   Keskustelut     item on the agenda
Tilintarkastustuomioistuimen presidentti5'
Neuvosto (vastauksineen)5'
Komissio (vastauksineen)25'
Esittelijät   (13x6') 78'
Valmistelijat   (15x1') 15'
Jäsenet90'
PPE20'30S&D17'30Renew12'ID10'Verts/ALE9'30ECR8'30The Left6'NI6'
20:30 - 23:30   Keskustelut     item on the agenda
Neuvosto (vastauksineen)10'
Komissio (vastauksineen)20'
Esittelijät   (2x6') 12'
Jäsenet90'
PPE20'30S&D17'30Renew12'ID10'Verts/ALE9'30ECR8'30The Left6'NI6'
241item on the agendapointEuroopan unionin ja Yhdistyneen kuningaskunnan välisten neuvottelujen tulokset
  -PäätöslauselmaesityksetTorstai 22. huhtikuuta 2021, 13:00
  -Tarkistukset päätöslauselmaesitykseenMaanantai 26. huhtikuuta 2021, 12:00
  -Erillisiä äänestyksiä ja kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnötMaanantai 26. huhtikuuta 2021, 19:00
152item on the agendapointHorisontti Eurooppa -puiteohjelman perustaminen ja sen osallistumista ja tulosten levittämistä koskevat säännöt
Dan Nica (A9-0122/2021
  -Tarkistukset; hylkääminenKeskiviikko 21. huhtikuuta 2021, 13:00
  -Erillisiä äänestyksiä ja kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnötPerjantai 23. huhtikuuta 2021, 12:00
80item on the agendapointTutkimuksen ja innovoinnin Horisontti Eurooppa -puiteohjelman täytäntöönpanoa koskeva erityisohjelma
Christian Ehler (A9-0118/2021
  -TarkistuksetKeskiviikko 21. huhtikuuta 2021, 13:00
  -Erillisiä äänestyksiä ja kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnötPerjantai 23. huhtikuuta 2021, 12:00
65item on the agendapointEuroopan innovaatio- ja teknologiainstituutti
Marisa Matias (A9-0120/2020
  -Tarkistukset; hylkääminenKeskiviikko 21. huhtikuuta 2021, 13:00
  -Erillisiä äänestyksiä ja kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnötPerjantai 23. huhtikuuta 2021, 12:00
66item on the agendapointEuroopan innovaatio- ja teknologiainstituutin strateginen innovaatio-ohjelma
Maria da Graça Carvalho (A9-0121/2020
  -Tarkistukset; hylkääminenKeskiviikko 21. huhtikuuta 2021, 13:00
  -Erillisiä äänestyksiä ja kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnötPerjantai 23. huhtikuuta 2021, 12:00
56item on the agendapointUnionin pelastuspalvelumekanismi
Nikos Androulakis (A9-0148/2020
  -Tarkistukset; hylkääminenKeskiviikko 21. huhtikuuta 2021, 13:00
  -Erillisiä äänestyksiä ja kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnötPerjantai 23. huhtikuuta 2021, 12:00
23item on the agendapointEU:n ja Hondurasin vapaaehtoinen kumppanuussopimus (päätöslauselma)
Karin Karlsbro (A9-0054/2021
  -TarkistuksetKeskiviikko 21. huhtikuuta 2021, 13:00
  -Erillisiä äänestyksiä ja kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnötPerjantai 23. huhtikuuta 2021, 12:00
75item on the agendapointToimielinten välinen sopimus pakollisesta avoimuusrekisteristä
Danuta Maria Hübner (A9-0123/2021
  -TarkistuksetKeskiviikko 21. huhtikuuta 2021, 13:00
  -Erillisiä äänestyksiä ja kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnötPerjantai 23. huhtikuuta 2021, 12:00
87item on the agendapointTehokkaampi ja puhtaampi meriliikenne
Karima Delli (A9-0029/2021
  -Esittelijän tai vähintään 71 jäsenen jättämät tarkistukset; vaihtoehtoiset päätöslauselmaesityksetKeskiviikko 21. huhtikuuta 2021, 13:00
  -Erillisiä äänestyksiä ja kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnötPerjantai 23. huhtikuuta 2021, 12:00
167item on the agendapointTyöjärjestyksen 112 artiklan 2 ja 3 kohdan sekä 4 kohdan c alakohdan mukainen vastalause: Jäämien enimmäismäärät tietyissä tuotteissa, luferoni mukaan lukien
  -TarkistuksetPerjantai 23. huhtikuuta 2021, 10:00
  -Erillisiä äänestyksiä ja kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnötPerjantai 23. huhtikuuta 2021, 16:00
168item on the agendapointTyöjärjestyksen 112 artiklan 2 ja 3 sekä 4 kohdan c alakohdan mukainen vastalause: Jäämien enimmäismäärät tietyissä tuotteissa, flonikamidi mukaan lukien
  -TarkistuksetPerjantai 23. huhtikuuta 2021, 10:00
  -Erillisiä äänestyksiä ja kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnötPerjantai 23. huhtikuuta 2021, 16:00
90item on the agendapointVastuuvapaus 2019: EU:n yleinen talousarvio - Komissio ja toimeenpanovirastot
Joachim Kuhs (A9-0117/2021
  -TarkistuksetKeskiviikko 21. huhtikuuta 2021, 13:00
  -Erillisiä äänestyksiä ja kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnötMaanantai 26. huhtikuuta 2021, 12:00
92item on the agendapointVastuuvapaus 2019: EU:n yleinen talousarvio - Euroopan parlamentti
Petri Sarvamaa (A9-0044/2021
  -TarkistuksetKeskiviikko 21. huhtikuuta 2021, 13:00
  -Erillisiä äänestyksiä ja kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnötMaanantai 26. huhtikuuta 2021, 12:00
93item on the agendapointVastuuvapaus 2019: EU:n yleinen talousarvio - Neuvosto ja Eurooppa-neuvosto
Pascal Durand (A9-0056/2021
  -TarkistuksetKeskiviikko 21. huhtikuuta 2021, 13:00
  -Erillisiä äänestyksiä ja kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnötMaanantai 26. huhtikuuta 2021, 12:00
94item on the agendapointVastuuvapaus 2019: EU:n yleinen talousarvio - Euroopan unionin tuomioistuin
Ramona Strugariu (A9-0064/2021
  -TarkistuksetKeskiviikko 21. huhtikuuta 2021, 13:00
  -Erillisiä äänestyksiä ja kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnötMaanantai 26. huhtikuuta 2021, 12:00
95item on the agendapointVastuuvapaus 2019: EU:n yleinen talousarvio - Tilintarkastustuomioistuin
Martina Dlabajová (A9-0059/2021
  -TarkistuksetKeskiviikko 21. huhtikuuta 2021, 13:00
  -Erillisiä äänestyksiä ja kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnötMaanantai 26. huhtikuuta 2021, 12:00
96item on the agendapointVastuuvapaus 2019: EU:n yleinen talousarvio - Euroopan talous- ja sosiaalikomitea
Olivier Chastel (A9-0057/2021
  -TarkistuksetKeskiviikko 21. huhtikuuta 2021, 13:00
  -Erillisiä äänestyksiä ja kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnötMaanantai 26. huhtikuuta 2021, 12:00
97item on the agendapointVastuuvapaus 2019: EU:n yleinen talousarvio - Alueiden komitea
Alin Mituța (A9-0055/2021
  -TarkistuksetKeskiviikko 21. huhtikuuta 2021, 13:00
  -Erillisiä äänestyksiä ja kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnötMaanantai 26. huhtikuuta 2021, 12:00
98item on the agendapointVastuuvapaus 2019: EU:n yleinen talousarvio - Euroopan oikeusasiamies
Olivier Chastel (A9-0065/2021
  -TarkistuksetKeskiviikko 21. huhtikuuta 2021, 13:00
  -Erillisiä äänestyksiä ja kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnötMaanantai 26. huhtikuuta 2021, 12:00
99item on the agendapointVastuuvapaus 2019: EU:n yleinen talousarvio - Euroopan tietosuojavaltuutettu
Alin Mituța (A9-0067/2021
  -TarkistuksetKeskiviikko 21. huhtikuuta 2021, 13:00
  -Erillisiä äänestyksiä ja kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnötMaanantai 26. huhtikuuta 2021, 12:00
100item on the agendapointVastuuvapaus 2019: EU:n yleinen talousarvio - Euroopan ulkosuhdehallinto
Alin Mituța (A9-0063/2021
  -TarkistuksetKeskiviikko 21. huhtikuuta 2021, 13:00
  -Erillisiä äänestyksiä ja kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnötMaanantai 26. huhtikuuta 2021, 12:00
101item on the agendapointVastuuvapaus 2019: Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskus
Joachim Stanisław Brudziński (A9-0069/2021
  -TarkistuksetKeskiviikko 21. huhtikuuta 2021, 13:00
  -Erillisiä äänestyksiä ja kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnötMaanantai 26. huhtikuuta 2021, 12:00
102item on the agendapointVastuuvapaus 2019: Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiö
Joachim Stanisław Brudziński (A9-0094/2021
  -TarkistuksetKeskiviikko 21. huhtikuuta 2021, 13:00
  -Erillisiä äänestyksiä ja kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnötMaanantai 26. huhtikuuta 2021, 12:00
103item on the agendapointVastuuvapaus 2019: Euroopan unionin perusoikeusvirasto
Joachim Stanisław Brudziński (A9-0086/2021
  -TarkistuksetKeskiviikko 21. huhtikuuta 2021, 13:00
  -Erillisiä äänestyksiä ja kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnötMaanantai 26. huhtikuuta 2021, 12:00
104item on the agendapointVastuuvapaus 2019: Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskus
Ryszard Czarnecki (A9-0087/2021
  -TarkistuksetKeskiviikko 21. huhtikuuta 2021, 13:00
  -Erillisiä äänestyksiä ja kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnötMaanantai 26. huhtikuuta 2021, 12:00
105item on the agendapointVastuuvapaus 2019: Euroopan ympäristökeskus
Ryszard Czarnecki (A9-0080/2021
  -TarkistuksetKeskiviikko 21. huhtikuuta 2021, 13:00
  -Erillisiä äänestyksiä ja kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnötMaanantai 26. huhtikuuta 2021, 12:00
106item on the agendapointVastuuvapaus 2019: Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto
Joachim Stanisław Brudziński (A9-0090/2021
  -TarkistuksetKeskiviikko 21. huhtikuuta 2021, 13:00
  -Erillisiä äänestyksiä ja kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnötMaanantai 26. huhtikuuta 2021, 12:00
107item on the agendapointVastuuvapaus 2019: Euroopan unionin elinten käännöskeskus
Joachim Stanisław Brudziński (A9-0084/2021
  -TarkistuksetKeskiviikko 21. huhtikuuta 2021, 13:00
  -Erillisiä äänestyksiä ja kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnötMaanantai 26. huhtikuuta 2021, 12:00
108item on the agendapointVastuuvapaus 2019: Euroopan lääkevirasto
Ryszard Czarnecki (A9-0073/2021
  -TarkistuksetKeskiviikko 21. huhtikuuta 2021, 13:00
  -Erillisiä äänestyksiä ja kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnötMaanantai 26. huhtikuuta 2021, 12:00
109item on the agendapointVastuuvapaus 2019: Euroopan unionin rikosoikeudellisen yhteistyön virasto (Eurojust)
Ryszard Czarnecki (A9-0101/2021
  -TarkistuksetKeskiviikko 21. huhtikuuta 2021, 13:00
  -Erillisiä äänestyksiä ja kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnötMaanantai 26. huhtikuuta 2021, 12:00
110item on the agendapointVastuuvapaus 2019: Euroopan koulutussäätiö
Ryszard Czarnecki (A9-0089/2021
  -TarkistuksetKeskiviikko 21. huhtikuuta 2021, 13:00
  -Erillisiä äänestyksiä ja kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnötMaanantai 26. huhtikuuta 2021, 12:00
111item on the agendapointVastuuvapaus 2019: Euroopan meriturvallisuusvirasto
Ryszard Czarnecki (A9-0099/2021
  -TarkistuksetKeskiviikko 21. huhtikuuta 2021, 13:00
  -Erillisiä äänestyksiä ja kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnötMaanantai 26. huhtikuuta 2021, 12:00
112item on the agendapointVastuuvapaus 2019: Euroopan lentoturvallisuusvirasto
Joachim Stanisław Brudziński (A9-0070/2021
  -TarkistuksetKeskiviikko 21. huhtikuuta 2021, 13:00
  -Erillisiä äänestyksiä ja kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnötMaanantai 26. huhtikuuta 2021, 12:00
113item on the agendapointVastuuvapaus 2019: Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen
Ryszard Czarnecki (A9-0097/2021
  -TarkistuksetKeskiviikko 21. huhtikuuta 2021, 13:00
  -Erillisiä äänestyksiä ja kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnötMaanantai 26. huhtikuuta 2021, 12:00
114item on the agendapointVastuuvapaus 2019: Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskus
Ryszard Czarnecki (A9-0104/2021
  -TarkistuksetKeskiviikko 21. huhtikuuta 2021, 13:00
  -Erillisiä äänestyksiä ja kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnötMaanantai 26. huhtikuuta 2021, 12:00
115item on the agendapointVastuuvapaus 2019: Euroopan unionin kyberturvallisuusvirasto (ENISA)
Ryszard Czarnecki (A9-0085/2021
  -TarkistuksetKeskiviikko 21. huhtikuuta 2021, 13:00
  -Erillisiä äänestyksiä ja kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnötMaanantai 26. huhtikuuta 2021, 12:00
116item on the agendapointVastuuvapaus 2019: Euroopan unionin rautatievirasto
Ryszard Czarnecki (A9-0077/2021
  -TarkistuksetKeskiviikko 21. huhtikuuta 2021, 13:00
  -Erillisiä äänestyksiä ja kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnötMaanantai 26. huhtikuuta 2021, 12:00
117item on the agendapointVastuuvapaus 2019: Euroopan unionin lainvalvontakoulutusvirasto (CEPOL)
Joachim Stanisław Brudziński (A9-0071/2021
  -TarkistuksetKeskiviikko 21. huhtikuuta 2021, 13:00
  -Erillisiä äänestyksiä ja kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnötMaanantai 26. huhtikuuta 2021, 12:00
118item on the agendapointVastuuvapaus 2019: Euroopan raja- ja merivartiovirasto
Ryszard Czarnecki (A9-0081/2021
  -TarkistuksetKeskiviikko 21. huhtikuuta 2021, 13:00
  -Erillisiä äänestyksiä ja kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnötMaanantai 26. huhtikuuta 2021, 12:00
119item on the agendapointVastuuvapaus 2019: Euroopan GNSS-virasto
Ryszard Czarnecki (A9-0074/2021
  -TarkistuksetKeskiviikko 21. huhtikuuta 2021, 13:00
  -Erillisiä äänestyksiä ja kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnötMaanantai 26. huhtikuuta 2021, 12:00
120item on the agendapointVastuuvapaus 2019: Euroopan kalastuksenvalvontavirasto
Ryszard Czarnecki (A9-0092/2021
  -TarkistuksetKeskiviikko 21. huhtikuuta 2021, 13:00
  -Erillisiä äänestyksiä ja kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnötMaanantai 26. huhtikuuta 2021, 12:00
121item on the agendapointVastuuvapaus 2019: Euroopan kemikaalivirasto
Ryszard Czarnecki (A9-0075/2021
  -TarkistuksetKeskiviikko 21. huhtikuuta 2021, 13:00
  -Erillisiä äänestyksiä ja kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnötMaanantai 26. huhtikuuta 2021, 12:00
122item on the agendapointVastuuvapaus 2019: Euratomin hankintakeskus
Ryszard Czarnecki (A9-0088/2021
  -TarkistuksetKeskiviikko 21. huhtikuuta 2021, 13:00
  -Erillisiä äänestyksiä ja kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnötMaanantai 26. huhtikuuta 2021, 12:00
123item on the agendapointVastuuvapaus 2019: Euroopan unionin lainvalvontayhteistyövirasto (Europol)
Ryszard Czarnecki (A9-0096/2021
  -TarkistuksetKeskiviikko 21. huhtikuuta 2021, 13:00
  -Erillisiä äänestyksiä ja kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnötMaanantai 26. huhtikuuta 2021, 12:00
124item on the agendapointVastuuvapaus 2019: Euroopan tasa-arvoinstituutti
Joachim Stanisław Brudziński (A9-0072/2021
  -TarkistuksetKeskiviikko 21. huhtikuuta 2021, 13:00
  -Erillisiä äänestyksiä ja kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnötMaanantai 26. huhtikuuta 2021, 12:00
125item on the agendapointVastuuvapaus 2019: Euroopan pankkiviranomainen
Ryszard Czarnecki (A9-0091/2021
  -TarkistuksetKeskiviikko 21. huhtikuuta 2021, 13:00
  -Erillisiä äänestyksiä ja kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnötMaanantai 26. huhtikuuta 2021, 12:00
126item on the agendapointVastuuvapaus 2019: Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen
Ryszard Czarnecki (A9-0079/2021
  -TarkistuksetKeskiviikko 21. huhtikuuta 2021, 13:00
  -Erillisiä äänestyksiä ja kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnötMaanantai 26. huhtikuuta 2021, 12:00
127item on the agendapointVastuuvapaus 2019: Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen
Ryszard Czarnecki (A9-0093/2021
  -TarkistuksetKeskiviikko 21. huhtikuuta 2021, 13:00
  -Erillisiä äänestyksiä ja kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnötMaanantai 26. huhtikuuta 2021, 12:00
128item on the agendapointVastuuvapaus 2019: Euroopan unionin energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyövirasto
Joachim Stanisław Brudziński (A9-0078/2021
  -TarkistuksetKeskiviikko 21. huhtikuuta 2021, 13:00
  -Erillisiä äänestyksiä ja kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnötMaanantai 26. huhtikuuta 2021, 12:00
129item on the agendapointVastuuvapaus 2019: BERECin tukivirasto (BEREC-virasto)
Joachim Stanisław Brudziński (A9-0082/2021
  -TarkistuksetKeskiviikko 21. huhtikuuta 2021, 13:00
  -Erillisiä äänestyksiä ja kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnötMaanantai 26. huhtikuuta 2021, 12:00
130item on the agendapointVastuuvapaus 2019: Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutti
Ryszard Czarnecki (A9-0076/2021
  -TarkistuksetKeskiviikko 21. huhtikuuta 2021, 13:00
  -Erillisiä äänestyksiä ja kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnötMaanantai 26. huhtikuuta 2021, 12:00
131item on the agendapointVastuuvapaus 2019: Euroopan turvapaikka-asioiden tukivirasto
Joachim Stanisław Brudziński (A9-0068/2021
  -TarkistuksetKeskiviikko 21. huhtikuuta 2021, 13:00
  -Erillisiä äänestyksiä ja kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnötMaanantai 26. huhtikuuta 2021, 12:00
132item on the agendapointVastuuvapaus 2019: Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaava Euroopan unionin virasto (eu-LISA)
Ryszard Czarnecki (A9-0098/2021
  -TarkistuksetKeskiviikko 21. huhtikuuta 2021, 13:00
  -Erillisiä äänestyksiä ja kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnötMaanantai 26. huhtikuuta 2021, 12:00
133item on the agendapointVastuuvapaus 2019: Eurooppalainen yhteisyritys ITERiä ja fuusioenergian kehittämistä varten
Ryszard Czarnecki (A9-0110/2021
  -TarkistuksetKeskiviikko 21. huhtikuuta 2021, 13:00
  -Erillisiä äänestyksiä ja kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnötMaanantai 26. huhtikuuta 2021, 12:00
134item on the agendapointVastuuvapaus 2019: SESAR-yhteisyritys
Ryszard Czarnecki (A9-0106/2021
  -TarkistuksetKeskiviikko 21. huhtikuuta 2021, 13:00
  -Erillisiä äänestyksiä ja kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnötMaanantai 26. huhtikuuta 2021, 12:00
135item on the agendapointVastuuvapaus 2019: Clean Sky 2 -yhteisyritys
Ryszard Czarnecki (A9-0109/2021
  -TarkistuksetKeskiviikko 21. huhtikuuta 2021, 13:00
  -Erillisiä äänestyksiä ja kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnötMaanantai 26. huhtikuuta 2021, 12:00
136item on the agendapointVastuuvapaus 2019: Biopohjaisten teollisuudenalojen yhteisyritys
Ryszard Czarnecki (A9-0105/2021
  -TarkistuksetKeskiviikko 21. huhtikuuta 2021, 13:00
  -Erillisiä äänestyksiä ja kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnötMaanantai 26. huhtikuuta 2021, 12:00
137item on the agendapointVastuuvapaus 2019: Toinen innovatiiviset lääkkeet -aloitetta toteuttava yhteisyritys
Ryszard Czarnecki (A9-0113/2021
  -TarkistuksetKeskiviikko 21. huhtikuuta 2021, 13:00
  -Erillisiä äänestyksiä ja kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnötMaanantai 26. huhtikuuta 2021, 12:00
138item on the agendapointVastuuvapaus 2019: Toinen polttokenno- ja vety-yhteisyritysyhteisyritys
Ryszard Czarnecki (A9-0107/2021
  -TarkistuksetKeskiviikko 21. huhtikuuta 2021, 13:00
  -Erillisiä äänestyksiä ja kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnötMaanantai 26. huhtikuuta 2021, 12:00
139item on the agendapointVastuuvapaus 2019: Shift2Rail-yhteisyritys
Ryszard Czarnecki (A9-0111/2021
  -TarkistuksetKeskiviikko 21. huhtikuuta 2021, 13:00
  -Erillisiä äänestyksiä ja kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnötMaanantai 26. huhtikuuta 2021, 12:00
140item on the agendapointVastuuvapaus 2019: ECSEL-yhteisyritys
Ryszard Czarnecki (A9-0108/2021
  -TarkistuksetKeskiviikko 21. huhtikuuta 2021, 13:00
  -Erillisiä äänestyksiä ja kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnötMaanantai 26. huhtikuuta 2021, 12:00
141item on the agendapointVastuuvapaus 2019: EU:n yleinen talousarvio – 8., 9., 10. ja 11. EKR
Ryszard Czarnecki (A9-0095/2021
  -TarkistuksetKeskiviikko 21. huhtikuuta 2021, 13:00
  -Erillisiä äänestyksiä ja kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnötMaanantai 26. huhtikuuta 2021, 12:00
142item on the agendapointMietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin erillisvirastojen talousarvioiden toteuttamisesta varainhoitovuonna 2019: toiminnan tuloksellisuus, varainhoito ja sen valvonta
Ryszard Czarnecki (A9-0100/2021
  -TarkistuksetKeskiviikko 21. huhtikuuta 2021, 13:00
  -Erillisiä äänestyksiä ja kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnötMaanantai 26. huhtikuuta 2021, 12:00
172item on the agendapointEuroopan globalisaatiorahasto (EGR) (2021 - 2027)
Vilija Blinkevičiūtė (A9-0140/2021
  -Tarkistukset; hylkääminenTiistai 27. huhtikuuta 2021, 12:00
  -Erillisiä äänestyksiä ja kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnötTiistai 27. huhtikuuta 2021, 19:00
170item on the agendapointKansalaisten, tasa-arvon, perusoikeuksien ja arvojen ohjelma 2021 - 2027
Alice Kuhnke (A9-0144/2021
  -Tarkistukset; hylkääminenTiistai 27. huhtikuuta 2021, 12:00
  -Erillisiä äänestyksiä ja kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnötTiistai 27. huhtikuuta 2021, 19:00
171item on the agendapointOikeusalan ohjelma 2021 - 2027
Heidi Hautala, Katarina Barley (A9-0146/2021
  -Tarkistukset; hylkääminenTiistai 27. huhtikuuta 2021, 12:00
  -Erillisiä äänestyksiä ja kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnötTiistai 27. huhtikuuta 2021, 19:00
174item on the agendapointUnionin avaruusohjelman 2021 - 2027 ja Euroopan unionin avaruusohjelmaviraston perustaminen
Massimiliano Salini (A9-0141/2021
  -Tarkistukset; hylkääminenTiistai 27. huhtikuuta 2021, 12:00
  -Erillisiä äänestyksiä ja kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnötTiistai 27. huhtikuuta 2021, 19:00
173item on the agendapointSisämarkkinoita, yritysten, mukaan luettuna pienten ja keskisuurten yritysten, kilpailukykyä, kasvi-, eläin-, elintarvike- ja rehualaa ja Euroopan tilastoja koskeva ohjelma (sisämarkkinaohjelma) 2021 - 2027
Brando Benifei (A9-0142/2021
  -Tarkistukset; hylkääminenTiistai 27. huhtikuuta 2021, 12:00
  -Erillisiä äänestyksiä ja kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnötTiistai 27. huhtikuuta 2021, 19:00
Päivitetty viimeksi: 29. huhtikuuta 2021Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö