Dagsorden
Strasbourg
Mandag den 4. oktober 2021 - Torsdag den 7. oktober 2021 236k
Tirsdag den 5. oktober 2021176kUdgave: Onsdag den 6. oktober 2021, 21:32
 Punkter på dagsordenen
09:00 - 13:00   Forhandling
13:00 - 14:15   Første afstemningsrunde
15:00 - 20:00   Forhandling
16:30   Meddelelse af resultater
20:00 - 21:15   Anden afstemningsrunde
20:30 - 23:00   Forhandling
 Taletid
 Frister

09:00 - 13:00   Forhandling       Taletid
45Frist pointDe fremtidige forbindelser mellem EU og USA
Betænkning:  Tonino Picula (A9-0250/2021)
Betænkning om de fremtidige forbindelser mellem EU og USA
[2021/2038(INI)]
Udenrigsudvalget
53Frist pointSituationen i Belarus efter et år med protester, der er blevet slået brutalt ned
Redegørelse ved næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik
[2021/2881(RSP)]
13:00 - 14:15   Første afstemningsrunde      
104 voteBemærkning: Afstemningerne vil blive fordelt over de forskellige afstemningsrunder afhængigt af antallet af ændringsforslag
116 voteAfstemning om foreløbig aftale
30Frist***IvoteMiljø: Århusforordningen
Betænkning:  Christian Doleschal (A9-0152/2021)
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1367/2006 af 6. september 2006 om anvendelse af Århuskonventionens bestemmelser om adgang til oplysninger, offentlig deltagelse i beslutningsprocesser samt adgang til klage og domstolsprøvelse på miljøområdet på Fællesskabets institutioner og organer
[COM(2020)0642 - C9-0321/2020 - 2020/0289(COD)]
Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed
Forhandling: Onsdag den 19. maj 2021
117 voteEnkelt afstemning
154Frist voteForslag om nedsættelse af en delegation til Den Parlamentariske Forsamling EU-Det Forenede Kongerige og dens medlemstal
[2021/2917(RSO)]
B9-0479/2021
28***votePartnerskabsaftalen om bæredygtigt fiskeri mellem EU/Grønland og Danmark
Henstilling:  Pierre Karleskind (A9-0233/2021)
Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Unionens vegne af partnerskabsaftalen om bæredygtigt fiskeri mellem Den Europæiske Union på den ene side og Naalakkersuisut og Danmarks regering på den anden side og gennemførelsesprotokollen dertil
[COM(2021)007206566/2021 -  C9-0154/2021 - 2021/0037(NLE)]
Fiskeriudvalget
27 votePartnerskabsaftalen om bæredygtigt fiskeri mellem EU/Grønland og Danmark (beslutning)
Betænkning:  Pierre Karleskind (A9-0235/2021)
Betænkning med et forslag til ikke-lovgivningsmæssig beslutning om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Unionens vegne af partnerskabsaftalen om bæredygtigt fiskeri mellem Den Europæiske Union på den ene side og Naalakkersuisut og Danmarks regering på den anden side og gennemførelsesprotokollen dertil
[2021/0037M(NLE)]
Fiskeriudvalget
74 voteFornyelse af mandatet for Julia Laffranque som medlem af det udvalg, der er nedsat i overensstemmelse med artikel 255 i TEUF
[2021/2171(INS)]
B9-0478/2021
107 voteUdnævnelse af formanden for Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA)
Betænkning:  Irene Tinagli (A9-0272/2021)
Betænkning om forslag til udnævnelse af formanden for Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA)
[N9-0058/2021 - C9-0369/2021 - 2021/0902(NLE)]
Økonomi- og Valutaudvalget
103*voteMidlertidig suspension af de autonome satser i den fælles toldtarif ved indførsel af visse industrivarer til De Kanariske Øer
Betænkning:  Younous Omarjee (A9-0267/2021)
Betænkning om forslag til Rådets forordning om midlertidig suspension af de autonome satser i den fælles toldtarif ved indførsel af visse industrivarer til De Kanariske Øer
[COM(2021)0392 - C9-0351/2021 - 2021/0209(CNS)]
Regionaludviklingsudvalget
121 voteAfstemning om ændringsforslag
122 voteUdviklingspolitikkens rolle som reaktion på tab af biodiversitet i udviklingslandene i forbindelse med gennemførelsen af 2030-dagsordenen
123 voteKunstig intelligens inden for strafferet og politiets og de retlige myndigheders anvendelse heraf i strafferetlige sager
125 voteKOUNTOURA, REGIMENTI (JURI/FEMM A9-0254/2021) - Konsekvenserne for kvinder og børn af partnervold og forældremyndighedsrettigheder
126 voteEU's trafiksikkerhedspolitiske rammer 2021-2030 – Henstillinger om de næste skridt hen imod "nul-visionen"
127 voteGenopbygning af fiskebestandene i Middelhavet
15:00 - 20:00   Forhandling       Taletid
151 pointDen Europæiske Myndighed for Kriseberedskab og -indsats på Sundhedsområdet: garanti for en koordineret EU-tilgang til fremtidige sundhedskriser og Europa-Parlamentets rolle i dette
Redegørelser ved Rådet og Kommissionen
[2021/2916(RSP)]
54Frist pointGennemførelsesbetænkning om EU's trustfonde og faciliteten for flygtninge i Tyrkiet
Betænkning:  György Hölvényi, Janusz Lewandowski, Milan Zver (A9-0255/2021)
Gennemførelsesbetænkning om EU's trustfonde og faciliteten for flygtninge i Tyrkiet
[2020/2045(INI)]
Udenrigsudvalget
Udviklingsudvalget
Budgetudvalget
46Frist pointStatus for EU's cyberforsvarskapaciteter
Betænkning:  Urmas Paet (A9-0234/2021)
Betænkning om status for EU's cyberforsvarskapaciteter
[2020/2256(INI)]
Udenrigsudvalget
108Frist pointDen humanitære situation i Tigray
Redegørelse ved Kommissionen
[2021/2902(RSP)]
14Frist pointArktis: muligheder, bekymringer og sikkerhedsudfordringer
Betænkning:  Anna Fotyga (A9-0239/2021)
Betænkning om Arktis: muligheder, bekymringer og sikkerhedsmæssige udfordringer
[2020/2112(INI)]
Udenrigsudvalget
16:30   Meddelelse af resultater      
20:00 - 21:15   Anden afstemningsrunde      
118 voteEndelig afstemning
55Frist voteUdviklingspolitikkens rolle som reaktion på tab af biodiversitet i udviklingslandene i forbindelse med gennemførelsen af 2030-dagsordenen
Betænkning:  Michèle Rivasi (A9-0258/2021)
Betænkning om udviklingspolitikkens rolle som reaktion på tab af biodiversitet i udviklingslandene i forbindelse med gennemførelsen af 2030-dagsordenen
[2020/2274(INI)]
Udviklingsudvalget
48Frist voteKunstig intelligens inden for strafferet og politiets og de retlige myndigheders anvendelse heraf i strafferetlige sager
Betænkning:  Petar Vitanov (A9-0232/2021)
Betænkning om kunstig intelligens inden for strafferet og politiets og de retlige myndigheders anvendelse heraf i strafferetlige sager
[2020/2016(INI)]
Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender
47Frist voteKonsekvenserne for kvinder og børn af partnervold og forældremyndighedsrettigheder
Betænkning:  Elena Kountoura, Luisa Regimenti (A9-0254/2021)
Betænkning om konsekvenserne for kvinder og børn af partnervold og forældremyndighedsrettigheder
[2019/2166(INI)]
Retsudvalget
Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling
50Frist voteEU's trafiksikkerhedspolitiske rammer 2021-2030 – Henstillinger om de næste skridt hen imod "nul-visionen"
Betænkning:  Elena Kountoura (A9-0211/2021)
Betænkning om EU's trafiksikkerhedspolitiske rammer 2021-2030 – Henstillinger om de næste skridt hen imod "nul-visionen"
[2021/2014(INI)]
Transport- og Turismeudvalget
42Frist voteGenopbygning af fiskebestandene i Middelhavet
Betænkning:  Raffaele Stancanelli (A9-0225/2021)
Betænkning om genopbygning af fiskebestandene i Middelhavet: evaluering og næste skridt
[2019/2178(INI)]
Fiskeriudvalget
101Frist voteIndsigelse, jf. forretningsordenens artikel 112, stk. 2 og 3: Aktivstoffer, bl.a. chlorotoluron og difenoconazol
[2021/2869(RSP)]
B9-0481/2021
102Frist voteIndsigelse, jf. forretningsordenens artikel 111, stk. 3: Tekniske screeningskriterier til bestemmelse af de betingelser, hvorunder en økonomisk aktivitet kvalificeres som bidragende væsentligt til modvirkning af klimaændringer eller tilpasning til klimaændringer, og til fastlæggelse af, hvorvidt den pågældende økonomiske aktivitet i væsentlig grad skader nogle af de andre miljømål
[2021/2753(DEA)]
B9-0476/2021, B9-0477/2021
119 voteAfstemning om ændringsforslag
120 voteDe fremtidige forbindelser mellem EU og USA
20:30 - 23:00   Forhandling       Taletid
51 pointVurdering af Unionens foranstaltninger for EU's turismesektor, nu hvor vi nærmer os afslutningen på sommersæsonen
Mundtlig forespørgsel - [2021/2816(RSP)]
     
Karima Delli (O-000054/2021 - B9-0036/21)
Transport- og Turismeudvalget
Kommissionen
Vurdering af Unionens foranstaltninger for EU's turismesektor, nu hvor vi nærmer os afslutningen på sommersæsonen
41 pointDesinformation og sociale platformes rolle
Mundtlig forespørgsel - [2021/2870(RSP)]
     
Raphaël Glucksmann (O-000060/2021 - B9-0038/21)
Det Særlige Udvalg om Udenlandsk Indblanding, herunder Spredning af Desinformation, i alle Demokratiske Processer i Den Europæiske Union
Kommissionen
Desinformation og de sociale platformes rolle
09:00 - 13:00   Forhandling     item on the agenda
Kommissionen (inkl. svar)5'
Næstformand for Kommissionen/Højtstående repræsentant (inkl. svar)10'
Ordfører6'
Ordfører for udtalelse1'
Medlemmer165'
PPE40'S&D33'Renew22'30Verts/ALE17'30ID17'ECR15'30The Left10'NI9'30
15:00 - 20:00   Forhandling     item on the agenda
Rådet (inkl. svar)10'
Kommissionen (inkl. svar)35'
Ordførere   (5x6') 30'
Ordførere for udtalelser   (2x1') 2'
Medlemmer150'
PPE36'S&D30'Renew20'30Verts/ALE16'ID15'30ECR14'The Left9'30NI9'
20:30 - 23:00   Forhandling     item on the agenda
Kommissionen (inkl. svar)10'
Forespørgere (udvalg)   (2x5') 10'
Medlemmer90'
PPE21'S&D17'30Renew12'30Verts/ALE9'30ID9'30ECR8'30The Left6'NI6'
45item on the agendapointDe fremtidige forbindelser mellem EU og USA
Tonino Picula (A9-0250/2021
  -Ordførerens ændringsforslag, mindst 71 medlemmer; alternative beslutningsforslagFredag den 1. oktober 2021, 12:00
  -Alternative fælles beslutningsforslagMandag den 4. oktober 2021, 12:00
  -Anmodninger om "særskilt" eller "delt" afstemningMandag den 4. oktober 2021, 19:00
53item on the agendapointSituationen i Belarus efter et år med protester, der er blevet slået brutalt ned
  -Forslag til beslutningMandag den 4. oktober 2021, 19:00
  -Ændringsforslag til beslutningsforslag; fælles beslutningsforslagOnsdag den 6. oktober 2021, 10:00
  -Ændringsforslag til fælles beslutningsforslagOnsdag den 6. oktober 2021, 11:00
  -Anmodninger om "særskilt" eller "delt" afstemningOnsdag den 6. oktober 2021, 16:00
30item on the agendapointMiljø: Århusforordningen
Christian Doleschal (A9-0152/2021
  -Ændringsforslag; forkastelseOnsdag den 29. september 2021, 13:00
154item on the agendapointForslag om nedsættelse af en delegation til Den Parlamentariske Forsamling EU-Det Forenede Kongerige og dens medlemstal
  -ÆndringsforslagMandag den 4. oktober 2021, 17:00
  -Anmodninger om "særskilt" eller "delt" afstemningMandag den 4. oktober 2021, 21:00
54item on the agendapointGennemførelsesbetænkning om EU's trustfonde og faciliteten for flygtninge i Tyrkiet
György Hölvényi, Janusz Lewandowski, Milan Zver (A9-0255/2021
  -ÆndringsforslagOnsdag den 29. september 2021, 13:00
46item on the agendapointStatus for EU's cyberforsvarskapaciteter
Urmas Paet (A9-0234/2021
  -Ordførerens ændringsforslag, mindst 71 medlemmer; alternative beslutningsforslagFredag den 1. oktober 2021, 12:00
  -Alternative fælles beslutningsforslagMandag den 4. oktober 2021, 12:00
108item on the agendapointDen humanitære situation i Tigray
  -Forslag til beslutningMandag den 4. oktober 2021, 19:00
  -Ændringsforslag til beslutningsforslag; fælles beslutningsforslagOnsdag den 6. oktober 2021, 10:00
  -Ændringsforslag til fælles beslutningsforslagOnsdag den 6. oktober 2021, 11:00
  -Anmodninger om "særskilt" eller "delt" afstemningOnsdag den 6. oktober 2021, 16:00
14item on the agendapointArktis: muligheder, bekymringer og sikkerhedsudfordringer
Anna Fotyga (A9-0239/2021
  -Ordførerens ændringsforslag, mindst 71 medlemmer; alternative beslutningsforslagOnsdag den 29. september 2021, 13:00
55item on the agendapointUdviklingspolitikkens rolle som reaktion på tab af biodiversitet i udviklingslandene i forbindelse med gennemførelsen af 2030-dagsordenen
Michèle Rivasi (A9-0258/2021
  -Ordførerens ændringsforslag, mindst 71 medlemmer; alternative beslutningsforslagOnsdag den 29. september 2021, 13:00
48item on the agendapointKunstig intelligens inden for strafferet og politiets og de retlige myndigheders anvendelse heraf i strafferetlige sager
Petar Vitanov (A9-0232/2021
  -Ordførerens ændringsforslag, mindst 71 medlemmer; alternative beslutningsforslagOnsdag den 29. september 2021, 13:00
47item on the agendapointKonsekvenserne for kvinder og børn af partnervold og forældremyndighedsrettigheder
Elena Kountoura, Luisa Regimenti (A9-0254/2021
  -Ordførerens ændringsforslag, mindst 71 medlemmer; alternative beslutningsforslagOnsdag den 29. september 2021, 13:00
50item on the agendapointEU's trafiksikkerhedspolitiske rammer 2021-2030 – Henstillinger om de næste skridt hen imod "nul-visionen"
Elena Kountoura (A9-0211/2021
  -Ordførerens ændringsforslag, mindst 71 medlemmer; alternative beslutningsforslagOnsdag den 29. september 2021, 13:00
42item on the agendapointGenopbygning af fiskebestandene i Middelhavet
Raffaele Stancanelli (A9-0225/2021
  -ÆndringsforslagOnsdag den 29. september 2021, 13:00
101item on the agendapointIndsigelse, jf. forretningsordenens artikel 112, stk. 2 og 3: Aktivstoffer, bl.a. chlorotoluron og difenoconazol
  -ÆndringsforslagMandag den 4. oktober 2021, 12:00
  -Anmodninger om "særskilt" eller "delt" afstemningMandag den 4. oktober 2021, 19:00
102item on the agendapointIndsigelse, jf. forretningsordenens artikel 111, stk. 3: Tekniske screeningskriterier til bestemmelse af de betingelser, hvorunder en økonomisk aktivitet kvalificeres som bidragende væsentligt til modvirkning af klimaændringer eller tilpasning til klimaændringer, og til fastlæggelse af, hvorvidt den pågældende økonomiske aktivitet i væsentlig grad skader nogle af de andre miljømål
  -ÆndringsforslagMandag den 4. oktober 2021, 12:00
  -Anmodninger om "særskilt" eller "delt" afstemningMandag den 4. oktober 2021, 19:00
Særskilt afstemning - opdelt afstemning - afstemning ved navneopråb
Tekster, der sættes under afstemning tirsdagFredag den 1. oktober 2021, 12:00
Tekster, der sættes under afstemning onsdagMandag den 4. oktober 2021, 19:00
Tekster, der sættes under afstemning torsdagTirsdag den 5. oktober 2021, 19:00
Forslag til beslutning vedrørende forhandlingen om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (forretningsordenens artikel 144)Onsdag den 6. oktober 2021, 19:00
Seneste opdatering: 6. oktober 2021Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik