Ημερήσια διάταξη
Στρασβούργο
Δευτέρα 13 Σεπτεμβρίου 2021 - Πέμπτη 16 Σεπτεμβρίου 2021 277k
Τρίτη 14 Σεπτεμβρίου 2021178kΈκδοση: Τετάρτη 15 Σεπτεμβρίου 2021, 09:35
 σημεία της ημερήσιας διάταξης
09:00   Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων
09:00 - 13:00   Συζητήσεις (ή μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων)
13:00 - 14:15   Ψηφοφορία
15:00 - 20:00   Συζητήσεις
19:00   Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων
20:30 - 23:00   Συζητήσεις
 Χρόνος αγόρευσης
 Προθεσμίες κατάθεσης

09:00   Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων      
09:00 - 13:00   Συζητήσεις (ή μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων)       Χρόνος αγόρευσης
79 pointΠαρουσίαση της δέσμης προσαρμογής στον στόχο του 55% μετά τη δημοσίευση της έκθεσης της IPCC
Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής
[2021/2875(RSP)]
  pointΚοινή συζήτηση - Φυσικές καταστροφές στην Ευρώπη
73 -Φυσικές καταστροφές το καλοκαίρι του 2021
Προφορική ερώτηση
 - [2021/2867(RSP)]
     
 Younous Omarjee (O-000059/2021 - B9-0035/21)
Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης
Επιτροπή
Οι φυσικές καταστροφές το καλοκαίρι του 2021
80 -Επιπτώσεις των φυσικών καταστροφών στην Ευρώπη εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής
Δήλωση της Επιτροπής

[2021/2876(RSP)]
51 pointΠαρουσίαση από το Συμβούλιο της θέσης του επί του σχεδίου γενικού προϋπολογισμού - οικονομικό έτος 2022
[2021/2762(RSP)]
13:00 - 14:15   Ψηφοφορία      
90 voteΜοναδικές ψηφοφορίες
17 voteΗ πορεία προς εσωτερικές πλωτές μεταφορές μακράς πνοής στην Ευρώπη

Έκθεση:  Caroline Nagtegaal (A9-0231/2021)
Έκθεση σχετικά με την πορεία προς εσωτερικές πλωτές μεταφορές μακράς πνοής στην Ευρώπη
[2021/2015(INI)]
Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού
12 voteΠρος μια ισχυρότερη εταιρική σχέση με τις εξόχως απόκεντρες περιοχές της ΕΕ
Έκθεση:  Stéphane Bijoux (A9-0241/2021)
Έκθεση σχετικά με την πορεία προς μια ισχυρότερη εταιρική σχέση με τις εξόχως απόκεντρες περιφέρειες της Ένωσης
[2020/2120(INI)]
Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης
52 voteΜια νέα προσέγγιση στη θαλάσσια στρατηγική για τον Ατλαντικό
Έκθεση:  Younous Omarjee (A9-0243/2021)
Έκθεση σχετικά με μια νέα προσέγγιση στη θαλάσσια στρατηγική για τον Ατλαντικό
[2020/2276(INI)]
Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης
91 voteΨηφοφορίες επί τροπολογιών
92 voteΕυρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων
93 voteΣοβαρές διασυνοριακές απειλές κατά της υγείας
15:00 - 20:00   Συζητήσεις       Χρόνος αγόρευσης
81Προθεσμία pointΗ κατάσταση στο Αφγανιστάν
Δήλωση του Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατου Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας
[2021/2877(RSP)]
82Προθεσμία pointΗ κατάσταση στον Λίβανο
Δήλωση του Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατου Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας
[2021/2878(RSP)]
44Προθεσμία pointΚατεύθυνση των πολιτικών σχέσεων ΕΕ-Ρωσίας
Έκθεση:  Andrius Kubilius (A9-0259/2021)
Έκθεση σχετικά με τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς το Συμβούλιο, την Επιτροπή και τον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής / Ύπατο Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, που αφορά την κατεύθυνση των πολιτικών σχέσεων ΕΕ-Ρωσίας
[2021/2042(INI)]
Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων
Άρθρο 118 του Κανονισμού
21Προθεσμία pointΜία νέα στρατηγική ΕΕ-Κίνας
Έκθεση:  Hilde Vautmans (A9-0252/2021)
Έκθεση σχετικά με μια νέα στρατηγική ΕΕ-Κίνας
[2021/2037(INI)]
Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων
19:00   Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων      
20:30 - 23:00   Συζητήσεις       Χρόνος αγόρευσης
36Προθεσμία***IpointΟδηγία για τη μπλε κάρτα της ΕΕ
Έκθεση:  Javier Moreno Sánchez (A8-0240/2017)
Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών με σκοπό την απασχόληση υψηλών δεξιοτήτων
[COM(2016)0378 - C8-0213/2016 - 2016/0176(COD)]
Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων
86Προθεσμία***IIpointΜηχανισμός Προενταξιακής Βοήθειας (ΜΠΒ ΙΙΙ) 2021-2027
Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση :  Tonino Picula, Željana Zovko (A9-0266/2021)
Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση ενόψει της έκδοσης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του Μηχανισμού Προενταξιακής Βοήθειας (ΜΠΒ ΙΙΙ)

[06604/1/2021 - C9-0352/2021 - 2018/0247(COD)]
Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων
  pointΚοινή συζήτηση - Αποθεματικό προσαρμογής στο Brexit
11Προθεσμία***I-Αποθεματικό προσαρμογής στο Brexit
Έκθεση:  Pascal Arimont (A9-0178/2021)
Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του αποθεματικού προσαρμογής στο Brexit

[COM(2020)0854 - C9-0433/2020 - 2020/0380(COD)]
Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης
43 -Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 1/2021: Αποθεματικό προσαρμογής στο Brexit
Έκθεση:  Pierre Larrouturou (A9-0263/2021)
Έκθεση σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου επί του σχεδίου διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 1/2021 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2021 – Αποθεματικό προσαρμογής στο Brexit

[10945/2021 - C9-0348/2021 - 2021/0022(BUD)]
Επιτροπή Προϋπολογισμών
09:00 - 13:00   Συζητήσεις (ή μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων)     item on the agenda
Συμβούλιο (συμπεριλαμβανομένων των απαντήσεων)20'
Επιτροπή (συμπεριλαμβανομένων των απαντήσεων)25'
Πρόεδρος της Επιτροπής Προϋπολογισμών3'
Εισηγητές «Προϋπολογισμός»   (2x3') 6'
Συντάκτες (επιτροπές)5'
Βουλευτές121'
PPE28'30S&D23'30Renew16'30Verts/ALE13'ID12'30ECR11'30The Left8'NI7'30
15:00 - 20:00   Συζητήσεις     item on the agenda
Επιτροπή (συμπεριλαμβανομένων των απαντήσεων)10'
Αντιπρόεδρος της Επιτροπής/Ύπατος Εκπρόσωπος (συμπεριλαμβανομένων των απαντήσεων)20'
Εισηγητές   (2x6') 12'
Συντάκτης γνωμοδότησης1'
Βουλευτές180'
PPE43'30S&D36'Renew25'Verts/ALE19'ID18'30ECR16'30The Left11'NI10'30
20:30 - 23:00   Συζητήσεις     item on the agenda
Επιτροπή (συμπεριλαμβανομένων των απαντήσεων)15'
Εισηγητές   (5x6') 30'
Συντάκτες γνωμοδότησης   (3x1') 3'
Βουλευτές60'
PPE13'S&D11'Renew8'Verts/ALE6'30ID6'30ECR6'The Left4'30NI4'30
81item on the agendapointΗ κατάσταση στο Αφγανιστάν
  -Προτάσεις ψηφίσματοςΤρίτη 14 Σεπτεμβρίου 2021, 19:00
  -Τροπολογίες σε προτάσεις ψηφίσματος· κοινές προτάσεις ψηφίσματοςΤετάρτη 15 Σεπτεμβρίου 2021, 10:00
  -Τροπολογίες σε κοινές προτάσεις ψηφίσματοςΤετάρτη 15 Σεπτεμβρίου 2021, 11:00
  -Αιτήματα για χωριστές ψηφοφορίες και ψηφοφορίες κατά τμήματαΤετάρτη 15 Σεπτεμβρίου 2021, 19:00
82item on the agendapointΗ κατάσταση στον Λίβανο
  -Προτάσεις ψηφίσματοςΤρίτη 14 Σεπτεμβρίου 2021, 19:00
  -Τροπολογίες σε προτάσεις ψηφίσματος· κοινές προτάσεις ψηφίσματοςΤετάρτη 15 Σεπτεμβρίου 2021, 10:00
  -Τροπολογίες σε κοινές προτάσεις ψηφίσματοςΤετάρτη 15 Σεπτεμβρίου 2021, 11:00
  -Αιτήματα για χωριστές ψηφοφορίες και ψηφοφορίες κατά τμήματαΤετάρτη 15 Σεπτεμβρίου 2021, 19:00
44item on the agendapointΚατεύθυνση των πολιτικών σχέσεων ΕΕ-Ρωσίας
Andrius Kubilius (A9-0259/2021
  -ΤροπολογίεςΤετάρτη 8 Σεπτεμβρίου 2021, 13:00
  -Αιτήματα για χωριστές ψηφοφορίες και ψηφοφορίες κατά τμήματαΠαρασκευή 10 Σεπτεμβρίου 2021, 12:00
21item on the agendapointΜία νέα στρατηγική ΕΕ-Κίνας
Hilde Vautmans (A9-0252/2021
  -Τροπολογίες του εισηγητή, τουλάχιστον 71 βουλευτές· εναλλακτικές προτάσεις ψηφίσματοςΔευτέρα 13 Σεπτεμβρίου 2021, 19:00
  -Κοινές εναλλακτικές προτάσεις ψηφίσματοςΤρίτη 14 Σεπτεμβρίου 2021, 10:00
  -Αιτήματα για χωριστές ψηφοφορίες και ψηφοφορίες κατά τμήματαΤρίτη 14 Σεπτεμβρίου 2021, 16:00
36item on the agendapointΟδηγία για τη μπλε κάρτα της ΕΕ
Javier Moreno Sánchez (A8-0240/2017
  -Τροπολογίες· απόρριψηΤετάρτη 8 Σεπτεμβρίου 2021, 13:00
  -Αιτήματα για χωριστές ψηφοφορίες και ψηφοφορίες κατά τμήματαΠαρασκευή 10 Σεπτεμβρίου 2021, 12:00
86item on the agendapointΜηχανισμός Προενταξιακής Βοήθειας (ΜΠΒ ΙΙΙ) 2021-2027
Tonino Picula, Željana Zovko (A9-0266/2021
  -Τροπολογίες· απόρριψηΤρίτη 14 Σεπτεμβρίου 2021, 12:00
  -Αιτήματα για χωριστές ψηφοφορίες και ψηφοφορίες κατά τμήματαΤρίτη 14 Σεπτεμβρίου 2021, 19:00
11item on the agendapointΑποθεματικό προσαρμογής στο Brexit
Pascal Arimont (A9-0178/2021
  -Τροπολογίες· απόρριψηΤετάρτη 8 Σεπτεμβρίου 2021, 13:00
  -Αιτήματα για χωριστές ψηφοφορίες και ψηφοφορίες κατά τμήματαΠαρασκευή 10 Σεπτεμβρίου 2021, 12:00
Τελευταία ενημέρωση: 15 Σεπτεμβρίου 2021Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου