Päevakord
Brüssel
Kolmapäev, 23. juuni 2021 - Neljapäev, 24. juuni 2021 205k
Kolmapäev, 23. juuni 2021168kVersioon: Kolmapäev, 23. juuni 2021, 16:07
 Päevakorra punktid
15:00 - 20:00   Arutelud
17:00 - 18:15   Hääletus
20:30   Tulemuste teatavaks tegemine
20:30 - 23:00   Arutelud (või pärast tulemuste teatavaks tegemist)
 Kõneaeg
 Tähtajad

15:00 - 20:00   Arutelud       Kõneaeg
1  pointIstungjärgu jätkamine ja tööplaani arutamine
  pointÜhine arutelu - Euroopa Ülemkogu kohtumise ettevalmistamine ja Malta deklaratsiooni uuendamine
44 -Euroopa Ülemkogu 24.–25. juuni 2021. aasta kohtumise ettevalmistamine
Nõukogu ja komisjoni avaldused

[2021/2719(RSP)]
67 -Malta deklaratsiooni uuendamine ja mõjusa solidaarsusmehhanismi kasutamine
Nõukogu ja komisjoni avaldused

[2021/2755(RSP)]
53 pointELi ja Šveitsi suhete tulevik
Komisjoni avaldus
[2021/2740(RSP)]
  pointÜhine arutelu - Ühissätted ja ühtekuuluvuspoliitika
50Tähtaeg***II-Ühissätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi+, Ühtekuuluvusfondi ning Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta ning nende ja Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifondi, Sisejulgeolekufondi ning piirihalduse ja viisade rahastamisvahendi suhtes kohaldatavad finantseeskirjad
Soovitus teisele lugemisele:  Andrey Novakov, Constanze Krehl (A9-0206/2021)
Soovitus teisele lugemisele nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse ühissätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfond+, Ühtekuuluvusfondi, õiglase ülemineku fondi ning Euroopa Merendus-, Kalandus- ja Vesiviljelusfondi kohta ning nende ja Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifondi, Sisejulgeolekufondi ning piirihalduse ja viisapoliitika rahastu suhtes kohaldatavad finantsreeglid

[06674/1/2021 - C9-0193/2021 - 2018/0196(COD)]
Regionaalarengukomisjon
49Tähtaeg***II-Euroopa Regionaalarengu Fond (ERF) ja Ühtekuuluvusfond 2021–2027
Soovitus teisele lugemisele:  Andrea Cozzolino (A9-0204/2021)
Soovitus teisele lugemisele nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb Euroopa Regionaalarengu Fondi ja Ühtekuuluvusfondi

[06168/1/2021 - C9-0194/2021 - 2018/0197(COD)]
Regionaalarengukomisjon
48Tähtaeg***II-Euroopa Regionaalarengu Fondist ja välisrahastamisvahenditest toetatavat Euroopa territoriaalse koostöö eesmärki (Interreg) käsitlevad erisätted
Soovitus teisele lugemisele:  Pascal Arimont (A9-0205/2021)
Soovitus teisele lugemisele nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus Euroopa Regionaalarengu Fondist ja välisrahastamisvahenditest toetatavat Euroopa territoriaalse koostöö eesmärki (Interreg) käsitlevate erisätete kohta

[05488/1/2021 - C9-0192/2021 - 2018/0199(COD)]
Regionaalarengukomisjon
61Tähtaeg pointKomisjoni 2020. aasta aruanne õigusriigi kohta
Raport:  Domènec Ruiz Devesa (A9-0199/2021)
Raport, mis käsitleb komisjoni 2020. aasta aruannet õigusriigi kohta
[2021/2025(INI)]
Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon
59Tähtaeg pointBosniat ja Hertsegoviinat käsitlevad 2019.–2020. aasta aruanded
Raport:  Paulo Rangel (A9-0185/2021)

[2019/2171(INI)]
Väliskomisjon
17:00 - 18:15   Hääletus      
40 voteMärkus: hääletused jagatakse eri hääletusvoorude vahel olenevalt muudatusettepanekute arvust
87 voteHääletus kodukorra artikli 197 kohase ettepaneku üle
88 voteSeksuaal- ja reproduktiivtervise ning seonduvate õiguste olukord ELis seoses naiste tervisega
69 voteEsialgse kokkuleppe hääletus
30Tähtaeg***IvoteLoode-Atlandi Kalandusorganisatsiooni reguleerimispiirkonnas kohaldatavad kaitse- ja rakendusmeetmed
Raport:  Isabel Carvalhais (A9-0220/2020)
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. mai 2019. aasta määrust (EL) 2019/833, millega kehtestatakse Loode-Atlandi Kalandusorganisatsiooni reguleerimispiirkonnas kohaldatavad kaitse- ja rakendusmeetmed
[COM(2020)0215 - C9-0157/2020 - 2020/0095(COD)]
Kalanduskomisjon
70 voteTervikhääletus
33***IvotePiiriülesed maksed liidus (kodifitseerimine)
Raport:  Karen Melchior (A9-0202/2021)
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus piiriüleste maksete kohta liidus (kodifitseeritud tekst)
[COM(2020)0323 - C9-0204/2020 - 2020/0145(COD)]
Õiguskomisjon
36***voteOmbudsmani ülesannete täitmist reguleeriv kord ja üldtingimused
Raport:  Paulo Rangel
[2019/0900(APP)]
14***voteELi ja Tai leping, milles käsitletakse kõigi ELi CLXXV loendis sisalduvate tariifikvootide kontsessioonide muutmist Ühendkuningriigi Euroopa Liidust väljaastumise tõttu
Raport:  Heidi Hautala (A9-0180/2021)
Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu ja Tai Kuningriigi vahelise lepingu vastavalt üldise tolli- ja kaubanduskokkuleppe (GATT) 1994 artiklile XXVIII seoses kõigi ELi CLXXV loendis sisalduvate tariifikvootide kontsessioonide muutmisega Ühendkuningriigi Euroopa Liidust väljaastumise tõttu, liidu nimel allkirjastamise kohta
[05444/2021 - C9-0171/2021 - 2021/0003(NLE)]
Rahvusvahelise kaubanduse komisjon
11***voteELi ja Indoneesia leping, milles käsitletakse kõigi ELi CLXXV loendis sisalduvate tariifikvootide kontsessioonide muutmist Ühendkuningriigi Euroopa Liidust väljaastumise tõttu
Soovitus:  Heidi Hautala (A9-0182/2021)
Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu ja Indoneesia Vabariigi vahelise 1994. aasta üldise tolli- ja kaubanduskokkuleppe (GATT) XXVIII artikli alusel sõlmitud kirjavahetuse vormis lepingu, mis käsitleb kõigi ELi CLXXV loendis sisalduvate tariifikvootide kontsessioonide muutmist Ühendkuningriigi Euroopa Liidust väljaastumise tõttu, liidu nimel allkirjastamise kohta
[06505/2021 - C9-0181/2021 - 2021/0044(NLE)]
Rahvusvahelise kaubanduse komisjon
31***voteELi ja Argentina leping, milles käsitletakse kõikide ELi CLXXV loendis sisalduvate tariifikvootide suhtes kohaldatavate kontsessioonide muutmist Ühendkuningriigi Euroopa Liidust väljaastumise tõttu
Soovitus:  Jordi Cañas (A9-0175/2021)
Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu ja Argentina Vabariigi vahelise kirjavahetuse vormis lepingu (milles käsitletakse kõikide ELi CLXXV loendis sisalduvate tariifikvootide suhtes kohaldatavate kontsessioonide muutmist Ühendkuningriigi Euroopa Liidust väljaastumise tõttu) Euroopa Liidu nimel allkirjastamise kohta
[06837/2021 - C9-0170/2021 - 2021/0054(NLE)]
Rahvusvahelise kaubanduse komisjon
62 voteMusta mere kalandussektori probleemid ja võimalused
Raport:  Ivo Hristov (A9-0170/2021)
Raport Musta mere kalandussektori probleemide ja võimaluste kohta
[2019/2159(INI)]
Kalanduskomisjon
52Tähtaeg voteELi arengukoostöö ja humanitaarabi roll COVID-19 pandeemia tagajärgedega toimetulekul
Raport:  Hildegard Bentele, Norbert Neuser (A9-0151/2021)
Raport ELi arengukoostöö ja humanitaarabi rolli kohta COVID-19 pandeemia tagajärgedega toimetulekul
[2020/2118(INI)]
Arengukomisjon
71 voteMuudatusettepanekute hääletamine
86 voteMääruse (EL) 2017/625 muutmine seoses kolmandatest riikidest liitu eksporditavate loomade ja loomsete saaduste ametliku kontrolliga, et tagada antimikroobikumide teatavate kasutusviiside keelu järgimine
20:30   Tulemuste teatavaks tegemine      
20:30 - 23:00   Arutelud (või pärast tulemuste teatavaks tegemist)       Kõneaeg
20Tähtaeg pointSeksuaal- ja reproduktiivtervise ning seonduvate õiguste olukord ELis seoses naiste tervisega
Raport:  Predrag Fred Matić (A9-0169/2021)
Raport seksuaal- ja reproduktiivtervise ning seonduvate õiguste olukorra kohta ELis seoses naiste tervisega
[2020/2215(INI)]
Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon
43*pointEuroopa kõrgjõudlusega andmetöötluse ühisettevõtte asutamine
Raport:  Maria da Graça Carvalho (A9-0177/2021)
Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega asutatakse Euroopa kõrgjõudlusega andmetöötluse ühisettevõtte
[COM(2020)0569 - C9-0335/2020 - 2020/0260(NLE)]
Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon
54Tähtaeg pointRahvastiku ja arengu rahvusvahelise konverentsi 25. aastapäev (ICPD/25) ehk Nairobi tippkohtumine
Suuliselt vastatav küsimus - [2019/2850(RSP)]
     
Evelyn Regner, Tomas Tobé (O-000020/2021 - B9-0018/21)
Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon
Arengukomisjon

Nõukogu
Rahvastiku ja arengu rahvusvahelise konverentsi 25. aastapäev (ICPD25) ehk Nairobi tippkohtumine
     
Evelyn Regner, Tomas Tobé (O-000021/2021 - B9-0019/21)
Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon
Arengukomisjon

Komisjon
Rahvastiku ja arengu rahvusvahelise konverentsi 25. aastapäev (ICPD25) ehk Nairobi tippkohtumine
  pointJärgmise raporti lühitutvustus:
64Tähtaeg -Euroopa Liidu õigusloome kvaliteet ning subsidiaarsus ja proportsionaalsus – raport parema õigusloome kohta, mis käsitleb aastaid 2017, 2018 ja 2019
Raport:  Mislav Kolakušić (A9-0191/2021)
Raport Euroopa Liidu õigusloome kvaliteedi ning subsidiaarsus ja proportsionaalsuse kohta – raport parema õigusloome kohta, mis käsitleb aastaid 2017, 2018 ja 2019

[2020/2262(INI)]
Õiguskomisjon
15:00 - 20:00   Arutelud     item on the agenda
Nõukogu (koos vastustega)15'
Komisjon (koos vastustega)40'
Raportöörid   (6x6') 36'
Arvamuse koostaja   (4x1') 4'
Parlamendiliikmed121'
PPE28'30S&D23'30Renew16'30Verts/ALE13'ID12'30ECR11'The Left8'NI8'
20:30 - 23:00   Arutelud (või pärast tulemuste teatavaks tegemist)     item on the agenda
Nõukogu (koos vastustega)5'
Komisjon (koos vastustega)20'
Raportöörid   (2x6') 12'
Arvamuse koostaja1'
Koostajad (komisjonid)5'
Raportöörid (kodukorra artikkel 160)4'
Parlamendiliikmed60'
PPE13'S&D11'Renew8'Verts/ALE6'30ID6'30ECR6'The Left4'30NI4'30
50item on the agendapointÜhissätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi+, Ühtekuuluvusfondi ning Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta ning nende ja Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifondi, Sisejulgeolekufondi ning piirihalduse ja viisade rahastamisvahendi suhtes kohaldatavad finantseeskirjad
Andrey Novakov, Constanze Krehl (A9-0206/2021
  -Muudatusettepanekud; tagasilükkamineKolmapäev, 16. juuni 2021, 13:00
  -Eraldi ja osade kaupa hääletamise taotlusedReede, 18. juuni 2021, 12:00
49item on the agendapointEuroopa Regionaalarengu Fond (ERF) ja Ühtekuuluvusfond 2021–2027
Andrea Cozzolino (A9-0204/2021
  -Muudatusettepanekud; tagasilükkamineKolmapäev, 16. juuni 2021, 13:00
  -Eraldi ja osade kaupa hääletamise taotlusedReede, 18. juuni 2021, 12:00
48item on the agendapointEuroopa Regionaalarengu Fondist ja välisrahastamisvahenditest toetatavat Euroopa territoriaalse koostöö eesmärki (Interreg) käsitlevad erisätted
Pascal Arimont (A9-0205/2021
  -Muudatusettepanekud; tagasilükkamineKolmapäev, 16. juuni 2021, 13:00
  -Eraldi ja osade kaupa hääletamise taotlusedReede, 18. juuni 2021, 12:00
61item on the agendapointKomisjoni 2020. aasta aruanne õigusriigi kohta
Domènec Ruiz Devesa (A9-0199/2021
  -Raportööri muudatusettepanekud, vähemalt 71 parlamendiliiget; alternatiivsed resolutsiooni ettepanekudKolmapäev, 16. juuni 2021, 13:00
  -Alternatiivsed resolutsiooni ühisettepanekud Neljapäev, 17. juuni 2021, 12:00
  -Eraldi ja osade kaupa hääletamise taotlusedReede, 18. juuni 2021, 12:00
59item on the agendapointBosniat ja Hertsegoviinat käsitlevad 2019.–2020. aasta aruanded
Paulo Rangel (A9-0185/2021
  -MuudatusettepanekudKolmapäev, 16. juuni 2021, 13:00
  -Eraldi ja osade kaupa hääletamise taotlusedReede, 18. juuni 2021, 12:00
30item on the agendapointLoode-Atlandi Kalandusorganisatsiooni reguleerimispiirkonnas kohaldatavad kaitse- ja rakendusmeetmed
Isabel Carvalhais (A9-0220/2020
  -Muudatusettepanekud; tagasilükkamineKolmapäev, 16. juuni 2021, 13:00
  -Eraldi ja osade kaupa hääletamise taotlusedReede, 18. juuni 2021, 12:00
52item on the agendapointELi arengukoostöö ja humanitaarabi roll COVID-19 pandeemia tagajärgedega toimetulekul
Hildegard Bentele, Norbert Neuser (A9-0151/2021
  -Raportööri muudatusettepanekud, vähemalt 71 parlamendiliiget; alternatiivsed resolutsiooni ettepanekudKolmapäev, 16. juuni 2021, 13:00
  -Alternatiivsed resolutsiooni ühisettepanekud Neljapäev, 17. juuni 2021, 12:00
  -Eraldi ja osade kaupa hääletamise taotlusedReede, 18. juuni 2021, 12:00
20item on the agendapointSeksuaal- ja reproduktiivtervise ning seonduvate õiguste olukord ELis seoses naiste tervisega
Predrag Fred Matić (A9-0169/2021
  -Raportööri muudatusettepanekud, vähemalt 71 parlamendiliiget; alternatiivsed resolutsiooni ettepanekudEsmaspäev, 21. juuni 2021, 12:00
  -Alternatiivsed resolutsiooni ühisettepanekud Esmaspäev, 21. juuni 2021, 17:00
  -Eraldi ja osade kaupa hääletamise taotlusedTeisipäev, 22. juuni 2021, 12:00
54item on the agendapointRahvastiku ja arengu rahvusvahelise konverentsi 25. aastapäev (ICPD/25) ehk Nairobi tippkohtumine
(O-000020/2021 - B9-0018/21) (O-000021/2021 - B9-0019/21) 
  -Resolutsiooni ettepanekudKolmapäev, 16. juuni 2021, 12:00
  -Muudatusettepanekud resolutsiooni ettepanekute kohta; resolutsiooni ühisettepanekudEsmaspäev, 21. juuni 2021, 12:00
  -Muudatusettepanekud resolutsiooni ühisettepanekute kohtaEsmaspäev, 21. juuni 2021, 13:00
  -Eraldi hääletamise, osade kaupa hääletamise ja nimelise hääletamise taotlusedTeisipäev, 22. juuni 2021, 12:00
64item on the agendapointEuroopa Liidu õigusloome kvaliteet ning subsidiaarsus ja proportsionaalsus – raport parema õigusloome kohta, mis käsitleb aastaid 2017, 2018 ja 2019
Mislav Kolakušić (A9-0191/2021
  -MuudatusettepanekudKolmapäev, 16. juuni 2021, 13:00
  -Eraldi ja osade kaupa hääletamise taotlusedReede, 18. juuni 2021, 12:00
Viimane päevakajastamine: 23. juuni 2021Õigusteave - Privaatsuspoliitika