Porządek obrad
Strasburg
Poniedziałek, 13 września 2021 r. - Czwartek, 16 września 2021 r. 246k
Środa, 15 września 2021182kWersja: Środa, 15 września 2021, 12:25
 Punkty porządku dziennego
09:00 - 13:00   Debata
13:00 - 14:15   Pierwsza część głosowania
15:00 - 20:00   Debaty
19:00   Ogłoszenie wyników
20:00 - 21:15   Druga część głosowania
20:30 - 23:00   Debaty
 Czas wystąpień
 Terminy

09:00 - 13:00   Debata       Czas wystąpień
50 pointOrędzie o stanie Unii
Oświadczenie przewodniczącej Komisji
[2021/2763(RSP)]
13:00 - 14:15   Pierwsza część głosowania      
94 voteJedno głosowanie
43 voteProjekt budżetu korygującego nr 1/2021 – pobrexitowa rezerwa dostosowawcza
Sprawozdanie:  Pierre Larrouturou (A9-0263/2021)
Sprawozdanie w sprawie stanowiska Rady dotyczącego projektu budżetu korygującego nr 1 do budżetu ogólnego na 2021 r. – pobrexitowa rezerwa dostosowawcza
[10945/2021 - C9-0348/2021 - 2021/0022(BUD)]
Komisja Budżetowa
66Termin***IvotePrzedłużenie ważności certyfikatów bezpieczeństwa i licencji przedsiębiorstw kolejowych działających w tunelu pod kanałem La Manche

Sprawozdanie:
[COM(2021)0402 - C9-0314/2021 - 2021/0228(COD)]
Komisja Transportu i Turystyki
95 voteGłosowanie nad wstępnymi porozumieniami
46Termin***IvoteKontrole urzędowe zwierząt i produktów pochodzenia zwierzęcego w celu zapewnienia przestrzegania zakazu dotyczącego niektórych zastosowań środków przeciwdrobnoustrojowych
Sprawozdanie:  Pascal Canfin (A9-0195/2021)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) 2017/625 w odniesieniu do kontroli urzędowych zwierząt i produktów pochodzenia zwierzęcego wywożonych z państw trzecich do Unii w celu zapewnienia przestrzegania zakazu dotyczącego niektórych zastosowań środków przeciwdrobnoustrojowych
[COM(2021)0108 - C9-0094/2021 - 2021/0055(COD)]
Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności
11Termin***IvotePobrexitowa rezerwa dostosowawcza
Sprawozdanie:  Pascal Arimont (A9-0178/2021)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego pobrexitową rezerwę dostosowawczą
[COM(2020)0854 - C9-0433/2020 - 2020/0380(COD)]
Komisja Rozwoju Regionalnego
36Termin***IvoteDyrektywa w sprawie niebieskiej karty
Sprawozdanie:  Javier Moreno Sánchez (A8-0240/2017)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie warunków wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich w celu podjęcia pracy w zawodzie wymagającym wysokich umiejętności
[COM(2016)0378 - C8-0213/2016 - 2016/0176(COD)]
Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
127 voteWniosek o odrzucenie stanowiska Rady
86Termin***IIvoteInstrument Pomocy Przedakcesyjnej (IPA III) na lata 2021–2027
Zalecenie do drugiego czytania:  Tonino Picula, Željana Zovko (A9-0266/2021)
Zalecenie do drugiego czytania dotyczące stanowiska Rady przyjętego w pierwszym czytaniu w sprawie przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Instrument Pomocy Przedakcesyjnej (IPA III)
[06604/1/2021 - C9-0352/2021 - 2018/0247(COD)]
Komisja Spraw Zagranicznych
96 voteGłosowania końcowe
45Termin***IvoteEuropejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób
Sprawozdanie:  Joanna Kopcińska (A9-0253/2021)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 851/2004 ustanawiające Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób
[COM(2020)0726 - C9-0366/2020 - 2020/0320(COD)]
Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności
32Termin***IvotePoważne transgraniczne zagrożenia zdrowia
Sprawozdanie:  Véronique Trillet-Lenoir (A9-0247/2021)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie poważnych transgranicznych zagrożeń zdrowia oraz uchylającego decyzję nr 1082/2013/UE
[COM(2020)0727 - C9-0367/2020 - 2020/0322(COD)]
Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności
116 voteGłosowanie nad poprawkami
125 voteSprzeciw na podstawie art. 111 ust. 3 Regulaminu: Kryteria określania środków przeciwdrobnoustrojowych, które mają być zarezerwowane do leczenia niektórych zakażeń u ludzi
118 voteNowa strategia UE–Chiny
119 voteKierunek stosunków politycznych między UE a Rosją
121 voteWytyczne dotyczące polityki zatrudnienia państw członkowskich
122 voteUczciwe warunki pracy, prawa i ochrona socjalna osób pracujących za pośrednictwem platform internetowych – nowe formy zatrudnienia związane z rozwojem cyfrowym
123 voteZawód rybaka w przyszłości
124 voteProjekty rezolucji - Plany i działania mające na celu przyspieszenie transformacji ku innowacjom bez wykorzystywania zwierząt w badaniach naukowych, testach regulacyjnych i edukacji
15:00 - 20:00   Debaty       Czas wystąpień
61Termin pointWdrożenie wymogów UE dotyczących wymiany informacji podatkowych
Sprawozdanie:  Sven Giegold (A9-0193/2021)
Sprawozdanie w sprawie wdrożenia wymogów UE dotyczących wymiany informacji podatkowych: postępy, wyciągnięte wnioski i przeszkody do pokonania
[2020/2046(INI)]
Komisja Gospodarcza i Monetarna
84 pointSkandal związany z oprogramowaniem szpiegującym Pegasus
Oświadczenia Rady i Komisji
[2021/2879(RSP)]
85Termin pointWolność mediów i dalsze pogorszenie się stanu praworządności w Polsce
Oświadczenia Rady i Komisji
[2021/2880(RSP)]
55Termin pointUznanie przemocy ze względu na płeć za nową dziedzinę przestępczości wśród wymienionych w art. 83 ust. 1 TFUE
Sprawozdanie:  Malin Björk, Diana Riba i Giner (A9-0249/2021)
Sprawozdanie zawierające zalecenia dla Komisji w sprawie uznania przemocy ze względu na płeć za nową dziedzinę przestępczości wśród wymienionych w art. 83 ust. 1 TFUE
[2021/2035(INL)]
Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia
19:00   Ogłoszenie wyników      
20:00 - 21:15   Druga część głosowania      
97 votePojedyncze głosowania
70***voteUmowa o ułatwieniach wizowych między UE a Republiką Zielonego Przylądka
Zalecenie:  Juan Fernando López Aguilar (A9-0264/2021)
Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie podpisania, w imieniu Unii, Umowy między Unią Europejską a Republiką Zielonego Przylądka zmieniającej Umowę w sprawie ułatwień w wydawaniu wiz krótkoterminowych obywatelom Republiki Zielonego Przylądka i Unii Europejskiej
[05034/2021 - C9-0116/2021 - 2020/0319(NLE)]
Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
68***IvoteZmiana decyzji ramowej Rady 2002/465/WSiSW w zakresie jej dostosowania do przepisów UE dotyczących ochrony danych osobowych
Sprawozdanie:  Jeroen Lenaers (A9-0236/2021)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej decyzję ramową Rady 2002/465/WSiSW w zakresie jej dostosowania do przepisów UE dotyczących ochrony danych osobowych
[COM(2021)0020 - C9-0005/2021 - 2021/0008(COD)]
Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
69***IvoteEuropejski nakaz dochodzeniowy w sprawach karnych – dostosowania do przepisów UE dotyczących ochrony danych osobowych
Sprawozdanie:  Marina Kaljurand (A9-0237/2021)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2014/41/UE w zakresie jej dostosowania do przepisów UE dotyczących ochrony danych osobowych
[COM(2021)0021 - C9-0006/2021 - 2021/0009(COD)]
Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
71***voteUmowa między UE a Republiką Korei w sprawie niektórych aspektów przewozów lotniczych
Zalecenie:  Dominique Riquet (A9-0251/2021)
Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii, Umowy między Unią Europejską a Republiką Korei w sprawie niektórych aspektów przewozów lotniczych
[05210/2021 - C9-0120/2021 - 2019/0044(NLE)]
Komisja Transportu i Turystyki
99 voteGłosowanie nad poprawkami
114 voteMalin Björk, Diana Riba i Giner (LIBE/FEMM A9-0249/2021) – Uznanie przemocy ze względu na płeć za nową dziedzinę przestępczości wśród wymienionych w art. 83 ust. 1 TFUE
98 voteGłosowania końcowe
83Termin voteSprzeciw na podstawie art. 111 ust. 3 Regulaminu: Kryteria określania środków przeciwdrobnoustrojowych, które mają być zarezerwowane do leczenia niektórych zakażeń u ludzi
[2021/2718(DEA)]
B9-0424/2021
21Termin voteNowa strategia UE–Chiny
Sprawozdanie:  Hilde Vautmans (A9-0252/2021)
Sprawozdanie w sprawie nowej strategii UE–Chiny
[2021/2037(INI)]
Komisja Spraw Zagranicznych
44Termin voteKierunek stosunków politycznych między UE a Rosją
Sprawozdanie:  Andrius Kubilius (A9-0259/2021)
Sprawozdanie dotyczące zalecenia Parlamentu Europejskiego dla Rady, Komisji i Wiceprzewodniczącego Komisji / Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa w sprawie rozwoju stosunków politycznych między UE a Rosją
[2021/2042(INI)]
Komisja Spraw Zagranicznych
Art. 118 Regulaminu
54Termin*voteWytyczne dotyczące polityki zatrudnienia państw członkowskich
Sprawozdanie:  Lucia Ďuriš Nicholsonová (A9-0262/2021)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie wytycznych dotyczących polityki zatrudnienia państw członkowskich
[COM(2021)0282 - C9-0205/2021 - 2021/0137(NLE)]
Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych
58Termin voteUczciwe warunki pracy, prawa i ochrona socjalna osób pracujących za pośrednictwem platform internetowych – nowe formy zatrudnienia związane z rozwojem cyfrowym
Sprawozdanie:  Sylvie Brunet (A9-0257/2021)
Sprawozdanie w sprawie uczciwych warunków pracy, praw i ochrony socjalnej osób pracujących za pośrednictwem platform internetowych – nowe formy zatrudnienia związane z rozwojem cyfrowym
[2019/2186(INI)]
Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych
34Termin voteZawód rybaka w przyszłości
Sprawozdanie:  Manuel Pizarro (A9-0230/2021)
Sprawozdanie w sprawie zawodu rybaka w przyszłości – przyciąganie nowego pokolenia pracowników do branży rybackiej i tworzenie miejsc pracy w społecznościach nadbrzeżnych
[2019/2161(INI)]
Komisja Rybołówstwa
60Termin votePlany i działania mające na celu przyspieszenie transformacji ku innowacjom bez wykorzystywania zwierząt w badaniach naukowych, testach regulacyjnych i edukacji
Projekty rezolucji
[2021/2784(RSP)]
RC-B9-0425/2021, B9-0425/2021, B9-0426/2021, B9-0427/2021, B9-0428/2021, B9-0429/2021, B9-0432/2021
Debata: Czwartek, 8 lipca 2021
20:30 - 23:00   Debaty       Czas wystąpień
64 pointWkład UE w transformację globalnych systemów żywnościowych z myślą o osiągnięciu celów zrównoważonego rozwoju
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej - [2021/2750(RSP)]
     
Tomas Tobé, Norbert Lins (O-000043/2021 - B9-0031/21)
Komisja Rozwoju
Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Komisja
Wkład UE w transformację globalnych systemów żywnościowych z myślą o osiągnięciu celów zrównoważonego rozwoju
63 pointOdwrócenie negatywnych skutków społecznych pandemii COVID-19
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej - [2021/2734(RSP)]
     
Lucia Ďuriš Nicholsonová, Dennis Radtke, Manuel Pizarro, Atidzhe Alieva-Veli, Elena Lizzi, Katrin Langensiepen, Elżbieta Rafalska, Leila Chaibi (O-000044/2021 - B9-0032/21)
Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych
Komisja
Odwrócenie negatywnych skutków społecznych pandemii COVID-19
09:00 - 13:00   Debata     item on the agenda
Rada (łącznie z odpowiedziami)5'
Przewodniczący Komisji Europejskiej (łącznie z odpowiedziami)40'
Posłowie134'
PPE32'S&D26'30Renew18'30Verts/ALE14'30ID14'ECR12'30The Left8'30NI8'
15:00 - 20:00   Debaty     item on the agenda
Rada (łącznie z odpowiedziami)20'
Komisja Europejska (łącznie z odpowiedziami)30'
Sprawozdawcy   (3x6') 18'
Posłowie150'
PPE36'S&D30'Renew20'30Verts/ALE16'ID15'30ECR14'The Left9'30NI9'
20:30 - 23:00   Debaty     item on the agenda
Komisja Europejska (łącznie z odpowiedziami)10'
Autorzy (komisje)   (2x5') 10'
Posłowie90'
PPE20'30S&D17'30Renew12'30Verts/ALE9'30ID9'30ECR8'30The Left6'NI6'
66item on the agendapointPrzedłużenie ważności certyfikatów bezpieczeństwa i licencji przedsiębiorstw kolejowych działających w tunelu pod kanałem La Manche
  -Poprawki; odrzucenieWtorek, 14 września 2021, 12:00
  -Wnioski o głosowanie podzielone i odrębneWtorek, 14 września 2021, 19:00
46item on the agendapointKontrole urzędowe zwierząt i produktów pochodzenia zwierzęcego w celu zapewnienia przestrzegania zakazu dotyczącego niektórych zastosowań środków przeciwdrobnoustrojowych
Pascal Canfin (A9-0195/2021
  -Poprawki; odrzuceniePoniedziałek, 13 września 2021, 19:00
  -Wnioski o głosowanie podzielone i odrębneWtorek, 14 września 2021, 16:00
11item on the agendapointPobrexitowa rezerwa dostosowawcza
Pascal Arimont (A9-0178/2021
  -Poprawki; odrzucenieŚroda, 8 września 2021, 13:00
  -Wnioski o głosowanie podzielone i odrębnePiątek, 10 września 2021, 12:00
36item on the agendapointDyrektywa w sprawie niebieskiej karty
Javier Moreno Sánchez (A8-0240/2017
  -Poprawki; odrzucenieŚroda, 8 września 2021, 13:00
  -Wnioski o głosowanie podzielone i odrębnePiątek, 10 września 2021, 12:00
86item on the agendapointInstrument Pomocy Przedakcesyjnej (IPA III) na lata 2021–2027
Tonino Picula, Željana Zovko (A9-0266/2021
  -Poprawki; odrzucenieWtorek, 14 września 2021, 12:00
  -Wnioski o głosowanie podzielone i odrębneWtorek, 14 września 2021, 19:00
45item on the agendapointEuropejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób
Joanna Kopcińska (A9-0253/2021
  -Poprawki; odrzucenieŚroda, 8 września 2021, 13:00
  -Wnioski o głosowanie podzielone i odrębnePiątek, 10 września 2021, 12:00
32item on the agendapointPoważne transgraniczne zagrożenia zdrowia
Véronique Trillet-Lenoir (A9-0247/2021
  -Poprawki; odrzucenieŚroda, 8 września 2021, 13:00
  -Wnioski o głosowanie podzielone i odrębnePiątek, 10 września 2021, 12:00
61item on the agendapointWdrożenie wymogów UE dotyczących wymiany informacji podatkowych
Sven Giegold (A9-0193/2021
  -PoprawkiŚroda, 8 września 2021, 13:00
  -Wnioski o głosowanie podzielone i odrębnePiątek, 10 września 2021, 12:00
85item on the agendapointWolność mediów i dalsze pogorszenie się stanu praworządności w Polsce
  -Projekty rezolucjiWtorek, 14 września 2021, 10:00
  -Poprawki do projektów rezolucji; wspólne projekty rezolucjiŚroda, 15 września 2021, 10:00
  -Poprawki do wspólnych projektów rezolucjiŚroda, 15 września 2021, 11:00
  -Wnioski o głosowanie podzielone i odrębneŚroda, 15 września 2021, 19:00
55item on the agendapointUznanie przemocy ze względu na płeć za nową dziedzinę przestępczości wśród wymienionych w art. 83 ust. 1 TFUE
Malin Björk, Diana Riba i Giner (A9-0249/2021
  -PoprawkiPoniedziałek, 13 września 2021, 19:00
  -Wnioski o głosowanie podzielone i odrębneWtorek, 14 września 2021, 16:00
83item on the agendapointSprzeciw na podstawie art. 111 ust. 3 Regulaminu: Kryteria określania środków przeciwdrobnoustrojowych, które mają być zarezerwowane do leczenia niektórych zakażeń u ludzi
  -PoprawkiPoniedziałek, 13 września 2021, 19:00
  -Wnioski o głosowanie podzielone i odrębneWtorek, 14 września 2021, 16:00
21item on the agendapointNowa strategia UE–Chiny
Hilde Vautmans (A9-0252/2021
  -Poprawki sprawozdawcy, co najmniej 71 posłów; alternatywne projekty rezolucjiPoniedziałek, 13 września 2021, 19:00
  -Wspólne alternatywne projekty rezolucjiWtorek, 14 września 2021, 10:00
  -Wnioski o głosowanie podzielone i odrębneWtorek, 14 września 2021, 16:00
44item on the agendapointKierunek stosunków politycznych między UE a Rosją
Andrius Kubilius (A9-0259/2021
  -PoprawkiŚroda, 8 września 2021, 13:00
  -Wnioski o głosowanie podzielone i odrębnePiątek, 10 września 2021, 12:00
54item on the agendapointWytyczne dotyczące polityki zatrudnienia państw członkowskich
Lucia Ďuriš Nicholsonová (A9-0262/2021
  -PoprawkiŚroda, 8 września 2021, 13:00
  -Wnioski o głosowanie podzielone i odrębnePiątek, 10 września 2021, 12:00
58item on the agendapointUczciwe warunki pracy, prawa i ochrona socjalna osób pracujących za pośrednictwem platform internetowych – nowe formy zatrudnienia związane z rozwojem cyfrowym
Sylvie Brunet (A9-0257/2021
  -Poprawki sprawozdawcy, co najmniej 71 posłów; alternatywne projekty rezolucjiPoniedziałek, 13 września 2021, 19:00
  -Wspólne alternatywne projekty rezolucjiWtorek, 14 września 2021, 10:00
  -Wnioski o głosowanie podzielone i odrębneWtorek, 14 września 2021, 16:00
34item on the agendapointZawód rybaka w przyszłości
Manuel Pizarro (A9-0230/2021
  -Poprawki sprawozdawcy, co najmniej 71 posłów; alternatywne projekty rezolucjiPoniedziałek, 13 września 2021, 19:00
  -Wspólne alternatywne projekty rezolucjiWtorek, 14 września 2021, 10:00
  -Wnioski o głosowanie podzielone i odrębneWtorek, 14 września 2021, 16:00
60item on the agendapointPlany i działania mające na celu przyspieszenie transformacji ku innowacjom bez wykorzystywania zwierząt w badaniach naukowych, testach regulacyjnych i edukacji
  -Projekty rezolucjiŚroda, 8 września 2021, 13:00
  -Poprawki do projektów rezolucji; wspólne projekty rezolucjiPoniedziałek, 13 września 2021, 19:00
  -Poprawki do wspólnych projektów rezolucjiPoniedziałek, 13 września 2021, 20:00
  -Wnioski o głosowanie podzielone i odrębneWtorek, 14 września 2021, 16:00
Ostatnia aktualizacja: 15 września 2021Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności